Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

29/12/2016-E T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 13 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
29/12/2016-E T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : /12/2016 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Erbaa Sağlık Yüksekokulu 2017 yılı
Transcript
29/12/2016-E T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : /12/2016 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Erbaa Sağlık Yüksekokulu 2017 yılı öğrenci, idari ve akademik personeli için malzeme dahil yemek hazırlama, pişirme, servis ve sonrası temizlik hizmeti alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 Nci Maddesinin (d) Fıkrası Uyarınca Doğrudan Temin Usuli ile yapılacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim. Erdem AKINCI Şube Müdürü Son Başvuru Tarih ve Saati : 30/12/ :00 Teklif Başvuru Yeri : Taşlıçiftlik Kampüsü Rektörlük Binası Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı zemin kat 07 nolu satın alma bürosu /TOKAT Teslimat Yeri : Taşlıçiftlik Kampüsü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teklif Türü : İşin Tamamı İHTİYAÇ LİSTESİ S.N. 01 MAL/İŞİN ADI,CİNSİ VE ÖZELLİĞİ AÇIKLAMA Erbaa Sağlık Yüksekokulu Malzeme dahil yemek hazırlama, pişirme, servis ve sonrası temizlik hizmeti alımı işi. MİKTARI Adet KDV HARİÇ BİRİM FİYAT KDV HARİÇ TOPLAM FİYAT KDV HARİÇ TOPLAM Yukarıda cinsi, özelliği ve miktarı yazılı mal/malzeme/işi tamamı KDV hariç (Rakamla)...TL KR (Yazı ile)...tl..kr karşılığında yapmayı taahhüt ederim. KDV.Oranı % FİRMA KAŞE İMZA Eki: Teknik Şartname (42 Sayfa) NOT : 1-)Talep Edilen hizmet/malzeme/mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığı nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda hizmet alımı tamamlanınca yapılacaktır. 2-) Teklifler kapalı zarf içerisinde elden teslim edilebilir veya posta, kargo yoluyla da gönderilebilir. 3-)Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. 4-)Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. 5-)İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş,LTD gibi)-adres-telefon Faxs-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür. 6-)Yüklenici ile KDV hariç toplam bedel üzerinden sözleşme yapılacaktır. 7-)Sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan %0,948 (binde dokuz virgül kırksekiz ) sözleşme damga vergisi yüklenici tarafından Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine yatırılacaktır. 8-)İsteklinin teklifle birlikte teknik şartnameyi kaşeleyip imzalaması ve teklif ekinde sunması gerekmektedir. Taşlıçiftlik Kampüsü/ TOKAT Telefon: Faks: e-posta: Elektronik ağ: T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2017 YILI YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- Tanımlar İdare : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Akademik Birim : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Yüksekokulu Yüklenici : Yemek ihalesi üzerine kalmış ve idare ile sözleşme imzalamış olan istekliyi ifade eder. Kontrol Teşkilatı : İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği Akademik birim tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Muayene ve Kabul Komisyonu : İş tamamlandığında kabul işlemleri, Akademik birimce kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Madde 2- İşin Konusu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Yüksekokulu, Erbaa Meslek Yüksekokulu, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenci ile personeline hafta içi 4 çeşit öğle yemeği ve ikinci öğretim gören öğrenciye akşam yemeği olmak üzere malzeme dahil, hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası temizlik hizmetlerini kapsamaktadır. Erbaa Sağlık Yüksekokuluna toplam adet yemek hizmeti alınacaktır. Madde 3- İşin yapılma yeri Erbaa Sağlık Yüksekokulu yemekhanesinde/mutfağında yemek hizmetini verecektir. Madde 4- İşin Süresi Sözleşme yapıldığı tarihten itibaren başlayıp adet yemek hizmeti bitene kadar devam edecektir. Madde 5- Yemeğin Servisi 5.1. Pişirilen yemekler; yemekhanede ısıyı uzun süre muhafaza eden, dökülmeyi önleyen kaplarda ve arabalarda yüklenici tarafından taşınacaktır Pişirilen yemekler (benmarilerde) ısı muhafazalarda korunarak servis yapılacaktır Yemekhanede kullanılacak kaplar paslanmaz çelik olacaktır Yüklenici her masada (öğrenci, idari ve akademik personel yemekhanelerinde) tuzluk, biberlik, kürdanlık, su bardağı, kağıt peçete, su sürahisi, ekmek sepeti ve masa örtüsü ile selfservis yerinde yeteri kadar 18/10 krom/nikel kalitede çatal, kaşık ve bıçak bulunduracaktır Yüklenici personele porselen tabakla servis yapacaktır Yüklenici öğrenci ve personele sıcak ve kaliteli yemek servisi yapmakla yükümlü olup, yemek servis kalitesinin geliştirilmesi için gerekli eksikliklerin giderilmesi, teknolojik yeniliklerin bünyesine katılması gibi durumlarda idareden ek bir hak talep edemez. Ancak; söz konusu araç ve gereçleri kendi demirbaşı olarak alıp kullanma hakkına sahiptir Yemekhanede kullanılan yemek masalarının üzerleri örtülü olacaktır. Masa örtüleri, perde ve yerlerdeki halıflekslerin yıkanması ve temizliği yükleniciye aittir. 5.8. İdare özel gün ve haftalarda (mezuniyet töreni, açılış töreni, nevruz bayramı vs.) yemek servisi yapılmasını isterse bu yükümlülük yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Bunun için yüklenici ayrıca farklı ücret talep edemez Yemekhanedeki servis saatleri kontrol teşkilatı tarafından belirlenecek olup yüklenici bu saatler arasında yemek verecektir Yüklenici işle ilgili para karşılığı yemek satamaz. Madde 6- İşin Temizliği 6.1. Servis yapılan kaplar ve diğer malzemeler yüklenici personeli tarafından toplanarak, aynı usullerle yemekhanede temizliği yapılarak, tekrar servise hazır halde bulundurulacaktır Temizlik hizmeti bir bütün olup, yemekhanelerde Akademik birimin kullandığı bölümler hariç diğer kısımların tümü (yemek salonu, mutfak, wc, lavabo vb.) yüklenici tarafından temizlenecek ve temizlik malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecektir Yüklenici ayda bir yemekhaneye ait depo, ambar ve mutfağın her türlü böcek ile haşeratlardan arındırılması için yürürlükteki ilgili mevzuatlara göre ilaçlama yapacaktır Yüklenici yemekhane çıkışlarındaki rögarları 3 ayda bir temizlettirecektir. Madde 7- İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri 7.1. Yüklenici 4857 sayılı iş kanunu ile 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hükümlerine göre işçilerine gerekli eğitimleri verdirecek, her türlü sağlık tedbirlerini alacak ve tehlikeli şartlarda çalışmalarına izin vermeyecektir. Eğitim giderleri ile ilgili idareden talepte bulunmayacaktır sayılı iş kanunu ile 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunlarına göre; her türlü işçi alınması, işçi çıkartılması, işçi ücretlerinin ödenmesi, işçilere ait ihbar ile kıdem tazminatının ödenmesi ve yargı organlarınca işçi lehine verilecek tüm hak ile tazminatlardan dolayı doğan sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksızın lüzumlu emniyet tedbirlerini almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğretmekle yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün ifasına ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple doğabilecek yangın ve kazalardan yüklenici sorumlu olacaktır Yemekhanede olabilecek her türlü kaza, yangın, tadilat, vb. sebeplerden dolayı hizmet üretilememesi halinde, yüklenici bu hizmeti kendi işyerinde üretip hizmetin devamlılığını sağlayacaktır. Yemeklerin ulaşımı esnasında yemeğin kalitesinde bozulma görüldüğü takdirde servise sunulması engellenecektir. Böyle bir durumda yüklenici servise çıkması uygun olmayan yemeğin yerine piyasadan kontrol teşkilatının istediği yemeği sağlayıp, zamanında servise sunmakla yükümlüdür Yüklenici mutfak ve hizmette kullandığı tüm araç, gereç, makine (Asansör, bulaşık makinesi vb.), ocak, sıhhi tesisatın onarımı ve periyodik bakımlarını yaptıracaktır Yüklenici herhangi bir grev yada işi durdurma veya bırakma durumunda hizmeti aksatmayacak ve bununla ilgili tedbirleri alacaktır Kontrol teşkilatı uygun gördüğü taktirde Tokat il Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğünden yemekler üzerinde kalite ve sağlık kontrolü yapmasını talep edecektir. Masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır Yüklenici tarafından günlük çıkarılan yemeklerin tümünden ayrı ayrı steril kaplara şahit yemek örneklerinin alınması, 72 saat uygun koşullarda saklanmasının sağlanması zorunludur. Kontrol teşkilatı uygun gördüğü hallerde ve her ihtiyaç duyulduğunda ilgili şahit yemek örneklerinin, bedelini yüklenici karşılaması kaydıyla yetkili devlet kurumlarınca fiziksel, kimyasal, toksikolojik, mikrobiyolojik vb analizlerinin yapılmasının sağlanması ve gerekli raporların kontrol teşkilatına ibrazı yüklenici sorumluluğundadır Yüklenici işe başlayan personele Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak eğitimler verecektir Yüklenici tifo, paratifo, diğer enfeksiyon hastalıkları, amipli veya basili dizanteri gibi enfeksiyonlara; cilt hastalıklarına yakalanan veya bunların taşıyıcısı olan personeli çalıştıramaz. 7.11. Yüklenici serviste çalışan personelin giyeceği kıyafeti temin edecek ve personel görevi esnasında bu kıyafeti giyecektir. Personelin yakalarında isimlik olacaktır. Tüm mutfak ve bulaşıkhane personeli beyaz mutfak kıyafeti, beyaz bone, eldiven ve maske kullanacaktır. Yemek servisi yapan kişiler bone, eldiven, maske ve kolluk giyecektir. Kılık kıyafet ve hizmetin sunumu sağlık koşullarına uygun, hijyenik ve temiz olacaktır. Madde 8- Yüklenicinin Diğer Yükümlülükleri 8.1. Yüklenici çalıştıracağı personelin dosyasında aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmak zorundadır. Bu dosyanın 1 tanesini işe başladığında kontrol teşkilatına teslim edecektir. İşten çıkartılan veya işe yeni alınan personel ekli evrakları ile 3 işgünü içinde kontrol teşkilatına bildirilecektir. Yüklenici tarafından hazırlanan personel dosyasında; a. Yerleşim yeri belgesi, b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, c. Savcılıktan alınmış adlı sicil belgesi d. Sigortalı işe giriş bildirgesi e. Aşçılık sertifikası (MEB onaylı) veya kamu veya özel sektörde aşçı olarak çalıştığına dair belge, f. Yüklenici çalıştıracağı personelinin sağlık raporu için akciğer grafisi, hepatit markerları (Hbs Ag, Anti Hbs vs, veya total IgG) ve HIV tetkikleri, boğaz kültürü, gaita kültürü, gaitada parazit testleri işe başlamadan önce yaptırmak ve sonuçların tamamını Akademik birime sunmakla mükelleftir. Yüklenici çalıştırdığı personelin 3 ayda bir portör (boğaz kültür, gaitada parazit vb) muayenesi yaptırmak, yılda 1 kez hepatiti markerları ve akciğer grafisi kontrolünü yaptırmak zorundadır. Yüklenici ilgili sonuçları rapor halinde kontrol teşkilatına ibraz etmekle mükelleftir Yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştıracaktır Yüklenicinin çalıştırdığı personelin kampus alanına gidiş gelişi firma tarafından karşılanacaktır Yüklenici yemekhanede kontrol teşkilatı ile muhatap olacak noter vekaletli üst düzey bir yetkilisini sürekli olarak bulunduracaktır Yüklenici yemekhanede yapılacak her türlü sanat ve kültürel faaliyetleri için akademik birime yardımcı olacaktır. Bu çalışmalar için yemekhanede bir görevli bulunduracaktır Yüklenici yemekhanede yapmak istediği tadilat konusunda Akademik birime teklifte bulunmak, teklifi kabul gördüğü takdirde uygulamaya geçecektir. Taahhüdün sona ermesinden sonra, yüklenici yaptığı tadilat konusunda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır Yükleniciye teslim edilecek olan mutfak donanımı, yiyecek muhafaza yerleri, demirbaş malzemeleri tutanak karşılığında teslim edilecek, iş bitiminde eksiksiz ve tam olarak geri alınacaktır. Bu aşamalarda meydana gelebilecek arızalar, kırılmalar ve kaybolmalar yüklenici tarafından yerine karşılanacaktır Yüklenici taşınmaz malzemeleri sözleşme süresinin bitiminden sonra talep etmeyecektir İşte kullanılan elektrik, su, likit gaz, ısınma ve bunun gibi üretimle ilgili giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bununla ilgili ödeme tutarları Akademik birimce belirlenen süreler içinde yatırılacak, gecikme halinde gecikme bedeli tahsil edilecektir. Madde 9- Yemek Grupları 9.1. Yüklenici aşağıda yazılı yemek gruplarından her öğünde 1. gruptan 1 adet yemek, 2. gruptan 1 adet yemek, 3. gruptan 1 adet yemek ve 4. gruptan 1 adet yemek olmak üzere toplam 4 çeşit yemek verecektir. YEMEK GRUPLARI GRUP ADI YEMEK GRUBU YEMEK ÇEŞİTLERİ HAFTADA VERME SIKLIĞI 1 Çorbalar Çorba çeşitleri 5 defa Et/Tavuk/Balık/Zeytinyağlı/ Kızartma yemekleri Pilav/Makarna/Börek yemekleri Tatlı/Cacık/Salata/Piyaz/ Hoşaf/Komposto/Turşu/ Garnitür/Meyve çeşitleri Et/Tavuk haşlama Et/Tavuk döner Köfteler Kebaplar Et/Tavuk sebze yemekleri Etli dolmalar ve sarmalar Et/Tavuk baklagiller Tavuk pane Tavuk şnitzel Tavuk sote Tavuk but Ciğer Balık Kızartma çeşitleri Zeytinyağlı çeşitleri Pilav çeşitleri Makarna çeşitleri Börek çeşitleri Baklava Tulumba Kadayıf Revanı Şeker pare Aşure Un helvası İrmik helvası Tahin helvası Kabak tatlısı Cacık Salata çeşitleri Piyaz çeşitleri Garnitür çeşitleri Hoşaf çeşitleri Komposto çeşitleri Turşu Meyve çeşitleri Yoğurt Ayran 5 defa 5 defa 5 defa 9.2. Yüklenici istediği takdirde 2. grup ve 4. grup yemekten 2 çeşit yemeği seçmeli olarak Akademik birimin onayı ile çıkartabilir Yüklenici şartnamede yazılı olmayan 1., 2., 3. ve 4. grup yemeklerden başka bir yemek yapmak isterse kontrol teşkilatının onayını almak zorundadır Yüklenici aylık yemek listelerini ve porsiyon başına yemeklerde kullandığı malzeme gramaj cetvelini öneri olarak hazırlanıp en geç her ayın 25 ine kadar kontrol teşkilatına teslim edecektir. Bu listeler incelenip, gerekli görülen değişiklikler ile birlikte 3 iş günü içinde uygulanmak üzere kontrol teşkilatı tarafından onaylanarak yükleniciye teslim edilecektir. Madde 10- Yemekte Kullanılacak Malzemelerin Özellikleri Yemek üretiminde kullanılacak malzemelerin tümü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üretim iznine sahip olacak ve ilgili Türk Gıda Kodeksi ve TSE standartlarına uygun olacaktır. Yüklenici sağladığı bütün yiyecek ve içecekleri TSE ve belirli malzemeleri de TSE nin düzenlediği ve idarenin hazırladığı teknik şartnamelere uygun olarak sunacaktır. Malzemelerin tümünde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olacak, raf ömrü dolmuş olan ürünler kesinlikle kullanılmayacaktır. Kontrol teşkilatı gerek gördüğü takdirde yemeklerde kullanılan malzemeleri kontrol edebilecektir. Yüklenici tüketilmek üzere aldığı tüm hazır ürünleri çalışma ve üretim izni olan işletmelerden alacaktır Arpa - Tel Şehriye (TS 1620) 1) Buğday irmiğinden usulüne göre yapılmış arpa ve tel şehriyelerden olacaktır. Buğday irmiğinden başka irmik veya nişasta karıştırılmış olmayacaktır. 2) Şehriyeler %1 tuz ihtiva eden kaynar suya atılarak 20 dakika kaynatıldığında hepsi pişmiş olacak fakat dağılmayacaktır. 3) Rutubet miktarı %13 ü geçmeyecektir. 4) Kendisine özgü koku ve tatta olacaktır. Kirlenmiş, küflü olmayacak, yabancı madde ihtiva etmeyecektir. 5) Yerli malı ve iyi cins olacaktır. Boyasız, tabi, renk manzarası olacaktır. Koyu sarı, yeşil, yeşilimtırak, esmerimsi renk olmayacaktır. 6) Teslim şekli: Standart olarak temiz 5 ve 10 kg lık paketler içinde olacaktır. Ambalaj üzerinde üretici firmanın adı, adresi, TS numarası, net ağırlığı, imal ve son kullanma tarihleri cinsi, irmikten yapıldığı yazılı olacaktır. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan ürünler müteahhit firma tarafından nakliye ücreti kendine ait olmak kaydıyla değiştirilecektir Kesme Makarna ( Erişte) (TS 1620) 1) Buğday irmiğinden usulüne göre yapılmış makarnalardan olacaktır. Buğday irmiğinden başka irmik veya nişasta karıştırılmış ve boyanmış olmayacaktır. 2) Makarnalar %1 tuz ihtiva eden kaynar suya atılarak 20 dakika kaynatıldığında hepsi pişmiş olacak fakat dağılmayacaktır. 3) Teslim şekli: 5 ve 10 kg lığ paketlerde fırın makarna için 2 numara makarna; olacaktır. 4) Ambalaj üzerinde üretici firmanın adı, adresi, TS numarası, net ağırlığı, imal ve son kullanma tarihleri cinsi, irmikten yapıldığı yazılı olacaktır. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan ürünler müteahhit firma tarafından nakliye ücreti kendine ait olmak kaydıyla değiştirilecektir. 5) Yerli malı ve iyi cins olacaktır. Boyasız, tabi, renk manzarası olacaktır. Koyu sarı, yeşil, yeşilimtırak, esmerimsi renk olmayacaktır. 6) İçinde çatlak olmayacak içinde canlı- cansız haşarat ve yumurtaları bulunmayacaktır Spagetti 1) Buğday irmiğinden usulüne göre yapılmış spagettilerden olacaktır. Buğday irmiğinden başka irmik veya nişasta karıştırılmış ve boyanmış olmayacaktır. 2) Spagettiler %1 tuz ihtiva eden kaynar suya atılarak 20 dakika kaynatıldığında hepsi pişmiş olacak fakat dağılmayacaktır. 3) Teslim şekli: 5 ve 10 kg lık paketlerde 0 numara olacaktır. 4) Ambalaj üzerinde üretici firmanın adı, adresi, TS numarası, net ağırlığı, imal ve son kullanma tarihleri cinsi,irmikten yapıldığı yazılı olacaktır. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan ürünler müteahhit firma tarafından nakliye ücreti kendine ait olmak kaydıyla değiştirilecektir. 5) Yerli malı ve iyi cins olacaktır. Boyasız, tabi, renk manzarası olacaktır. Koyu sarı, yeşil, yeşilimtırak, esmerimsi renk olmayacaktır. 6) İçinde çatlak olmayacak içinde canlı- cansız haşarat ve yumurtaları bulunmayacaktır Makarna (TS-1620) 1) Buğday irmiğinden usulüne göre çeşitli makarnalardan yapılmış olacaktır. 2) Buğday irmiğinden başka irmik veya nişasta karıştırılmış ve boyanmış olmayacaktır. %1 tuz ihtiva eden kaynar suya atılarak 20 dakika kaynatıldığında hepsi pişmiş olacak fakat dağılmayacaktır. 3) Burada bahsedilmeyen diğer hususlar gıda maddesi tüzüğünde yazılmış evsafta olacaktır. 4) Teslim şekli: 5 ve 10 kg.lık standart naylon torbalarda, 2 numara çubuk makarnalardan olacaktır. 5) Ambalajlar üzerinde markası, cinsi, net ağırlığı, imal tarihi, üretici firmanın adı ve adresi okunaklı şekilde yazılı olacaktır. Siparişin bir bölümü 1/2kg lık paketler halinde olabilir. 6) Yerli malı ve iyi cins olacaktır. 10.6. Buğday Unu (TS 4500) 1) Kendine özgü tat ve kokuda olmalı acıma, ekşime, küflenme, kokuşma ve bozulma olmamalı, yabancı tat ve koku bulunmamalıdır. Kendine özgü renk ve görünüşte olmalı, gözle görülen yabancı madde bulunmamalıdır. 2) Yerli malı randımanlı buğday unu olup hafif sarımtırak, beyaz renkte olacaktır. Ağızda çiğnendiği zaman çatırtı hissedilmeyecek, içinde canlı-cansız kurt böcek bulunmayacak, kuru, tamamen elastiki olacaktır. %14 rutubeti olacak, sert buğday unu olmayacağı gibi yabancı hububat karışmış olmayacaktır. 3) Muayeneler, ambalaj, duyusal ve deneysel olmak üzere 3 şekilde yapılır. Ambalaj muayenesinde ambalaja bakılarak ve tartılarak, duyusal muayenede buğday ununun duyusal özelliklere (tat, koku, renk, görünüş) bakılarak, ellenerek, koklanarak ve tadılarak muayene edilir. Ayrıca kimyasal özelliklere bakılır. 4) 25 ve 50 kg.lık beyaz polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda teslim edilir. Büyük ambalajlar ağızları açılmayacak biçimde uygun eksiksiz ve sağlam sicim veya ipliklerle el veya makine ile dikilir. Kullanılmış un çuvalları tekrar kullanılmaz. 5) Un ambalajları üzerinde veya içine bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır, basılır veya etiket halinde takılır. Basma yoluyla işaretlemede unun boyanmaması gereklidir. Firman işaret unvanı ve adı, adresi varsa tescilli markası, standardın işaret ve numarası (TS-4500) malın adı, malın tipi, malın çeşidi (Ekmeklik, bisküvilik vs),yapım tarihi (Gün, ay ve yıl olarak), Net un ağılığı (kg olarak) ve Son kullanma tarihi yazacaktır Pirinç Unu (TS 2639) 1) Piyasada satılan halis pirinçten imal edilmiş olacaktır. Temiz, rengi beyaz, kendine özgü koku, tat ve görünüşte olacaktır. Kızışmış, acımış, ekşimiş, küflenmiş, kokmuş veya herhangi bir şekilde kendine özgü niteliği değişmiş olmayacak ve içinde yabancı madde bulunmayacaktır. 2) İçinde böcek, kurt ve diğer canlı- cansız parazitler ve bunların benzeri kirlilikler bulunmayacaktır. Pirinç unu boyanmış veya renk ağartma işlemine uğramış olmayacaktır. Zararsızda olsa kimyasal ma
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks