Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1. temakor

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Témakör
Transcript
  Relációs adatmodell:  Lényege, hogy az egyedeket, tulajdonságokat és kapcsolatokat egyaránt táblázatok, úgynevezett adattáblák (relációk) segítségével kezeli. A relációs modell elemei:  Relációs séma - Absztrakt, általánosított szint. Relációk, Táblázatok - Konkrét, reláció előfordulások.  Tulajdonságok - Absztrakt szint. Tulajdonság- előfordulás - Konkrét tulajdonság értékek. A kapcsolatnak csak a lehetősége jelenik meg.   Relációs séma:  Relációs sémának nevezünk egy attribútum halmazt, amelyhez azonosító nevet rendelünk. Jelölése: R (A1, A2, A3, …, An)  R: a séma neve, An: attribútumok Mivel Logikailag az attribútumokat is halmazként kezeljük, így a sorrendiség nincs értelmezve közöttük. Reláció  A Descartes szorzat egy R részhalmazát relációnak nevezzük. A D1, D2, …, Dn halmazokat a reláció tartományainak (domain), a reláció egy elemét, elem n-esnek (tuple) nevezzük. Az R reláció elemeit rekordoknak is hívjuk. Bármely relációs sémához tetszőleges számú reláció értelmezhető.  r(R) - „R” relációs séma „r” relációja  nem más, mint az attribútumok tartományaiból alkotott Descartes-szorzat egy részhalmaza. A reláció rekordok halmaza, közöttük sorrend nem értelmezhető, és minden sor különböző.   Adatbázis séma   A relációs adatmodell lényege, hogy a különböző relációsémák a zonos attribútumokat tartalmaznak, ezáltal kerülnek kapcsolatba egymással, és így a különálló adattáblák együttese egy szervesen összefüggő adatbázist alkot.  Relációsémák kapcsolata - absztrakt szint. Relációk, táblák kapcsolata - konkrét szint. Példa relációsémára: Séma: KÖNYV (ISBN, szerző, KCím)   Séma előfordulásai:  (1121, Sályi, Adatbázisok) (3655, Radó, Világatlasz) (2276, Karinthy, Így írtok ti) (1782, Jókai, Aranyember) Elsődleges kulcs: egy relácó (táblázat) esetén a több szóba jöhető kulcs közül, a konkrét adatfeldolgozás végrehajtásához figyelembe vett kulcs. Idegen kulcs (külső kulcs): olyan attribútumok, melyek egy másik relációban elsődeleges kulcskánt szerepelnek. A két reláció összekapcsolásánál játszanak szerepet. E-K diagramból relációs adatbázisséma készítése   Egyedek leképezése  Szabály: az E-K modell minden egyedéhez felírunk egy relációsémát, amelynek neve az  Egyed neve, attribútumai az egyed attribútumai, elsődleges kulcsa az egyed kulcsattribútuma(i).  A séma feletti adattábla minden egyes sora egy egyedpéldánynak felel meg. Gyenge entitások leképezése   Szabály: a gyenge entitás relációsémáját bővíteni kell a meghatározó kapcsolat(ok)ba   szereplő egyed(ek) kulcsával.   Összetett attribútumok leképezése Tegyük fel, hogy az Olvasó táblában a lakcím attribútumot (helység, utca, házszám)   struktúraként szeretnénk kezelni. Relációs adatmodellben erre egyetlen lehetőség van: az  Relációs modell létrehozása Egyedek leképezése Az EK modell minden egyedéhez felírunk egy relációsémát, amelynek neve az egyed neve, attribútumai az egyed attribútumai, kulcsa az egyed kulcs-attribútumai.   A sémára épülő adattábla minden egyes sora egy egyed - előfordulásnak felel meg.   Pl.: könyv  –   olvasó egyedekből kapott relációséma:   Könyv (ISBN, Szerző, Kcím)  Olvasó (Olvasószám, Név, Lakcím) Összetett attribútumok leképezése Az összetett attribútumot ugyanabban a sémában felbontjuk rész-tulajdonságaira. Pl.: Olvasó (Olvasószám, Név, Lakcím) Ahol a lakcím: helység, utca, házszám tulajdonságokból állhat. A fenti séma kibővítve:   Olvasó (Olvasószám, Név, Helység, Utca, Házszám)   ek - relációs példa   Többértékű attribútumok leképezése   A reláció egy rekordjának valamely attribútumához több érték tartozik.   Pl.: KÖNYV (ISBN, szerző, KCím)   Egy könyvnek több szerzője is lehet.   Leképezés: A t öbbértékű tulajdonságot kiemeljük egy másik táblába és hozzávesszük az azonosító tulajdonságát is. Könyv (ISBN, KCím) Szerzők (ISBN, szerző)  ek - relációs példa Kapcsolatok leképezése Általános szabály: Vegyünk fel a kapcsolathoz egy új sémát, amelynek neve a kapcsolat neve, attribútumai pedig a kapcsolódó egyedek kulcs attribútumai és a kapcsolat saját attribútumai.    Ha ezen séma kulcsa megegyezik valamely kapcsolódó egyed kulcsával, akkor a kapcsolat sémája az egyed sémájába beolvasztható.   ek - relációs példa ek - relációs példa A kialakított relációsémák: Könyv (ISBN, Szerző, KCím)   Kölcsönzés (ISBN, Olvasószám, Kölcsönzés dátuma, Visszahozás dátuma)   Olvasó (Olvasószám, Név, Lakcím)   Az ISBN és az Olvasószám külső -kulcsként is szerepelnek a Kölcsönzés relációsémában.   Ha a sémákat konkrét értékekkel töltenénk ki, akkor a séma egy előfordulását kapnánk, amit reláció –   előfordulásnak, vagy egyszerűen relációnak (táblának) nevezünk.  Normalizálás Első normálforma   Egy R relációról azt mondjuk, hogy első normálformában van (1NF-ben), ha sorainak minden egyes cellájában pontosan egy attribútum érték áll.   Első normálformában van a relációs séma, ha minden mezője funkcionálisan függ a kulcsmező csoporttól. Ez a megkötés több feltételt is magában foglal. Egyrészt megkívánja, hogy legyen kulcs tulajdonságú attribútuma a relációnak. Másrészt, hogy minden mezője atomi értéket hordozzon.   Első normálformára hozás   A többértékűség (halmazérték) megszüntetése úgy történik, hogy minden sort annyiszor leírunk, ahányszor szükséges.   Másik megoldásnál két relációra bontjuk az eredeti relációt úgy, hogy az egyikben a reláció kulcsának értékei mellé írjuk az egyszeres attribútum értékeket, a másik relációban pedig a kulcshoz rendelt külső kulcs mellé annyi sort írunk, ahánysz oros attribútum értékek szerepelnek a többszörös attribútumokban.  Második normálforma Egy R relációról akkor mondjuk, hogy második normálformában (2NF-ben) van, ha 1NF-ben van és minden másodlagos attribútum teljesen függ a kulcstól, de nem függ a kulcs bármely valódi részhalmazától.   SQL:  Adatdefiníciós utasítások: (Data Definition Language  –  DDL), amelyek objektumok létrehozására, módosítására, törlésére valók. Adatdefiníciós utasítások: 1.    Adattáblák létrehozása CREATE TABLE táblanév ( oszlopnév adattípus [feltétel], ...,oszlopnév adattípus [feltétel] [, táblaFeltételek 2.    Az adattípusok (Access-ben):    Szám, decimal, integer, smallint, real, double    Szöveg (1-255 byte), text()    Logikai    Dátum    Számláló (8 byte)    Pénznem    Feljegyzés    Ole objektum    HiperhivatkozásAz adattípushoz DEFAULT érték megadásával alapértelmezett érték definiálható. Ha ilyet nem adunk meg, az alapértelmezett érték NULL. 3.   Oszlopfeltételek (egy adott oszlopra vonatkoznak):    NOT NULL | NULL    PRIMARY KEY: elsődleges kulcs      UNIQUE: kulcs    REFERENCES tábla(oszlop) [ON- feltételek]: külső kulcs   4.   Táblafeltételek (az egész táblára vonatkoznak):    PRIMARY KEY (oszloplista): elsődleges kulcs      UNIQUE (oszloplista): kulcs    FOREIGN KEY (oszloplista) REFERENCES tábla(oszloplista) [ON-feltételek]: küls ő  kulcs Ha a (külső) kulcs több oszlopból áll, akkor csak tábla feltétel formájában adható meg. Az SQL89 értelmezése szerint a NOT NULL záradék előírja, hogy az oszlop mezői mindíg érvényes adatot tartalmazzanak, NULL-kifejezés tilos. Ha elhagyjuk e záradékot, akkor a NULL-kifejezés az oszlopban megengedett lesz, és ha új sor létesítésekor a mezőbe nem írunk adatot, akkor annak tartalma NULL kifejezés lesz. A NULL záradék előírja, hogy amennyiben meghatározott értéket nem kapna az oszlopbeli bármely mező, akkor az adott oszloptípushoz illő semleges értéket (pl. üres karakterláncot, számtani nullát stb.) adjon a rendszer azon mezőnek.   A tábla módosításakor a definiált kulcsfeltételek automatikusan ellenőrzésre kerülnek. PRIMARY KEY és UNIQUE esetén ez azt jelenti, hogy a rendszer nem enged olyan módosítást illetve új sor felvételét, amely egy már meglévő kulccsal ütközne.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks