of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (bakalářská)

Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 12 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (bakalářská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Pedagogická způsobilost Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity
Transcript
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (bakalářská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Pedagogická způsobilost Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity Ochrana obyvatelstva Rekreologie Tělesná výchova (dvouoborové studium) Tělesná výchova a sport Trenérství a sport Část A Pedagogika 1) Pedagogika jako věda o výchově a) pedagogika jako vědecká disciplína a předmět bádání (výchova vs. edukace) b) postavení pedagogiky mezi vědami c) význam a přínos disciplíny 2) Význam a přínos myslitelů o výchově a) proměny myšlení o výchově v dějinách b) hlavní odkaz myslitelů (J. A. Komenský, J. J. Rousseau, J. Locke, J. F. Herbart aj.) c) inspirace a přínos pro dnešní výchovu 3) Výchovně vzdělávací proces a) výchovný proces a učení b) intencionalita výchovně vzdělávacího procesu c) etapy a zásady výchovně vzdělávacího procesu 4) Výchovné formy a instituce a) výchova jako součást socializace jedince b) význam a role jednotlivých výchovných institucí (primární, sekundární, terciální) c) formy výchovy (školní výchova, mimoškolní, rodinná výchova, sebevýchova aj.) 5) Cíle a složky výchovy a) charakteristika a funkce cíle výchovy (deterministické a indeterministické pojetí) b) struktura cílů výchovy c) složky výchovy a jejich specifické cíle 6) Činitelé, prostředky a metody výchovy a) činitelé výchovy a jejich role ve výchovném procesu b) prostředky výchovy a jejich dělení c) metody výchovy a jejich aplikace Státní závěrečná zkouška Bc. Pedagogická způsobilost 1/7 7) Diagnostika ve výchově a) význam diagnostiky b) diagnostické nástroje c) práce s diagnostikou sociálních vztahů, zájmů či hodnotové orientace 8) Inovace ve vzdělávání a výchově a) inovativní a alternativní výchova b) charakterizovat hlavní programy a koncepty v ČR a zahraniční (min 5) c) uplatnění vybraných přístupů v praxi 9) Pedagogika volného času a) vymezení pedagogiky volného času b) hlavní koncepty a principy c) přístupy 10) Zážitková pedagogika a) pedagogicko-psychologické aspekty zážitkové pedagogiky b) přístupy a prostředky c) hlavní programy 11) Sociálně patologické jevy u dětí a) vymezení sociálně patologických jevů b) nejčastější druhy a projevy sociálně patologických jevů c) prevence 12) Legislativní rámec výchovy a) základní přehled legislativního rámce výchovy v ČR (Ústava, školské zákony) b) Úmluva o právech dítěte a její části c) práva dítěte v praxi vs. zneužití 13) Základy výzkumu v pedagogice a) význam a přínos výzkumu v pedagogice b) kvalitativní a kvantitativní výzkum a jejich srovnání c) etapy a metody výzkumu (kvantitativní a kvalitativní) 14) Senzomotorické učení a) definice senzomotorického učení b) cíl a jeho charakteristika c) činitelé ovlivňující senzomotorické učení d) fáze a křivka senzomotorického učení 15) Edukátor v pohybových aktivitách a) předpoklady pro výkon profese b) trenér, asistent trenéra, instruktor c) složky osobnosti edukátora d) činnosti edukátora v pohybových aktivitách Státní závěrečná zkouška Bc. Pedagogická způsobilost 2/7 Doporučená literatura: Emanovský, P. (2013). Úvod do metodologie pedagogického výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého. Fischer, S., & Škoda, J. (2014). Sociální patologie. Praha: Grada. Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu (2nd ed.). Brno: Paido. Hájek, B., Hofbauer, B., & Pávková, J. (2011). Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál. Hanuš, R., & Chytilová, L. (2009). Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada. Havlík, R., & Koťa, J. (2007). Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál. Informační centrum OSN v Praze. (2015). Úmluva o právech dítěte. Retrieved from Institut pro podporu inovativního vzdělávání. (2017). Inovativní proudy. Retrieved from Kantorová, J. et al. (2008). Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Olomouc: Hanex. Kantovorá, J. et al. (2008). Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. Olomouc: Hanex. Kasper, T., & Kasperová, D. (2008). Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. Malach, J. (2008). Pedagogická diagnostika pro učitele. Ostrava: Ostravská univerzita. Maňák, J., & Švec, V. (Eds.) (2004). Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido. Novotná, V. (2009). Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: Univerzita J. A. Komenského. Pávková, J. et al. (2002). Pedagogika volného času. Praha: Portál. Portál Ministerstva práce a sociálních věcí. (2017). Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. (Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.) Retrieved from Portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. (2017). Školský zákon. (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a jeho prováděcí předpisy, především vyhlášky o předškolním, základním a středním vzdělávání a vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení školy.) Retrieved from Portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. (2017). Zákon o pedagogických pracovnících. (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění a jeho prováděcí předpisy, především vyhláška č. 412/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.) Retrieved from Portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. (2017). Zákony. Retrieved from Prázdninová škola Lipnice. (2017). Inspiromat prázdninové školy v Lipnici. Retrieved from Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál. Průcha, J. (Ed.) (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. Průcha, J. (2012). Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál. Průcha, J. (2013). Moderní pedagogika. Praha: Portál. Svobodová, J., & Šmahelová, B. (2007). Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD. Vališová, A., Kasíková, H., et al. (2010). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. Zelinková, O. (2001). Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál. Státní závěrečná zkouška Bc. Pedagogická způsobilost 3/7 Část B Psychologie 1) Základy obecné psychologie a) Předmět studia psychologie, psychika, vědomí, psychické procesy, psychické obsahy, psychické stavy b) Základní psychologické směry, pojetí osobnosti u jednotlivých psychologických směrů. c) Využití psychologických poznatků v pedagogické praxi. 2) Kognitivní procesy v pedagogické praxi - pozornost, vnímání, paměť. a) Pozornost funkce pozornosti, druhy pozornosti, vlastnosti pozornosti, poruchy pozornosti, faktory ovlivňující pozornost. b) Vnímání (percepce) zákonitosti vnímání (tvarové zákony), vnímání prostoru, času a pohybu, sociální vnímání - percepční očekávání, poruchy vnímání. c) Paměť - druhy paměti, fáze paměti, zapomínání, poruchy paměti. Zásady pro efektivní fungování paměti. 3) Kognitivní procesy v pedagogické praxi myšlení, představivost, inteligence a tvořivost. a) Myšlení druhy myšlení (konkrétní, názorné, abstraktní), myšlenkové operace, řešení problému, poruchy myšlení. b) Představivost a fantazie (imaginace) pamětní a fantazijní představa, vztah mezi představivostí a pamětí a myšlením, funkce imaginace, využití imaginace v pedagogické praxi. c) Inteligence Charakteristika pojmu inteligence; měření inteligence (inteligenční pásma); struktura inteligence (Spearmanova dvou faktorová inteligence, model inteligence R. B. Cattela, Sternbergova triarchická teorie inteligence, Gardnerova teorie mnohočetné inteligence), tvořivost - vztah inteligence a tvořivosti (divergentní X konvergentní myšlení), možnosti rozvíjení tvořivosti v pedagogické praxi. 4) Emoce a motivace a) Emoce funkce emocí, funkce emocí, složky emocí, klasifikace emocí (polarita, intenzita a délka, primární a sekundární emoce), poruchy emocí, emoční inteligence. b) Motivace pohnutka (potřeba), pobídka (incentiva), motiv, teorie motivace (Maslowova hierarchie potřeb, vnitřní a vnější motivace, flow. Aplikace v oblasti pedagogické praxe. 5) Předmět vývojové psychologie, teorie vývoje, periodizace vývoje a) Zrání, učení, činitelé psychického vývoje, obecná vývojová periodizace. b) Freudova teorie psychosexuálního vývoje, Teorie psychosociálního vývoje osobnosti E. H. Eriksona. c) Piagetova teorie kognitivního vývoje. 6) Vývoj jedince od početí do období batolícího a) Charakteristika prenatálního období, porodu a raně postnatálního období b) Období novorozenecké a kojenecké c) Období batolete. d) Specifika přístupu k dětem v období raného věku a věku batolete. Dětská hra v uvedeném období. 7) Vývoj jedince v období předškolního věku a nástup do školy a) Charakteristika období předškolního věku. Vývojové úkoly a jejich zvládání. Význam hry a kresby. b) Připravenost dítěte na školu a školní zralost. c) Specifika přístupu k dětem v období předškolního věku. Raná sportovní socializace. 8) Vývoj dítěte školního věku a dospívání a) Charakteristika vývoje jedince v období školního věku. Vývojové úkoly a jejich zvládání. b) Charakteristika vývoje jedince v období dospívání (puberta, adolescence). Vývojové úkoly a jejich zvládání. c) Specifika přístupu k dětem v období školního věku a dospívání. Státní závěrečná zkouška Bc. Pedagogická způsobilost 4/7 9) Období dospělosti, stárnutí a stáří a) Charakteristika vývoje jedince v období dospělosti, vývojové úkoly v jednotlivých fázích dospělosti, životní křižovatky v období dospělosti (profese, partnerství, rodičovství, kariérní růst - nezaměstnanost). Specifika přístupu ke klientům v jednotlivých fázích dospělosti. b) Problematika stárnutí. Vývojové úkoly v období stáří. Specifika přístupu ke stárnoucím a starým lidem. 10) Zátěžové situace, syndrom vyhoření a) Frustrace frustrační tolerance, konflikty druhy konfliktů, styly řešení konfliktů. b) Stres, stresor, eustres, distres, GAS H. Sely (stadia odpovědi na stres), transakční teorie R. Lazaruse, syndrom vyhoření (fáze syndromu vyhoření, příčiny). c) Projevy stresu, vliv stresu na zdraví (psychosomatické vztahy), strategie zvládání stresu, psychohygiena. Aspekty zdravé osobnosti. 11) Psycho-sociální předpoklady pro práci sportovního pedagoga - poznání a sebepoznání osobnosti a) Jáství sebepojetí a složky sebepojetí (tělesná, sociální a psychická identita), sebehodnocení (ideální a reálné JÁ), self-efficacy (A. Bandura), obrany sebepojetí. b) Sociální inteligence, empatie, sebepoznání a možnosti seberozvoje v oblasti psychosociálních kompetencí. c) Základní postojové a vztahové nastavení (model kulturně-analytický od lidí, k lidem, proti lidem a transakčně-analytický koncept životních pozic - Já OK / Ty OK). d) Reflexe osobního nastavení, možnost aplikace ve sportovně-pedagogické praxi. 12) Individualita a osobnostní typ a) Základní vymezení pojmu osobnost, bio-psycho-socio-spirituální dimenze osobnosti. b) Individualita versus typ, charakteristika temperamentu (jak a v čem se projevuje temperament), klasické typy temperamentu, reflexe vlastního nastavení. c) Temperamentové a charakterové typologie (Eysenckova typologie, Jungova typologie, Kretschmerova a Sheldonova typologie). d) Možnosti a limity při práci s klienty ve sportovně-pedagogické praxi. 13) Komunikace a) Transakční model komunikace, komunikační šumy, druhy komunikace (verbální, neverbální a paralingvistická komunikace), druhy neverbální komunikace. b) Komunikační předpoklady sportovního pedagoga efektivní naslouchání, přijímání kritiky, zpětná vazba, asertivita (asertivní dovednosti a techniky). 14) Mentální hygiena a psychologická příprava v práci sportovního pedagoga. a) Prožívání a zvládání psychosociální zátěže ve sportovní praxi (předstartovní, soutěžní a posoutěžní stavy). b) Techniky mentální hygieny a psychologické přípravy ve sportovně pedagogické praxi (ideomotorika, modelovaný trénink, relačně-aktivační techniky), hranice profesní kompetence. 15) Aspirační a aktivační úroveň při sportovní činnosti a) Aspirační úroveň (vlastní očekávání a očekávání významných druhých; utváření procesuálních, výkonnostních a výsledkových cílů; frustrace a frustrační tolerance). b) Aktivační úroveň (optimální úroveň aktivace; vztah aktivace, výkonu a prožitku; základní vymezení stavu flow). 16) Psychologická charakteristika sportovní činnost, psycho-profesiografie (sportogram) a) Psychologická typologie sportovních činností - charakteristika pěti základních typů sportovních aktivit. b) Konkrétní charakteristika vybrané sportovní činnosti. Vymezení sportovního prostředí, druhu motorického učení, úrovně sociálních vztahů a sociální kontroly, nároků na aktivační úroveň, pozornost a míru rizika. Státní závěrečná zkouška Bc. Pedagogická způsobilost 5/7 17) Sociální deviace, pojetí normy a) Charakteristika rizikového chování a sociálně patologických jevů a jejich místo v legislativním prostředí České republiky (zákony, vyhlášky, směrnice a další dokumenty) a jejich aplikace v oblasti rodiny, školství, zdravotnictví atp. b) Systém péče o rodiny a děti (žáky) s rizikem rozvoje nežádoucího rizikového chování. Systém prevence a intervence Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže (MŠMT). c) Přístup pedagogického pracovníka k řešení rizikového chování žáka/svěřence. 18) Návykové chování, závislost látkové závislosti, nelátkové závislosti a) Charakteristika návykového chování; závislosti. Faktory ovlivňující vznik závislosti. Nové formy návykového chování (např. netomanie). b) Drogová závislost- nealkoholové psychoaktivní látky; alkoholová závislost c) Patologické hráčství; závislost na ideologii d) Přístup pedagogického pracovníka v souvislosti s danou problematikou. 19) Záměrné sebepoškozování, sebedestrukce, suicidalita a) Charakteristika sebepoškozování, automutilace, syndromu záměrného sebepoškozování, hraničního sebepoškozování ; příčiny a motivy. Stadia aktu sebepoškození b) Sebedestrukce, suicidální pokus, suicidum. c) Poruchy příjmu potravy mentální anorexie, mentální bulimie, bigorexie, orthorexie. d) Krizová intervence a zařízení krizové intervence. e) Specifika přístupu pedagogického pracovníka v souvislosti s danou problematikou. 20) Hyperkinetiké poruchy Porucha aktivity a pozornosti, hyperkinetická porucha chování; porucha chování; emoční poruchy u dětí a) Charakteristika hyperkinetických poruch, poruch chování u dětí a dospívajících dle MKN b) Vývoj jedince s hyperkinetickou poruchou, konkrétní projevy v chování dítěte a dospívajícího (popis symptomatiky). c) Pojmy AHDH a ADD ve vztahu k hyperkinetickým poruchám. Odlišení problémového a poruchového chování žáka. d) Charakteristika emočních poruch u dětí. e) Kriminalita, delikvence, vandalismus, šikana, kyberšikana, gambling. f) Specifika přístupu pedagogického pracovníka v souvislosti s danou problematikou, základní pedagogické postupy. 21) Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí (syndrom CAN), syndrom CSA, syndrom CSEC, problematika domácího násilí a) Kategorie CAN dle zdravotní komise Rady Evropy (1992). b) Charakteristika syndromu CAN, syndromu CSA, syndromu CSEC. c) Nejčastější mýty v oblasti syndromu CAN a syndromu CSA. d) Syndrom zavrženého rodiče (syndrom PAS). e) Domácí násilí vymezení, pachatelé, oběti f) Specifika přístupu pedagogického pracovníka k dětem ohrožených ve vývoji. g) Legislativa vztažená k dětem ohrožených ve vývoji. 22) Náhradní rodinná péče, náhradní výchovná péče a) Psychická deprivace a subdeprivace a možnosti reparability ve vývoji jedince. b) Vývoj dítěte v náhradní rodinné péči; formy náhradní rodinné péče. c) Vývoj dítěte v systému náhradní výchovné péče. d) Specifika přístupu pedagogického pracovníka k dětem/žákům/svěřencům umístěným mimo původní rodinu. Státní závěrečná zkouška Bc. Pedagogická způsobilost 6/7 Doporučená literatura: Atkinson, R. L. (2003). Psychologie. Praha: Portál. Blatný, M. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada. Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada. Fischer, S. & Škoda, J. (2009). Sociální patologie. Praha: Grada. Hartl, P., & Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál. Kolář, M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. Koukolík, F., & Drtilová, J. (2006). Vzpoura deprivantů. Nestvůry, nástroje, obrana. Praha: Galén. Kriegelová, M. (2008). Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Praha: Grada. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2009). MKN-10 - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Retrieved from Křivohlavý, J., & Schreiber, V. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál. Nešpor, K. (2011). Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčky. Praha: Portál. Plháková, A. (2005). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. Říčan, P. (2014). Cesta životem. Praha: Portál. Říčan, P. (2013). Psychologie. Praha: Portál. Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Praha: Grada. Slepička, P., Hošek, V., & Hátlová, B. (2009). Psychologie sportu. Praha: Karolinum. Smékal, V. (2009). Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadlení vědomí a jednání. Brno: Barrister & Principal. Stackeová, D. (2011). Relaxační techniky ve sportu. Praha: Grada. Tod, D., Thatcher, J., Rahman, R., Holt, N., & Lewis, R. (2012). Psychologie sportu. Praha: Grada. Ševčík, D. Špatenková, N. (2011). Domácí násilí: kontext, dynamika, intervence. Praha: Portál. Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum. Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum. Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum. Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. Vágnerová, M. (2004). Základy psychologie. Praha: Karolinum. Aktuální legislativa (MŠMT, MPSV, MV). Státní závěrečná zkouška Bc. Pedagogická způsobilost 7/7
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x