Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

25 marca 2017r. (sobota)

Category:

Documents

Publish on:

Views: 100 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
25 marca 2017r. (sobota) y Kierunki Temat warsztatów Prowadzący Miejsce Godzina Liczba uczestników Architektura Proces mgr Hugon Kowalski Sala 102, Budynek A Architektury i Wzornictwa Projektowanie
Transcript
25 marca 2017r. (sobota) y Kierunki Temat warsztatów Prowadzący Miejsce Godzina Liczba uczestników Architektura Proces mgr Hugon Kowalski Sala 102, Budynek A Architektury i Wzornictwa Projektowanie Mebla NAPPI, TIPPI, BOULI, CUBER prof. Katarzyna Laskowska, as. Joanna Lisiecka Sala 3, Budynek E Wzornictwo Rysunek w projektowaniu mgr Kamila Szcześniak Sala 27, Budynek E Architektura wnętrz Sześcian - 6 ścian dr Natalia Kliśko-Walczak Sala 3, Budynek B Architektury Wnętrz i Scenografii Scenografia Podział przestrzeni dr Tomasz Ryszczyński Sala 41 A; Budynek E Geometryczna forma a człowiek Ewa Mróz Sala 200, Budynek D Edukacji Artystycznej Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Kuratorstwo i Teorie Sztuki Wokół rysunku dr Sonia Rammer Sala 303, Budynek A Jak interpretować sztukę współczesną? Jak interpretować sztukę współczesną? Książka i mit, przedmiot, przestrzeń wykład Oprowadzanie w ramach kuratorstwa dr hab. Izabela Kowalczyk dr hab. Izabela Kowalczyk Sala 2, Budynek B Sala 2, Budynek B dr Piotr Rypson Sala 2, Budynek B dr hab. Ewa Wójtowicz Miejsce zbiórki Atrium, Budynek B Grafiki i Komunikacji Wizualnej Projektowanie ilustracji Dominika Czerniak- Chojnacka Sala 304, Budynek B Grafika (specjalność: Projektowanie graficzne) Warsztaty tworzenia plakatu z grupą artystyczno-projektową BiG POSTER Bartosz Mamak Grzegorz Myćka Sala 303, Budynek B Projektowanie znaków graficznych Julia Lewandowska Aleksandra Andreeva Sala 301, Budynek B Warsztaty w studiu fotograficznym mgr Maciej Nowaczyk Sala 110, Budynek B Komunikacji Multimedialnej Fotografia NEGATYWY FOTOGRAFII dr Jarosław Klupś Sala 107 (ciemnia) i 101, Budynek B STWÓRZ Z NAMI SWOJE PORTFOLIO - konsultacje i przeglądy portfolio mgr Mateusz Sadowski mgr Diana Lelonek dr hab. Sławomir Decyk Sala 101, Budynek B Warsztaty z podstaw postprodukcji Marcin Ptaszyński Sala Zajęcia teoretyczne w zakresie używania elektroniki jako elementu budulca w pracach artystycznych Michał Dudek Sala audiowizualna Intermedia Ableton Live Radosław Sirko Sala Strategie egzaminacyjne Daniel Koniusz Tomasz Koszewnik Sala audiowizualna Malarstwa i Rysunku Malarstwo Kurs Malarstwa i Rysunku (symulacja egzaminu wstępnego) Malarstwo - Joanna Marcinkowska Rysunek Natalia Czarcińska Sala 20 i 21, Budynek F Sala 23 i 24, Budynek F Rzeźby i Działań Przestrzennych Rzeźba Działania z mapą- warsztat działań przestrzennych Znak, litera, negatyw, pozytyw- forma przestrzenna prof. dr hab. Janusz Bałdyga Sala 6, Budynek C dr Dawid Szafrański Sala 312, Budynek A 26 marca 2017r. (niedziela) y Kierunek Temat warsztatów Prowadzący Miejsce Godzina Liczba uczestników Architektury i Wzornictwa Projektowanie mebla PROJEKTOWANIE FUNKCJI prof. Katarzyna Laskowska, as. Joanna Lisiecka Sala 3, Budynek E Architektura wnętrz PROSTOKĄT - PROSTY KĄT dr Natalia Kliśko-Walczak Sala 3, Budynek B Architektury Wnętrz i Scenografii Scenografia Poznań 2117 dr Tomasz Ryszczyński Sala 41 A, Budynek E GEOMETRYCZNA FORMA A CZŁOWIEK Ewa Mróz Sala 200, Budynek D Edukacji Artystycznej Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Z kompozycją w tle dr Magdalena Parnasow Sala 63, Budynek E Plastycznych Jak interpretować sztukę współczesną? dr hab. Izabela Kowalczyk Sala 2, Budynek B Kuratorstwo i Teorie Sztuki Jak interpretować sztukę współczesną? Oprowadzanie w ramach kuratorstwa dr hab. Izabela Kowalczyk Sala 2, Budynek B dr hab. Ewa Wójtowicz Miejsce zbiórki Atrium, Budynek B Grafiki i Komunikacji Wizualnej Grafika (specjalność: Projektowanie graficzne) Warsztaty kaligraficzne Beata Kurek Sala 301, Budynek B Projektowanie plakatu - CYRK Bartosz Choryan Sala 303, Budynek B Komunikacji Multimedialnej Intermedia Warsztaty z podstaw postprodukcji Zajęcia teoretyczne w zakresie używania elektroniki jako elementu budulca w pracach artystycznych Marcin Ptaszyński Sala Michał Dudek Sala audiowizualna Ableton Live Radosław Sirko Sala Strategie egzaminacyjne Daniel Koniusz Tomasz Koszewnik Sala audiowizualna Malarstwa i Rysunku Malarstwo Kurs Malarstwa i Rysunku (symulacja egzaminu wstępnego) Malarstwo - Joanna Marcinkowska Rysunek - Natalia Czarcińska Sala 20 i 21, Budynek F Sala 23 i 24, Budynek F Rzeźby i Działań Przestrzennych Rzeźba Portret rzeźbiarskiwprowadzenie do rzeźby figuratywnej Michał Wielopolski Sala 220, Budynek B 25 i 26 marca 2017r. omówienie struktury katedry Animacji przedstawienie charakteru pracowni kierunkowych prezentacja podstawowych cech programu nauczania na kolejnych stopniach studiów Animacji Animacja oprowadzenie po wszystkich pracowniach katedry (z prezentacją różnorodnych technik animacji) mgr Paweł Prewencki Budynek D pokaz dorobku filmowego (projekcja etiud i filmów dyplomowych) 25 marca 2017r. indywidualne rozmowy z kandydatami Architektury i Wzornictwa Design Krajobrazu prezentacja pracowni należących do Katedry Bioniki i Krajobrazu prof. dr hab. Włodzimierz Dreszer Budynek A, piętro II
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks