Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

2017 ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ (ÖSYS)

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 0 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2017 ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ (ÖSYS) TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ASLIHAN GÜÇLÜCAN KARAMAN TED ZONGULDAK KOLEJİ NDE ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME
Transcript
2017 ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ (ÖSYS) TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ASLIHAN GÜÇLÜCAN KARAMAN TED ZONGULDAK KOLEJİ NDE ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) ÇALIŞMALARI ÖĞRENCĠ BĠLGĠLENDĠRME SUNUMLARI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME SUNUMLARI YGS-LYS BAġVURU VE TERCĠH HĠZMETLERĠ Sistemle ilgili bilgi almak isteyen tüm öğrenci ve velilerimiz psikolojik danıģma ve rehberlik servisimize baģvurabilirler. ÖSYM AÇIKLAMALAR 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 45. maddesi kapsamında yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleģtirme esaslarını belirleyen bu kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiģtir. ÖSYS ye baģvuran adaylar, kılavuzlarda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiģ sayılırlar sayılı Kanun un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği, ÖSYS ile ilgili açıklama ve duyurular; Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) BaĢkanlığının internet sayfasında yapılır. Ġnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ve yerleģtirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değiģikliklere iliģkin bilgiler, ÖSYM nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin ÖSYM nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. ÖSYM Ġnternet Sayfası: BaĢvuru adresi: https://ais.osym.gov.tr ÖSYS Kılavuzu: OSYSKILAVUZU pdf (2017 kılavuzunun Aralık ayının son haftasında yayınlanması beklenmektedir.) 2017 ÖSYS Başvuru ve Sınav Tarihleri Yükseköğretime GeçiĢ Sınavı (YGS) BaĢvuru Tarihleri : 4-18 Ocak 2017 YGS 2017 Tarihi, Saati ve Süresi : 12 Mart 2017 (Pazar), 10.00, 160 dakika YGS Sonuçlarının Açıklanması : 28 Mart 2017 Lisans YerleĢtirme Sınavları (LYS) BaĢvuru Tarihleri : 4-17 Nisan 2017 LYS Tarihleri 10 Haziran 2017 (Cumartesi) 11 Haziran 2017 (Pazar) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) LYS-4: Sosyal Bilimler Saati ve Süresi : 10.00, 135 dakika LYS-1: Matematik-Geometri Saati ve Süresi : 10.00, 135 dakika LYS-2: Fen Bilimleri Saati ve Süresi : 10.00, 135 dakika LYS-5: Yabancı Dil Tarihi, Saati ve Süresi : 14.30, 120 dakika 18 Haziran 2017 (Pazar) LYS-3: Edebiyat-Coğrafya Saati ve Süresi :10.00, 120 dakika LYS Sonuçlarının Açıklanması : 11 Temmuz 2017 Yerleştirme 2017-ÖSYS sonuçlarına veya sınavsız geçiģ kurallarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleģtirmede bu programların kontenjan ve koģulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koģullar 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2017 Temmuz ayı içinde ÖSYM nin internet adresinden eriģebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satıģı yapılmayacaktır. Her yıl tercih döneminde tüm veli ve öğrencilerimize tercih danıģmanlığı yapılmaktadır. Kaynak: ŞEKİL:6, Sf:22 Puan Türleri ve Örnek Bölümler Puan Türleri ve Örnek Bölümler YGS LYS Lisans Yerleştirme Puanı OBP OBP Nasıl Hesaplanır? Diploma Puanı Arası OBP DP x Arası Y-Puanına Katkı OBP x 0, Arası Girilecek Sınavlar MF YGS LYS-1 LYS-2 TM YGS LYS-1 LYS-3 TS-1-2 YGS LYS-3 LYS-4 DİL YGS LYS-5 YGS ÖZEL YETENEK YGS YGS LYS SORU SAYISI SÜRE (Dk.) LYS-1 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK LYS-2 KİMYA BİYOLOJİ LYS-3 EDEBİYAT COĞRAFYA TARİH LYS-4 COĞRAFYA FELSEFE-DİN İNGİLİZCE 80 LYS-5 ALMANCA 80 FRANSIZCA ÜNİVERSİTE / BÖLÜM TERCİHLERİ 24 Tercih Y-YGS ve/veya Y-LYS ile alan Lisans Programlarından Y-YGS ile alan Ön Lisans Programlarından YÖK Tarafından Başarı Sırası Barajı Getirilen Bölümler Tıp Tercihi Ġçin Y-MF-3 Puan Türünde Ġlk 40 Bin Hukuk Tercihi Ġçin TM-3 Puan Türünde Ġlk 150 Bin Mimarlık Tercihi Ġçin Y-MF-4 Puan Türünde Ġlk 200 Bin Mühendislik Tercihi Ġçin Y-MF-4 Puan Türünde ilk 240 Bin Eğitim Fakülteleri Tercihi Ġçin Y- te TR Ġlk Bin DiĢ Hekimliği Tercihi Ġçin Y-MF-3 te TR Ġlk Bin Eczacılık Tercihi Ġçin Y-MF-3 te TR Ġlk Bin Eğitim Fakülteleri - Diş Hekimliği ve Eczacılık için getirilen barajlar 2017 kılavuzunda yer alacaktır. Ham Puan Hesaplanma / Alma Koşulları YGS Puan Hesaplanması 150 İçin 180 İçin TÜRKÇE (40) SOSYAL BİL. (40) MATEMATİK (40) Herhangi 2 Testten En Az 0,5 er Net 4 testten Her Birinden En Az %12,5 Türkçe 5 Sos. B. 5 Mat. 5 Fen B. 5 Net 4 testten Her Birinden En Az %20 Türkçe 8 Sos. B. 8 Mat. 8 Fen B. 8 Net FEN BİL. (40) Ham Puan Hesaplanma / 180 Alma Koşulları MF Puan Hesaplanması 180 İçin LYS-1-MATEMATİK (50) LYS-1-GEOMETRİ (30) LYS-2 FİZİK (30) LYS-2 KİMYA (30) Herhangi 2 Testten En Az 0,5 er Net 5 Testten Her Birinden En Az %20 10 Mat. 6 Geo. 6 Fiz. 6 Kim. 6 Biy. Net LYS-2 BİYOLOJİ (30) Ham Puan Hesaplanma / 180 Alma Koşulları TM Puan Hesaplanabilmesi 180 İçin LYS-1-MATEMATİK (50) LYS-1-GEOMETRİ (30) LYS-3 EDEBİYAT (56) Herhangi 2 Testten En Az 0,5 er Net 4 Testten Her Birinden En Az %20 10 Mat. 6 Geo. 11,2 Ed. 4,8 Coğ. Net LYS-3 COĞRAFYA (24) Ham Puan Hesaplanma / 180 Alma Koşulları TS-1-2 Puan Hesaplanabilmesi 180 İçin LYS-3 EDEBİYAT (56) LYS-3 COĞRAFYA (24) LYS-4 TARİH (44) LYS-4 COĞRAFYA-2 (14) Herhangi 2 Testten En Az 0,5 er Net 5 Testten Her Birinden En Az %20 11,2 Ed. 4,8 Coğ. 8,8 Tar. 2,8 Coğ.-2 6,4 Fel.-Din K. Net LYS-4 FELSEFE DİN K. (32) Ham Puan Hesaplanma / 180 Alma Koşulları DİL Puan Hesaplanabilmesi 180 İçin Yabancı Dil Testinden Yabancı Dil Testinden En Az LYS-5-YABANCI DİL (80) En Az %20 0,5 Net 16 Net MF1 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi MF2 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi MF3 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi MF4 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi TM1 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi TM2 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi TM3 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi TS1 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi TS2 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi DİL1 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi DİL2 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi DİL3 Puanı Hesaplanırken YGS ve LYS deki Testler ile OBP Katkı Yüzdesi LYS de 180 ve Üstü Puan Alan Aday Sayısı
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks