of 280
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO, TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE TELEVİZYON REKLAMLARININ DENETİMİ

Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 27 | Pages: 280

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO, TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE TELEVİZYON REKLAMLARININ DENETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Özge DENLİ Tez Danışmanı Doç.Dr.Serdar
Transcript
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO, TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE TELEVİZYON REKLAMLARININ DENETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Özge DENLİ Tez Danışmanı Doç.Dr.Serdar ÖZTÜRK Ankara-2010 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO, TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE TELEVİZYON REKLAMLARININ DENETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Özge DENLİ Tez Danışmanı Doç.Dr.Serdar ÖZTÜRK Ankara-2010 ONAY Özge DENLİ tarafından hazırlanan Türkiye de Televizyon Reklamlarının Denetimi başlıklı bu çalışma, tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği ile başarılı bulunarak jürimiz tarafından Radyo,Televizyon ve Sinema Anabilim dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Prof.Dr.Seçil BÜKER. Prof.Dr.Ruken ÖZTÜRK. Doç.Dr.Serdar ÖZTÜRK ÖNSÖZ Televizyon reklamlarının denetimi, gerek yabancı hukuklarda, gerekse Türk Hukuku nda çok hızlı bir şekilde değişen ve her gün gelişen bir alandır. Çalışmada, olabildiğince ABD, İngiltere ve Fransa daki yayın ve reklam denetim mekanizmaları anlatılmış ve Türkiye ile karşılaştırmalara gidilmiştir. Çalışmada, yeri geldiğince Reklam Kurulu ve RTÜK kararlarına yer verilmiş ve sonuç bölümünde ise reklam denetiminin aslında reklamcının özdenetimi ile gerçekleşebileceği üzerinde durularak, Türkiye için bir model önerisi sunulmaya çalışılmıştır. Böylesine hızlı gelişen bir konuda, yürürlükteki düzenlemelerin incelenmesi, genel ve özel prensiplerin ortaya konulması çabası ile bir yıl kadar bir süre alan bu çalışmanın hazırlanmasında bana verdikleri her türlü destek için başta; benden anlayışını,özverisini ve dostluğunu esirgemeyen değerli hocam Doç.Dr. Serdar ÖZTÜRK e, herşeyimi borçlu olduğum aileme ve mastır yapmam için beni sürekli destekleyen babama,akademik hayatın manevi hazzının hiçbir şeye değişilmeyeceğini anlamama ilk derse girdiğim günden itibaren bana hissettiren Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi hocalarıma ve dönemi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerine minnet ve şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Özge Denli ii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... ii KISALTMALAR... vii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DENETİM VE REKLAM I. DENETİM KAVRAMI VE DENETİMİN AMACI... 7 II. REKLAM A. Reklamın Amaçları B. Bir Reklam Aracı Olarak Televizyon Ve Televizyon Reklamlarının Etkileri İKİNCİ BÖLÜM DÜNYADA TELEVİZYON REKLAMLARININ DENETİMİ I. FORMAL DENETİM A. Örgüt Düzeyinde Denetim B. Yargı Denetimi II. İNFORMAL DENETİM A. Özdenetim Kuruluşları B. Reklamcının Denetimi C. Halkın Denetimi Bireyler Gruplar ve Gönüllü Örgütler Toplumlar Kurumlar... 66 iii 5.Profesyoneller Ulusal ve Uluslararası Şirketler Devlet Ulusal ve Uluslararası Örgütler III.ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARCA GETİRİLEN DÜZENLEMELER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE TELEVİZYON REKLAMLARININ DENETİMİ I.TÜRK HUKUKUNDA REKLAMLARIN HUKUKA UYGUNLUK ŞARTLARI A. Reklamların Caiz Olması İçin Aranan Şartlar Tüketici Hukuku Mevzuatı Bakımından a. Reklamda Uyulması Gereken İlkeler (1). Hukuka Uygunluk (2). Reklam Kurulu nca Belirlenen İlkeler (3). Genel Ahlaka Uygunluk (4). Dürüstlük ve Doğruluk b.yasaklanmış Reklamlar (1). Aldatıcı ve Yanıltıcı Reklamlar (2). Hisleri veya Zayıf Kişileri İstismar Edici Reklamlar (3). Tüketicinin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Düşürücü Reklamlar (4). Kamu Sağlığını Bozucu Reklamlar (5). Gizli Reklamlar Radyo ve Televizyon Mevzuatı Bakımından... 86 iv a. Reklamların İçeriğine İlişkin Olarak Getirilen Düzenlemeler b. Reklamların Yayınlanmasına İlişkin Olarak Getirilen Düzenlemeler (1). Reklamların Yayınlanma Biçimi ve Sunuluşu (2). Reklamların Yerleştirilmesi ve Reklamların Yayın Süreleri (3). Program Desteklenmesi B. DÜNYA VE TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ REKLAM TİPLERİ BAKIMINDAN ARANAN ŞARTLAR Karşılaştırmalı Reklamlar Tanıklı Reklamlar Çocuklara Yönelik Reklamlar Çevreye İlişkin Reklamlar Fiyat Bildiren Reklamlar Satış Özendirici Reklamlar Doğrudan Satış Reklamları Gizli Reklam Aldatıcı Reklam Alt Yazı, Logo ve Çerçeve Reklam Sanal Reklam Bilinçaltı Reklam Sponsorluk II. TÜRKİYE DE TELEVİZYON REKLAMLARININ DENETİMİ A. Formal Denetim Örgüt Düzeyinde Denetim v a. Reklam Kurulu (1). Kuruluş ve Görevleri (2). Çalışma Yöntemi (3). Reklam Kurulu Kararları i. Para Cezası ii. Reklamın Durdurulması iii. Reklamın Aynı Yöntemle Düzeltilmesi b. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Yargı Denetimi B. İnformal Denetim Özdenetim Kuruluşları Reklamcının Denetimi Halkın Denetimi a. Bireyler b. Gruplar ve Gönüllü Örgütler c. Toplumlar d. Kurumlar e. Profesyoneller f. Ulusal ve Uluslararası Şirketler g. Devlet h. Ulusal ve Uluslararası Örgütler SONUÇ KAYNAKÇA EKLER vi Ek Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayınları Hakkında Kanun Ek Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ek Sayılı Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu Ek-4.Borçlar Kanunu Ek-5.Türk Ticaret Kanunu Ek-6.Reklam Kurulu Yönetmeliği EK-7.Ticari Reklam Ve İlanlara İlişkin İlkeler Ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Ek-8.Radyo Ve Televizyon Yayınlarının Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Ek-9.Avrupa SınırÖtesi Televizyon Sözleşmesi Ek-10.Uluslararası Ticaret Odası Reklam Uygulama Esasları ÖZET ABSTRACT vii KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri a.g.e. Adı geçen eser a.g.m. Adı geçen makale a.g.tez Adı geçen tez ASA Advertising Standards Authority BACC Broadcast Advertising Clearance Center BBC British Broadcasting Corporation BK. Borçlar Kanunu Bknz. Bakınız BVP Bureau de Verification de la Publicite CSA Conseil Superieur De L Audiovisuel DWR Deutscher Werberat EBU European Broadcasting Union FCC Federal Communication Commission FTC Federal Trade Commission FTCA Federal Trade Commission Act IAA International Advertising Association IBA International Broadcast Authoriy ICC International Chamber of Commerce ITC Independent Television Commission NAD National Advertising Division NARB National Advertising Review Board No. Numara RK Reklam Kurulu RÖK Reklam Özdenetim Kurulu RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu s. Sayfa t. Tarih viii TBMM TKHK TRT TTK UN UNESCO UTO ZAW ZBUW Türkiye Büyük Millet Meclisi Tüketicini Korunması Hakkında Kanun Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türk Ticaret Kanunu United Nations United Nations and Education, Science, Culturel Organization Uluslararası Ticaret Odası Zentralausschuss der Eerbewirtschaft Zentrale Zur Bekamptung Unlauteren Wettbewerbs GİRİŞ Kitle iletişimi, hiç kimsenin inkar edemeyeceği kadar çağımıza damgasını vurmuş olgulardan biridir. Kitle iletişiminin gücü ve günümüz toplumunun bir iletişim toplumu haline geldiği tartışmasız bir şekilde kabul görmektedir. Kitle iletişimi, insanların birbirleriyle ilişki kurma gereksiniminin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve gelişen teknolojinin ortaya çıkardığı bazı araçların, iletişim sürecinde kullanılması ile yaygınlaşmıştır. Yaşamımızın bir parçası haline gelen kitle iletişim araçlarının, insanları ne şekilde etkilediği ve yönlendirdiği sürekli olarak sorgulanmakta ve tartışılmaktadır. Göze ve kulağa hitap etmesi nedeniyle, etki gücü daha yüksek kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon, üzerinde en çok tartışılanıdır. Çünkü ortaya çıkmasından bu yana, çok kısa bir süre geçmesine karşın, öteki kitle iletişim araçlarına göre, toplumda yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Televizyon yaygın olarak kullanılan bir kitle iletişim aracı olmasının yanı sıra, göze ve kulağa hitap etmesi bakımından, üzerinde yoğun araştırmalar yapılan kitle iletişim araçlarından biridir. Son yılların başlıca araştırma yaklaşımlarına şöyle bir göz atıldığında, geleneksel anadamar iletişim araştırmalarının başlıca odağının medya etkileri olduğu görülmektedir. Bazı iletişim araştırmacıları dahil birçoklarının zihninde, iletişim araştırmalarının yönelmesi gereken-tek değilse detemel önemdeki sorun, kitle iletişim araçlarının izleyici üzerindeki etkisidir. Kitle iletişim araçları hakkındaki bakışların barındırdıkları, hem korku ve endişeyi, hem de umut ve tahriki açıklayan nokta, medyanın yürekleri, zihinleri ve ulusal kamunun davranışını zaptetme ve yönlendirme konusundaki tahmine dayalı gücüdür 1. 1 Fred FEJES : Eleştirel Kitle İletişimi Araştırması ve Medya Etkileri, Medya,İktidar, İdeoloji, Der.ve Çev. Mehmet KÜÇÜK, (Ankara: Ark Yayınevi,1999), s.309. 2 Kitle iletişim araçları içinde televizyonun etkilerine dayalı birçok araştırma gerçekleştirilmiş ve bu araştırmalarda ele alınan en önemli faktör iletilen mesaj olmuştur. Televizyonun ilettiği mesajlar çok çeşitlidir ve insan yaşamının hemen her alanını kapsamaktadır. Kuşkusuz, ticari mesajlar da bunlar arasındadır 2. Ticaretin vazgeçilmez bir unsuru olan reklamcılık sektörü, ürettikleri mal ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla, büyük ölçüde televizyondan yararlanmaktadır 3. Reklam, belirli bir kişi veya kurumun denetimi altında malların, hizmetlerin veya düşüncelerin hedef pazarı oluşturanları ikna etmek ve bilgili kılmak için yapılan, kişisel olmayan duyurudur 4. Pek çok araştırmacıya göre, reklam ticaretle beraber başlamıştır 5. Reklamın ne olduğu konusundaki tanımların ortak yönü, ticari nitelikli bir haberleşme olduğudur. Televizyona gittikçe artarak gösterilen ilgi, reklam verenleri bu araca yöneltmiştir. Böylece televizyon reklamcılığı ortaya çıkmıştır. Televizyon gibi güçlü etkileri olan bir kitle iletişim aracı ile reklamın bir araya gelmesi sonucu, ortaya büyük bir güç çıkmıştır. Kuşkusuz bu gücün olumlu olduğu kadar, olumsuz etkileri de vardır 6. Reklamcılığın dürüst olarak uygulanmadığı durumlarda, olumsuz etkiler daha da artabilmektedir. Tüketicinin yalnızca ekonomik insan olarak düşünülmemesi, onun satın alma kararlarında rasyonel ve objektif kriterler yanında, duygusal kriterleri de ( renk, prestij, moda, karşı cinsi etkimle, beğenilme arzusu )yer verebilmesi gerçeği, reklamcıyı geçerli toplumsal değer yargıların ışığında, reklamın ikna etme gücünden yararlanmaya itmektedir. Bunun sonucu olarak reklamcının, 2 Ajda Aras FERAT: Televizyondaki Ticari Programların Kontrolü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir :199), s.1. 