of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Rok Œwiêty Mi³osierdzia

Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 13 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
F austyna austyna PISMO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ p.w. MI OSIERDZIA BO EGO w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 40 (62)
Transcript
F austyna austyna PISMO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ p.w. MI OSIERDZIA BO EGO w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 40 (62) Rok 18; Nr 08 (730) r. Rok Œwiêty Mi³osierdzia Czy jestem na to gotowy? Piotr by³ zachwycony na Górze Przemienienia, ale nieobecny na Kalwarii... Ewangeliczne zamyœlenie II Niedziela Wielkiego Postu - 21 luty 2016 r. Ewangelia: k 9,28b-36 W jakieœ osiem dni po tych naukach wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana i Jakuba i wyszed³ na górê, aby siê modliæ. Gdy siê modli³, wygl¹d Jego twarzy siê odmieni³, a Jego odzienie sta³o siê lœni¹co bia³e. A oto dwóch mê ów rozmawia³o z Nim. Byli to Moj esz i Eliasz. Ukazali siê oni w chwale i mówili o Jego odejœciu, którego mia³ dope³niæ w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy siê ocknêli, ujrzeli Jego chwa³ê i obydwu mê ów, stoj¹cych przy Nim. Gdy oni siê z Nim rozstawali, Piotr rzek³ do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, e tu jesteœmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj esza i jeden dla Eliasza». Nie wiedzia³ bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówi³, pojawi³ siê ob³ok i os³oni³ ich; zlêkli siê, gdy weszli w ob³ok. A z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego s³uchajcie!» W chwili gdy odezwa³ siê ten g³os, okaza³o siê, e Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto S³owo Pañskie. Mo na patrzeæ i nie widzieæ, mo na s³uchaæ i nie s³yszeæ, mo na s³yszeæ i widzieæ, a mimo to byæ g³uchym i œlepym wewnêtrznie na to co siê widzi i s³yszy. I tak jest chyba w wypadku wielu wspó³czesnych zobojêtnia³ych chrzeœcijan. Tak chyba zreszt¹ by³o i w wypadku Aposto³ów; Piotra, Jana i Jakuba, którzy byli przecie œwiadkami niezwyk³ego wydarzenia, widzieli i s³yszeli, a przecie nie zrozumieli i nie rozumieli jeszcze bardzo d³ugo. Dobrze, e tu jesteœmy... - mówi Piotr w zachwycie. Zostañmy tutaj, bo tak nam tu dobrze . Jak e wielu chrzeœcijan dzisiejszych szuka w religii tylko takich w³aœnie zachwytów i uniesieñ? Ale kiedy przychodz¹ chwile próby ich wiary, kiedy trzeba zdaæ egzamin moralny z g³êbokoœci tego w co wierz¹, to tak szybko zapominaj¹ o zachwytach i s¹ zdziwieni, uciekaj¹, odchodz¹, jak Piotr w czasie m ê k i i u k r z y o w a n i a. Mo na patrzeæ i nie widzieæ, mo na s³uchaæ i nie s³yszeæ, mo na byæ œlepym i g³uchym wewnêtrznie... I dlatego mo e trzeba abyœmy zrozumieli co chce nam Bóg Ojciec powiedzieæ w s³owach: To jest Syn mój wybrany, Jego s³uchajcie . Chrystus ma nam na pewno coœ do powiedzenia i tona pewno coœ g³êbszego i bardziej substancjalnego, ni tylko powierzchowne zachwyty i uniesienia. Chce nam mówiæ o mi³oœci, ale o mi³oœci wymagaj¹cej i nie sentymentalnej, chce mówiæ o przebaczeniu i o zbawieniu, ale nie na si³ê i wbrew woli cz³owieka, chce byæ przyjacielem i bratem, ale nie narzucaj¹cym siê i szanuj¹cym wolnoœæ ludzkiego wyboru. Chce nam powiedzieæ o niebie i tam nas doprowadziæ, ale nie w sposób naiwny i czu³ostkowy. Chce nas zaprowadziæ z Góry Tabor - góry przemienienia na Górê Kalwariê. Bo tylko tamtêdy wiedzie droga do Góry Wniebowst¹pienia, do zbawienia i szczêœcia wiecznego. 2 Postanowienia wielkopostne o. Marek Machudera OFMCap. Postanowienia (niektóre propozycje do wyboru) Post: - Pi¹tek o chlebie i wodzie (lub te spo ywaj¹c inne napoje i owoce - wed³ug uznania) - Pi¹tek i œroda (jak wy ej) - Ca³kowita wstrzemiêÿliwoœæ od s³odyczy - Ca³kowita wstrzemiêÿliwoœæ od pokarmów miêsnych - WstrzemiêŸliwoœæ od napojów alkoholowych - WstrzemiêŸliwoœæ od palenia papierosów - Powœci¹gliwoœæ w ogl¹daniu TV (ca³kowita lub czêœciowa rezygnacja z ogl¹dania np. filmów czy programów rozrywkowych) - Nie u ywanie gier komputerowych Modlitwa: - S³uchanie s³owa Bo ego - Udzia³ w rekolekcjach wielkopostnych - Postanawiam codziennie przeczytaæ, chocia parê wersów Pisma Œwiêtego - Postanawiam codziennie przeczytaæ czytania mszalne i je rozwa yæ - Postanawiam uczestniczyæ w nabo eñstwach wielkopostnych ( Gorzkie Zale ) lub je samemu odprawiaæ (Droga Krzy owa, Koronka do Mi³osierdzia Bo ego) - Postanawiam adorowaæ Pana Jezusa w Eucharystii raz w tygodniu; - codziennie - Postanawiam odmawiaæ codziennie jeden dziesi¹tek ró añca œwiêtego (samemu z rodzin¹) lub Anio³ Pañski o nawrócenie grzeszników ci¹g dalszy na stronie 5 3 Z Dzienniczka Œwiêtej Siostry Faustyny Kiedy odprawiam drogê krzy ow¹, przy dwunastej stacji doznajê g³êbokiego wzruszenia. Tu rozwa am wszechmoc mi³osierdzia Bo ego, które przesz³o przez Serce Jezusa. W tej ranie otwartej Serca Jezusa, zamykam ca³¹ biedn¹ ludzkoœæ... i poszczególne osoby, które kocham, ile razy odprawiam drogê krzy ow¹. Z tego Ÿród³a mi³osierdzia wysz³y te dwa promienie, to jest Krew i Woda, one swym ogromem ³aski zalewaj¹ œwiat ca³y... (Dz. 1309) Nasze szczescie kryje sie w krzyzu; nasz Pan nie chcial wejsc do chwaly inaczej, anizeli nie przez cierpienie. Œw. Wincenty a Paulo. 4 ci¹g dalszy ze strony 3 Ja³mu na: - ofiara pieniê na - moj¹ dobrowoln¹ ofiar¹ pragnê wesprzeæ ludzi potrzebuj¹cych w Polsce: s¹siadów, bezdomnych, bezrobotnych (poprzez np. Caritas Polska) - poœwiêcenie czasu - ofiarujê mój czas, aby ka dego tygodnia odwiedziæ osobê starsz¹, chor¹ (zob. list papie a na Wielki Post 2005) - ofiarowanie rzeczy - przegl¹dnê moje rzeczy i nieu ywane oddam potrzebuj¹cym. Moje osobiste postanowienie: - punktualnoœæ (np. pragnienie zmiany jakiejœ cechy mego charakteru, mojej wady g³ównej) Tak mi dopomó Panie Bo e Wszechmog¹cy, w Trójcy Jedyny i wszyscy Œwiêci! Gdy cz³owiek jest ma³y, obiecuje sobie na przyk³ad, e wytrzyma 40 dni bez jedzenia s³odyczy. Wielu doros³ych uzna³oby, e to niepowa ne postanowienie... A jak e trudne Sam, jako dziecko, podejmowa³em takie próby - wiem wiêc, o czym mówiê. Czy to znaczy, e nie warto ich podejmowaæ? Warto! Najwa niejsze jest bowiem samo p o s t a n o w i e n i e, s a m a p r ó b a. Postanowienie wielkopostne - ma³e czy bardzo powa ne - jest wyzwaniem stawianym samemu sobie, jest prób¹ p o k o n a n i a w ³ a s n e j s ³ a b o œ c i. Wszyscy jesteœmy powo³ani do œwiêtoœci - s³aboœci wiêc powinniœmy pokonywaæ. Z ka dym Wielkim Postem waga takiego postanowienia roœnie - od wyrzeczenia siê cukierków mo na przejœæ do postanowienia, e zrobi siê choæ jeden dobry uczynek dziennie... Krok po kroku dziêki takim próbom stajemy siê lepszymi ludÿmi. Równie ci, którzy potem stawali siê wielkimi ludÿmi, poœwiêcali ycie, by uczyniæ œwiat lepszym - jak ma³y Karol Wojty³a, który póÿniej zosta³ Papie em Janem Paw³em II, czy Irena Krzy anowska, która ju jako Irena Sendlerowa uratowa³a tysi¹ce dzieci - zapewne w dzieciñstwie podejmowali takie w³aœnie ma³e postanowienia.nie tylko w Wielkim Poœcie! Moje osobiste postanowienia, a zawsze je podejmujê, zostawiam g³êboko w sercu, do bezpoœredniego u ytku mojego sumienia. 5 W TYM TYGODNIU MODLIMY SiÊ... PONIEDZIA EK Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o zdrowie i opiekê Bo ¹ dla Marty i jej rodziny Bronis³aw Kazimierz Jêdrzejak Za zmar³ych z rodziny Zdobylaków i za + Ryszarda Sójkê Bogdan Wojciechowski Adam M¹drzak WTOREK Mieczys³aw Koteras Józef Lizakowski Alina Raczak Henryk Naglak Adam M¹drzak ŒRODA Anna Szczepaniak Stanis³aw Paterek Edward Sadowski Martyna Strzelczyk Franciszek i Jadwiga Szczypkowscy, + Cecylia i Szczepan Jab³oñscy PI TEK Jan Nawrot Jan Rudowicz oraz za zmar³ych z rodziny Gmurowskich Andrzej Glinkowski Maria Piwoñska Droga Krzy owa Ró aniec za zmar³ych z wymienianek rocznych ZA ZMAR YCH Droga Krzy owa Alfred Karpiñski Ewa Piêtka,Janina i Jan Herbik Za Rodziców: + Regina i Zygmunt Banach z proœb¹ o ³askê nieba Barbara Cegielska Miros³aw Majchrzak Gorzkie ale CZWARTEK Zenon Zaj¹c Kazimierz Zimniak Wies³aw Racz Maria, Zygmunt, Ludwik Radke Leokadia Miko³ajczyk, Edmund Miko³ajczyk ucjan Draniczarek Jan Nawrot Kazimiera (k) Stefañska Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo e b³og. i zdrowie z okazji 18 rocznicy urodzin: Agatki DOM OPIEKI: ZA PARAFIAN Za œp. Halinê i Józefa Latajków Anna Poczta NIEDZIELA SOBOTA Gorzkie ale Koronka do Bo ego Mi³osierdzia W intencji osób yj¹cych Jan Stachowiak Beniamin Rejman oraz za zmar³ych rodziców i teœciów 6 HUMOR Patron tygodnia Œw. Polikarp, biskup, mêczennik W pewnym mieœcie wynaleziono maszynê do wykrywania k³amstw. Siada brunetka: - Myœlê e jestem zgrabna... Zabi³o j¹. Siada ruda: - Myœlê e jestem m¹dra... Zabi³o j¹. Siada blondynka: - Myœlê.. Zabi³o j¹. ona dzwoni do mê a: - Kochanie, w naszym samochodzie oderwa³o siê lusterko. - Jak to? Samo siê oderwa³o?! - Policjant w protokole napisa³, e dachowa³am... Zmar³ ok By³ uczniem œw. Jana Ewangelisty W Rzymie z papie em Anicetem prowadzi³ rozmowy ustalaj¹ce termin obchodzenia W i e l k a n o c y. B i s k u p S m y r n y. Oskar ono go o lekcewa enie pogañskiego zwyczaju. Prokonsul Stacjusz Kodrados nak³ania³ go do zaparcia siê wiary na co œw. Polikarp odpowiedzia³: Osiemdziesi¹t szeœæ lat s³u ê Chrystusowi, nigdy nie wyrz¹dzi mi krzywdy jak ebym móg³ bluÿniæ memu Królowi i Zbawcy? Zosta³ skazany na œmieræ przez spalenie. Gdy na stadionie wykonywano na nim wyrok, p³omienie siê go nie ima³y. Zabito go pchniêciem sztyletu. Pozostawi³ po sobie list do Filipian œwiadectwo tradycji apostolskiej. SMS ony do ma³ onka: Odbierz dziecko z przedszkola. On sam Ciê rozpozna!!! 7 1. Trwa Wielki Post. Zapraszamy na Drogê Krzy ow¹ w pi¹tek dzieci na godz , doros³ych i m³odzie y, po Mszy œw. wieczornej o godz Na Gorzkie ale zapraszamy, w niedziele na godz a nastêpnie Koronka do Mi³osierdzia Bo ego i Msza œw.ok. godz Tak, jak to by³o w latach ubieg³ych, przy wejœciu do naszego Koœcio³a, do skarbony mo na sk³adaæ ofiary na kwiaty do Grobu Pañskiego. Za sk³adane ofiary sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ. 2. Ró aniec i Msza œw. za zmar³ych z wymienianek rocznych w Pi¹tek 26 lutego o godz Zapraszamy na spotkanie Rodziców dzieci, które przygotowuj¹ siê do I Komunii œw. - we Wtorek 23 lutego po Mszy œw. wieczornej. Ksi¹ eczki po œwiêcimy tym dzieciom e sobotê o godzinie Zapraszamy na Mszê œw. i spotkanie Grupy O. Pio we wtorek godz BIURO PARAFIALNE Tel./Fax CZYNNE: Zrezygnuj w Wielkim Poœcie z konkretnej przyjemnoœci i z³ó ofiarê do skarbonki Mi³osierdzia, jako Ja³mu nê Wielkopostn¹ Skarbonki przy wejœciu do koœcio³a w sklepiku Zachêcamy do kupna i lektury prasy katolickiej Nr GG: poniedzia³ki, œrody i pi¹tki od 9.00 do wtorki i czwartki od do Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹ ek,ks. Dk. Micha³ W³odarski KOPIARKI, TELEFAKSY, MATERIA Y EKSPLOATACYJNE ERO XSERVICE Ostrów Wlkp. ul. wirki 29d (062) , (062)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x