Please download to get full document.

View again

of 135
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

8947273-Tibeti-Miszterium

Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 135

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
Fordította és bevezetéssel ellátta: Hamvas Béla Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1990 Tartalom [Bevezetés] Om mani padme hum A mindennapos gyakorlat A nyílegyenes ösvény A rolang A halottak tudatának átvitele (Pho-Wa) A Tumo Tagpo Lhadje tanításaiból A Chöd Az álom A Bardo Chag Gya Chenpo (A megszabadulás Nagy Jelképe) Tibeti és szanszkrit szavak PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com [BEVEZETÉS] Tibetrıl a ráülepedett buddhizmust nem szükséges lekaparni; a r
Transcript
   Fordította és bevezetéssel ellátta: HamvasBélaPesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1990   Tartalom   [Bevezetés]Om mani padme humA mindennapos gyakorlatA nyílegyenes ösvényA rolangA halottak tudatának átvitele (Pho-Wa)A TumoTagpo Lhadje tanításaibólA ChödAz álomA BardoChag Gya Chenpo (A megszabadulás NagyJelképe)Tibeti és szanszkrit szavak   PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com    [BEVEZETÉS]   Tibetrıl a ráülepedett buddhizmust nemszükséges lekaparni; a réteg, mint a por,könnyen lefújható s akkor az ember szemtılszemben áll azzal, ami Tibet mindig volt, abuddhizmus elıtt is, sok ezer évig. Ez a Tibetröviden és egy szóval: a Bön.A Bön tulajdonképpen gyakorlat és pedig azember és a természetfölötti Hatalmak közöttlevı rituális érintkezésnek részletes, pontos,rendszeres gyakorlata. A Bön a misztikusaszkéta praxisa; a láthatatlan erıkkel valókapcsolatot ezzel tartja fenn. A praktikuseljárások gyökerében levı vallásos metafizikaitt sem más, mint egyebütt, kivétel nélkülminden ıskori népnél. Metafizikai hagyománycsak egy van. Ennek a metafizikának teljesegésze, ıskori alakjában: a Veda. A Vedanélkül a Bön gyakorlati rendszere istenkísértımágia, vagy indokolatlan babona. S aki aVeda lényeges gondolatainak ismerete nélküla tibeti misztériumokat olvassa, csakfélelmetes borzongást érez, azoknak valódilényegét nem érti.A Veda alapvetı tanítása, hogy a világnakcsak elenyészı csekély része és csak legkülsıburka látható, érzékelhetı és anyagi; a PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com  hasonlíthatatlanul nagyobbik rész láthatatlanés anyagtalan. A világ sorsa, a történet, azemberi lét, a kozmikus jelenségek oka,eredete és igazi értelme a láthatatlananyagtalan világban van. Amit érzékeinkkeltapasztalhatunk az a világnak csak nehézanyagi teste; a test mögött, alatt, e testben, etest körül van az érzékek számárahozzáférhetetlen valóság. Az ember, mielıttanyagi testet öltött s miután ezt a testetlevetette, élt és élni fog, mint láthatatlanlélek. A metafizikai tanítás igazimondanivalója az, hogy egyetlen valóság van:a lélek; ami nem lélek, az varázslat, maya.Káprázat ez az egész anyagi világ is,keletkezik, elmúlik, változik nyugtalanul, mintaz álom. Káprázat a sok szellem, kísértet,démon, mert mindegyik csak a lélekképzeletének szülötte. Káprázat még azistenek serege is. Egyetlen valóság van,egyetlen létezı: a lélek.A Bönben ez a metafizika magától értetıdikés vérré vált természet. A nagy praktikusrendszer ebbıl indul ki és ezt alkalmazza.Minden Böngyakorlat és Bön-misztériumértelme: a káprázatot eloszlatni, a mayavarázslatát felszámolni, a tévedések, atudatlanság, a kábaság, az álomképekvilágából kilépni, és a valóságba, a lélekbe PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com  visszatérni. Ez az aszkétikus gyakorlatokcélja, mint amilyen a tumo; ez vezette Tibetnagy szentjeit, mint a Naropát és Milarepát;ez a cél a rolangban, a chödben, demindenekfölött a Bardóban. A valóságba valóegyenes visszatérés neve a Nyílegyenesösvény, a Mahayana, a Nagy út. Ez a tibetiBön.Alexandra David-Neel egy alkalommalTibetben koldusasszonyként utazott. Az útonrablók támadták meg, pénzét elvették és elakartak távozni, amikor az európai hölgynek,aki a vallás és a nép szokásait jól ismerte,mentı gondolata támadt. Nagy fennhangon aBön egyik misztikus átokformuláját kezdtemondani. Elátkozta az útonállókat,hozzátartozóikat, rokonaikat, minden lényt,aki valaha is velük érintkezett, a pénzt, amittıle elvettek, felidézte a dakinik,boszorkányok, démonok, ördögök seregét, afúriákat, a vérengzı kísérteteket, avámpírokat és fojtogató szellemeket. A rablókannyira megrettentek, hogy a pénzt sietvevisszaadták és eltávoztak.Az egészben, szól David-Neel asszony, alegkülönösebb az a hatás volt, amit az átoksötét szavai keltettek. Okkult hangulat volt. Alégkör a meghívott szörnyek nyomasztó jelenlétével, mintha valóságban megtelt PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks