of 228
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

#samen VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Category:

Bills

Publish on:

Views: 12 | Pages: 228

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
#samen VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST Jaarverslag van KBC Groep over 2016 Paspoort van de KBC-groep Ontwikkeling nettoresultaat (in miljoenen euro) Invloed van
Transcript
#samen VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST Jaarverslag van KBC Groep over 2016 Paspoort van de KBC-groep Ontwikkeling nettoresultaat (in miljoenen euro) Invloed van liquidatie van KBC Financial Holding Inc. Invloed van afboeking goodwill op enkele participaties Verdeling nettoresultaat per divisie (2016, in miljoenen euro) Ons werkgebied We zijn een geïntegreerde bank-verzekeraar en we focussen op retail- en privatebankingklanten, kmo s en midcaps. Onze kernmarkten zijn België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. We zijn ook in beperkte mate aanwezig in enkele andere landen om onze bedrijfsklanten uit onze kernmarkten te ondersteunen. Onze klanten, medewerkers en netwerk Klanten (schatting) 10 miljoen Medewerkers Bankkantoren Verzekeringsnetwerk 427 agentschappen in België, diverse distributiekanalen in Centraal- en Oost-Europa Onze langetermijnkredietratings, Fitch Moody s Standard & Poor s KBC Bank NV A A1 A KBC Verzekeringen NV A- KBC Groep NV A Baa1 BBB+ Onze vaste aandeelhouders KBC Ancora 18,5% Cera 2,7% MRBB 11,4% Andere vaste aandeelhouders 7,6% Gegevens van 31 december 2016, tenzij anders vermeld. Voor definities verwijzen we naar de gedetailleerde tabellen en analyses verder in dit verslag. De outlook/watch/review bij onze kredietratings vindt u verder in dit verslag. Divisie België Divisie Tsjechië Divisie Internationale Markten Groepscenter Common equity ratio op groepsniveau (Basel III, Deense compromismethode, fully loaded) Ierland 3,5 miljoen klanten 96 miljard euro kredieten 125 miljard euro deposito s 4 miljoen klanten 22 miljard euro kredieten 26 miljard euro deposito s 0,5 miljoen klanten 7 miljard euro kredieten 6 miljard euro deposito s 14,3% 14,9% 15,8% 0,2 miljoen klanten 13 miljard euro kredieten 5 miljard euro deposito s België 1,7 miljoen klanten 5 miljard euro kredieten 7 miljard euro deposito s Tsjechië Slowakije Hongarije Bulgarije 0,6 miljoen klanten 0,9 miljard euro kredieten 0,8 miljard euro deposito s (exclusief invloed van op 30 december 2016 aangekondigde overname van United Bulgarian Bank) Klanten: schattingen; kredieten: zie hoofdstuk Hoe beheren we onze risico s?; deposito s: deposito s van klanten en schuldpapier exclusief repo s. Gegevens voor België inclusief het beperkte net van buitenlandse kantoren van KBC Bank Geconsolideerde balans (op einde periode, in miljoenen euro) Balanstotaal Leningen en voorschotten aan klanten Effecten Deposito s van klanten en schuldpapier Technische voorzieningen en schulden m.b.t. beleggingscontracten, verzekeringen Totaal eigen vermogen Risicogewogen activa (Basel II tot en met 2012, Basel III vanaf 2013, fully loaded) Geconsolideerde resultaten (in miljoenen euro) Totale opbrengsten Exploitatiekosten Waardeverminderingen Nettoresultaat, groepsaandeel België Tsjechië Internationale Markten (Slowakije, Hongarije, Bulgarije, Ierland) Groepscenter Genderdiversiteit Genderdiversiteit volledig personeelsbestand: percentage vrouwen 56% 56% 57% 57% 58% Genderdiversiteit Raad van Bestuur: percentage vrouwen 31% 25% 22% 15% 10% Milieuefficiëntie (per vte) Elektriciteitsverbruik (in GJ) 17,6 18,5 waarvan koolstofarme elektriciteit (in % van het elektriciteitsverbruik) 66% 48% Verbruik gas en stookolie (in GJ) 9,8 9,9 Overig energieverbruik (in GJ) 2,6 2,8 Woon-werkverkeer en dienstritten (in km) Papierverbruik (in ton) 0,11 0,12 Waterverbruik (drinkwater in m³) 10,5 12,4 Broeikasgasemissie (in ton CO 2 e) 2,6 2,9 KBC-aandeel Aantal uitstaande aandelen op einde periode (in miljoenen) 418,4 418,1 417,8 417,4 417,0 Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel, op einde periode (in euro) 38,1 34,5 31,4 28,3 29,0 Gemiddelde koers tijdens het boekjaar (in euro) 51,0 56,8 43,1 32,8 17,3 Slotkoers boekjaar (in euro) 58,8 57,7 46,5 41,3 26,2 Brutodividend per aandeel (in euro) 2,80 0,00 2,00 0,00 1,00 Nettowinst per aandeel, gewoon (in euro) 5,68 3,80 3,32 1,03-1,09 Marktkapitalisatie op einde periode (in miljarden euro) 24,6 24,1 19,4 17,2 10,9 Financiële ratio's Rendement op eigen vermogen 18% 22% 14% 9% 1% Kosten-inkomstenratio, bankieren 55% 55% 58% 52% 64% Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen 93% 91% 94% 94% 95% Kredietkostenratio, bankieren 0,09% 0,23% 0,42% 1,21% 0,71% Common equity ratio (Basel III, Deense compromismethode, fully loaded) 15,8% 14,9% 14,3% 12,8% Totale kapitaalratio (Basel III, Deense compromismethode, fully loaded) 20,0% 19,0% 18,3% 17,8% Net stable funding ratio (NSFR) 125% 121% 123% 111% 105% Liquidity coverage ratio (LCR) 139% 127% 120% 131% 107% Voor definities en toelichtingen verwijzen we naar de analyses en het Glossarium verder in dit verslag. Dividendvoorstel voor 2016 onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering. Onze belangrijkste doelstellingen (KPI s) op groepsniveau* Groei totale opbrengsten Doel: CAGR ,25% Common equity kapitaalratio Doel: fully-loaded 10,4% in 2019 Klantervaring Doel: hogere score en/of meer vooruitgang dan sectorgemiddelde Groei brutobankverzekeringsopbrengsten Doel: CAGR % Totale kapitaalratio Doel: fully loaded 17% in 2017 Innovatie Doel: hogere score en/of meer vooruitgang dan sectorgemiddelde Kosten-inkomstenratio Doel: in % NSFR liquiditeitsratio Doel: 105% Governance Doel: hogere score en/of meer vooruitgang dan sectorgemiddelde Gecombineerde ratio Doel: in % LCR liquiditeitsratio Doel: 105% Stakeholderinteractie Doel: formeel stakeholder interactieproces De definities van de KPI s en de tot nu toe bereikte scores per KPI vindt u in het hoofdstuk Onze strategie. * Het grootste deel daarvan werd gedefinieerd in Dividend Doel: dividenduitkeringsratio 50% Reputatie Doel: hogere score en/of meer vooruitgang dan sectorgemiddelde Positie duurzame fondsen Doel: marktleiderschap in België Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Geconsolideerde jaarrekening 6 KBC in een oogopslag 8 Voorwoord 10 Ons bedrijfsmodel 30 Onze strategie 52 Ons financieel rapport 60 Onze divisies 76 Hoe beheren we onze risico s? 112 Hoe beheren we ons kapitaal? 120 Verklaring inzake deugdelijk bestuur 148 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 149 Geconsolideerde gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 150 Geconsolideerde balans 151 Geconsolideerde vermogensmutaties 152 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichtingen in verband met de grondslagen voor financiële verslaggeving 154 Toelichting 1.1: Verklaring van overeenstemming 156 Toelichting 1.2: Belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving 162 Toelichting 1.3: Belangrijke schattingen en significante oordelen Toelichtingen in verband met segmentinformatie 163 Toelichting 2.1: Segmentering volgens de managementstructuur 164 Toelichting 2.2: Resultaten per segment 166 Toelichting 2.3: Balansinformatie per segment Toelichtingen bij de winst-en-verliesrekening 166 Toelichting 3.1: Nettorente-inkomsten 167 Toelichting 3.2: Dividendinkomsten 167 Toelichting 3.3 Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 168 Toelichting 3.4: Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa 168 Toelichting 3.5: Nettoprovisie-inkomsten 168 Toelichting 3.6: Overige netto-inkomsten 168 Toelichting 3.7: Verzekeringsresultaten 172 Toelichting 3.8: Exploitatiekosten 172 Toelichting 3.9: Personeel 173 Toelichting 3.10: Bijzondere waardeverminderingen winst-en-verliesrekening 174 Toelichting 3.11: Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures 174 Toelichting 3.12: Belastingen 175 Toelichting 3.13: Winst per aandeel Toelichtingen bij de financiële instrumenten op de balans 176 Toelichting 4.1: Financiële instrumenten volgens portefeuille en product 178 Toelichting 