Please download to get full document.

View again

of 312
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

184138441 Sade de Marquis Szodoma 120 Napja Txt

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 312

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
:)
Transcript
  Marquis de Sade Szodoma százhúsz napja ATHENAEUM 2000 KIADÓ © Athenaeum 2000 Kiadó Eredeti cím: Les cent-vingt journées de Sodome A fordítás Jean-Jacques Pauvert 1986-os kiadása alapján készült. Magyar fordítás: © Vargyas Zoltán Felelõs kiadó: az Athenaeum 2000 Kiadó ügyvezetõje 1052 Budapest, Szervita tér 5. Tel.: 235-5020 E-mail: athenaeum@lira.hu Honlap: www.athenaeum.hu Szerkesztette: Portói Bence Mûszaki vezetõ és tipográfia: Császár Andrásné Nyomdai elõkészítés: Art-is Kft., Szentendre Borítóterv: Gelányi Mariann ISBN 963 8597 98 4 Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben, 28,6 (A/5) ív terjedelemben a nyomda alapításának 119. esztendejében Felelõs vezetõ: Papp Lajos vezérigazgató Tel.: 66/386-211 http://www.lang.hu/gykner.nyomda E-mail: gykner@lang.hu E-mail: knergyoma@bekes.hungary.net (Bevezetõ) A sok háború miatt, amit XIV. Lajos volt kénytelen viselni uralkodása alatt, kimerült az államkassza, elszegényedett a nép, annál jobban meggazdagodott viszont az a számtalan pióca, akik ilyenkor csak szítják a bajt, ahelyett hogy orvosolnák, s igyekeznek minél nagyobb hasznot húzni belõle. A francia birodalom fennállása óta talán most, ezen egyébiránt oly dicsõséges korszak végén született a legtöbb sötét eredetû vagyon, mely mindig éppoly sötét tékozlással és kicsapongással párosul. Ugyanezen korszak végén, nem sokkal  azelõtt, hogy a Régens a Igazságügyi Kamarának nevezett hírhedt bíróság felállításával megpróbált gátat vetni az adóbérlõk mérhetetlen harácsolásának, négy effajta adóbérlõ különös orgiát eszelt ki: errõl szól regényünk. Tévedés volna azt hinni, hogy csak a polgárság húzott sápot az ínségbõl; a legnagyobb birtokosok jártak az élen. Blangis herceg és öccse, a  -i püspök hatalmas vagyonra tett szert, kétségbevonhatatlanul bizonyítván, hogy a nemesség sem vetette meg a meggazdagodásnak ezt a módját. E két illusztris személy fejében született meg annak a kicsapongásnak a gondolata, melyrõl most számot adunk, s miután bevonták két társukat, a híres Durcet-t és Curval elnököt, akikkel számos üzleti ügy és közös kicsapongás fûzte össze õket, õk négyen lettek fõszereplõi a hírhedt orgiáknak. A négy libertinust már korábban is összekötötte vagyoni helyzetük és ízlésük hasonlósága, hat évvel ezelõtt pedig elhatározták, hogy még szorosabbra fonják kapcsolatukat, mégpedig házasságok útján, habár e frigyekben korántsem az ilyenkor szokásos megfontolások, hanem a kicsapongás játszotta a fõszerepet. Blangis herceg háromszor is megözvegyült, egyik feleségétõl két lánya maradt, s mivel az egyik iránt Curval elnök   habár tudva tudta, miféle bizalmaskodásokra vetemedik a lánnyal szemben az apja   némi házassági hajlandóságot mutatott, a herceg egyszer csak a következõ hármas házassági tervvel állt elõ.  Maga szívesen elvenné Julie-t   mondta Curvalnak  , oda is adom minden további nélkül, egyetlen feltételt szabok csupán: hogy nem lesz féltékeny rá, akkor sem, ha már mint a maga felesége, továbbra is megteszi nekem azokat a szolgálatokat, amiket eddig is megtett, másodszor segít nekem meggyõzni közös barátunkat, Durcet-t, hogy adja oda nekem a lányát, mert be kell vallanom, õiránta körülbelül ugyanolyan érzéseket táplálok, mint maga Julie iránt.     No de nyilván tudomása van róla   vetette ellen Curval  , hogy Durcet éppoly libertinus, mint maga     Tudok mindent, ami tudnivaló felelte s herceg. Azt hiszi, azért kell nekem nõ, hogy a szerelõmmé tegyem? Nem, azért kell, hogy szolgálja a szeszélyeimet, hogy elkendõzze, eltussolja azt a sok kis kicsapongást, amit a házasság örve oly szépen eltakar. Egy szóval, arra kell nekem, amire az én lányom magának: azt hiszi, nem tudom, mi a célja és mik a vágyai? Mi libertinusok azért veszünk magunk mellé nõt, hogy rabszolgánk legyen; házastársi mivoltuk sokkal engedelmesebbé teszi õket, mint a szeretõket, márpedig mindnyájan tudjuk meny nyire fontos szerepel játszik a zsarnokság az általunk ízlelt élvezetekben. Ekkor érkezett meg Durcet. A két barát elmondta neki, mirõl beszélgetnek  éppen, amaz pedig annyira fellelkesült szavaiktól, hogy bevallotta, maga is hasonló érzeseket táplál az elnök lánya, Adelaida iránt, s vejéül fogadta a herceget, feltéve, ha õ maga Curval veje lehet. Hamarosan meg is kötötték a három házasságot, hatalmas hozományokkal és azonos kikötésekkel. Az elnök hasonló cipõben járván, bevallotta, hogy titokban maga is bûnös ülzelmeket folytat tulajdon lányával, minekutána a három apa, tekintve hogy mindhárman fenn akarták tartani ezen jogaikat, de egyszersmind szerették volna ki is terjeszteni õket, megegyeztek, hogy a három ifjú hölgy, bár javaik és nevük révén férjükhöz tartoznak, testileg egyaránt, egyforma mértékben tartozzanak mindhármukhoz, ha pedig e klauzula ellen bármelyikük is lázadozni merészelne, részesüljem a lehetõ legszigorúbb büntetésben. Már csaknem megkötötték a szerzõdést, amikor a  -i püspök, akit már eddig is közös kicsapongások fûztek bátyja barátaihoz, azzal állt elõ, hogy egy negyedik személyt is bevonhatnának az egyezségbe, ha õ maga társulhatna hármukhoz. A kérdéses személy, a herceg második lánya s következésképpen az unokahúga, sokkal inkább az övé volt, mintsem gondolta volna az ember. Annak idején a püspök ugyanis összeszûrte a levet a sógornõjével, s a két testvér tisztában volt vele, hogy a kérdéses leányzó, név szerint Alina sokkal inkább a püspöknek mintsem a hercegnek köszönheti világra jövetelét: a püspök már születésétõl fogva gondjaiba vette Alinát, s mint könnyen képzelhetõ, nem várta meg tétlenül szépsége kibimbózását. Ilyenformán tehát egy gyékényen árult a társaival, s az üzlet, amit ajánlott, éppoly kártékony és züllött volt, akárcsak amazoké; de mivel a lány még bájosabb még hamvasabb volt, mint a másik három, habozás nélkül elfogadták az ajánlatot. A püspök, társaihoz hasonlóan, át is engedte és fenn is tartotta jogait, így hát az egyezséggel mind a négy hõsünk négy feleségre tett szert. A dolgok ilyetén alakulása folytán nem árt, ha az olvasó kedvéért elismételjük: hogy a herceg, Julie apja Durcet lányát, Konstancát vette el; hogy Durcet, Konstaca apja az elnök lányát, Adelaidát vette el; hogy az elnök, Adelaida apja Juliet, a herceg legidõsebb lányát vette el; s hogy a püspök, Alina nagybátyja és apja, úgy lett mindhárom lány férje, hogy átengedte barátainak nevezett Alinát, aki fölött mindeközben megtartotta jogait. A boldog menyegzõket a herceg egyik birtokán, Bourbonnais-ben tartották meg, hogy miféle orgiák kíséretében, azt az olvasó képzeletére bízzuk. De még sok ilyet kell leírnunk, úgyhogy kénytelenek vagyunk lemondani ezek ismertetésének örömérõl. A menyegzõk után a négy barát szövetsége még inkább megszilárdult, s mivel szeretnénk minél alaposabban bemulatni õket, úgy hiszem, a következõ részlettel némi fényt deríthetünk e velejéig romlott emberek jellemére, mielõtt még külön-külön is részletesen bemutatnánk õket.  