3 Bilgen BAŞAL : Medya Planlaması, (İstanbul: Çantay Kitapevi, 1998), s Ali Atıf BİR: Reklam ve Reklam Stratejisine Giriş, Reklamın Gücü, Der.A.Atıf BİR ve Fermani MAVİŞ, (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1988), s Bknz. Ayrıntılı bilgi için, Bilgen BAŞAL : a.g.e., s.105 ; Celal GÜREL: Reklamcılık, (Ankara:1971), s.9; Metin İNCEOĞLU : Güdüleme Yöntemleri, (Ankara: A.Ü.S.B.F. Basımevi, 1985), s Bknz. Ayrıntılı bilgi için, İlhan CEMALCILAR: Reklamın Rolü, Reklamın Gücü, Der. A.Atıf BİR ve Fermani MAVİŞ, (Ankara : Bilgi Yayınevi, 1998), S ; Alican KAVAS: Reklamın Toplumsal Etkileri, Reklamcılıkta Toplumsal ve Ahlaki Sorumluluk Düşüncesi, Reklamın Gücü, Der. A.Atıf BİR ve Fermani MAVİŞ, (Ankara : Bilgi Yayınevi, 1998), S ; Celal GÜREL: a.g.e., s.5 ; Ajda Aras FERAT : a.g.tez, s.80 ; Metin İNCEOĞLU: a.g.e., s 3 ürünle ilgili asılsız iddialarda bulunması, kişileri gereksinim duymadığı şeyleri satın almaya yöneltmesi, çocuk, genç, yaşlı, herkesin korku ve bilgisizliğini kötüye kullanması söz konusu olabilmektedir 7. Gerçekten de tüketicileri aldatmakta olan ve gerçeğe uymayan iletileri tüketiciye ulaştıran reklamlar da vardır 8. Aldatıcı ve gizli reklamlar haksız rekabete yol açmakta, reklamcılığın dürüst olmayan şekillerde uygulanmasına neden olmaktadır. Bu durumda reklamın olumsuz etkileri ön plana çıkmaktadır. Bu olumsuz etkilerin ülke ekonomisini zarar sokabilecek hale gelmesi olasılığı da vardır. Televizyon yayınlarında yer verilen reklamların ekonomik etkilerinin yanı sıra, daha dolaylı olan toplumsal etkileri de vardır 9. Reklamlar kişilerin yaşam biçimlerine yön verebilir ve ideal yaşam biçimleri sunabilirler. Bazı batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, televizyon reklamları en çok kadınları ve çocukları etkilemektedir 10. Dolayısıyla reklamların doğru ve dürüst olması, aldatıcı unsurlara ye vermemeleri gerekmektedir. Tüketiciyi, ekonomiyi, kültürü ve toplumu etkileyen reklamların kötüye kullanılması, etik açıdan da doğru değildir. Bu nedenlerle, televizyon reklamlarının nasıl denetlendiği, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada, Türkiye deki televizyon reklamlarının denetiminde uygulanan yöntemler ele alınacaktır. Reklamların denetiminden önce, genel olarak Türkiye, ABD, İngiltere ve Fransa daki televizyon yayınlarının ne şekilde denetlendiğinden de bahsedilecektir. ABD, İngiltere ve Fransa nın seçilme sebeplerinin başında; demokratik birer ülke olmaları, kitle iletişim alanındaki çalışmalarda genel olarak bu ülkelerin baz alınması, Türkiye ye örnek teşkil eden yayın standartları ve denetim ölçütlerine sahip bulunmaları gelmektedir. Reklamların toplumsal ve ekonomik etkileri üzerinde durularak, sonuç bölümünde de reklamların denetlenmesi ile ilgili bir model ortaya konmaya çalışılacaktır. Bunun için ABD, İngiltere ve Fransa nın reklam 7 Alican KAVAS :a.g.m., s Mehmet OLUÇ: Reklamın Önemi ve Sorunları, Pazarlama Dünyası, Sayı :2, (Haziran 1990), s.3. 9 Alican KAVAS :a.g.m., s Metin İNCEOĞLU: a.g.e., s.155. 4 denetiminde uyguladıkları yöntemler yer yer analiz edilerek, Türkiye ile karşılaştırmaya gidilmeye çalışılacaktır. Çalışmada, televizyon reklamlarının denetiminde, özdenetimin önemine, Türkiye deki bu alandaki çalışmalara ve reklamcıların taşımaları gereken sorumluluklara yer verilecektir. Reklamcının özdenetim ile nesnel olma ihtimali göz önünde bulundurularak, reklam denetimi alanında hukuki denetimin de varolması gerekliliği, ancak bu denetimin tek elden yapılması ile ilgili model önerisi ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışma, sadece televizyon reklamlarının denetimini konu alacaktır. Televizyonun geniş kitlelere seslenmesi, diğer kitle iletişim araçlarından farklı teknolojik özelliklere sahip olması, izleyici üzerindeki etkisi ve yaratıcı görsel öğeler yer verebilmesi nedeniyle, televizyon yayınlarında yer alan reklamların izleyici üzerindeki etkisi daha fazladır 11. Televizyon reklamlarının izleyici üzerindeki etkisi, olumlu olduğu kadar olumsuz da olabilir. Reklamların olumlu etkileri arasında; tüketicinin rasyonel bir tercih yapabilmesini kolaylaştırması, rekabeti arttırarak piyasadaki ürünlerin daha kaliteli olmasını ve tüketiciye mal veya hizmetler ile ilgili bilgi veriyor olması sayılabilir. Reklamların olumsuz etkileri arasında; tüketicinin rasyonel seçim yapmasını engelleyebilecek olması, haksız rekabete yol açabilmesi, tüketiciyi yanıltabilmesi ve tekellerin oluşmasına yardımcı olabileceği sayılabilir. Yanlış, aldatıcı ve bilinçaltı reklamlarla ekonomi olumsuz etkilenebilir ve tüketicinin reklama olan inancı sarsılabilir. Tüketicinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve toplumun ahlaki değerlerinin incitilmesini önlemek ise reklamların denetlenmesi ile mümkün alacaktır. Dünya ülkelerinde ve Türkiye de bu denetimin ne şekilde yapıldığını ortaya koymak ve yapılması gereken denetim ile ilgili öneriler getirmek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Konu ve sınırları belirlenen çalışma, niteliksel bir araştırmadır. Bu sebeple, ikincil kaynakların kullanılması sonucu oluşturulacak kavramsal çerçeve içinde, televizyon reklamlarının olumsuz etkilerinin önlenmesi için 11 Bilgen BAŞAL : a.g.e., s.119 ; Celal GÜREL: a.g.e., s.72. 5 gerekli olan denetim mekanizması somutlaştırılmaya çalışılacaktır. Bunun yanı sıra, çalışmanın nesnel verilerle desteklenmesi amacıyla, Türkiye de televizyon reklamlarının denetimini yapan kuruluşların çalışmalarının, ilkelerinin hangi ortak paydada birleştikleri, hangi olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurdukları ve uygulama örneklerine yer verilecektir. Bu sayede, bilinen fenomenler hakkında yeni perspektifler kazanmayı sağlamak ve reklam denetimi ile ilgili daha kapsamlı bilgi ve önerilere ulaşmak amaçlanmaktadır. Çalışmada, televizyon reklamlarının olumsuz etkilerinin ve bu sebeple ortaya çıkan denetim gereksiniminin; ilk olarak reklamcının özdenetimi ile, özdenetim nesnel kaldığı durumlarda ise tek elden yapılacak olan hukuki denetim ile önlenebileceği hipotezinin dayandığı temel kuram, toplumsal sorumluluk kuramı dır : 20.yüzyılda kitle iletişim araçlarına radyo ve televizyon gibi etkili iki aracın eklenmesi ve reklam olgusunun iyice yerleşmesi, araçlar üzerinde reklam verenlerin etkinliğinin artmasına neden olmuştur. Ayrıca, alanda tekellerin ortaya çıkması çok seslilik ve özgür pazaryeri ilkelerine darbe vurmuş, basın özgürlüğü az sayıdaki araç sahibinin özgürlüğü noktasına gelmiştir 12. Kitle iletişim araçları toplumun değil, medya sahiplerinin ve reklam verenlerin çıkarlarına hizmet etmeye başlamıştır. Buna bir çözüm olarak da toplumsal sorunluluk kuramı ortaya çıkmıştır. Kuramın ortaya çıkış sebebi, çalışma açısından önemlidir. Ayrıca kuramda, iletişim örgütünün topluma karşı üstlendiği sorumluluğu yerine getirmekten birinci derecede sorumlu olanlar yayıncılar olarak görülmektedir 13. Bu bağlamda televizyon reklamlarının olumsuz etkilerinin önlenebilmesi reklamcının toplumsal ve ahlaki sorumluluk 14 taşıması ile olanaklıdır. Reklamcının özdenetiminden geçen ancak yine de toplumda 12 Metin IŞIK : Kitle İletişim Sistemleri, Konya : Eğitim Kitapevi, Sacide VURAL : Kitle İletişiminde Denetim Stratejileri, Ankara :Bilim Yayınları, Alican KAVAS : a.g.m., s.77-86 6 zararlı etkiler doğurabilecek reklamların denetimi, hukuki yollardan yapılırken de yine bu kuram ışığında değerlendirilirse anlamlı olacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde; denetim kavramı, denetimin amacı ve yararları ile reklam, reklamın amaçları ve türleri anlatıldıktan sonra, reklam aracı olarak kullanılan televizyonun etkileri, televizyon reklamlarının denetlenmesinin gerekli olup olmadığı irdelenmiştir. İkinci bölümde; televizyon yayınlarının ve televizyon reklamlarının ABD, İngiltere, Fransa da ne şekilde denetlendiği ile uluslararası organizasyonların reklamlar ile ilgili düzenlemelerine değinilmiştir. Televizyon reklamlarının denetimi formal ve informal olarak sınıflandırılmış ve adı geçen ülkelerdeki televizyon reklamlarını denetleyen kuruluşlardan bahsedilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise; Türk Hukuku nda reklamların hukuka uygunluk şartları, hem tüketici mevzuatı bakımından, hem de radyo televizyon mevzuatı bakımından ayrı ayrı ele alınmıştır. Mevzuatlarda adı geçen reklam türlerinde aranan şartlar ve yasaklanan reklam türleri anlatıldıktan sonra, Türkiye de televizyon reklamlarının denetimi ile ilgili görevleri kuruluşlar ve bunların yaptırımları, formal ve informal olarak, zaman zaman örneklerle desteklenerek kuramsal düzeyde aşama aşama analiz edilmiştir. Sonuç kısmında; anlatılan bütün bu denetim mekanizmaları değerlendirilmiş ve asıl gereken denetimin reklamcının özdenetimi olduğu, özdenetimin yetersiz kaldığı durumlarda da hukuki denetimin gerekliliği toplumsal sorumluluk kuramı ışığında ortaya konmuştur. Ayrıca, Türkiye için uygulanması muhtemel bir denetim modeli oluşturulmaya çalışılmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM DENETİM VE REKLAM Çalışmanın bu bölümünde ilk olarak denetim ve reklam kavramları incelenmiştir. Daha sonra televizyon reklamlarının etkileri üzerinde durularak, televizyon reklamlarının neden denetlendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bölüm daha çok betimleyici düzeyde kalmaktadır. Çünkü televizyon reklamlarının denetimi anlamak ve bir model oluşturabilmek için betimleyici düzeyi baskın olan bu tartışmaların yapılması zorunludur. I. DENETİM KAVRAMI VE DENETİMİN AMACI Günlük hayatımızda örgütler, yaşamımızın her yönünü kapsamışlardır. Zamanımızın çoğunu bir şirketin, bir okulun, sosyal, kültürel, ekonomik ya da dinsel bir örgütün mensubu olarak geçiririz. Örgütler, modernleşme sonucu artan insan ihtiyaçlarının, kısıtlı kaynaklar çerçevesinde rasyonel bir biçimde giderilmesini sağlar. Bu nedenle de, modern dünyaya örgütler dünyası demek mümkündür. Çünkü hiç kimsenin modern çağda, toplumdan uzak yaşamaya gücü yetmez. Toplumsal yaşam ise büyük ölçüde örgütsel yaşam demektir 1. Örgüt, en bilinen ve benimsenen yaklaşımla, iki ya da daha çok kişinin bilinçli biçimde eşgüdümlenmiş, eylem ya da güçlerinden oluşan sistem 2 olarak tanımlanabilir. Bir ba
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x