4.2: Financiële activa volgens portefeuille en kwaliteit 180 Toelichting 4.3: Maximaal kredietrisico en offsetting 2 Jaarverslag KBC 2016 Vennootschappelijke jaarrekening en overige informatie 182 Toelichting 4.4: Reële waarde van financiële instrumenten algemeen 184 Toelichting 4.5: Financiële instrumenten die tegen reële waarde worden gewaardeerd waarderingshiërarchie 186 Toelichting 4.6: Financiële instrumenten die tegen reële waarde worden gewaardeerd overdrachten tussen niveau 1 en Toelichting 4.7: Financiële instrumenten die tegen reële waarde worden gewaardeerd focus op niveau Toelichting 4.8: Wijzigingen in eigen kredietrisico 188 Toelichting 4.9: Herclassificatie van financiële instrumenten 189 Toelichting 4.10: Derivaten 214 Vennootschappelijke balans, resultaten en resultaatsverwerking 216 Toelichtingen bij de vennootschappelijke jaarrekening 218 Glossarium van ratio s en termen 223 Verklaring van verantwoordelijke personen 223 Contactadressen 223 Financiële kalender Toelichtingen bij de andere posten op de balans 191 Toelichting 5.1: Overige activa 191 Toelichting 5.2: Belastingvorderingen en belastingverplichtingen 192 Toelichting 5.3: Investeringen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures 193 Toelichting 5.4: Materiële vaste activa inclusief vastgoedbeleggingen 193 Toelichting 5.5: Goodwill en andere immateriële vaste activa 195 Toelichting 5.6: Technische voorzieningen verzekeringen 196 Toelichting 5.7: Voorzieningen voor risico s en kosten 198 Toelichting 5.8: Overige verplichtingen 198 Toelichting 5.9: Pensioenverplichtingen 202 Toelichting 5.10: Eigen vermogen van de aandeelhouders, niet-stemrechtverlenende kernkapitaaleffecten en AT1-instrumenten 202 Toelichting 5.11: Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten Andere toelichtingen 203 Toelichting 6.1: Verstrekte en ontvangen verbintenissen en garanties 204 Toelichting 6.2: Leasing 205 Toelichting 6.3: Transacties met verbonden partijen 206 Toelichting 6.4: Bezoldiging van de commissaris 206 Toelichting 6.5: Dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen 209 Toelichting 6.6: Belangrijkste wijzigingen in de consolidatiekring 209 Toelichting 6.7: Risicobeheer 209 Toelichting 6.8: Gebeurtenissen na balansdatum 209 Toelichting 6.9: Algemene gegevens betreffende de vennootschap Welkom Wettelijk jaarverslag: de wettelijk vereiste minimale inhoud van het jaarverslag hebben we verwerkt in het Verslag van de Raad van Bestuur, dat daarnaast bijkomende, niet-verplichte informatie bevat. We combineren bovendien het jaarverslag over de vennootschappelijke jaarrekening met het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening. De andere rapporten en de websites waarnaar we verwijzen, maken geen deel uit van ons jaarverslag. Integrated reporting: we hebben ervoor gekozen om ons jaarverslag meer bepaald de delen over ons bedrijfsmodel en onze strategie zo geïntegreerd mogelijk op te stellen, en daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de richtlijnen van de IIRC. We zien geïntegreerd rapporteren als een einddoel, waar we elk jaar wat dichter bij komen. Naam van de vennootschap: met KBC, we, de groep of de KBC-groep bedoelen we de geconsolideerde entiteit, dus KBC Groep NV inclusief alle in de consolidatiekring opgenomen groepsmaatschappijen. Met KBC Groep NV bedoelen we enkel die vennootschap. Vertaling: dit jaarverslag is verkrijgbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De Nederlandse versie is de originele en de andere versies zijn officieuze vertalingen. We hebben alles wat redelijkerwijs mogelijk is gedaan om verschillen tussen de taalversies te vermijden, maar als er toch verschillen zijn, dan heeft de Nederlandse versie voorrang. De op 30 december 2016 aangekondigde overname van United Bulgarian Bank en Interlease in Bulgarije: we gaan ervan uit dat de transactie ten laatste afgerond zal worden in het tweede kwartaal van Tenzij expliciet anders vermeld, betreffen de geconsolideerde gegevens in dit jaarverslag dus de situatie zonder het effect van die aangekondigde overname. Disclaimer: de in het jaarverslag opgenomen verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en inschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van dat verslag. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. 210 Verslag van de commissaris Jaarverslag KBC Verslag van de Raad van Bestuur KBC in een oogopslag Wie zijn we? Ontstaan in 1998 als fusie van twee grote Belgische banken (Kredietbank en CERA Bank) en een grote Belgische verzekeringsmaatschappij (ABB Verzekeringen) Hoofdactiviteit: geïntegreerd bankverzekeren (bankieren, verzekeren en assetmanagement) 10 miljoen klanten medewerkers Belangrijkste merknamen en geschat marktaandeel: België: KBC, KBC Brussels en CBC (21% in bankieren, 13% in levensverzekeringen, 9% in schadeverzekeringen) Tsjechië: ČSOB (20% in bankieren, 7% in levensverzekeringen, 7% in schadeverzekeringen) Slowakije: ČSOB (11% in bankieren, 4% in levensverzekeringen, 3% in schadeverzekeringen) Hongarije: K&H (10% in bankieren, 4% in levensverzekeringen, 6% in schadeverzekeringen) Bulgarije*: CIBANK en DZI (3% in bankieren, 11% in levensverzekeringen, 10% in schadeverzekeringen) Ierland: KBC Bank Ireland (7% in retailbankieren) bankkantoren, verkoop van verzekeringen via eigen agenten en andere kanalen, diverse mobiele en online kanalen * Exclusief het effect van de eind 2016 aangekondigde overname van United Bulgarian Bank (met 8% marktaandeel in bankieren) en Interlease in Bulgarije. 6 Jaarverslag KBC 2016 Ons doel, onze ambitie en onze strategie Doel Ambitie Strategie We willen onze klanten bijstaan in het realiseren van hun dromen en projecten en hen helpen die dromen en projecten te beschermen. We willen de referentie zijn voor bankverzekeren in al onze kernmarkten. Onze strategie steunt op vier principes: Onze klanten staan centraal in alles wat we doen. We willen onze klanten een unieke bankverzekeringservaring bezorgen. We focussen op duurzame en rendabele groei. We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en de lokale economieën. We voeren onze strategie uit binnen een strikt kader van beheer van risico s, kapitaal en liquiditeit. Duurzaamheid Duurzaam ondernemen betekent voor ons in eerste instantie dat we in staat zijn te beantwoorden aan de verwachtingen van al onze stakeholders en dat we onze verplichtingen kunnen nakomen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Onze duurzaamheidsstrategie bestaat uit drie hoekstenen: het vergroten van onze positieve impact op de samenleving, het beperken van onze mogelijke negatieve impact, het stimuleren van verantwoord gedrag bij onze medewerkers. Hoe bepalen we wat belangrijk genoeg is om te vermelden in ons jaarverslag? We baseren ons onder meer op de wetgeving ter zake en de International Financial Reporting Standards, en we houden in de mate van het mogelijke rekening met de richtlijnen van de International Integrated Reporting Council. Voor de toepassing van de GRI Standards verwijzen we naar ons Duurzaamheidsverslag. Die rapporteringskaders leggen de nadruk op het principe van belangrijkheid/relevantie in verslaggeving. Om te bepalen welke onderwerpen voor onze stakeholders belangrijk zijn, vroegen we onze stakeholders zelf om input. We bespreken de resultaten daarvan verderop in dit verslag, onder Onze stakeholdersbevraging. Op welke plaats we in dit jaarverslag die onderwerpen bespreken, vindt u in een referentielijst in datzelfde hoofdstuk. Uitleg over de gebruikte consolidatiekring voor financiële informatie vindt u in het deel Geconsolideerde jaarrekening, in Toelichting 6.5. Het verzamelen van onze niet-financiële data gebeurt via een groepswijd proces met strikte hiërarchische validatie. In 2016 zijn we overgeschakeld naar een groepswijde webtool voor een efficiëntere gegevensverzameling en consolidatie van niet-financiële gegevens. Minimaal alle KBC-entiteiten met meer dan 100 vte s rapporteren over de verschillende niet-financiële domeinen (en voor sommige domeinen betreft het de volledige consolidatiekring). Jaarverslag KBC Voorwoord In 2016 stelde KBC zijn duurzaamheidsaanpak scherp. Wat zijn daarbij de kernboodschappen? Johan Thijs: Wel, om te beginnen is het zo dat we duurzaamheid voor een financiële instelling veel ruimer zien dan de traditionele invalshoek, die meestal vanuit milieu, filantropie of corporate governance vertrekt. Duurzaamheid betekent voor ons dat we in staat moeten zijn te beantwoorden aan de verwachtingen van al onze stakeholders, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst, en dat uiteraard zonder externe hulp. We werkten daarvoor een groepswijd duurzaamheidskader uit met duidelijke beleidslijnen en visies, dat de duurzame ruggengraat vormt van onze activiteiten. Kort samengevat is onze duurzaamheidsaanpak gebaseerd op drie hoekstenen. Ten eerste willen we onze positieve impact op de samenleving vergroten. We kozen daarvoor een aantal focusdomeinen uit waarin we als bank-verzekeraar het verschil kunnen maken, namelijk financiële geletterdheid, milieuverantwoordelijkheid, het stimuleren van ondernemerschap en, ten slotte, vergrijzing en gezondheid. Ten tweede willen we onze mogelijke nadelige impact zo veel mogelijk inperken. Dat doen we met name door onze eigen milieuvoetafdruk te verkleinen en door middel van geactualiseerde beleidslijnen, onder meer inzake kredietverlening aan de energiesector. We leggen ook nog meer de nadruk op duurzame beleggingsfondsen. Last but not least willen we verantwoord gedrag bij al onze medewerkers stimuleren. Onder duurzaamheid verstaan we ook dat we transparant rapporteren, met oog voor alle stakeholders. We werken dus verder aan een geïntegreerde rapportering van financiële én niet-financiële informatie en hechten daarbij veel aandacht aan het principe van materialiteit en beknoptheid. Welke andere gebeurtenissen onthoudt u van 2016? Thomas Leysen: Uiteraard de eind 2016 aangekondigde overname van United Bulgarian Bank en Interlease in Bulgarije. Dat is een logische en belangrijke stap voor onze expansie in Centraal- en Oost-Europa, waarmee we bijna twintig jaar geleden begonnen zijn. Samen met onze bestaande aanwezigheid via CIBANK en DZI Insurance klimmen we daardoor op tot nummer drie inzake bankieren en kunnen we ook in Bulgarije een aantrekkelijke groeimarkt de referentie worden inzake bankverzekeren. We zullen er onze knowhow en uitgebreide ervaring op het vlak van bankverzekeren, leasing, assetmanagement en factoring kunnen delen, wat zal leiden tot heel wat synergieën en dus waardecreatie voor onze aandeelhouders. We verwachten dat de overname afgerond zal zijn in het tweede kwartaal van Verder onthoud ik ook de EBA-stresstest van eind juli. Daaruit leerden we dat we, zelfs in een ongunstig scenario, voldoende gekapitaliseerd blijven. Goed nieuws dus voor al onze stakeholders. We introduceerden ook een interimdividendbeleid, dat erop neerkomt dat we voortaan in november een interimdividend uitbetalen van 1 euro cash per jaar, als voorschot op het finale dividend. Op die manier zorgen we voor een beter gespreide cashflow naar de aandeelhouders. De nettowinst van 2016 bedroeg 2,4 miljard euro. Wat zijn de belangrijkste elementen daarin? Johan Thijs: Vooreerst dit: als we onze resultaten vergelijken met die van het jaar voordien, moeten we er rekening mee houden dat de resultaten van 2015 begunstigd werden door de liquidatie van een groepsmaatschappij, wat ons toen netto 765 miljoen euro opleverde, en dat we aanzienlijke waardeverminderingen op uitstaande goodwill boekten in dat jaar. Laten we dat buiten beschouwing, dan steeg onze nettowinst tegenover 2015 met 9%, en dat in toch wel uitdagende marktomstandigheden. Onze nettorenteinkomsten bijvoorbeeld vertoonden een daling van slechts 1%, en dat ondanks de negatieve invloed van het lagerenteklimaat. Onze verzekeringsactiviteiten presteerden sterk: de premies stegen met 14% en de gecombineerde ratio van onze schadeverzekeringen kwam uit op een zeer goede 93%. Onze nettoprovisie-inkomsten daalden met 14%, vooral door lagere inkomsten uit onze asse
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x