A társaság közös kasszát hozott létre, melyet a tagok hat hónaponként felváltva kezeltek; hatalmas összegeket halmoztak föl, s ezek csakis élveiket szolgálhatták. Óriási vagyonuk fölöttébb furcsa dolgokat is lehetõvé lett, s ne csodálkozzon az olvasó, ha azt mondjuk, hogy évente két millió állt rendelkezésükre csakis az evés és a bujálkodás örömeire. Négy hírhedt kerítõnõt és szintén négy kerítõt bíztak meg azzal a kizárólagos feladattal, hogy hajtsanak föl számukra a fõvárosban és vidéken minden létezõ személyt, nõt-férfit, aki csak tápot adhat érzéki vágyaiknak. Hetenként négy vacsorát tartottak, négy különbözõ házban, Párizs más és más végében, Az elsõ vacsorát mindig a szodómia örömeinek szentellek, ezekre csakis férfiak voltak hivatalosak. Hétrõl-hétre egy sereg húsz-harminc éves fiatalember jelent meg, szám szerint tizenhat, s hála hatalmas szerszámaiknak, hõseink ezúttal nõkként ízlelhették meg a legérzékibb gyönyöröket. A férfiakat kizárólag hímtagjuk mérete alapján válogatták, s csaknem elõírássá vált, hogy a tag oly pompázatosan hatalmas legyen, hogy elõzõleg ne hatolhatott légyen egyetlen nõbe sem. Ez fontos kikötés volt, s mivel a pénz nem számítolt, ritkán fordult elõ, hogy ne teljesült volna. De hogy valamennyi gyönyört egyszerre élvezhessék, a tizenhat férfiemberhez hozzávettek még ugyanennyi sokkal fiatalabb fiút is, nekik kellett a nõk tisztét betölteniük. Õket tizenkét éves kortól tizennyolcig válogatták, s akik bekerültek, sokkal zsengébbek voltak, sokkal formásabbak, bájosabbak, jobb megjelenésûek, ártatlanabbak és naivabbak, hogysem azt szavakkal érzékeltetni tudnánk. Nõ nem vehetett részt e férfi orgiákon, melyeken minden megtörtént, amit csak Szodoma és Gomorrha a bujaság terén valaha is feltalált. A második estét a nemesi kisasszonyoknak szentelték, akik ezúttal kénytelen-kelletlen lemondtak gõgös fennhéjázásukról és szokásos pimaszságukról, s a kapott pénzösszeg fejében teljesíteniük kellett mindazt az erkölcstelen, sõt gyakran fajtalan szeszélyt, aminek csak hõseink alávetették õket. Általában tizenketten voltak, de mivel Párizs nem tudott volna a kellõ változatosságban ebbõl a fajtából nyújtani, ezen estélyeket olyanokkal váltogatták, melyeken ugyanilyen számban csakis jó házból való úrilányok jelenhettek meg, az ügyészek osztályától a közhivatalnokokéig. E két osztályból csak Párizsban jó négy-öt ezer olyan nõ van, akiket a szükség, vagy a pompa effajta Összejövetelekre kényszerít; kizárólag pénz kérdése, hogy megszerezze magának õket az ember, s mivel a mi libertinusaink a pénznek bõviben voltak, nem egyszer valóságos csodákra leltek e sajátos fehérnépek közt. De hiába voltak e nõk becsületesek, mindenben engedelmeskedniük kellett, s a kicsapongás, mely soha nem ismer határt, csak még magasabbra hágott attól, hogy e teremtmények mindenféle borzalmakra és
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks