of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Prosinec 2016 KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA

Category:

Music

Publish on:

Views: 11 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Prosinec 2016 KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA zásadní změna pro obec, majitele pozemků a především krajinu. Příští rok a další dva se bude ve vnějším katastru obce provádět komplexní pozemková úprava (KPú).
Transcript
Prosinec 2016 KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA zásadní změna pro obec, majitele pozemků a především krajinu. Příští rok a další dva se bude ve vnějším katastru obce provádět komplexní pozemková úprava (KPú). Tato KPú se dotkne všech pozemků v extravilánu obce. Znovu se budou přeměřovat hranice pozemků. Pozemky se budou scelovat, přesouvat a vytvoří se nové uspořádání pozemků, cest, krajinotvorných prvků, větrolamů, zádržných systémů na povrchovou vodu. Bude to vyžadovat spolupráci všech vlastníků pozemků. Opět bude s vlastníky písemně komunikovat státní pozemkový úřad, geodetická firma Geocart z Brna (známe ji již z jednoduché pozemkové úpravy) a také obec. Budou vedena společná hromadná setkání i jednání samostatná s každým vlastníkem pozemku, který vstoupí do KPú. První úvodní jednání všech vlastníků je naplánováno na přelom měsíce ledna a února 2017, které proběhne v našem kulturním domě. Je to velmi důležité jednání. Jednak se zde dozvíte, co Vás čeká a také zde proběhnou volby pracovní pomocné skupiny, která bude dávat podněty, návrhy a připomínky geodetům a úředníkům pozemkového úřadu. Kandidáti budou navrženi z řad vlastníků pozemků a z řad pamětníků a zájmových skupin v obci. Některé kandidáty navrhne zastupitelstvo obce. Další osoby může navrhnout každý vlastník pozemku, a to i sám sebe. Navržený kandidát musí souhlasit. Asi se budete ptát a zajímat proč zase nějaké úpravy pozemků? Proč to nemůže zůstat jak je? Odpověď je jednoduchá. Proto, abychom ornou půdu předali našim potomkům v co nejlepším stavu a zabránili její devastaci a snižování úrodnosti! Slovy jednoho moudrého hospodáře: Půda, kterou nyní vlastníme, není naše, ale máme ji půjčenou od našich dětí, tak jako ji měli půjčenou naši předkové od nás. Předejme ji dál v co nejlepším stavu, abychom se před potomky nemuseli za sebe stydět. Prosím všechny vlastníky pozemků, aby k pozemkové úpravě přistoupili zodpovědně a trpělivě. Snažte se, prosím, najít s ostatními kompromis, i když to nebude vždy jednoduché. Toto uspořádání krajiny se tvoří na mnoho let a je možná poslední šancí jak ochránit úrodnost orné půdy a zároveň přírodu Přeji nám Všem mnoho dobrý nápadů. -Josef Střecha Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA INVESTICE V ROCE 2017 Zastupitelstvo obce se snaží i přes zcela vyčerpaný rozpočet obce nacházet vhodné dotační tituly, ze kterých by bylo možno získat nějaké finanční prostředky na rozvoj obce. Je potřeba vybírat takové tituly, kde nemusíme moc doplácet ze svých financí. Samozřejmě jsme si vědomi, že situace kolem hlavní silnice je kritická, a proto je stavba chodníků kolem ní hlavní prioritou obce. Bohužel zatím není vhodná doba pro spolufinancování tohoto projektu také jinými subjekty kromě obce. Na příští rok byla opět podána žádost o dotaci na dětské hřiště, které je nyní ve špatném stavu a řada dřevěných prvků musela být již demontována. Jelikož se setkáváme stále častěji s požadavkem občanů na likvidaci větví ze zahrádek a potřebou zvýšit počet umístěných kontejnerů na bioodpad, požádala obec o dotaci z operačního programu životního prostředí o traktorový nosič kontejnerů se soustavou kontejnerů na sběr bioodpadů a kovů doplněný traktorovým štěpkovačem. Finanční spoluúčast obce je pouze 15 %. Dále čekáme, jaké změny budou v dotačních titulech Jihomoravského kraje. Všechny žádosti o dotace budou vyhodnoceny v příštím roce. - Josef Střecha ODPADY Po dlouhých letech bylo zastupitelstvo naší obce nuceno mírně zvýšit poplatek za popelnice. I přes neustále se zlepšující třídění odpadů, nepokryjí vybrané peníze náklady na odvoz směsného komunálního odpadu a tyto jsou dotovány z obecního rozpočtu. Zvýšení bude o 50 Kč. Nový poplatek tak činí 550 Kč za osobu a rok. Přesto si dovolím poprosit všechny z Vás o vytrvání ve třídění odpadů, abychom udrželi poplatek 10 let ve stejné výši, jak tomu bylo nyní. Společně potom nabádejme ty spoluobčany, kteří netřídí vůbec nebo jen málo, aby se připojil k drtivé většině třídících domácností a pomohli tak přírodě a ulehčili našim peněženkám. Naprosto zde funguje přímá úměra. Čím víc popelnic je před domy, tím méně jsou naplněny kontejnery na tříděný odpad. KANALIZACE Během ročního provozu splaškové kanalizace v naší obci se ukázalo několik problémů. Většinou šlo o dosedání zeminy v bagrované rýze a deformaci asfaltového povrchu. Největší problémy s povrchem byly na nejvíce zatížené silnici od Prosiměřic na Hostěradice. Silnice byla opravena v rámci reklamace z peněz VHS podle požadavků a pod dohledem SúS JMK Znojmo. Dále se v rámci záruky vyměnily nádrže čerpacích stanic č. 4 a č. 3., které se zdeformovaly tlakem spodní vody. Místo plastových se osadily nádrže betonové. Musel se také opravit celý asfaltový povrch ve spodní uličce ke Smetákovým a část povrchu v cestě k lesíku. V souvislosti se stavbou kanalizace se během roku vyskytly dvě havárie na obecním vodovodu, které byly záhy opraveny. První fakturace stočného proběhne začátkem roku Někteří z Vás ještě neodevzdali podepsané smlouvy o stočném s Vodárenskou, a. s. prosím, učiňte tak co nejdříve. Těm z Vás, kdo jste začali nově odebírat vodu zároveň s připojením na kanalizaci, bude možné po novém roce potvrdit historii ročního odběru vody. Na základě tohoto potvrzení můžete požádat o změnu platby stočného od roku 2017 z paušálu na odečet. Cena stočného se pro příští rok nemění, zůstává stejná 40,25kč za 1m KRAJSKÉ DOTACE Z dotačních prostředků Jihomoravského kraje jsme pro letošní rok získali Kč na jednotku sboru dobrovolných hasičů (lidově zásahová jednotka). Finanční spoluúčast obce činila 30%. Celkově se tedy nakoupily věci za Kč. Byly pořízeny dva zásahové obleky včetně obuvi a rukavic, jedna zásahová regulovatelná proudnice C52 Tajfun, 2hadice B20 dvě hadice C20. Ve vybavování hasičské jednotky se bude jako každý rok dále pokračovat, pokud bude dotační titul novým vedením kraje vypsán. Na projekt s názvem Zvýšení bezpečnosti obyvatel ZTP v kritickém místě střetu s dopravními prostředky ve Vítonicích jsme obdrželi dotaci z JMK ve výši Kč. Jednalo se o peníze na chodník od Thótových ke kostelu. Dotační titul byl, jak je již z názvu patrné, velmi specifický, a proto se musely dodržet, pro někoho z Vás, nepochopitelné a nevysvětlitelné podmínky. Chodník zhotovila v říjnu tohoto roku firma DODO pana Dolníčka. V souvislosti s novým chodníkem žádám všechny, kdo na této straně parkují automobily, nechávejte vždy volný průchod na chodníku, ať ho mohou pěší používat. Někteří z Vás to již respektují, někteří ne. Za ohleduplnost Vám budou všichni chodci vděční. Děkuji předem. VOLBY DO JMK Krajské volby, které se konaly ve dnech 7-8. října přinesly drtivou porážku levice a pokračující vítězné tažení hnutí ANO Volební účast byla i tentokrát velmi nízká. V naší obci přišlo do volební místnosti v zasedací síni obecního úřadu z 212 oprávněných voličů 67 občanů tj %. 1. KDU-ČSL 26 hlasů % 2. ČSSD 14 hl % 3. ANO 13 hl % 4. Strana práv občanů % 5-6. KSČM 4 hl % 5-6.Svobodní a soukrom. 4 hl % 7. ODS 2 hl % Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2017 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Obec Vítonice - Josef Střecha DOMINANTA OBCE KAPLE POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V měsíci září a říjnu byla provedena oprava střechy na naší kapli. Vyměnila se část špatné pozednice, vazák, dvě krokve a latě. Provedlo se nové oplechování kaple a byla natřena malá přední věžička. Po položení nové krytiny byl zhotoven hromosvod včetně revize. Boční obloukové stříšky musely delší dobu čekat na dodání speciální věžové bobrovky, kterou firma Tondach vyrábí ve svém zahraničním závodě. I přes toto zdržení se termín realizace díla dodržel. Oprava střechy byla financována - 3 - následovně: celková faktura Kč, dotace z MMR ČR Kč, veřejná sbírka Kč, farnost Prosiměřice Kč. Po zaplacení faktury byly přijaty ještě další finanční prostředky na další opravy kaple. Někteří dárci (mezi nimi i farnost Prosiměřice) finance poskytli přímo na pořízení nových dveří, ostatní na celkové opravy. Jak tedy vyplývá z předešlého, budou pořízeny nové vchodové dveře. Na dalším rozsahu oprav se musíme domluvit kolektivně. V souvislosti s osazením nového oplechování na kapli bylo potřeba zkrátit túje rostoucí u kaple, aby se plechy neodíraly a rýny nezanášeli. Při ořezu samotném se zjistilo, že túje jsou značně proschlé a nedají se vytvarovat na nějaký přijatelný tvar. A tak po několika pokusech o tvarování musely být zcela odstraněny. Na jaře se vysadí nové keře, jak ke kapli, tak na místo smrků podél silnice. - Josef Střecha ŽIVOT V OBCI VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne 29. Května 2016 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu malá slavnost - vítání občánků. Úvod slavnosti patřil vystoupení pásma básniček a písniček šesti žáčků mateřské školy pod vedením paní učitelky H. Šabatové. Přičemž všichni malí účinkující byli již dříve taktéž zde uvítáni. Starosta obce pronesl slavnostní uvítací řeč, ve které vyjádřil radost nad každým nově narozeným občanem. Podotknul, že k dobré výchově nového občana je důležité zázemí fungující rodiny a přítomnost otce i matky. Po proslovu následoval předávací akt, kdy rodiče s dětmi přijali z rukou starosty květinu a pamětní list. Od paní místostarostky přijali zlatý řetízek s přívěškem čápa. Uvítáni byli prvorozená dcera Eliška, manželů Radka a Lucie Brzobohatých z č. p 96, druhorozený syn partnerů Buřičových Matouš z č. p. 105 a druhorozený syn Ondřej manželů Vránových z č. p. 93. Závěrem si všichni přítomní připili na zdraví vzorkem obecního vína NAROZENÍ V ROCE 2016 Jediný letošní přírůstek je dcera manželů Davida a Vlasty Brzobohatých, Eva, narozena Redakce blahopřeje! OBECNÍ VÝLET KE DNI DĚTÍ Dne 4. června 2016 se v rámci Mezinárodního dne dětí uskutečnil obecní výlet dětí a dospělých. Po osmi létech se stal cílem výletu Zoopark a Dinopark ve Vyškově. Výletníci v Zooparku shlédli zajímavá domácí zvířata z Afriky, Asie i Jižní Ameriky, expozici koček sibiřských a bengálských, malých opiček a lemurů. Z domácího venkovského prostředí viděli expozici 20-ti různých druhů králíků domácích a nutrií. Uvnitř v tzv. dvorečku naší babičky děti mohly krmit a hladit kozy i ovce. Pavilon hrabavé drůbeže ukázal jak zajímavé a krásné mohou být i obyčejné slepice. Velice zajímavou i poučnou byla prohlídka Hanáckého statku. Repliky statku z přelomu 19 a 20. století s ukázkou dobového vybavení místností, dvora, stodoly, zemědělských strojů a nářadí. Po prohlídce Zoo parku se výletníci vláčkem jedoucím přes celé město přesunuli do areálu Dino parku za městem. V unikátním zábavním parku shlédli 40 statických i pohyblivých prehistorických ještěrů v životní velikosti. Děti hojně vyzkoušely všechny prolézačky a atrakce zde instalované. Pro ty větší, jakož i pro dospělé byla zajímavá atrakce Dinobike. Unikátní cesta ve větvích nad hlavami dinosaurů i návštěvníků na šlapadle visuté lanové dráhy. Velice příjemným zakončením výletu bylo koupání v aquaparku ve Vyškově. Cestou k domovu se účastníci zastavili na občerstvení v KFC, kde všechny děti dostaly porci zdarma. Zájezdu se zúčastnilo 44 spoluobčanů TURNAJ V MALÉ KOPANÉ Dne 16. července proběhl na místním hřišti pátý ročník turnaje v malém fotbale, který úspěšně pořádá rodina Čechova. Zúčastnilo se ho celkem pět týmů. Rodinný tým Češi, Čápi, jehož členy byli i naši junioři hrající za Prosiměřice okresní přebor, Kludi - tým lidí kolem pana Horáka, Trstěnice a Želetice. Po celodenních bojích systémem každý s každým se o celkové vítězství utkali týmy Želetic a Kludy v normálním čase se nerozhodlo a v penaltovém rozstřelu zvítězily Želetice. V boji o třetí místo se dařilo domácím Čápům, kteří porazili Čechy taktéž až na penalty. Během roku se na hřišti nepravidelně schází parta místních mužů od mladých juniorů až ke zdatným důchodcům, aby si jen tak proti sobě zahráli fotbálek. Vůbec přitom nejde o vítězství a počet střelených branek na té či oné straně, jde hlavně o radost ze hry NOČNÍ POHÁR MLADÝCH HASIČŮ Tradiční sportovní akce léta bývá noční pohár mladých hasičů. Po sportovní stránce velice dobře zastoupená soutěž proběhla večer 20. srpna na místním hřišti. Zúčastnili se jí i přední týmy z Jihlavska a Třebíčska, což akci přidává na atraktivitě. Na soutěž se jezdí každoročně dívat hodně diváků z okolí. Ostatně letošek nebyl výjimkou. Soutěž odstartovala ještě za denního světla domácí přípravka. Nejmladší děti, věkem 4 6. let, dostaly za svůj výkon na krk zlaté medaile. Pokračovala kategorie mladších. Zde Vítonické áčko v konkurenci 10-ti družstev vedlo po prvním kole časem 18,58 vt., ale to by zde muselo chybět družstvo Výčap a jejich vítězná odpověď 15,22 vt., přičemž první nejlepší proudař Výčap dosáhl času 14,74 vt. I třetí tým se vtlačil pod dvacet, Bratčice na 19,35 vt. Domácí béčko za předvedený útok 21,67vt. obsadili 7. místo. Do bojů ve starších se zapojilo celkem 12 družstev. Byla to galerie vynikajících časů, na které houfné obecenstvo reagovalo spontánním potleskem. Domácí za jeden povedený čas 17,18 vt. obsadili šesté místo. Heraldice z okr. Třebíč předvedly 13,97 vt. a zvítězily. Druhé Výčapy i třetí Stařeč se se svými časy vtlačily pod 15 vteřin, což bylo vskutku skvělé představení. Nejrychlejší proudař Starče dosáhl času vt. Inu kdo umí. 20. květen Výrovice okres přípravka 1. místo -Martin Smeták- Výroční valná hromada SDH Vítonice proběhne v kulturním domě dne od 18:00 hod. Účast všech členů povinná (děti, dorost, dospělí) 21.květen Výrovice okres ml.hasičů 3. místo mladší 11.červen Drnholec kraj. kolo dorostu 1.místo TERMÍNY NEJBLIŽŠÍCH KULTURNÍCH AKCÍ 2017: HASIČSKÝ PLES, MASOPUST, PÁLENÍ ČARODĚJNIC, DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ - 8 - SETKÁNÍ DŮCHODCŮ Jako již tradičně několik let po sobě, tak i letos připravila obec pro občany důchodového věku možnost setkání se s vrstevníky v kulturním domě. Akce se letos konala 18. listopadu od půl třetí. Pro naše důchodce jsme připravili program, v němž nechybělo například promítání filmu z letošního desátého ročníku otevřených sklepů, taneční vystoupení těšetických žen, prezentace kroniky, hudba v reprodukci pana DJ Romana atd. K obědu byl servírován řízek s bramborovým salátem. O sladkost ke kávě se i letos postarala paní Jelínková Vilma se svým vynikajícím domácím cukrovím. Setkání se zúčastnilo 20 našich důchodců, kteří se bavili, tančili a zpívali do večerních hodin. Domů se rozcházeli společně, kdy ti vitálnější a mladší pomohli zdravotně handicapovaným spoluobčanům na cestě domů. Ti nejstarší z konců obce se svezli domů autem. Ti kdo přišli, nelitovali a společně s ostatními se dobře pobavili. Již teď se těší na další ročník. Pokud bude?! Program stojí nemalé úsilí i finanční prostředky a tak to zůstane na zváženou zastupitelů, jak a jestli pokračovat při účasti poloviny důchodců. Ovšem úsměv na rtu a nadšení těch nejstarších návštěvníků akce jasně hovoří pro další ročník. Myslím, že si jej zaslouží. -Josef Střecha MYSLIVECKÝ SPOLEK VÍTONICE ČÁP Myslivecké sdružení bylo v naší obci založeno již v roce Od té doby pracovali jak samostatně tak v průběhu let také společně s okolními obcemi jako součást většího sdružení. V současné době pracuje vítonický myslivecký spolek samostatně v našem katastru obce Vítonice s rozlohou honitby cca 530 hektarů. Spolek má 10 členů, z nichž prakticky každý má nějakou funkci. Hlavní funkce jsou předseda spolku a hospodář spolku. Předsedou spolku je nyní Sobotka Milan st., který se stará o chod spolku jako subjektu. Hospodářem je Kotrnec Osvald a má na starosti vše kolem zvěře. Dále má spolek jednatele, pokladníka a mysliveckou stráž. Pravidlem sdružení je přijímání nových členů pouze z řad občanů obce Vítonice a rodinných příslušníků stávajících členů. Dále má spolek stanoven pro své členy minimální počet odpracovaných brigádnických hodin, které musí být dodrženy. Po celý rok se snaží starat o zvěř. V honitbě mají umístěno cca 10 napáječek, kam dováží v létě i dvakrát týdně vodu. Pro představu se jedná až o 350 litrů na jeden závoz. U každé napáječky mají lízací sůl. Kvůli krmivu pro odchov bažantů obdělávají cca jeden hektar pole za Lehockýma, kde pěstují obiloviny a kukuřici. Sušení sena dělají jen v malé míře, neboť u nás nehrozí souvislá pokrývka sněhu po delší dobu. Začátkem července dovážejí malé bažanty a od té doby je musí každý den krmit a napájet. Služby na bažantnici jsou rozděleny mezi všechny členy. Pro zlepšení krmiva jim ob den sekají kopřivy z širokého okolí. Pro odchov bažantů je potřeba několik metráků obilí, granulí a plev. To vše stojí nemalé finance a tak ještě ke všem pracím okolo zvěře si myslivci přidali výrobu betonových odchytových nor na lišky a jezevce a napáječek. Po celoročním úsilí přijde zasloužená malá odměna ve formě lovu a honů. Ovšem tato zábava je vykoupena mnohdy řadou nocí strávených na posedu bez jistého výsledku. Také soboty v období honů jsou do nočních hodin obětovány myslivecké vášni. Mnohdy na úkor vášni manželské. A tak pokud je ještě myslivec trochu vinařem, je od října do prosince doma prakticky neviditelný. Letos u nás proběhly dva hony. Prvního menšího se zúčastnilo 13 střelců a 4 honci. Byla lovena velmi malá část honitby a to akáty a přilehlé plochy k potoku na Želetice, cca 18 hektarů. Slovilo se 11 zajíců, 4 bažanti. Velký hon Poslední leč se uskutečnil v sobotu 3. prosince. Počasí myslivcům velmi přálo Ráno jim terén přimrznul a tak se nemuseli brodit v blátě. A místo velmi přísně zapovězeného alkoholu během honu je od dopoledne z vrchu krásně ohřálo sluníčko. Některé natolik, že svačili spokojeně venku na hřišti. Tento den se lovilo na cca 1/3 honitby cca 120 hektarech. Třiceti pěti myslivci a osmi honci bylo sloveno 14 zajíců, 88 bažantích kohoutů ze 130 vypuštěných. V bažantnici zůstalo z cca 190 odchovaných bažantů 40 slepic na jarní vypuštění do přírody. Nutno dodat, že v naší honitbě letos myslivci střelili ještě 2 divoká prasata, 16 kusů srnčí zvěře, 8 lišek. Po lovecké části Poslední leče přišla na řadu ve večerních hodinách kulturní část této tradiční akce. Uskutečnila se taneční zábava jako poděkování majitelům pozemků, občanům obce za toleranci při honu, hostům za návštěvu a také za dobrý rok. Myslivci jako vždy připravili velmi bohatou tombolu, ve které nechyběly dvě divoká prasata, jedno srnče, naporcované srnčí balíčky, mnoho zajíců a bažantů, tradiční jablka, brambory, víno, dorty a mnoho dalších hodnotných cen. Při ceně losu 20 Kč tak bylo možno si odnést opravdu hodnotnou výhru a mnozí ji také sotva domů nesli. K tanci a poslechu hrála skupina Urgent. Ve 22:00 hodin se podával tradičně zdarma všem přítomným zvěřinový guláš a mohu potvrdit, že byl výborný. Chvála kuchaři Pepovi Horkému! Kdo přišel a vhodil do myslivecké kasičky pár korun dobrovolného vstupného, užil si krásný kulturní večer zpestřený kulinářským zážitkem a nechyběl ani adrenalin při otevírání tombolových losů. Příští rok se bude akce konat opět a tak přijďte podpořit svou účastí naše myslivce, i přestože Vám myslivost a jejich činnost nic neříká. Myslivci to dělají pro nás vítonické a jsou rádi za každého z Vás, kdo je na této akci poctí svou návštěvou. A tak závěrem jen vzkaz našim myslivcům po jejich LOVU ZDAR a LOVU DÍK -Josef Střecha- DOPRAVNÍ NEHODY V OBECNÍM KATASTRU Krátce po ukončení dopravního chaosu na hlavní silnici na Moravský Krumlov stala se u mlýna již několikátá letošní dopravní nehoda. Tentokrát se mladý řidič osobního automobilu Renault Clio, projíždějící obcí večer dne 17. října ve směru od Hostěradic plně nevěnoval řízení a po projetí levotočivé zatáčky vjel do silničního příkopu. Následně poškodil betonový mostek před domem, přičemž dřel bokem betonový sloup el. vedení, narazil do obvodové zdi a převrátil se na bok. Mladík měl víc štěstí než rozumu, když vyvázl jen z lehkým zranění. Dechová zkouška vyloučila alkohol, na vině byla zřejmě rychlá jízda. Do betonového příkopu u mlýna, jenž ústí do Křepičky vjel již v zimě vietnamský trhovec se svou dodávkou. I ten měl štěstí, že se křivily pouze plechy auta. Podstatně hůř skončila dne 23. března řidička, která bourala mezi Vítonicemi a Hostěradicemi do stro
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x