Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

14 Stiens, 7 januari PDF

Category:

Documents

Publish on:

Views: 105 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
14 Stiens, 7 januari 2014 Raadsvergadering: 23 januari 2014 Voorstelnummer: 2014/6 Portefeuillehouder: A. Wachter / J. Keizer Behandelend ambtenaar: Jellie Broersma
Transcript
14 Stiens, 7 januari 2014 Raadsvergadering: 23 januari 2014 Voorstelnummer: 2014/6 Portefeuillehouder: A. Wachter / J. Keizer Behandelend ambtenaar: Jellie Broersma Telefoonnr. : Onderwerp: Project 'Varen naar Stiens' Te nemen besluit: 1. In te stemmen met uitvoering van het project Varen naar Stiens, waarna het beheer van de vaart kan worden overgedragen aan de provincie Fryslân 2. In te stemmen met de uitgangspunten van het project Varen naar Stiens meter baggerdiepte - Toegankelijk voor boten Dm-klasse - Realiseren van een circa 150 meter grote aanlegvoorziening - Breedte Stienzer Feart 14 à 15 meter t.p.v. de aanlegvoorziening 3. Vanwege duurzaamheid de aanlegvoorziening uit te voeren als een betonnen damwand 4. Het college opdracht te geven om het project Varen naar Stiens uit te voeren Korte inhoud: Bij het park in het centrum van Stiens komen aanlegvoorzieningen en de Stienzer Feart wordt gebaggerd tot 1,50 meter waarmee Stiens bereikbaar wordt voor boten uit de Dm-klasse. Stiens heeft een gezellig centrum met kleine boetiekjes, horecagelegenheden, cadeauwinkeltjes, vijf supermarkten en belangrijke attracties als de kinderboerderij Doniastate en het sportcomplex It Gryn. De toerist die de Elfstedenroute wil varen kan in Stiens boodschappen doen. Inleiding: Op 26 september 2013 heeft de raad besloten om de Stienzer Feart in beheer over te dragen aan provincie Fryslân. Dit kon voor het deel van de Dokkumer Ee tot aan de Kletsefeart. Omdat Stiens niet een rechtstreekse verbinding heeft met de Noordelijke Elfstedenvaarroute kon de Stienzer Feart niet worden meegenomen in de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Het doel is nu om Stiens wel bereikbaar te maken voor de waterrecreant. Via de Dokkumer Ee kan dan aangehaakt worden op de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Als dit voor het deel van de Kletsefeart tot in het centrum van Stiens op Dm-klasse wordt uitgevoerd kan dit tevens voor overdracht van het beheer aan de provincie worden aangeboden. Argumenten: 1.1. Belangrijke economische spin-off voor Stiens en nieuwe kansen voor de ondernemers. Met de realisatie van de Noordelijke Elfstedenvaarroute is het noorden ontsloten voor de boottoerist. Stiens ligt buiten deze ontsluiting en is nu, hoewel gelegen op hele korte afstand, met vele horeca en winkelvoorzieningen waaronder 5 supermarkten, niet bereikbaar voor boottoeristen. Het doel van het project Stienzer Feart is om Stiens bereikbaar te maken, wat extra vaarmogelijkheden biedt, waar boodschappen kunnen worden gedaan, waar terrasjes en horeca kan worden aangedaan en waar nieuwe recreatiemogelijkheden zijn voor de boottoerist. De toerist wordt de mogelijkheid geboden om langer in deze regio te blijven. Dit geeft de regio kansen door een grotere bedrijvigheid en een levendiger dorpscentrum. 2.1 Overdragen beheer naar provincie Fryslân. De raad heeft besloten om het deel van de Stienzer Feart van de Dokkumer Ee tot aan de Kletsefeart over te dragen in beheer aan provincie Fryslân op Dm klasse. Het deel vanaf de Kletsefeart tot in Stiens kon nog niet worden overgedragen naar de provincie om een tweetal redenen: - Er is geen aanlegvoorziening; - Er is sprake van achterstallig onderhoud (baggerspecie). Door dit deel te baggeren op 1.50 meter baggerdiepte, een aanlegvoorziening te realiseren en het verbreden van de Stienzer Feart bij de aanlegvoorziening tot 14 à 15 meter geeft de mogelijkheid om alsnog dit deel in beheer over te dragen naar de provincie. In de toekomst heeft de gemeente dan geen beheerkosten meer aan de Stienzer Feart. 2.2 Kwalificatie baggerspecie. Uit het verkennend bodemonderzoek van Oranjewoud is gebleken dat de baggerspecie is gekwalificeerd als verspreidbaar, maar niet vrij toepasbaar. In het rapport van Oranjewoud is omschreven dat er 2 puntbronnen (riooloverstorten) aanwezig zijn. I.v.m. eventuele bacteriën, (plant)ziektekiemen wordt in het rapport aangegeven dat deze baggerspecie gestort moet worden. Dit betreft 535 m3. De extra kosten voor het storten bij het provinciaal depot zijn ,-. Het kan zijn dat de gemeente als bevoegd gezag mag bepalen dat deze baggerspecie wel als verspreidbaar gekwalificeerd kan worden volgens de aannemer. Dit wordt overlegt met het bodemonderzoeksbureau. Het college wordt als er niet hoeft te worden gestort dan nader geïnformeerd. 3.1 Aanlegvoorziening van een zwart betonnen damwand. De aanlegvoorziening uitvoeren in een zwart betonnen damwand geeft voordelen in onderhoud van de steiger. Dat onderhoud blijft bij de gemeente. De levensduur van zo n voorziening is 75 jaar en is hiermee een toekomstbestendige oplossing. Een damwand van FSC hout heeft een levensduur van maximaal 30 jaar. De gemeentelijke bijdrage bij een damwand van FSC hout is wel lager, namelijk ,-. Kanttekeningen: De ruimtelijke procedure voor het realiseren van de aanlegvoorziening moet nog gevoerd worden. Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan. Het college van B&W kan deze procedure opstarten. Verder zijn er nog vergunningen nodig van provincie en Wetterskip Fryslân. Er is een risico dat de benodigde vergunningen niet worden afgegeven. Dit lijkt een aanvaardbaar risico, omdat wij geen redenen weten waarom deze vergunningen niet zouden worden afgegeven. Voorbij de haven van Britsum en het centrum van Stiens liggen vier vaste bruggen, waarvan twee op 2.60 meter, een op 2.30 meter en een op 2.20 meter. Op termijn moeten deze bruggen (bij vervanging) op 2.50 meter doorvaarthoogte gebracht moeten worden overeenkomstig de Dmclassificatie. Nieuwe bruggen moeten voldoen aan 2.50 meter doorvaarthoogte. Het project moet uitgevoerd worden in Volgens de huidige planning kan voldaan worden aan die voorwaarde. De subsidie van provincie Fryslân is nog niet beschikt. Eind januari 2014 komt hier uitsluitsel over. Mocht deze subsidie veel lager uitvallen of niet doorgaan komt het project Varen naar Stiens terug in het college en de raad. Financiële toelichting: Kosten: - Baggeren en verwante werkzaamheden: ,- - Werkzaamheden t.b.v. de steiger (oever afgraven, paden e.d.): ,- - Aanlegvoorziening (zwart betonnen damwand) : ,- Totale kosten ,- Dekking: - De Marrekrite: ,- - Stadsregio: ,- - Provincie Fryslân: ,- - Gemeente Leeuwarderadeel: ,- Totaal bedrag ,- De gemeentelijke kosten worden gedekt uit het resterende krediet Regio in Actie. Dit krediet is toereikend om deze kosten te dragen. Bij het realiseren van een damwand van FSC hout zijn de kosten van de aanlegvoorziening ,- lager (totale kosten project ,-). In de dekking wordt de provinciale bijdrage kleiner (50% projectkosten), namelijk ,-. De nog benodigde bijdrage van de gemeente is dan ,-. De gemeentelijke bijdrage is afgerond ,- lager dan bij de zwart betonnen damwand. Gezien de hoge levensduur van de betonnen aanlegvoorziening adviseren wij u dan ook om toch te kiezen voor beton i.p.v. FSC-hout. Uitvoering / afhandeling: Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad 1e behandeling: n.v.t. Bijlagen: geen Ter inzage gelegde stukken: - B&W advies Varen naar Stiens - Projectplan Varen naar Stiens Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester HARRIE SIEGERSMA drs. JOOP R.A. BOERTJENS 14 Nr. 2014/ 6 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 7 januari 2014; B E S L U I T: 1. In te stemmen met uitvoering van het project Varen naar Stiens, waarin de vaart in beheer kan worden overgedragen aan de provincie Fryslân 2. In te stemmen met de uitgangspunten van het project Varen naar Stiens meter baggerdiepte - Toegankelijk voor boten Dm-klasse - Realiseren van een circa 150 meter grote aanlegvoorziening - Breedte Stienzer Feart 14 à 15 meter t.p.v. de aanlegvoorziening 3. Vanwege duurzaamheid de aanlegvoorziening uit te voeren als een betonnen damwand 4. Het college opdracht te geven om het project Varen naar Stiens uit te voeren Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 23 januari 2014, de griffier, de voorzitter, (mw. mr. G.J. Olthof) (drs. J.R.A. Boertjens)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks