Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

A képmutató hit

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
óravázlat
Transcript
  1 A képmutató hit Jeremiás 7:1-15 Szaktudományos elemzés Jeremiásnak ezek a szavai Jójákim uralkodásának elején hangzottak el, valamilyen nagy ünnep alkalmával, amelyre sok nép gyűlt össze. A gyülekezet még a megiddói  csatavesztés (Kr. e. 609) és következményei hatása alatt állt. Nekó fáraó ugyan Jeruzsálemet megkíméli, de súlyos hadisarcot követel. A közvetlen veszély elmúlt, a nép fellélegzik, de a jövőtől való félelem nyomasztó érzése oltalom keresésére készteti. Szinte a mágia határát súrolóan ismételgetik: „az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez!” Reménységüket a templom sérthetetlenségébe vetik. Az események hatása alatt fellángol a vallásos buzgóság, és úgy látszik, hogy a fenyítés elérte a kívánt célt . Jeremiást azonban nem csalja meg a külső látszat. Az Úr megbízásából a templom kapujába áll és az egész ünneplő sereg füle hallatára elmondja az igazi megtérés ismérveit. Az igazi megtérés nem érzelmi felbuzdulásban, vagy vallásos cselekményekben áll, hanem Isten parancsolatainak a betöltésében. Jeremiás nem új tanokat hirdetett, hanem a hallgatói előtt is jól ismert mózesi hagyományokat idézte emlékezetbe. Istennek a néppel kötött szövetsége megkövetelte az igazságszolgáltatás tisztaságát, a gyengék védelmét, a segítségre szorulók támogatását. Az igazi megtérés a szövetség igéinek való engedelmességben mutatkozik meg. A bűn pedig, amely az ítéletet vonja maga után, a parancsolatok megszegése. A 9. versben az 1.; 3.; 6.; 7.; és 8.  parancsolatra történik utalás. Majd Jeremiás kemény szavakkal elítéli azt a vallásosságot, amely az üdvösség dolgát elválasztja a hétköznapi élettől. Az istentiszteleten forró vallási élményben van részük, de ez nincs kihatással mindennapi magatartásukra. Az ilyen emberek számára a templom ugyanazt a funkciót tölti be, mint a rablók életében a barlang: a gonosztettek elkövetése után ott keresnek menedéket. (Ezt az igét Jézus is idézi a Mt 21:13- ban.) A 12. és következő versekben Jeremiás azzal a téves hiedelemmel száll szembe, hogy  Isten a templomhoz van kötve. Siló példájára hivatkozik, amely a honfoglalás után egy ideig az izráeliták központi kultuszhelye volt, ott őrizték a Szent Ládát is, Isten mégis engedte elpusztulni. A prófétai történet-teológia egyik fontos tétele nyer megfogalmazást ebben a mondatban: „mit cselekedtem azzal az én népemnek, Izráelnek gonoszságáért”. A történelmi katasztrófa nem a véletlen műve, hanem Isten ítélete.  2 Didaktikai elemzés A hittancsoportban csak 4. osztályosok vannak. Ezek a gyermekek jól ismerik egymást, hiszen osztálytársak. Ez a csoport a gyermekkor közepébe tehető, hiszen 9 -10 évesek. Az alkotókészség, a szorgalom, a kreativitás korszakának is hívhatnánk (Erikson), hiszen nagyban jellemző ekkor a teljesítmény centrikusság, kitartáskészség, önfegyelem és kompetencia. Szívesen gyűjtögetnek ebben a korban különféle tárgyakat (szalvéta, bélyeg, üres dobozok, címkék, nyomdák…), és mindenféle információt. Jellemző mindenféle ismeret megszerzésének vágya, melyeket magyarázat nélkül elfogadnak. Teh át ennek a kornak fő tevékenysége a tanulás. Az ebben elért sikerek határozzák meg önértékelésüket. Ezért nagyon fontos, hogy mit tanítunk meg nekik, mire helyezzük a hangsúlyt a történeten belül, hiszen a tanulás elsődleges  jelentősége miatt a gyermek úgy   látja magát, hogy „Az vagyok, amit megtanulok”. Ezt a sajátosságukat használjuk majd ki, mikor különféle bibliai személyekről és szituációkról  beszélünk nekik, melyekben vagy közvetlenül vagy közvetlen módon, Isten is jelen van. Gyűjtögető szenvedélyükből  fakadóan, szívesen tanulnak meg neveket és aranymondásokat. Szeretik a teszteket, fejtörő játékokat. Népszerűek a „tudod - e” kérdések. Építkezni kell az ilyen adottságokra, kis kártyán az aranymondás kiosztva igazi kinccsé válik a kezükben, továbbá a gyűjtögetésnek köszönhetően biztosan sokan megőriznének egy színezőt ebben a témában. Az óra még változatosabbá tétele érdekében igaz/hamis kérőív, ellenőrző kérdések alkalmazhatóak. Erkölcsi fejlődésükben az önérdek dominál, ezért hangsúlyos minden gyermekre külön figyelmet szentelni, akár domináns, akár visszahúzódó, vagy esetleg zavaró hatást próbál az óra menetében kifejteni. Bár még az önérdek játssza a főszerepet ebben a korban, de egyre fontosabbá válik a társak szerepe is, melyek jelen esetben teljesen a kortársak jelentik. Ilyen szempontból homogénnek tekinthetjük a csoportot. Viszont az érési folyamatokban lehetnek eltérések egy korosztályon belül is, ezért nem kell görcsösen mindenkitől ugyan azt a szintet elvárni. Gondolkodási mechanizmusát illetően a konkrét operatív gondolkodás (Piaget) jellemzi. Ez alatt a logikus gondolkodás értendő, amikor már a gyerek tud tényeket egymással összefüggésbe hozni, általános megfigyeléseket végezni, konkrétumokat általánosítani. A konkrét műveletek periódusa jellemi  ezt a korosztályt. A konkrét, látható tárgyakon elvégzett műveletek a megfelelők számukra, az elvontabbak még nem. A konkrétumok nagyon jól megragadhatók a bibliai történetekben. A gyermek mitikus-  betű szerinti hite (Flower) miatt mindent szó szerint ért elmez, a  jelképeknek, szimbólumoknak csak egy jelentése van, gondolatai csak egy síkon mozognak: a konkrétumokban. A történet megértése szempontjából ez jól jön, hiszen konkrét tényekről, eseményekről, történésekről van szó.  3 Az óra célja Kognitív:  A nép romlottsága és Jeremiás ítéletének hirdetése.  Affektív:   A képmutatás lehetőségéhez társuló negatív érzés megtapasztalása. Pragmatikus:  A képmutatás elkerülése.  4 Az óra fő  részei Az óra menete Idő  Módszer Eszköz Megjegyzés Szervezési feladatok eszközök előkészítése, teremrendezés  I. Bevezető rész Köszöntés Közös kezdőimádság:    Köszönjük Istenünk, hogy itt lehetünk, kérünk, hogy légy itt velünk. Ámen.  Ének  –   RÉ 269:1  Istenre bízom magamat, Magamban nem bízhatom; Ő formált s tudja dolgomat, Lelkem ezzel bíztatom.    E világ szép formája Az ő keze munkája.   Mit félek?  –   mondom merészen: Istenem és Atyám lészen. Ráhangolás  –   ismétlés Olyan képek kiosztása, amin az állatok álcázzák magukat. Miket láttok a képen? Mi közös ezekben? Mit jelent az, hogy „álcázni”? Az emberek, hogy szokták magukat álcázni. Átvezetés Ezek az állatok az életben maradásért álcázzák magukat, de az ember sokszor nem. Az van bennünk a legtöbbször, hogy nem vagyunk őszinték és van valami takargatni valónk. Másnak Tanítói közlés Lapon kiosztom - ismétlés
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks