of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Samen Verder. Winter. Januari e jaargang nr. 1. Wijkblad voor de Protestantse Wijkgemeente Schalkwijk

Category:

Crafts

Publish on:

Views: 30 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Samen Verder Wijkblad voor de Protestantse Wijkgemeente Schalkwijk Januari e jaargang nr. 1 Winter 2. Predikant Ds. Jan van Aller Twijnderslaan 36, 2012 BJ Haarlem
Transcript
Samen Verder Wijkblad voor de Protestantse Wijkgemeente Schalkwijk Januari e jaargang nr. 1 Winter 2. Predikant Ds. Jan van Aller Twijnderslaan 36, 2012 BJ Haarlem Pastoraal werker Ds. Do Kisjes-de Vries v.doornincklaan 33, 2121 CW Bennebroek Jeugdwerkleider Marianne de Vries Bernado1elaan 213, 2037 GP Haarlem Missionair predikant Ds. Tom de Haan Gasthuissingel 64 rood, 2012 DR Haarlem Koster Bas Hilbers Adressen Kerkgebouwen Ontmoe'ngskerk Frankrijklaan 4, 2034 BA Haarlem Oosterkerk Zomerkade 163, 2032 WC Haarlem Voorzier kerkenraad Marie-Louise Monshouwer- v. Dullemen Scriba Wil Kuipers-Spits Robert Kochlaan 362, 2035 BM Haarlem Meldpunt pastoraat Jenny de Graaf-Schu1e Nederlandlaan 64, 2034 PB Haarlem Ledenadministrae: Dolf Pull Contactadressen autorijdienst Cees Kruyswijk, Prof. v.d. Scheerstraat Organisten Jan Nobel Teun Zondag Cantors Rob v. d. Eijkhof Jan Nobel CD dienst Janny de Vries Ramaerstraat Coördinator vrijwilligersbeleid Wil Saarloos 3 Samen Verder Wijkblad voor de Protestantse Wijkgemeente Schalkwijk 30 e jaargang nr. 1 Januari 2017 Redactieadres: P.R. Saarloos Dillestraat MR Haarlem tel Redactie: Els van Krieken Marie-Louise Monshouwer Peter Saarloos Inleveren kopij 13 februari 2017 Verschijnt weer 25 februari 2017 Hoofd verspreiding: A. Ganzeman tel Kopij inleveren in word, per of duidelijk getypt. Van de redace Voor je het weet is er een jaar voorbij en sta je weer voor nieuwe dingen. Zo is er een nieuwe exposi'e met schilderijen van max Fens. Marianne de Vries hee? de nieuwe wandversierders die dit georganiseerd hebben geïnterviewd. U leest dit in de rubriek Kunst in de Kerk. Tijdens de opening werden de vorige wandversierders Tineke en Kees van Leeuwen in het zonnetje gezet voor het werk dat ze vele jaren voor Kunst in de Kerk hebben gedaan. Onze correspondent uit Bali schrij? weer in de ZWO-rubriek. Ook wordt onze aandacht gevraagd voor de ac- 'e Kerkbalans die eerdaags van start gaat. Bij deze Samen Verder is de nieuwe folder van Inspirerende Bronnen gevoegd. De werkgroep hee? weer een interessant programma samengesteld. Mocht u de folder al uit de kerk meegenomen hebben geef hem dan door aan buren of kennissen. Veel leesplezier. Namens de redac'e. Peter Saarloos 4. Kerken en Diensten Ontmoengskerk 22 januari ds Do Kisjes-de Vries en pastordiaken Gert Jan van der Wal, Oecumenische viering, 29 januari ds Jan van Aller, m.m.v. de Cantorij 05 februari ds Tom de Haan 12 februari ds Jan van Aller 19 februari ds Do Kisjes-de Vries, m.m.v. het Ontmoe'ngskerkkoor 26 februari ds Jan van Aller 05 maart ds Do Kisjes-de Vries Kinderkerk: elke zondag voor kinderen van 4 tot 8, 8 tot 12 jaar. Behalve in de zomervakan'e crèche: elke zondag voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid (EG) 22 januari pastor Frans Bossink Cantor Ineke Kleinmann 05 februari mw. pastor E. Walet Cantor Loes en Theo Braak 19 februari pastor Alie Hoekman Cantor Ineke Kleinmann 05 maart mw. pastor E. Walet Cantor Loes en Theo Braak Spaarne Gasthuis Hoofddorp 29 januari pastor Frans Bossink Octava (Missa Fons Amoris) 12 februari mw. pastor E. Walet Cantorij VijHuizen 26 februari pastor Alie Hoekman Petra Cantorij Oosterkerk 22 januari ds Tom de Haan 29 januari Maianne de Vries en Angeliek Knol 05 februari ds Egbert de Lint 12 februari ds R. Knol 19 februari ds Egbert de Lint, HA 26 februari ds Do Kisjes-de Vries 05 maart ds Tineke Boekens'jn 5 Diensten in de Molenburg 29 januari ds Joop Bos 12 februari Mw. C. v.d. Heijden 26 februari Eric Citroën Interkerkelijke aangepaste gezinddienst Op zondag 19 februari in de Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1, Haarlem aanvang uur. Voorganger: Ds S. Zijlstra uit Haarlem. Muzikale medewerking: Zanggroep Jedaja o.l.v. Dicky Korsuise Organist: Cees Verschoor Vredesgebed voor Stad en Wereld Al meer dan 25 jaar vieren we het Vredesgebed, een laagdrempelige bijeenkomst van een half uur op de eerste maandag van de maand. Het Vredesgebed is ooit ontstaan vanuit de vredesbeweging als reac'e op het loeien van de alarmsirenes omstreeks die 'jd. Bedoeld voor medewerkers, vrijwilligers aan de Nieuwe Groenmarkt, bewoners en passanten in de stad. 6 februari 2017 6. Romeinen 13:8-14 Zo n Kerk Kerk een groep van mensen die midden in deze wereld wil staan. maar tegelijk ook geloo in een God die met hen door de wereld trekt. Kerk een groep van mensen die angsg is om deze wereld en wat er allemaal gebeurt, maar tegelijk ook geloo dat ze samen iets aan de wereld kunnen veranderen. Kerk een groep van mensen die stamelend en stoerend op zoek is naar datgene wat bidden is, maar toch niet kan nalaten om iedere keer opnieuw bijeen te komen. Kerk een groep van mensen die teruggaat op die man uit Nazaret, in zijn voetspoor wil treden ook vandaag. (flyer uit de Sint Nicolaaskerk in Brussel) 7 Met het oog op Zondag de Bergrede, Maeus hfst 4 6 * Mar'n Luther King, Obama, Churchill.Jezus Een indrukwekkende toespraak kan een keerpunt in de geschiedenis markeren. In ons nuchtere kikkerlandje hebben we niet zo n tradi'e van grootse toespraken: we vinden het al snel te gezwollen, te drama'sch en, zullen we moeten toegeven: we zijn er ook niet zo goed in. In het onderwijs is er, in tegenstelling tot veel andere landen, weinig aandacht voor presenta'e en overtuigend en inspirerend spreken. Maar in b.v. de Angelsaksische wereld is dat anders. I have a dream En zo hebben bepaalde toespraken een blijvende indruk gemaakt. Als kind hoorde ik al de beroemde woorden I have a dream, van de Amerikaanse predikant en voorvechter voor rassengelijkheid dr Mar'n Luther (!) King. Kijk er eens naar op Youtube, je krijgt er nog steeds kippenvel van. Of de beroemde redes die Winston Churchill hield, toen het Verenigd Koninkrijk nog zonder de steun van de V.S. werd aangevallen door de Nazi s, en het er werkelijk op leek dat ook Engeland ten prooi zou vallen aan de 'rannie. Door zijn electrifying redevoeringen in het Parlement wist hij velen uithoudingsvermogen en hoop te bieden. Yes we can Van meer recente datum zijn de toespraken van de beide Obama s - Michelle en Barack. Telkens weer ben je onder de indruk van de indringendheid en de oproep die erin doorklinkt, om hoopvol en moedig te blijven gaan voor een rechtvaardige samenleving - hoe weerbars'g die weg soms ook is. Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht - Ma1. 7: 28 De zogenoemde Bergrede is een toespraak van Jezus, die in dezelfde categorie valt. Uiteraard kunnen we die niet op youtube terugluisteren en: het is ook moeilijk om precies na te gaan, of het nou een verzameling van kortere redevoeringen is, die later tot een geheel zijn samengevoegd - of dat het 8. inderdaad zoals Ma1eus ons voorhoudt, een geheel is geweest. Maar: belangrijker is de inhoud. De Bergrede markeert volgens Ma1eus, het begin van het publieke leven van Jezus het begint met de mededeling dat hij nu op zichzelf gaat wonen. En nadat hij een aantal mensen om zich heen hee? verzameld -vissershoudt hij op een berg ( vandaar de naam voor deze rede) zijn eerste grote redevoering. De kern is: Het rijk van God is nabij - let op de voortekenen, en keer om ( bekeer je) zodat je er deel van uit gaat maken! Het begint meteen met woorden die het hart raken: de zaligsprekingen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de Hemel. Jullie zijn het zout der aarde. Even later volgen de bekende beelden van het toekeren van de andere wang, en de verrassende aansporing om meer dan het gewone te doen als iemand je om hulp vraagt. Ook over het bidden, inclusief het Onze Vader, gaat het en over de vogels, die niet zaaien of verzamelen en toch door God onderhouden worden Of het nu in delen, of in een keer uitgesproken is: ook na 2000 jaar raken deze woorden je direct. In alle eenvoud en tegelijk diepgang word je zelf uitgedaagd: hoe zal ik in bepaalde situa'es handelen? Wat betekent mijn geloof in mijn dagelijkse leven, in de manier waarop ik omga met anderen, in de keuzes die ik maak? Bijzonder hoe een toespraak van 2000 jaar geleden ons ook in 2017 ( en misschien wel: JUIST in 2017.) zoveel te bieden hee? aan hoop, geloof en liefde. ds Jan van Aller * De komende weken staat in het Leesrooster van de Raad van Kerken bij de Evangelielezingen de Bergrede van Jezus centraal. Het kan zijn, dat om uiteenlopende redenen niet in alle diensten dit dan ook de hoofdlezing zal zijn. 9 Kom aan boord : een terugblik. We zien terug op een bijzondere Kerstperiode. Het eigenaardige van Kerst is dat het elk jaar precies hetzelfde is en toch ( als het goed is..) ook net weer een beetje anders. De kern blij?, dat we rondom een boodschap van hoop elk jaar weer heel veel mensen jong en oud mogen ontvangen. Wat geweldig dat we dat kunnen doen! Met zoveel inzet van vrijwilligers met een breed palet aan muzikale inkleuring met een oud en sterk verhaal dat na 2000 jaar telkens weer mensen inspireert en hoop gee? met een prach'g gebouw, dat zomaar ( nou ja, zomaar.) in een kerststal kan veranderen. Dank dus aan ieder die weer - of voor het eerst hee? meegewerkt. Teveel om op te noemen maar het kan niet genoeg gezegd worden..en een vooruitblik: Inmiddels is het nieuwe jaar begonnen. Voor velen een spannend jaar. Wat zal het brengen aan poli'eke veranderingen, zowel in Nederland als interna'onaal? Veel mensen zijn bezorgd. Maar evengoed zijn er veel mensen op een posi'eve manier betrokken bij allerlei hoopvolle en verbindende projecten. Soms maar kleinschalig, gewoon in je wijk of stad misschien via een diaconale of kerkelijke betrokkenheid. Er is meer dan genoeg Maar laten we temidden van het vele somber-stemmende nieuws het andere goede nieuws (evangelie betekent: goede boodschap) niet laten ondersneeuwen: dat we mogen en kunnen leven met een voorraad Liefde van God, die groter en dieper is dan alle andere machten. Denk aan het verhaal uit de bijbel over Jezus die op een bruilo?sfeest is uitgenodigd: op een bepaald moment vreest men dat er te weinig wijn is. Maar Jezus zegt: er is genoeg: kijk maar. Het water verandert in wijn: dat betekent: wij denken dat we te weinig vertrouwen en liefde hebben maar God schenkt (net als je wijn schenkt ) ons overvloedig. Te vinden in Johannes 2. Laten we zo leven, in vertrouwen dat er meer dan genoeg liefde en hoop en inspira'e is voor ons! ds Jan van Aller 10. Zomaar een ochtend in december. Over het leven en de gedichten van Hanny Michaelis Op de Gedichtenkring in december lazen we enkele gedichten van Hanny Michaelis, bij velen vooral bekend als de ex-vrouw van Gerard (toen nog: van het) Reve. Maar in en uit de schaduw van die reus had zij ook een eigen schrijverschap. De laatste jaren worden de herontdekte jeugdherinneringen, deels uit de oorlog, uitgegeven zie de info onder aan dit stukje. Het poesje dat die avond toen ik nog niet wist wat ons boven het hoofd hing, languit op je knie lag en zich door je liet strelen terwijl je andere arm me tegen je aandrukte zodat er een zonderlinge variant op de Heilige Familie ontstond, likt vol toewijding haar vel. Ze lee gewoon door, net als ik trouwens, maar vermoedelijk zonder geheugen om haar tot tranen toe te sarren. - Onvoorzien, 1966 Hanny Michaelis ( ) werd geboren in Amsterdam. In 1942 moest Michaelis onderduiken en in 1943 deporteerden de Duitsers haar ouders. Ze zagen elkaar niet meer terug; haar ouders werden omgebracht in Sobibor. Kort na de bevrijding keerde ze terug naar Amsterdam. Michaelis trouwde met Gerard Reve en ze bleven 'en jaar bij elkaar. In 1949 debuteerde ze met Klein voorspel. Deze gedichten werden samen met die uit haar latere bundels opgenomen in haar Verzamelde gedichten. Oorlog De oorlog blij? zeker als thema verweven in haar werk, al is het niet vaak direct. Zoals gezegd: over de dood van haar ouders hee? ze niet echt gedicht, al is het verdriet wel vaak voelbaar. De oorlog klinkt eerder op indirecte wijze door in haar gedichten, waarin de melancholie doorklinkt in de zoektocht naar de verloren 'jd. De oorlogsjaren hebben de hang naar de 11 kinder'jd bij Hanny Michaelis alleen maar versterkt. De trieste ondertoon van veel gedichten wordt echter nooit smartelijk, omdat het vrijwel al'jd samengaat met een emo'onele nuchterheid, een contradic'o in terminis, maar op de poëzie van Michaelis absoluut van toepassing, evenals trouwens op de persoon. Verdere levensloop Ze kende meer verdriet in haar leven. Na de breuk met Reve kreeg ze een andere geliefde, die echter enkele jaren later omkwam bij een verkeersongeluk. Natuurlijk, een gedicht als het hierboven geciteerde, Het poesje dat die avond.. staat op zich, en het verdriet dat zo schrijnend zijn opwach'ng maakt aan het einde is universeel, maar bij Michaelis is het biografische aspect meestal niet ver verwijderd. Themaek De thema'ek van Michaëlis' poezië mag dan niet breed zijn, ze wordt met een ongelooflijke waarach'gheid in beeld gebracht. Er is eigenlijk maar één ding dat ertoe doet: de verrukking van een unieke liefde die later omslaat in ontgoocheling en paniek, omdat die ene geliefde voor eeuwig onbereikbaar wordt. De mensen zien overdag een vrouw bij wie de dingen schijnbaar gewoon en moeiteloos verlopen, eentje die zelfs redelijk vaak glimlacht. Maar iedere lezer die 't met mededogen aanziet hoe zij - bijna monomaan - keer op keer het verleden terugroept, weet dat dit allerminst de visiteglimlach van een mondaine vrouw kan zijn. Mooie beeldspraak, heldere zinnen die zich over méér versregels uitstrekken, voeren de lezer ten slo1e binnen in een aarzelend opgeroepen Utopia, waar de dichteres (1922) beurtelings rela'veert, spot en aanvaardt en zich daardoor 'n beetje kan verstaan met de buitenwereld Over de oorsprong van haar dichterschap schreef Hanny Michaelis, op haar eigen laconieke wijze: 'Op driejarige lee?ijd presenteerde ik me voor het eerst als dichteres. Op een avond stak ik onder het eten onuitgenodigd een verward relaas af over iets dat ik die dag had gezien en van eminent belang ach1e. Hier en daar waren zwakke tekenen in de rich'ng van rijm en metrum te bespeuren. Mijn ouders luisterden vol aandacht zonder me op te hemelen of uit te lachen, en probeerden me vervolgens een toelich'ng te ontlokken om achter het waarheidsgehalte te komen'. 12. Jeugdherinneringen en dagboeken In het najaar van 2002 liet ze haar jeugdherinneringen als Verst verleden optekenen door Nop Maas. Toen de dichteres Hanny Michaelis op 11 juni 2007 overleed, werd in haar nalatenschap een groot aantal schri?en aangetroffen waarin ze gedurende enkele periodes van haar leven een dagboek had bijgehouden. In de eerste schri?en deed ze verslag van haar ervaringen als gymnasiast, als dienstmeisje (omdat geen andere betrekking voor haar openstond) en als onderduikster. In dit eerste deel van het dagboek, Lenteloos voorjaar, kan men haar volgen van haar zeven'ende tot haar twin'gste jaar. In 2017 zal deel twee van Michaelis' oorlogsdagboek, De wereld waar ik buiten sta, verschijnen. Dit deel beslaat de jaren 1942 tot Ook al wacht ik Ook al wacht ik allang niet meer op een wonder en kan ik de telefoon horen rinkelen zonder maar aan je te denken, toch blijven geheimzinnige barricaden opdoemen uit het niets zodra mijn geest tracht door te dringen tot de nachtzijde van je bestaan. ten teken dat ik nog aljd niet geleerd heb je te zien als een uit het oog verloren kennis. - Onvoorzien, 1966 Welkom op de gedichtenkring! Wilt u ook een, of meerdere keren meelezen en spreken over een paar gedichten? U hoe? zich niet aan te melden, maar kunt gewoon komen; de eerstkomende keer is op woensdag 1 maart, van u in een van de zalen van de Ontmoe'ngskerk. Welkom! ds Jan van Aller - met hulp van Google en wat bundels. 13 Kom aan boord ( 2) : Over een rake opmerking door een jonge leerkracht. Jong bezoek in de Ontmoengskerk.. Onlangs hadden we een grote groep jonge kinderen op bezoek in de Ontmoe'ngskerk. Leerlingen uit de groepen 1,2, en 3 van onze buren, de openbare Basisschool Piramide, kwamen een ochtend de kerk bezoeken. Het was een vrolijke en mooie ochtend, met verrassende vragen en observa'es. Uiteraard waren de kleintjes enorm onder de indruk van de afme'ngen van het orgel, en wat een ontdekking toen ze er zelf voorzich'g ook een toon uit mochten laten klinken. Maar ook keken we bij het doopvont, de Paaskaars - etc. Ook maakten ze, met behulp van de verrassende methode Godly Play ( jeugdwerker Marianne de Vries is hier inmiddels onze specialist in!) kennnis met een verhaal uit de bijbel. Het was, kortom, een mooie ontmoe'ng in de Ontmoe'ng. Goh, ik wist niet dat het zo mooi van binnen was! Naast alle mooie vragen van de kinderen, was er een opmerking van een van de juffen die me ook bijbleef: Ik loop hier al jaren voorbij, zei ze, en het ziet er van buiten heel saai uit, maar ik wist niet dat het van binnen zo mooi was!. Ja, dacht ik in een zin legt zij de paradox uit waarin wij in deze 'jd kerk zijn: WIJ weten hoe mooi het van binnen is, niet alleen le1erlijk, maar ook figuurlijk: wij ( die er al bijhoren) hebben weet van de waardevolle tradi- 'e, de rijkdom van de geloofstradi'e, de kracht van een warme en zorgzame gemeenschap, de inspira'e die we hier vinden in muziek en woorden en liturgie. WIJ wel..maar in een 'jd dat de natuurlijke aanwas van het wij opdroogt, weten we ons nog niet zo goed raad met hoe we al dat moois gaan delen met zij - met anderen: buren en buurtgenoten. Simpel gesteld: we zullen in de komende periode echt nog veel ons best moeten gaan doen om contacten met buiten te gaan leggen. Tenminste: als we willen dat we al dat moois niet alleen voor onszelf houden.! Daar zijn geen eenvoudige recepten voor, en: dat vraagt om een diepgaande bezinning over de vraag: 14. Waarom wilt u, wil jij, dat onze geloofsgemeenschap er ook in de toekomst zal zijn? Deze vraag is belangrijker dan de vraag of we een psalm of een nieuw lied moeten zingen, deze vraag is wezenlijker dan de vraag of we meer of minder gebruik moeten maker van de beamer. Het is wezenlijk dat we deze vraag samen eerlijk bespreken: in en om de kerkdiensten, in besturen en gesprekskringen, - thuis. Ik doe er graag aan mee! Met name genoemd De maand december is voor Christa Andriessen intensief geweest. Ze gaat geen verdere behandeling meer in. De 'jd die er nu is brengt ze zoveel mogelijk met geliefden door thuis of voor een uitstapje. Elly Booij is thuis en samen met Hilbert maken ze er wat van. De zieken thuis en hun mantelzorgers sterkte en goedheid gewenst. Wilt u ons op de hoogte brengen van persoonlijke omstandigheden: wilt u dan even bellen of mailen? De a?redende ambtsdragers: Kerkrentmeesters Giel Ribbens en Rutger Terpstra en diaken Arie van der Knokke, 15 Leven in verbondenheid Acht jaar later Het was een mooie dag acht jaar geleden dat de 44ste president van de Verenigde Staten aantrad. Obama had wat mij betre? als president de uitstraling dat hij het als dienstwerk zag om een 'jdlang de hoogste post te bekleden binnen het volk. Als eerste die daar staat als vertegenwoordiger van het hele volk. En die ook het geluk van dat volk op het oog hee?. Dienstwerk als het opnemen van een verantwoordelijkheid. Hij hee? er geen geheim van gemaakt dat zijn geloofsvertrouwen deel uitmaakt van zijn krachtbronnen. Dat maakte hem wat mij betre? sympathiek. Waar zullen we hem opnieuw tegenkomen nu hij als gewone burger zich in wil blijven ze1en voor een betere wereld? Is hij degene die in staat zal zijn om de verdraagzaamheid tussen mensen van verschillende axomst te bevorderen? Intussen begint de nieuwe president in diezelfde rol. Er is een andere opwinding vanwege de grote woorden 'jdens de campagne. Met de verkiezingen hier in het vooruitzicht komen nu de standpunten verkiezingsklaar naar buiten. Het lijkt me dat ook voor ons er een verband is tussen onze kijk op de samenleving en ons geloofsvertrouwen. Ik hoop dat we met respect voor elkaars mening de verbinding zoeken en de vrijheid vieren in plaats van de verdeeldheid bevorderen. Bij de jd Wat de 'jd betekent is weer ander
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x