Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

2. Ders Teklifi (Dersi açan rolü)

Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2. Ders Teklifi (Dersi açan rolü) 2.1. Ders Açma (1) bölümünü işaretler ve daha sonra açılan pencereden Ders Tanımlama bölümünü işaretleriz. a) Bu komut ile birlikte program ekranının sol tarafında yandakine
Transcript
2. Ders Teklifi (Dersi açan rolü) 2.1. Ders Açma (1) bölümünü işaretler ve daha sonra açılan pencereden Ders Tanımlama bölümünü işaretleriz. a) Bu komut ile birlikte program ekranının sol tarafında yandakine benzer bir bölüm karşımıza çıkacaktır. b) Bu bölüm otomasyon sistemi üzerindeki yetkilerimize göre değişecektir. Şu anda her hangi bir özel yetkisi bulunan bir öğretim elemanının karşısına çıkacak olan ekran görüntüsü yandadır. (2) Açılan pencereden bölümünü işaretleme aygıtı (fare, mouse) ile tek tıklayarak mevcut derslerimin görüntülenmesini sağlarız. (3) butonu tıklanarak yeni bir ders için şablon açılır. (3) Derslerim bölümünde mevcut derslerimin görüntülenmesi ile birlikte işlem yapmak için gerekli olan bir araç çubuğu ile karşılaşırız. Bu araç çubuğunun görüntüsü yanda mevcuttur. Ancak araç çubuğundaki özellikler yetkiye ve duruma göre aktif/pasif hale dönüşür. Araç çubuğundaki özellikler ise aşağıda açıklanmıştır. a) Liste: Derslerim listesine geri dönmeye yarar. b) Aç : Seçili kaydı aç. c) Yeni bir ders için boş bir form açar. ç) Ekrandaki bilgileri otomasyon sistemden tekrar yüklemek için kullanılır. d) Düzenleme yapılan dersi kaydetmek için kullanılır. e) Açık olan dersi silmek için kullanılır Uyarılar (1) İşlem yaparken yaptığınız işin sonucu ile ilgili bilgiler ekranın sağ alt köşesine benzeyen uyarılar yanısyacaktır. a) İşaretleme aygıtı ile üzerine gelinmez ise kendiliğinden kaybolacaktır. b) İşaretleme aygıtı ile üzerine gelinirse sizin okumanızı bekleyecek ve kaybolmayacaktır. c) Uyarının sağ üst köşesinde çarpı işaretinin yanındaki raptiyeye benzeyen işaret seçildiğinde uyarı bu işareti kaldırıncaya kadar kaybolmayacaktır. Ders Tanıtım Formu otomasyon sistemine aktarılırken; ders birden fazla kişi tarafından veri girişi yapılarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar: Dersi Açan Alan Koordinatörü Ders Koordinatörü Program Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanı Dersin Adı Dersin Adı Dersin Adı* Dersin Alan Kodu Ders Kodu Dersin Alan Kodu Ders Kodu* Kuramsal / Uygulama Saat Kuramsal / Uygulama Saat Kuramsal/Uygulama Saat* AKTS Kredi* AKTS Kredi* Dersin Amacı Dersin Amacı Dersin Amacı* Dersin Özet İçeriği Dersin Özet İçeriği Dersin Özet İçeriği* Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin Öğrenme Çıktıları* Öğretim Dili** Düzey ** Eğitim Öğretim Sistemi** Dersin Türü* Yarıyılı* Ön Koşul Dersler Öğretim Dili* Dersin Düzeyi* Yarıyılı* Önerilen Seçmeli Dersler Dersin Koordinatörü * Dersin Öğretim Elemanı* Yardımcı Elemanı Ders Kitabı / Kaynakları Haftalık Ders Konuları Haftalık Ders Konuları Haftalık Ders Konuları* İş yükü hesabı (AKTS)* Program Yeterlilikleri / Dersin Öğrenme Çıktıları ilişki tablosu* Öğretim Yöntemleri* Ders Kitabı / Kaynakları* Değerlendirme Sistemi Ölçme ve Değerlendirme İş yükü hesabı (AKTS) * Veri girişi olmazsa olmaz alan ** Bilgi otomasyon sistemi tarafından diploma programının organizasyondan getirilir. 2.3. Ders Tanıtım Formu alanlarının veri giriş yöntemi Ders ile ilgili alanların veri girişlerinde izlenecek adımlar aşağıda açıklanmıştır: Dersin Adı (1) Ders Adı bölümünü tıkladığımızda yanda görülen pencere açılır. Açılan menünün alt bölümündeki arama bölümünden benzer ders isimleri aratılır. Arama sonucuna göre benzer kayıtlar içerisinden seçim yapar ya da hangi dilde veri girişi yapmak istiyorsak sol kısımdan ilgili dili seçeriz. (2) Dil seçeneklerinin her ikisinin de doldurulması esastır. Ancak İngilizce bölümü daha sonra doldurulmak üzere basit bir veri girişi ile bırakılabilir. (3) Otomasyon programında birçok veri girişi bu şekilde yapılmaktadır. Buradaki kurallar diğer benzer veri girişleri içinde geçerlidir Dersin Alan Kodu (1) Aşağıya doğru ok tıklanarak menü açılır ve içeriden uygun olan alan kodu seçilir. Seçilen alan koordinatörü otomatik olarak Alan Koordinatörü bölümünde gösterilecektir. Seçim yapmak yerine menü açıkken alan kodunun birkaç harfi yazılırsa otomatik olarak seçecektir. (2) Eğer açmak istediğiniz dersin Alan Kodu listelenen değerler içerisinde bulunmuyorsa Eğitim Öğretimden Sorumlu Yönetici Yardımcısı aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ilgili veri girişini yaptırınız. (3) Meslek Yüksekokulları için Alan Kodu belirlenirken alan kodunun başına M harfi eklenmiştir. Bu nedenle seçim yaparken bu hususa dikkat ediniz Ders Kodu (1) İlgili bölüme yazılan üç basamaklı bir sayıdır. Bu sayının ne olacağına Alan Koordinatörü karar verir. Alan koordinatörü alanındaki listelenen derslerin ders kodlarının tekil olmasından sorumludur. (2) İlgili sayının yüzeler basamağı dersin ilgili olduğu diploma programında dersin hangi sınıfta okutulduğunu göstermektedir. a) Ön lisans düzeyindeki diploma programların da dersleri 1 ve ile 2 ile başlamaktadır. b) Lisans düzeyindeki diploma programların da dersler 1, 2, 3 ve 4 ile başlamaktadır. Tıp Fakültesinde 5 ve 6 ile de başlamaktadır. c) Yüksek lisans düzeyindeki diploma programların da dersler 5 ve 6 ile başlamaktadır. Ç) Doktora düzeyindeki diploma programların da dersler 7, 8 ve 9 ile başlamaktadır. (3) İlgili sayının onlar ve birler basamağı için herhangi bir kural bulunmamaktadır Yıllık / Dönemlik Ders (1) Dersin nasıl bir ders olduğunun belirtilen bölümdür. Uygun kayıt seçilir Kuramsal / Uygulama Saat (1) İlgili bölümlere yazılan bir sayıdır. (2) Dersin öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için haftalık/toplam ne kadar ders yapmak gerektiğinin göstergesidir. (3) Dersin kaç saat olacağına son kararı ilgili bölüm kurulu karar verir Dersin Amacı (1) Hangi dilde veri girişi yapmak istiyorsak ilgili dili seçer ve dersin amacını ilgili dilde giriş yaparız. (2) Dil seçeneklerinin her ikisinin de doldurulması esastır. Ancak İngilizce bölümü daha sonra doldurulmak üzere basit bir veri girişi ile bırakılabilir Dersin Özet İçeriği (1) Hangi dilde veri girişi yapmak istiyorsak ilgili dili seçer ve dersin amacını ilgili dilde giriş yaparız. (2) Dil seçeneklerinin her ikisinin de doldurulması esastır. Ancak İngilizce bölümü daha sonra doldurulmak üzere basit bir veri girişi ile bırakılabilir. Dersin Konuları (1) Yeni bölümü tıklanır. Açılan menüde konu bölümü tıklanarak ilgili alanda daha önceden açılan ders konular listelenir. Listelenenden seçilir ya da sol alt köşeden ekle tıklanarak yeni konu için bilgi girişi