Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Arzu UYSAL 1 Emrah UYSAL 2 SANAT EĞİTİMİ İÇERİSİNDE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ ÖĞRENME ALANININ ETKİLİĞİ 3

Category:

Services

Publish on:

Views: 0 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı:, Aralık 05, s. 053 Arzu UYSAL Emrah UYSAL SANAT EĞİTİMİ İÇERİSİNDE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ ÖĞRENME ALANININ ETKİLİĞİ 3 Özet Bu araştırmanın amacı, görsel
Transcript
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı:, Aralık 05, s. 053 Arzu UYSAL Emrah UYSAL SANAT EĞİTİMİ İÇERİSİNDE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ ÖĞRENME ALANININ ETKİLİĞİ 3 Özet Bu araştırmanın amacı, görsel sanatlar öğretmenlerinin ortaöğretim düzeyindeki ders öğretim programında yer alan görsel sanat kültürü öğrenme alanına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma Mersin, Hatay ve Aksaray illerinde görev yapan 5 görsel sanat öğretmeni üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak 0 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada NVivo 8 programı kullanılmış ve ilgili öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesinde içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulguların frekans ve yüzde dağılımları belirlenmiştir. Görsel sanat kültürü öğrenme alanı ile ilgili uygulamalarda Ortaöğretim 9, 0, ve. Sınıflar Görsel Sanatlar (Resim) Dersi Öğretim Programı nın genel olarak etkili olmadığı, özellikle eleştirilen durumların ders saatinin azlığı, programın uygulanabilirliği yönünde eksiklerin oluşu, öğrenci profilinin değişkenliği, sosyal çevrenin etkisi ve öğretmen yeterliliğine ilişkin olumsuz görüşlerin olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, görsel sanatlar (resim) dersi öğretim programı, görsel sanat kültürü, yapılandırmacılık. EFFECTIVENESS of ZONE of LEARNING VISUAL ART CULTURE IN ART EDUCATION Abstract This study aims to identify the visual art teachers views about zone of visual art learning culture, a course scheduled in secondary school curriculum. The study was carried out with 5 teachers currently working in three different cities in Turkey: Mersin, Hatay, and Aksaray. A semistructured interview was conducted Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı, 3 Bu çalışma ) tarihleri arasında İspanya nın Barcelona şehrinde düzenlenmiş olan International Conference on New Horizons in Education (INTE 05) adlı sempozyumda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Arzu Uysal Emrah Uysal 06 which included ten open ended questions. The analysis of the transcribed verbal data was processed through NVivo 8 to carry out a content analysis. The emerging themes were calculated as frequency and percentage distribution. Findings show that zone of visual art learning culture seems an effective practice in 9th, 0th, th and th grades at secondary schools,. especially the lack of criticism of hours cases, incomplete formation of the program in terms of applicability, the variability of the student profile, it is seen that the negative views on the social and environmental impact of teacher qualifications. Key Words: Art education, visual arts curriculum, visual art culture, constructivism. GİRİŞ Bireyin yaşamının her anında karşılaştığı biçimlerin ve ürünlerin üzerinde gördükleri tüm tasarımların görünürlüğü ve bireyin farkındalığının oluşması sanat eğitiminin bir parçasıdır. Bu nedenle sanat eğitimi kişiye özgü insani değerlerin kazanılmasında önemli bir yere sahiptir. Bakmayı değil görmeyi öğreten bu eğitimin işlevsel olduğu kadar güzel, çirkin, iyi, kötü v.b. olanın ne olduğunu anlamayı, üzerine düşünmeyi, ayırt etmeyi sağlar. Türkdoğan a göre; sanat eğitimi bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatmada yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırabilmek için yapılan eğitim çabası (984, s.4) olarak tanımlanabilir. Sanat eğitiminin amacı; yaşamın her anında etrafına bilinçli bir şekilde bakabilmek, gözleme dayalı sanatın bütünlüğü içinde çocuğu eğitmektir. İnci San a göre sanat eğitimi; sanatın yaşamdaki yerini ve önemini kavratacak biçimde düzenlenmiş belli programlar aracılığı ile çeşitli dallarda beceri de kazandırabilecek uygulama çalışmaları ve sanatsal yaratma olgusunu tanıtmaya yönelik bir eğitim sürecidir (San, 985, s.5). Görsel sanatlar programı içerisinde yer alan sanat eğitiminin üç öğrenme alanından oluştuğu bilinmektedir. Bu alanlar; Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanat Kültürü ve Müze Bilinci şeklindedir. Bu öğrenme alanlarını tanımlayacak olursak; Görsel sanatlarda biçimlendirme: Çizgi, biçim, doku, leke, yapı, mekân, renk gibi görsel sanat öğeleri ile denge, vurgu, ahenk, değişiklik, hareket, ritim, dereceleme, oran orantı gibi sanatsal düzenleme ilkelerinin, seçilen etkinlik, önerilen yöntem ve teknikler eşliğinde, duyuşsal ve devinimsel kazanımlara yönelik uygulamalar içinde sezdirildiği, duyumsatıldığı, geliştirildiği ve pekiştirildiği bir öğrenme alanıdır (Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı, 006, s.). Bireyin tüm duyarlılığı ile bunları anlamlandırması ve yeniden kurgulamalara gitmesi açısından bu ders içeriği önem arz etmektedir. Görsel sanat kültürü öğrenme alanında, öğrencilerin ulaşmaları beklenen kazanımlar, estetik, sanat eleştirisi, sanat tarihi gibi varlığını sanattan alan diğer disiplinlerin birbiri içine geçirilerek sarmal olarak verilmesiyle oluşturulmuştur (Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı, 006, s.). Bu öğrenme alanında, içerik olarak verilen kavramların bireye aktarımı sonucunda, gündelik yaşamında karşılaştığı bir sanat nesnesine bilinçli olarak bakmayı bilen bunun yanı sıra sanatın ve sanat eserini üreten kişinin toplum içerisindeki yerini ve önemini kavrayabilen bireyler yetiştirmek hedeflenir. The Journal of Academic Social Science Yıl: 3, Sayı:, Aralık 05, s. 053 07 Sanat Eğitimi İçerisinde Görsel Sanat Kültürü Öğrenme Alanının Etkiliği Müze etkinliklerini içeren Müze Bilinci öğrenme alanında müze eğitimi, tarih bilinci ile öğrencilerin kültürel düzeylerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. M.E.B. e (006) göre; bu öğrenme alanı ile öğrencilere, ülkesinin kültürel ve tarihsel mirasının farkına vararak kültür bilinci edindirilebilir; yeni yaratımlar ortaya koydurulabilir ve içinde bulunduğu toplumu, coğrafyayı ve farklı kültürleri kavraması sağlanabilir (Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı, s.3). Bu çalışmada üç öğrenme alanından biri olan Görsel Sanat Kültürü öğrenme alanı öğretmenlerden alınan görüşlerle değerlendirilecektir. Kapsamlı bir sanat eğitimi ancak estetik, sanat tarihi, sanat eleştirisi ve uygulama gibi alanların birbirleriyle ilişkilendirilmesiyle amacına ulaşabilir. Bu alanlar bir bütünün parçaları olarak okul programlarında yer almaktadır. Çağdaş bir anlayışla kurgulanan Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programında, Görsel Sanat Kültürü adı altında ayrı bir öğrenme alanı oluşturulması gerekli görülmüştür. Bulgular ve Yorum Araştırma da elde edilen bulgular alt amaçlardan hareketle bu bölümde alt başlıklar şeklinde verilecektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda görsel sanatlar (resim) öğretmenlerine sorulan ilk soru Programın; sanatın insanlık tarihine katkılarını bilen, kültürel değerlerine duyarlı öğrenciler yetiştirmede etkililiği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? şeklinde olmuştur. Öğretmenlerin cevaplarından elde edilen görüşler şu şekildedir: Tablo : Öğretmenlerin Programın; Sanatın Katkılarını Bilen ve Kültürel Değerlere Duyarlı Öğrenci Yetiştirmede Etkililiği ile İlgili Görüşleri Sanatın Katkılarını Bilen ve Kültürel Değerlere f Olumlu Olumsuz Duyarlı Öğrenci Yetiştirme Uygulama Alanı Çevre (Sosyal ve Fiziksel) Öğretmenin Rolü Öğrenci Profili Kazanımlar Ders Saati Bakış Açısı Eğitim Düzeyi öğretmenlerine programın; sanatın insanlık tarihine katkılarını bilen, kültürel değerlerine duyarlı öğrenciler yetiştirmede etkililiği hakkındaki düşünceleri ile ilgili olarak bir soru yöneltilmiştir. Araştırma kapsamında öğretmenler olumlu (n=) ve olumsuz (n=4) görüşler ortaya koymuşlardır. Öğretmen adaylarından bazılarının görüşleri şu şekilde olmuştur: Ö: İlgili öğrenme alanı elbette sanatın en temel unsurudur ancak etkililiği hususu tartışılabilir bir durumdur. Çünkü öğrencinin ailesinin, çevresinin okulun ve öğretmeninin sanata bakışı bilgisi ve eğitim düzeyi bu öğrenme alanı üzerinde önemlilik arz etmektedir. Bu 4 4 The Journal of Academic Social Science Yıl: 3, Sayı:, Aralık 05, s. 053 Arzu Uysal Emrah Uysal 08 konuda etkili bir öğrenme alanının gerçekleşebilmesi için fiili olarak uygulama alanlarının oluşturulması maddi ve sosyal ortamların sunulması çok önemlidir. Teori ile beraber pratikte de uygulama alanlarının oluşturulması şarttır. Ö: Programda yer alan kazanımlar sanatın insanlık tarihine katkılarını özümsetecek nitelikte değildir. Kazanımların içi öğretmen tarafından bu nitelikle doldurulabilir fakat ders saat sayısının ilk ve orta dereceli okullarda yetersiz olması bunu mümkün kılamamaktadır. Müze ziyaretlerinin resmi prosedür gerektirmesi maddi sıkıntılar ya da yakın çevrede ziyaret edilecek nitelikte bir müzenin bulunamayışı gibi sebeplerden dolayı bu kazanımlarda sekteye uğrayabilir. Bu anlamda kültürel değerlere duyarlı bireyler yetiştirmede görevin çoğu öğretmenlere düşmektedir. Programın kazanımlarını etkinleştirecek uygulama alanlarının sınırlı olması ve maddi sorunlar nedeniyle bu alanların oluşturulamaması ile ilgili olumsuz görüşler elde edilmiştir. Ö: Programda yer alan kazanımlar sanatın insanlık tarihine katkılarını özümsetecek nitelikte değildir. Kazanımların içi öğretmen tarafından bu nitelikle doldurulabilir fakat ders saat sayısının ilk ve orta dereceli okullarda yetersiz olması bunu mümkün kılamamaktadır. Müze ziyaretlerinin resmi prosedür gerektirmesi maddi sıkıntılar ya da yakın çevrede ziyaret edilecek nitelikte bir müzenin bulunamayışı gibi sebeplerden dolayı bu kazanımlarda sekteye uğrayabilir. Bu anlamda kültürel değerlere duyarlı bireyler yetiştirmede görevin çoğu öğretmenlere düşmektedir. Ö6: İki başlığın da müze eğitimi ile verilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Müzeler insanlık tarihini ve kültürel değerlerin görsel olarak okunduğu yerler olduğu için müze gezilerine gereken önemin verilmesinden yanayım. Fakat yapılması gereken prosedürlerin müze ziyaretlerinin önündeki en büyük engel olduğu kanısındayım. Sosyal ve fiziksel çevrenin olumsuz etkilerini öne çıkaran görüşler olduğu gözlenmektedir. Örnekse; insanların sanat derslerine olumsuz bakışı nedeniyle çeşitli uygulama alanlarının oluşturulamaması ve ulaşılamaması (atölye, sergi salonları, müzeler vb.) ve müze, sergi salonları gibi kültürel kurumların yaşanılan fiziksel ortamda bulunmayışı gibi. Ö: Programda yer alan kazanımlar sanatın insanlık tarihine katkılarını özümsetecek nitelikte değildir. Kazanımların içi öğretmen tarafından bu nitelikle doldurulabilir fakat ders saat sayısının ilk ve orta dereceli okullarda yetersiz olması bunu mümkün kılamamaktadır. Görsel sanatlar ders içeriğinde yer alan müze bilinci başlığı altındaki kazanımlar ise kültürel değerlerine duyarlı bireyler yetiştirmede etkili olabilmektedir. Fakat müze ziyaretlerinin resmi prosedür gerektirmesi maddi sıkıntılar ya da yakın çevrede ziyaret edilecek nitelikte bir müzenin bulunamayışı gibi sebeplerden dolayı bu kazanımlarda sekteye uğrayabilir. Bu anlamda kültürel değerlere duyarlı bireyler yetiştirmede görevin çoğu öğretmenlere düşmektedir. Programın etkili olabilmesi için öğretmenlere daha çok görev düştüğünü belirten görüşlere de yer almaktadır. Ö4: Program çok detaylı amacı doğrultusunda işlenirse olumlu sonuçlar alınır fakat düz lise ve Anadolu liselerinde öğrenci profili bu konuların tam anlamı ile işlenmesini sağlayamıyor. Programın etkililiğine ilişkin görüşlere bakıldığında öğrenci profilinin önemli bir faktör olduğunu belirten görüşler dikkat çekmektedir. The Journal of Academic Social Science Yıl: 3, Sayı:, Aralık 05, s. 053 09 Sanat Eğitimi İçerisinde Görsel Sanat Kültürü Öğrenme Alanının Etkiliği Ö7: Sanatı insanlık tarihi ile başladığını öğrenir ve öğretiriz, tarihin akışını, jeolojik, arkeolojik bulgulardan yola çıkarak ilkel yaşam koşullarında yaşam mücadelesi veren insanın mağara duvarlarına yapmış oldukları resimlerle başladığını varsaydığımız sanatın ortaya çıkan bulgularının sanatsal bir etkinlik olarak mı yoksa kendini ifade etmek için mi, doğayı ve içindekileri kontrol altına almak için mi, sanatsal bir etkinlik ortaya koymak için mi? Neden her ne olursa olsun kendini ifade etmiştir ve sanatsal etkinliğin temellerini atmış olduklarını öğreniyoruz. Uygarlıklar tarihini her aşamasında sanatın her alanıyla duygularını dışa vurma yolu olarak kullanmıştır. Kendi tarihini yeteri kadar öğretemediğimiz öğrencilerimizden sanatın insanlık tarihine katkıları nelerdir sorusuna verebilecekleri cevabın tatmin edici olmaktan uzak olduğunu düşünüyorum. Program öğrencilere kazandıracağı kazanımlar açısından yeterli olmakla birlikte sorun uygulamada ve de öğrenci ilgi yetenek ve algılarının sanattan uzak alanlara yoğun olarak kaymış olmasından kaynaklanıyor. Ö: Programda yer alan kazanımlar sanatın insanlık tarihine katkılarını özümsetecek nitelikte değildir. Kazanımların içi öğretmen tarafından bu nitelikle doldurulabilir fakat ders saat sayısının ilk ve orta dereceli okullarda yetersiz olması bunu mümkün kılamamaktadır. Görsel sanatlar ders içeriğinde yer alan müze bilinci başlığı altındaki kazanımlar ise kültürel değerlerine duyarlı bireyler yetiştirmede etkili olabilmektedir. Fakat müze ziyaretlerinin resmi prosedür gerektirmesi maddi sıkıntılar ya da yakın çevrede ziyaret edilecek nitelikte bir müzenin bulunamayışı gibi sebeplerden dolayı bu kazanımlarda sekteye uğrayabilir. Bu anlamda kültürel değerlere duyarlı bireyler yetiştirmede görevin çoğu öğretmenlere düşmektedir. Programın, kazanımlar açısından yeterli (olumlu) ya da yetersiz (olumsuz) olduğu konusunda görüşler alınmıştır. Ö: Programda yer alan kazanımlar sanatın insanlık tarihine katkılarını özümsetecek nitelikte değildir. Kazanımların içi öğretmen tarafından bu nitelikle doldurulabilir fakat ders saat sayısının ilk ve orta dereceli okullarda yetersiz olması bunu mümkün kılamamaktadır. Görsel sanatlar ders içeriğinde yer alan müze bilinci başlığı altındaki kazanımlar ise kültürel değerlerine duyarlı bireyler yetiştirmede etkili olabilmektedir. Fakat müze ziyaretlerinin resmi prosedür gerektirmesi maddi sıkıntılar ya da yakın çevrede ziyaret edilecek nitelikte bir müzenin bulunamayışı gibi sebeplerden dolayı bu kazanımlarda sekteye uğrayabilir. Bu anlamda kültürel değerlere duyarlı bireyler yetiştirmede görevin çoğu öğretmenlere düşmektedir. Okullarda ders saatinin yetersiz olduğu konusuna vurgu yapıldığı görülmektedir. Ö: İlgili öğrenme alanı elbette sanatın en temel unsurudur ancak etkililiği hususu tartışılabilir bir durumdur. Çünkü öğrencinin ailesinin, çevresinin okulun ve öğretmeninin sanata bakışı bilgisi ve eğitim düzeyi bu öğrenme alanı üzerinde önemlilik arz etmektedir. Bu konuda etkili bir öğrenme alanının gerçekleşebilmesi için fiili olarak uygulama alanlarının oluşturulması maddi ve sosyal ortamların sunulması çok önemlidir. Teori ile beraber pratikte de uygulama alanlarının oluşturulması şarttır. Programın etkili olabilmesinde eğitim düzeyinin önemli olduğuna dair görüş olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, insanların sanata dair bakış açısının değişmesi gerektiği konusunda da görüş alınmıştır. Görsel sanat kültürü öğrenme alanına ilişkin yapılan araştırmada, programın; sanatın insanlık tarihine katkılarını bilen, kültürel değerlerine duyarlı öğrenciler yetiştirmede etkililiği The Journal of Academic Social Science Yıl: 3, Sayı:, Aralık 05, s. 053 Arzu Uysal Emrah Uysal 0 hakkındaki öğretmen görüşlerine bakıldığında; bu öğrenme alanına yönelik özellikle uygulama alanı ile ilgili olumsuz görüşler dikkat çekmektedir. Kazanımları etkin hale getirecek alanların varlığına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Örneğin müze, açık hava müzesi, sergi salonu ziyareti gibi. Bu alanların varlığı durumunda da ulaşımla ilgili maddi sıkıntılar ve resmi prosedürler öğretmenleri rahatsız etmektedir. Sosyal ve fiziksel çevrenin de etkisi ile ilgili görüşlerin olması dikkat çekicidir. Fiziksel olarak uygun koşullar olmayabilir ancak sosyal çevrenin de uygun olmayışı Türkiye de sanat eğitimi adına sıkıntılar olduğunu göstermektedir. Öğretmenin rolünün fazla olduğu konusunda görüşlerin olması da Türk toplumunun yapısına bağlanabilir. Sürekli öğretmenden bir şeyler bekleyen bir toplumuz. Özellikle de günümüz teknoloji çağında uyuşmuş vaziyette olan öğrencinin kendi başına bir şeyler yapıyor olmasını beklemek mümkün görünmemektedir. Öğrenci profili ile ilgili olumsuz görüşler de bunun göstergesi gibidir. Düz lisedeki öğrencinin algı düzeyi ile Anadolu lisesindeki öğrencinin algı düzeyi farklı olacaktır. Algı düzeyini farklılaştıran etkenler de ayrı bir çalışma gerektirmektedir. Kazanımlar konusundaki görüşler hem olumlu hem de olumsuz olduğu yönündedir. Ders saatinin yeterli olmayışı ile ilgili görüşler de yerinde olmuştur. Ayrıca, iki ders saatinin bu kadar dolu programı etkin hale getirmek için çok az bir zaman dilimi olduğu vurgulanmıştır. Görüşlerde toplumun sanata bakış açısı ve eğitim düzeyi de eleştirilmiştir. Araştırmaya katılan görsel sanatlar öğretmenlerine yöneltilen ikinci soru Programın; Atatürk ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlamalarını sağlaması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? şeklinde olmuştur. Tablo : Öğretmenlerin Programın; Atatürk ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önemi Anlamayı Sağlaması ile İlgili Görüşleri Atatürk ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önemi f Olumlu Olumsuz Anlama Program Öğrenmen Yeterliği Öğrenci Profili öğretmenlerine programın; Atatürk ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlamayı sağlaması ile ilgili olarak bir soru yöneltilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin olumlu (n=) ve olumsuz (n=8) görüşler ortaya koymuşlardır. Öğretmenlerin bazılarının görüşleri şu şekildedir: Ö: Program Atatürk ün sanata ve sanatçıya verdiği önem konusunda yüzeyseldir. Birçok öğretmenin de bu konuda donanımlı olduğunu düşünmüyorum. Atatürkçülük, Atatürk ün sanata ve sanatçıya verdiği önem denilince öğretmenlerin öğrenciye birkaç vecizeden başka verebildiği bir şey olduğunu sanmıyorum. Programda da içi boş bir kavram olarak kalmış. Ö5: Atatürk ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi yıllık planlarımızda plan içerisine alıyor ve işliyoruz. Yeri geldiğinde önemli günlerde bayramlarda daha ağırlıklı olarak Atatürk ü anıyoruz. Atatürk ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlamayı sağlaması ile ilgili olarak alınan görüşlere bakıldığında, daha çok olumsuz görüşler olduğu dikkat çekmektedir. 5 6 The Journal of Academic Social Science Yıl: 3, Sayı:, Aralık 05, s. 053 Sanat Eğitimi İçerisinde Görsel Sanat Kültürü Öğrenme Alanının Etkiliği Ö4: Konu ile ilgilenen öğrencilere ulaşım kolay oluyor ama öğrenci profili geniş olduğu için mevcut yapıdaki herkese ulaşılamıyor. Öğrenci profilinin bu konuda önemli olduğunu belirten görüşe rastlanmıştır. Ö6: Atatürk ve Atatürkçülük kurumlarının gereği kadar anlaşılamadığı aynı zamanda da anlatılamadığını düşünüyorum. Birkaç tane özdeyiş, birkaç tane dinlediği şarkı ile geçiştiriyoruz diye düşünüyorum. Ö: Program Atatürk ün sanata ve sanatçıya verdiği önem konusunda yüzeyseldir. Bir çok öğretmenin de bu konuda donanımlı olduğunu düşünmüyorum. Atatürkçülük, Atatürk ün sanata ve sanatçıya verdiği önem denilince öğretmenlerin öğrenciye birkaç vecizeden başka verebildiği bir şey olduğunu sanmıyorum. Programda da içi boş bir kavram olarak kalmış. Öğretmenlerin bu konuda yeterli donanımlarının olmadığı yönünde olumsuz görüşler elde edilmiştir. Programın Atatürk ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlamayı sağlamasına ilişkin görüşlere bakıldığında, programın bu konuda yeterli olmadığı konusunda görüşler dikkat çekmektedir. Programın yüzeysel olduğu, bu konunun mecburiyetten işlendiği gibi yorumların yanı sıra Atatürk ün anlaşılamadığı ve anlatılamadığı gibi yorumlar olduğu da gözlenmektedir. Ayrıca öğretmenlerin konu ile ilgili donanımlarının olmadığı ve mecburen bu konunun işlendiği yönünde alınan görüşlerin de önemli olduğu düşünülmektedir. Öte yandan öğrenci profilinin de bu konunun işlenmesine yönelik olumsuz etken olduğunu belirten öğretmen görüşlerinin olduğu da gözlenmektedir. Araştırmaya katılan görsel sanatlar öğretmenlerine yöneltilen üçüncü soru Programın; öğrencilerin sanatı uygulayan, anlayan ve sanattan tat alan bireyler olar
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks