Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme
Transcript
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme ve yazma. 3. Doğrusal ve düzlemsel noktalar kümesini tanımlama. 6. İki nokta arasındaki uzaklığı tanımlama. 7. Arada olmayı tanımlama. 8. Doğru parçasının tanımlama. 9. Işını tanımlama Amaç-2: Nokta Doğru ve Düzlem ile İlgili Uygulama Yapabilme. 1. Koordinatları verilen iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplama. 2. Koordinatları verilen ve doğrusal olan üç noktadan arada olanı bulma ve yazma. 3. Uç noktalarının koordinatları verilen bir doğru parçası üzerinde bulunan ve verilen özellikleri sağlayan noktaların koordinatlarım bulma ve yazma. 4. Uç noktalarının koordinatları verilen bir doğru parçasının orta noktasının koordinatım bulma ve yazma. 5. Uç noktalarının biri ile orta noktasının koordinatı verilen doğru parçasının diğer uç noktasının koordinatım bulma ve yazma. 6. Verilen bir [AB ışını üzerinde AX =k (k=l,2.3,4.5) olacak biçimde X noktalarım bulup işaretleme. Amaç -3: Nokta, Doğru ve Düzlem Arasındaki İlişkileri Kavrayabilme. 1. Doğrusal (doğrudaş ) olmayan farklı noktadan geçen düzlem sayısını söyleme ve yazma. 2. Bir doğrunun bir düzlemin içinde olmasını tanımlama. 3. Paralel doğruları tanımlama. 4. Paralellik aksiyomunu söyleme ve yazma. 5. Doğru ile düzlemin birbirine göre konumlarını söyleme ve yazma. 6. Bir doğru ile dışındaki bir noktayı içeren düzlem sayısını açıklama. 7. Kesişen iki doğruyu içeren düzlem sayısını açıklama. 8. Kesişen iki düzlemin arakesitini söyleme ve yazma. 9. İki düzlemin birbirine göre konumlarını söyleme ve yazma. Amaç-4: Nokta, Doğru ve Düzlem ile İlgili Uygulama Yapabilme. 1. İki noktadan bir doğru geçer aksiyomuna evreden uygun örnekler söyleme 2. Verilen paralel iki doğruyu içeren düzlem sayısını söyleme ve yazma. 3. Doğrusal olmayan farklı noktadan bir düzlem geçer aksiyomuna evreden uygun örnekler söyleme. Amaç-5: Açı ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme. 1. Açıyı tanımlama. 2. Bir açının yönünü açıklama. 3. Açı ölçü birimlerinden dereceyi çember yayı yardımı ile tanımlama 4. Bir açının ölçüsünü tanımlama. 5. Dik açıyı tanımlama. 6. İki doğrunun dikliğini tanımlama. 7. Dar açıyı tanımlama. 8. Geniş açıyı tanımlama. 9. Bir açının dikler (tümler) açısını tanımlama. 10. Bütünler açıları tanımlama. 11. Tam açıyı tanımlama. 12. Eş açıları tanımlama. 13. Paralel iki doğruyu başka bir doğru kestiğinde oluşan açıları söyleme ve yazma 14. Karşılıklı olarak kenarları paralel iki açının ölçüleri arasındaki bağıntıları söyleme ve 15. Karşılıklı olarak kenarları dik iki açının ölçüleri arasındaki bağntıları söyleme ve 16. Bir açının açı ortayını tanımlama, özeliklerini söyleme ve yazma. Amaç-6: Açılar ile İlgili Uygulama Yapabilme. 1. Açı çeşitlerine çevreden uygun örnekler 2. Verilen bir açıya eş bir açıyı pergel ve cetvel kullanarak çizme. 3. Verilen bir dar açının dikler açısını 4. Verilen bir açının bütünler açısını 5. Komşu bütünler iki açının açı ortayları arasındaki ilişkiyi söyleme ve DOGRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ Amaç 1: Analitik Düzlemde Uzaklığı Kavrayabilme. 1. Analitik düzlemin noktaları ile reel sayı ikilileri arasındaki ilişkiyi söyleme ve yazma. 2. Analitik düzlemin iki noktası arasındaki uzaklığı, bu noktaların koordinatları cinsinden veren bağıntıyı 3. Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatlarını, uç noktalarının koordinatları cinsinden veren bağıntıyı 4. Bir doğru parçasını verilen bir oranda bölen noktaları Amaç 2. Analitik Düzlemde Uzaklık ile İlgili Uygulama Yapabilme. 1. Koordinatları verilen bir noktayı analitik düzlemde bulup işaretleme. 2. Koordinatları verilen iki nokta arasındaki uzaklığı 4. Verilen bir doğru parçasının orta noktasını bulma Amaç 3: Analitik Düzlemde Doğru Denklemini Kavrayabilme. 1. Dik üçgende bir açının tanjantını tanımlama. 2. Eksen çember yardımıyla, geniş açıların trigonometrik oranlarını, dar açıların trigonometrik oranları cinsinden hesaplama. 3. Ölçüsü 30, 45, 60, 90 derece veya bunlardan birisinin herhangi bir katı olan açının tanjantını söyleme ve yazma. 4. Bir doğrunun eğim açısını ve eğimini tanımlama. 5. Bir noktası bilinen doğrunun eğimini veren bağıntıyı 6. İki doğrunun paralel olma şartını açıklama. 7. İki doğrunun dik olma şartını açıklama. 8. Eğimini ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini 9. İki noktası bilinen doğrunun denklemini 10. Koordinat eksenlerine paralel olan doğruların eğimlerini söyleme ve yazma. 11. Koordinat eksenlerine paralel olan doğruların denklemlerini söyleme ve yazma. 12. D={(x,y) y=mx+n, m,n R, (x,y) RxR} kümesini analitik düzlemde gösterme 13. ax+by+c=0 biçimindeki bir denklemin düzlemde bir doğru temsil ettiğini (a,b,c nin alacağı değerlere göre irdeleyerek) 14. Eksenleri kestiği noktalar verildiğinde, doğrunun denklemini bulma, 15. İki doğrunun kesişme noktasının koordinatlarını 16. İki bilinmeyenli denklem sisteminin çözüm kümesini analitik düzlemde yorumlama. 17. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açının ölçüsünü veren bağıntıyı 18. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını veren bağıntıyı Amaç 4: Doğrunun analitik incelenmesi ile ilgili uygulama yapabilme. 1. Bir noktası ve eğimi verilen doğrunun denklemini bulma ile ilgili problem çözme. 2. İki noktası verilen doğrunun denklemini bulma ile ilgili problem çözme. 3. Koordinat eksenlerinin denklemlerini söyleme ve yazma. 4. Eğim açısı 30, 45, 60,90 derece veya bunlardan birisinin belli bir katı olarak verilen doğrunun eğimini söyleme ve yazma. 5. Koordinat eksenlerinin oluşturduğu açıların açıortay doğrularının değerlerini 6. Verilen bir noktadan geçen ve eksenlere paralel olan doğruların değerlerini yazma. 7. Bir doğrunun denklemi verildiğinde eğimini ve istenen noktalarını 8. Denklemleri verilen iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirleme ile ilgili problem çözme. 9. Denklemleri verilen iki doğrunun kesişim noktasını 10. Verilen iki bilinmeyenli lineer denklem sisteminin çözüm kümesinin varlığını analitik düzlemde irdeleme ve varsa çözüm kümesini 11. Köşelerinin koordinatları verilen bir üçgenin kenarlarını ve yüksekliklerini taşıyan doğruların denklemlerini 12. Verilen noktalar ve doğrular arasındaki uzaklıkları bulma ile ilgili problem çözme. 13. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açının, açıortaylarının denklemlerini 14. Verilen üç noktanın bir doğru üzerinde olup olmadığını ÜÇGENLER Amaç -1 : Üçgen ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme. 1. Çokgeni tanımlama. 2. Özel bir çokgen olarak üçgeni tanımlama. 3.Üçgen çeşitlerini söyleme ve yazma. 4. Bir üçgenin yardımcı elemanlarını tanımlama (Kenarortay, açıortay, yükseklik). 9. Bir üçgende, kenarlar ile açılar arasındaki ilişkiyi söyleme ve 10. Bir üçgende kenar uzunlukları arasındaki bağıntıları söyleme ve yazma (üçgen eşitsizliği). Amaç-2: Üçgenlerin Elemanları ile İlgili Uygulama Yapabilme. 1. Verilen bir ikizkenar üçgende tabana ait kenarortayın özelliklerim söyleme ve 3. Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin açılarının ölçüleri arasındaki sıralamayı söyleme ve yazma. 4. İki kenar uzunluğu verilen bir üçgenin, üçüncü kenar uzunluğunun alabileceği değerler kümesim söyleme ve yazma. 5. Verilen bir dik üçgende hipotenüse ait kenarortay ile hipotenüs arasındaki ilişkiyi söyleme ve 6. Bir açısının ölçüşü 30 olan bir dik üçgende, kenar uzunlukları arasındaki bağıntıyı söyleme ve yazma. 7. Verilen bir üçgende bir dış açı ile bu dış açıya komşu olmayan iç açılar arasındaki bağıntıyı söyleme ve 8. Bir üçgenin iç açıların ölçüleri toplamım söyleme ve Amaç -3: Dik üçgenlerde Metrik Bağıntıları Kavrayabilme. 1. Bir dik üçgende Pisagor teoremini söyleme ve 2. Bir dik üçgen ile, bu üçgenin hipotenüsüne ait yüksekliğin oluşturduğu üçgenler arasındaki ilişkiyi söyleme ve 3. Bir dik üçgende yükseklik bağıntısını söyleme ve 4. Bir dik üçgende dik kenar bağıntısını söyleme ve Amaç-4: Dik üçgenlerde Metrik Bağıntılar ile Uygulama Yapabilme. 1. Bir dik üçgende hipotenüse ait yüksekliğini hipotenüsten ayırdığı doğru parçalarının uzunlukları verildiğinde, üçgenin diğer elemanlarının uzunluğunu 2. Bir dik üçgende dik kenarlar, yükseklik ve yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçalardan herhangi ikisinin uzunluğu verildiğinde diğerlerinin uzunluklarını ÇEMBER Amaç-1: Çember ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme. 1. Çember, çap. yarıçap, merkez, kesen, kiriş, teğet ve normali tanımlama. 2. Çemberin iç ve dış bölgelerim tanımlama. 3. İki çemberin eşliğini tanımlama. 4. Aynı düzlem içindeki bir doğru ile bir çemberin birbirine göre konumlarım açıklama. 5. Çemberde kirişin özelliklerini 6. Çemberde teğetin özelliklerini 7. Aynı düzlemdeki iki çemberin birbirine göre konumlarım açıklama. Amaç-2: Çembere İlişkin Temel Kavramlarla İlgili Uygulama Yapabilme. 1. Yarıçap uzunluğu verilen bir çemberin merkezinden belli bir uzaklıktaki kirişin uzunluğunu 2. Verilen bir çemberde merkezden aynı uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları arasındaki ilişkiyi 3. Dıştan (veya içten) teğet olarak verilen iki çemberin, merkezleri ile değme noktası arasındaki ilişkileri Amaç-3: Çemberde Yay ve Açılar ile İlgili Temel Kavramları Kavrayabilme. 1. Merkez açıyı tanımlama. 2. Çemberde küçük yay ve büyük yay ile ölçülerim tanımlama. 3. Çemberde iki yayın eşliğim tanımlama. 4. Çemberde merkez açının ölçüşü ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı yazma. 5. Çevre açıyı tanımlama. 6. Çevre açı ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı 7. Teğet-kiriş açıyı tanımlama. 8. Teğet-kiriş açının ölçüşü ile gördüğü yayın ölçüşü arasındaki bağıntıyı 9. Aynı yayı gören merkez, çevre ve teğet-kiriş açılar arasındaki bağıntıları 10.Tam açıyı tanımlama. 11. İç açıyı tanımlama. 12.Bir açının ölçüşü ile kolları (kenarları) arasında kalan yayların ölçüleri arasındaki bağıntıyı 13.Dış açıyı tanımlama. 14.Bir dış açının ölçüsü ile kolları (kenarları) arasında kalan yayların ölçüleri arasındaki bağıntıyı 15.Çemberin uzunluğunu yazma. 16.Bir merkez açının gördüğü yayın uzunluğunu yazma. Amaç-4: Çemberde Yay ve Açılara İlişkin Temel Kavramlarla İlgili Uygulama Yapabilme. 1. Aynı yayı gören merkez, çevre, teğet-kiriş açılardan biri verildiğinde diğerlerim 2. Merkez (veya çevre) açının gördüğü yayın ölçüşü verildiğinde açının ölçüsünü yazma. 3. Bir iç açının ölçüsü ile kolları arasında kalan yaylardan birinin ölçüşü verildiğinde diğer yayın ölçüsünü 4. Bir dış açının ölçüsü ile kolları arasında kalan yaylardan birinin ölçüşü verildiğinde diğer yayın ölçüsünü 5. Yarıçap uzunluğu ile merkez açının gördüğü yayın uzunluğu verildiğinde. merkez açının ölçünü KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ Amaç-1: Prizmayı, Özelliklerini ve Çeşitlerini Kavrayabilme. 1. Prizmayı tanımlama. 2. Prizmanın tabanlarım tanımlama. 3. Prizmanın taban ayrıtlarım tanımlama. 4. Prizmanın yan yüzlerim tanımlama. 5. Prizmanın yan ayrıtlarım tanımlama. 6. Prizmanın yüksekliğim tanımlama. 11. Dik prizmayı tanımlama 13. Düzgün prizmayı tanımlama. 14. Paralelyüzü tanımlama. 15. Dikdörtgenler prizmasına tanımlama. 16. Küpü tanımlama. 17. Tabanlarına göre prizmaları adlandırma. 18. Dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni ile bir köşeden çıkan ayrıtlar arasındaki bağıntıyı söyleme ve Amaç-2: Prizmaların Alan ve Hacimlerini Kavrayabilme. 1. Dik prizmanın yanal alanım veren bağıntıyı söyleme ve 3. Prizmanın toplam alanım veren bağıntıyı söyleme ve 4. Dik prizmanın hacmini veren bağıntıyı söyleme ve Amaç-3: Prizmaların Alan ve Hacimleri ile İlgili Uygulama Yapabilme. 1. Tabanı yamuk olan bir dik prizmanın taban kenarları ile yüksekliği verildiğinde yanal alanım 2. Yüksekliği ile tabanının kenarları verilen bir dik prizmanın yanal alanım bulma 3. Yanal alanı ile tabanının çevresi verilen bir dik prizmanın yüksekliğim 4. Tabanının bir kenarı ile yüksekliği verilen eşkenar üçgen dik prizmanın toplam alanım ve hacmini 5. Cisim köşegeninin uzunluğu verilen bir küpün toplam alanım ve hacmini Amaç-4: Piramitleri, Alan ve Hacimlerim Kavrayabilirle. 1. Piramidi tanımlama. 2. Piramidin tepe noktasını. tabanım: yan ayrıtlarım, yüksekliğim, yanyüz yüksekliğim tanımlama. 3. Düzgün piramidi tanımlama. 4. Düzgün dörtyüzlüyü tanımlama. 7. Bir piramidin hacmini veren bağıntıyı söyleme ve 8.Düzgün piramidin yanal alanım veren bağıntıyı söyleme ve gösterme Amaç-5: Piramitlerin Alan ve Hacimleri ile İlgili Uygulama Yapabilme. 2. Tabanının bir kenarı ile yüksekliği verilen düzgün bir kare piramidin yanal alanım, toplam alanım ve hacmini Amaç-6: Dairesel Silindiri, Alan ve Hacmini Kavrayabilirle. 1. Silindiri tanımlama. 2. Dik dairesel silindiri tanımlama. 4. Dairesel silindirin yüksekliğim tanımlama 6. Dairesel silindirin yanal alanım veren bağıntıyı 7. Dairesel silindirin hacmini veren bağıntıyı söyleme ve yazma. Amaç-7 Dairesel Silindirin Alan ve Hacmi ile İlgili Uygulama Yapabilme. 1. îç ve dış çapları ile yüksekliği verilen dik dairesel silindir biçimindeki bir borunun dolgu kısminin hacmini hesaplama. 2. İç ve dış çapları ile yüksekliği verilen dik dairesel silindir biçimindeki bir borunun dolgu kısminin toplam alanım hesaplama. 3. Yanal alanı ile yüksekliği verilen dik dairesel silindirin hacmini ve toplam alanım 4. Bir dikdörtgenin kenarları etrafında döndürülmesi ile oluşan silindirin hacimleri ve alanları arasındaki ilişkiyi Amaç-8: Dairesel Koniyi, Alanım ve Hacmini Kavrayabilme. 1. Koniyi tanımlama. 2. Dik dairesel koniyi tanımlama 4. Dairesel koninin yüksekliğim tanımlama. 5. Dik dairesel koninin ana doğrusunu tanımlama 7. Dairesel koninin hacmini veren bağıntıyı yazma 10. Dik dairesel koninin yanal alanım veren bağıntıyı söyleme ve 11. Dik dairesel koninin toplam alanım veren bağıntıyı söyleme ve Amaç-9: Dik Dairesel Koninin Alanı ve Hacmi ile ilgili Uygulama Yapabilme. 1. Yanal yüksekliği ile tabanının çapı verilen dik dairesel koninin toplam alanım ve hacmini 2. Verilen bir dik yamuğun dik kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini ve toplam alanım 3. Verilen bir yamuğun paralel kenarları etrafında döndürülmesiyle elde edilen cisimlerin hacimlerini ve toplam alanlarım hesaplama. Amaç-10: Küreyi, Alanım ve Hacmini Kavrayabilme. 1.Küreyi tanımlama 4. Kürenin bir büyük çemberim tanımlama 7. Kürenin alanım veren bağıntıyı söyleme ve yazma. 8. Kürenin hacmini veren bağıntıyı söyleme ve yazma. Amaç-11: Kürenin Alanı ve Hacmi ile İlgili Uygulama Yapabilme. 1. Hacmi alanına sayısal olarak eşit olan kürenin çapım 2. Verilen bir dik dairesel silindire içten teğet olan bir küre ile silindirin hacimleri ve alanları arasındaki bağıntıyı 3. Yarıçapları verilen iki kürenin alanlarının ve hacimlerinin oranlarım DÜZLEMDE VEKTÖRLER Amaç 1: Yönlü Doğru Parçasını ve Vektörü Kavrayabilme. 1. Yönlü doğru parçasını tanımlama ve sembolle 2. Yönlü doğru parçasının uzunluğunu tanımlama ve sembolle 3. Yönlü doğru parçasının taşıyıcısını tanımlama. 4. Yönlü doğru parçalarının paralelliğini tanımlama ve sembolle 5. Yönlü iki doğru parçasının eşliğini tanımlama ve sembolle 6. Düzlemdeki yönlü doğru parçaları kümesinde tanımlanan eşlik bağıntısının bir denklik bağıntısı olduğunu 7. Vektörü tanımlama, 8. Yönlü doğru parçaları ile vektör arasındaki ilişkiyi yazma. 9. Sıfır vektörünü tanımlama. Amaç 2: Yönlü Doğru Parçaları ile Uygulama Yapabilme. 1. Verilen bir yönlü doğru parçasının başlangıç noktasını, bitim noktasına doğrultusunu, yönünü, uzunluğunu belirtme. 2. Verilen bir yönlü doğru parçasının ters yönlüsünü çizme. 3. Düzlemde verilen yönlü doğru parçasına, dışındaki bir noktadan eş bir yönlü doğru parçası çizme. Amaç 5: Analitik Düzlemde Vektörü Kavrayabilme. 1. Yer (konum) vektörünü tanımlama. 2. Yer vektörleri ile analitik düzlemin noktaları arasındaki ilişkiyi söyleme. 3. Yer vektörünün bileşenlerini tanımlama ve sembolle 4. Vektörü temsil eden yönlü doğru parçasının başlangıç ve bitim noktaları verildiğinde vektörün bileşenlerini bulma ve bu vektöre eş olan yer vektörü ile ilişkisini 5. Yer vektörünün uzunluğunu 6. Bir vektörün uzunluğunu bileşenleri cinsinden yazma. 7. Bir vektörün toplamını ve farkını bileşenleri cinsinden 8. Vektörler kümesinde toplama işleminin özelliklerini bileşenler yardımıyla söyleme ve 9. Bir vektörün bir reel sayı ile çarpımını bileşenleri cinsinden belirleme. 10. Bir vektörün bir reel sayı ile çarpımının özellikleri bileşenleri cinsinden belirleme. 11. Paralel iki vektörün bileşenleri arasındaki ilişkiyi Amaç 6: Analitik Düzlemde Vektörlerle İlgili Uygulama Yapabilme. 1. Verilen bir vektörün bileşenlerinin nasıl bulunacağını açıklama. 2. Bileşenleri ile verilen bir vektörün uzunluğunu 3. Verilen iki noktanın belirttiği vektörün bileşenlerini 4. Bileşenleri ile verilen iki vektörün toplamını 5. Verilen bir vektörün toplama işlemine göre tersini 6. Sıfırdan farklı olarak verilen iki vektörün paralel olup olmadığını belirleme. 7. Verilen bir vektörün, belirtilen bir reel sayı ile çarpımını Amaç 7: Vektörler Kümesinde Vektörlerin Lineer Bileşimini kavra-yabilme. 1. Birim vektörünü tanımlayabilme. 2. Bir vektörle aynı yönlü birim vektörü bulma ve yazma. 3. İki vektörün lineer bileşimini tanımlama. 4. İki vektörün lineer bağımlı olmasını tanımlama. 5. İki vektörün lineer bağımsız olmasını tanımlama. Amaç 8: Vektörler Kümesinde Vektörlerin Lineer Bileşimi ile İlgili Uygulama Yapabilme. 1. Bileşenleri ile verilen bir vektörün, birim vektör olup olmadığını söyleme ve yazma. 2. Bileşenleri ile verilen bir vektörü standart taban vektörler kümesi türünden yazma. 3. Bileşenleri ile verilen iki vektörün lineer bağımlı olup olmadığını belirtme. 5. Verilen iki vektörün bağımsız olup olmadığını belirtme. 6. Sıfır vektörünü kapsayacak şekilde verilen her vektör kümesinin lineer bağımlı olduğunu
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks