Please download to get full document.

View again

of 679
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Beck Judit - Nagy drogkönyv.pdf

Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 679

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
A fordítás a Carlton Book Heroin, Cocain, Speed, Ecstasy című, 2000-ben meg­ jelent kötetei, és a Pavilion Books 2002-ben megjelent Cannabis című könyve alapján, valamint Albert Hofmann My Problem Child című könyvének részleges felhasználásával készült. © Carlton Books Limited, 2000 Magyar Kiadás © Glória Kiadó, 2003 A kötetet szerkesztette és tervezte: BECK JUDIT Fordította: KOVÁCS ISTVÁN A kéziratot gondozta: HORVÁTH ÁGNES Művészeti vezető JAMES B. KRAUS Mi
Transcript
  A fordítás a Carlton Book Heroin, Cocain, Speed, Ecstasy   című, 2000-ben meg jelent kötetei, és a Pavilion Books 2002-ben megjelent Cannabis   című könyve alapján, valamint Albert Hofmann My Problem Child   című könyvének részleges felhasználásával készült.© Carlton Books Limited, 2000 Magyar Kiadás © Glória Kiadó, 2003A kötetet szerkesztette és tervezte:BECK JUDITFordította:KOVÁCS ISTVÁNA kéziratot gondozta:HORVÁTH ÁGNESMűvészeti vezető JAMES B. KRAUSMinden jog fenntartva. A kiadvány még részleteiben sem reprodukálható, keresőrendszerben nem tárolható, illetve semmilyen módon nem tehető közzé elektronikus, mechanikai, fotómásolati terjesztéssel a copyright tulajdonosának előzetes írásos engedélye nélkül.ISBN 963 9283 45 2Kiadta a Glória Kiadó Alapító:FÓTI EDIT (1954-2001)Felelős kiadó: BODNÁR JÁNOS 1053 Budapest, Kecskeméti u. 6.Telefon: 266-0393; Fax: 266-0394 E-mail: glopub@axelero.hu
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks