of 88
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU PRZY UL.WERGILIUSZA 45, 45A,47

Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 29 | Pages: 88

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
biuro: ul. Ugory 75/2, Poznań siedziba: ul. Kręta3, Czarnków tel.: , PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I REMONTU
Transcript
biuro: ul. Ugory 75/2, Poznań siedziba: ul. Kręta3, Czarnków tel.: , PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU PRZY UL.WERGILIUSZA 45, 45A,47 ADRES INWESTYCJI: Adres: ul. Wergiliusza 45-47, Poznań Działka: nr 1/649, 1/353, Obręb: Golęcin INWESTOR: Nazwa: Wspólnota Mieszkaniowa ELIDA Ul.Wergiliusza 45, 45a,47 Reprezentowana przez firmę : PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Szczepanowskiego Poznań Termin opracowania: MAJ 2016 BRANŻA ARCHITEKTURA: projektant: mgr inż. arch. Piotr Jasiniak Upr. Bud. 7131/45/P/2000 opracowanie: mgr inż. arch. Adam Żarczyński mgr inż. arch. Paulina Gościńska inż. arch. Anna Jędrzychowska 1 1.2. Zawartość opracowania 1. STRONA TYTUŁOWA Zawartość opracowania DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE Oświadczenia Projektantów Dokumenty Formalne Uchwała nr 6/ Akt Notarialny KRS OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Podstawa Opracowania Dane Ogólne Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowania terenu Projektowane zagospodarowanie Terenu PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis stanu istniejącego Opis budynku Konstrukcja istniejącego budynku Opis rozwiązań projektowo-materiałowych Przyjęte założenia Dobór metody wykonania Termomodernizacji Technologia wykonania docieplenia ścian budynku Prace przygotowawcze powierzchni ścian Przyklejanie płyt styropianowych Mocowanie mechaniczne wzmocnienie naroży otworów okiennych i drzwiowych Wykonanie warstwy zbrojącej Wykonanie wyprawy elewacyjnej Elementy wykończenia zewnętrznego Ściany cokołowe ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych Rynny i rury spustowe Opierzenia Elementy zewnętrzne towarzyszące (ślusarka, rolety zewnętrze, zewnętrzne skrzynki pocztowe ) Elementy zewnętrzne towarzyszące oprawy oświetleniowe Remont balkonów Drzwi wejściowe do pomieszczeń przedsionków, okna piwniczne Montaż budek lęgowych dla ptaków Ochrona przeciwpożarowa budynku Uwagi Ogólne 4.9 ZALECENIA Instalacja odgromowa Remont schodów Otwory drzwiowe opaska wokół budynku, doświetlacze okienne piwnic daszki nad wejściami do klatek schodowych BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Podstawa opracowania Przedmiot i lokalizacja inwestycji Inwestor Zakres i kolejność robót całego zamierzenia budowlanego Wykaz istniejących obiektów budowlanych Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych Sposób prowadzenia instruktażu pracowników Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Projektowana. Charakterystyka energetyczna budynku CZĘŚĆ RYSUNKOWA BRANŻY ARCHITEKTURY 2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 2.1 Oświadczenia Projektantów Oświadczam, że projekt budowlany obejmujący: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU PRZY UL. WERGILIUSZA Przy : ul. Wergiliusza 45-47, Poznań Na działkach: 1/649, 1/353, obręb: Golęcin Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. BRANŻA ARCHITEKTURA: projektant: mgr inż. arch. Piotr Jasiniak upr. bud. 7131/45/P/2000 4 2.2 Uprawnienia i Izby Projektantów 5 6 2.3 Dokumenty Formalne Uchwała nr 6/2015 7 2.3.1 Akt Notarialny 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KRS 25 26 27 28 29 30 31 Ekspertyza Ornitologiczna i Chiropterologiczna 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ OPISOWA 49 3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3.1 Podstawa Opracowania - Zlecenie i wytyczne inwestora - Dokumenty formalno-prawne; - Wizja lokalna stanu istniejącego; - Istniejąca Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Inwentaryzacja architektoniczna ( pomiarowa i fotograficzna ); - Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej; 3.2 Dane Ogólne Temat opracowania: PROJEKT MODERNIZACJI I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU PRZY UL. WERGILIUSZA Adres inwestycji: Adres: ul. Wergiliusza 45-47, Poznań Działka: 1/649, 1/353 Arkusz : 13 Obręb: Golęcin Adres inwestora: Nawa: Wspólnota Mieszkaniowa ELIDA ul. Wergilusza 45, 45a, Poznań reprezentowana przez : PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Szczepanowskiego Poznań Studium Projektu: PROJEKT BUDOWLANY 50 3.3. Przedmiot inwestycji Opracowanie stanowi projekt budowlany termomodernizacji i remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wergiliusza na osiedlu Strzeszyn Grecki w Poznaniu. 3.4 Istniejący stan zagospodarowania terenu Teren inwestycji usytuowany jest na działkach nr 1/649, 1/353 w dzielnicy Strzeszyn Grecki w Poznaniu. Na terenie znajduje się jeden budynek mieszkalno-usługowy o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieużytkowym oraz jedna kondygnacją podziemną wraz z obsługującą go infrastrukturą techniczną. Teren posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej. Teren wokół budynku jest częściowo utwardzony w zakresie zapewniającym funkcjonowanie obiektu (ścieżki piesze). Na działce zorganizowane są kwartały zielone, na których rośnie trawa, krzewy. Budynek jest uzbrojony w sieć wodociągową, elektryczną i gazową. Teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się na terenie działki nr 1/649 1/353 obręb Golęcin, gmina Poznań. Realizacja inwestycji zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji technicznej nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. 3.5 Projektowane zagospodarowanie Terenu Po przeprowadzonej termomodernizacji budynku brak zmian w sposobie Zagospodarowania Terenu. Na rzeczonej działce nie przewiduje się lokalizacji nowych obiektów lub rozbudowy istniejących. Projektowane zmiany dotyczą polepszenia parametrów technicznych budynku objętego termomodernizacją i remontem a w szczególności zmniejszeniu strat ciepła. Nie planuje się także ingerencji w ścieżki utwardzone oraz sposób rozplanowania zieleni na działce. Po dokonaniu termomodernizacji nie przewiduje się zmiany w formie i funkcji obiektu. 51 4. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY -CZĘŚĆ OPISOWA 52 4. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY 4.1 Podstawa opracowania - Zlecenie i wytyczne inwestora - Mapa zasadnicza terenu 1:500 - Dokumenty formalno-prawne; - Wizja lokalna stanu istniejącego; - Inwentaryzacja ( pomiarowa i fotograficzna ); - Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej; 4.2 Zakres opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany termomodernizacji i remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wergiliusza na osiedlu Strzeszyn Grecki w Poznaniu Opis stanu istniejącego Opis budynku Przedmiotowy budynek mieszkalny z lokalami usługowymi w parterze został zaprojektowany na początku lat dziewięćdziesiątych zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami techniczno-budowlanymi i oszczędnościowymi. Jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieużytkowym oraz jedna kondygnacją podziemną, mieszkalno-usługowy ma formę obiektu składającego się z dwóch połączonych ze sobą części: większej, liniowej i mniejszej, w kształcie litery L. Obie części połączone są ze sobą pod kątem 135 stopni. Cały budynek przykryty jest dwuspadowym dachem pokrytym blachodachówką Konstrukcja istniejącego budynku Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany jest w konstrukcji mieszanej szkieletowej stalowej ze ścianami zewnętrznymi wykonanych w systemie lekkim z płyt GK z wypełnieniem z wełny mineralnej oraz od zewnątrz ocieplone 3cm warstwą płyty styropianowej. Oraz w części klatek schodowych w konstrukcji żelbetowej. 53 Ściany zewnętrzne : Piwnic żelbetowe Klatki schodowej żelbetowe gr 20cm ocieplone warstwą styropianu gr 2cm Mieszkań płyta gipsowa x2 paroizolacja wełna mineralna 10cm płyta gipsowa płyta styropianowa 3cm tynk na siatce Ściany wewnętrzne: Piwnic konstrukcyjne żelbetowe działowe cegła ceramiczna gr.12cm Klatki schodowej żelbetowe od strony mieszkań ocieplone wełną mineralną i wykończone płytą gipsową Mieszkań płyta gipsowa wełna mineralna do 10cm płyta gipsowa 4.4 Opis rozwiązań projektowo-materiałowych Opracowanie stanowi Projekt Budowlany Termomodernizacji i remontu Elewacji Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego w Poznaniu przy ul Wergiliusza Prace związane z opracowaniem: - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym grubości 12cm, - docieplenie ścian cokołowych styropianem grubości 10cm, - ocieplenie posadzki między piwnica a parterem - uzupełnienie ubytków w warstwie ocieplenia poddasza, - remont balkonów - remont schodów do lokali na parterze. - wymiana drzwi zewnętrznych wejść do przedsionków na klatkę schodową - montaż daszków systemowych nad wejściami do lokali znajdujących się na parterze. - tynkowanie, malowanie 54 - wymiana wszystkich obróbek blacharskich,rynien i rur spustowych z blachy powlekanej - wymiana parapetów zewnętrznych i pozostałych obróbek blacharskich - obróbki blacharskie podbitki balkonów nad ostatnią kondygnacją wykonać na podstawie detalu nr 4 Wykonanie remontu oraz ocieplenia ma na celu: Poprawienie stanu technicznego ścian zewnętrznych Dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy Znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń mieszkalnych Oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzewania lokali mieszkalnych Przyjęte założenia Minimalna grubość warstwy izolacyjnej powinna zapewniać parametry cieplne przegrody odpowiadające wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz 690 z2002r.) wraz z późniejszymi zmianami. Grubość warstwy izolacyjnej przyjęto na podstawie Projektowanej Charakterystyki Energetycznej wykonanej na potrzeby niniejszego opracowania oraz ustaleń ze Wspólnotą Mieszkaniową reprezentowaną przez Firmę Palatyn. Dla zapewnienia właściwej izolacji termicznej, projektuje się docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych elewacji grafitową płytą styropianową grubości min.12cm np. Swisspor Lambda Max Fasada -zabezpieczona przed nagrzewaniem przez promienie słoneczne zgodnie z Zaleceniami Producenta ( bądź inną o lepszych lub nie gorszych parametrach). Docieplenie wykuszy pomieszczeń Kuchni warstwą izolacji termicznej z płyt styropianowych grubości 20cm. Docieplenie stropu między piwnica a parterem metodą zaprawą termoizolacyjną np. CAFCO THERM układaną metodą natrysku grubości 6cm. Docieplenie ostatniej kondygnacji mieszkalnej poprzez ułożenie wełny mineralnej grubości 15cm wykończoną membraną paro przepuszczalną. 55 4.4.2 Dobór metody wykonania Termomodernizacji Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przyjęto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego obiektu metodą BSO z użyciem grafitowych płyt styropianowych przyjętych przez Inwestora. W poniższym opracowaniu zastosowano technologię przykładowego systemu Atlas Renoter firmy Atlas. Każdy inny zaproponowany system przez Wykonawcę musi spełniać wymagania systemu nadającego się do wykonywania ociepleń przegród budowlanych już ocieplonych. Przyjęty system musi posiadać odpowiednią aprobatę techniczną klasyfikującą go jako system NRO ( nierozprzestrzeniający ognia) Wszystkie materiały termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obróbek poszczególnych detali należy przyjmować wg jednego wybranego sytemu. Prace związane z remontem i ociepleniem budynku należy wykonać zgodnie z wytycznymi i wskazówkami opracowanymi przez autora systemu- wymagania ogólne dotyczące materiałów. Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm oraz wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Elementy systemu Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlany musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowania tzw. składanek czyli stosowanie wyrobów nie objętych aprobata techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów. 56 4.4.3 Technologia wykonania docieplenia ścian budynku Prace dociepleniowe należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania termomodernizacji metodą lekką mokrą tj.: Prace związane z wykonywaniem ociepleń należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża, otoczenia i wbudowanego materiału nie niższej niż +5 C i nie wyższej niż +25 C. Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0 C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niż +5 C Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze nie wyższej niż +25 C Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojącej, tynki) należy chronić przed działaniem deszczu Tynki barwione należy wykonywać wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków temperatura jest wyższa niż +5 C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 80% Prace przygotowawcze powierzchni ścian Przed przystąpieniem do termomodernizacji oraz remontu elewacji budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacja podaną przez producentów. Przygotowanie powierzchni elewacji pokrytej tynkiem nawierzchniowym oraz powłoka z farb polega na sprawdzeniu przyczepności tynku poprzez opukanie. W przypadku tynków głuchych, odpadających należy go zbić, a ubytki lub ewentualne nierówności wypełnić odpowiednią zaprawą tynkarską. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy usunąć i wyrównać. Cała powierzchnia ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy oczyścić z kurzu, pyłu, ewentualnych wykwitów. Remont elewacji można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni przygotowywanej. 57 4.4.5 Przyklejanie płyt styropianowych Projektuje się docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych grafitową płytą styropianową λ 0,031 [W/mK] np. Swisspor Lambda Max Fasada -zabezpieczona przed nagrzewaniem przez promienie słoneczne zgodnie z Zaleceniami Producenta ( bądź inną o lepszych lub nie gorszych parametrach) grubości 12cm. Podczas robót ociepleniowych materiał nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jako osłony przed promieniami słonecznymi można przykładowo użyć siatek na rusztowania. Przed nałożeniem kleju płytę należy zrysowaś np. papierem ściernym w celu uzyskania lepszej przyczepności. Ościeża okien i drzwi ocieplenie styropianem o grubości min. 2cm Z uwagi na występowanie podłoża nierównego, masę klejącą należy nakładać metodą pasmowo-punktowa. W odległości ok. 3cm od krawędzi płyty masę układać pasmami o szerokości 4 6 cm. Na pozostałej powierzchni standardowej płyty o wymiarach 50x100 cm układać 6 8 placków masy o średnicy 10 12cm ( Rys. 1). Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Naniesiona na płytę zaprawa klejąca np. Hoter U ( bądź inna o tych samych lub lepszych parametrach, zgodnie z przyjętym systemem i załączonymi aprobatami), powinna pokrywać co najmniej 40 % jej powierzchni (po dobiciu płyty do podłoża - min. 60 %). Rys. 1 Przykładowy sposób rozmieszczenia zaprawy klejącej na płycie termoizolacyjnej styropianowej Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od naroża budynku. ( Rys,2). Pierwszy rząd płyt mocuje się opierając go na listwie startowej, kolejne stosując przewiązanie spoin w tzw. cegiełkę w płaszczyźnie ściany i w narożach budynku. 58 Narożniki budynku do wysokości 2m dodatkowo chronione poprzez nałożenie min. podwójnej warstwy siatki zbrojącej lub przy użyciu profili narożnikowych z zamocowaną siatką. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów na elewacji ( Rys, 3) Rys.2. Rozmieszczenie płyt na narożu zewnętrznym budynku Rys.3. Rozmieszczenie płyt wokół otworów okiennych i drzwiowych Pokrytą klejem płytę przyklejać należy do ściany dociskając i lekko ją przesuwając w celu uzyskania pełnego kontaktu kleju z powierzchnią ocieplanej ściany. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony, dlatego też należy stale kontrolować prawidłowość klejenia. Uwaga: Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi wypełnić paskami styropianu lub pianką poliuretanową. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po 59 upływie kilkunastu minut. Aby elewacja nie byłą pofalowana, uskoki pomiędzy poszczególnymi płytami należy zeszlifować przy pomocy płyty szlifierskiej Mocowanie mechaniczne Kołkowanie płyt należy rozpocząć po całkowitym stwardnieniu kleju ( najwcześniej po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Do mocowania należy użyć łączników mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej rozporowych, długości min 20cm wpuszczanych w termoizolację z zastosowaniem styropianowej zaślepki ( termo dybli ). Ilość kołów 6szt /m2, a w obszarze przynarożnikowym do 1,5m od skraju 8szt/m2. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych (z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej), można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt wzmocnienie naroży otworów okiennych i drzwiowych W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe paski siatki zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm- zapobiegające powstawaniu rys. Paski należy wkleić ukośnie, pod kątem 45 do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. 60 61 4.4.8 Wykonanie warstwy zbrojącej Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt. W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada się zaprawę klejącą np. Hoter U ( bądź inna o tych samych lub lepszych parametrach, zgodnie z przyjętym systemem i załączonymi aprobatami), która następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów mm. Klej rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej siatki. Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się prowadzoną od góry, lekko nachyloną pacą, w kierunku od środka pasa siatki na boki. Prawidłowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt Wykonanie wyprawy elewacyjnej Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojeniowej. Po związaniu warstwy zbrojeniowej należy jej powierzchnię zagruntować preparatem gruntującym, a następnie wykonać podkład tynkarski odpowiedni dla przyjętego systemu i rodzaju tynku. Na ocieplanej przegrodzie projektuje się wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie bądź malowanego powłokami malarskimi z farb silikonowych według przyjętej kolorystyki. Kolor A NCS S 1600-Y28R Kolor B NCS S 5101-R53B Kolor C NCS S 2700-Y77R Wykonanie warstwy elewacyjnej należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem oraz załączonymi do systemu aprobatami. 62 4.5 Elementy wykończenia zewnętrznego Ściany cokołowe Ściany cokołowe należy ocieplić płytą styropianową EPS grubości 10 cm do g
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x