yapılır. (2) Dil seçeneklerinin her ikisinin de doldurulması esastır. Ancak İngilizce bölümü daha sonra doldurulmak üzere basit bir veri girişi ile bırakılabilir. (3) Gerekli olması halinde konunun alan kodu değiştirilir. (4) Konunun özelliğine göre kaç saatten oluşacağı girilir. Bir haftalık olacak şeklinde bir kural söz konusu değildir. Ancak unutulmamalıdır ki açılan konuların toplamı ile haftalık ders saat sayısının hafta sayısı ile çarpımı birbirine eşit olmalıdır. (5) Öğretim Dili ilgili konunun hangi dil ile anlatılacağının seçildiği bölümdür. Varsayılan olarak Türkçe seçili olarak gelmektedir. Gerektiğinde değiştirilebilmektedir. (6) Konunun diğer konulara göre kaçıncı sırada olduğu Sıra No bölümüne yazılır. (7) Dersin ön hazırlıklarını girebilmek için Ön Hazırlık bölümü tıklanarak açılan bölümde veri girişi yapılır. Dil seçeneklerinin her ikisinin de doldurulması esastır. Ancak İngilizce bölümü daha sonra doldurulmak üzere basit bir veri girişi ile bırakılabilir. (8) Her bir konu girişi ile ilgili işlem tamamlandıktan sonra butonu tıklanarak dersin konusu kaydedilir. (9) Dersin bütününün kayıt edilmek istenmesi halinde Dersin ana özellikleri bölümündeki (ana pencerenin üst bölümündeki) buton ile ders kaydedilir. Dersin Öğrenme Çıktıları (1) Yeni bölümü tıklanır. Açılan menünün alt kısımdan arama yapılarak mevcut öğrenme çıktılarından seçim yapılır ya da veri girişi yapılarak işlem tamamlanır. a) İlgili ders öğrenme çıktısının hangi tarihten itibaren geçerli olacağını belirten Başlangıç Tarihi bugünün tarihi seçili olarak gelir. Gerek duyulması halinde değiştirilebilir. b) İlgili ders öğrenme çıktısının hangi tarihten itibaren geçersiz olacağını belirten Bitiş Tarihi boş olarak gelir. Gerek duyulması halinde veri girişi yapılır. c) Dil seçeneklerinin her ikisinin de doldurulması esastır. Ancak İngilizce bölümü daha sonra doldurulmak üzere basit bir veri girişi ile bırakılabilir. (2) Her bir öğrenme çıktısı girişi ile ilgili işlem tamamlandıktan sonra butonu tıklanarak dersin öğrenme çıktısı kaydedilir. (3) Dersin bütününün kayıt edilmek istenmesi halinde Dersin ana özellikleri bölümündeki (ana pencerenin üst bölümündeki) buton ile ders kaydedilir. 2.4. Dersin Alan Koordinatörüne Gönderilmesi (1) Ders ile ilgili bütün işlemler tamamladıktan sonra dersi alan koordinatörüne gönderiniz. Daha sonra dersi görebilir ancak hiçbir şekilde değişiklik yapamazsınız. Değişiklik yapma yetkisi Alan Kordinatörü nün ya da onun atayacağı Ders Koordinatörü nün olacaktır. (2) işaretlendiğinde ya da ders ile ilgili işlemleri tamamladıktan sonra ders penceresi kapatıldığında sağ taraftaki pencere karşınıza gelecektir. (3) İlgili dersi işaretleme aygıtının sağ tuşu ile tıklayarak yardım menüsünü açınız. (4) Alan Koordinatörüne Gönder bölümünü işaretleyiniz. Teklif ettiğiniz ders artık ilgili alan koordinatörünün kontrolündedir Dersin Silinecek Olarak İşaretlenmesi (1) işaretlendiğinde ya da ders ile ilgili işlemleri tamamladıktan sonra ders penceresi kapatıldığında sağ taraftaki pencere karşınıza gelecektir. (3) İlgili dersi işaretleme aygının sağ tuşu ile tıklayarak yardım menüsünü açınız. (4) Dersi Sil bölümünü işaretleyiniz. Teklif ettiğiniz ders artık Silinecek olarak işaretlenmiş durumdadır. Otomasyon ilgili dersi silecektir.
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks