of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIA BUDYNKU W INSTALACJIĘ WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 10 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIA BUDYNKU W INSTALACJIĘ WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI branża : obiekt : SANITARNA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WARSZAWA UL. BIAŁOBRZESKA 62/64 inwestor :
Transcript
temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIA BUDYNKU W INSTALACJIĘ WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI branża : obiekt : SANITARNA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WARSZAWA UL. BIAŁOBRZESKA 62/64 inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU PRZY UL. BIAŁOBRZESKA 62/ WARSZAWA AUTORZY OPRACOWANIA Imię i nazwisko uprawnienia projektowe podpis Projektował Sprawdził mgr inż. Piotr Chociaj mgr inż. Robert Mironiuk MAZ/0472/PWOS/05 MAZ/0438/PWOS/08 Data WARSZAWA Wrzesień 2011. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAŁĄCZNIKI 1. Zawartość opracowania 2 2. Spis rysunków 3 3. Informacja o obiekcie 4 4. Przydział ciepła na cele CWU 5 5. Protokół założeń techniczno eksploatacyjnych wydany przez SPEC 7 6. Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego projektanta 9 7. Zaświadczenie o członkostwie w izbie budowlanej projektanta Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego sprawdzającego Zaświadczenie o członkostwie w izbie budowlanej sprawdzającego Oświadczenie 13 OPIS TECHNICZNY 1 Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Charakterystyka budynku Opis projektowanej instalacji Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji Kompensacja Wytyczne dla montażu, prób rozruchu i eksploatacji instalacji Izolacja termiczna Parametry projektowanej instalacji Parametry pracy armatury i rur Uwagi końcowe Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS RYSUNKÓW Rys. nr 1 Orientacja Rys. nr 2 Rzut piwnic Rys. nr 3 Rzut parteru Rys. nr 4 Rzut piętra 1 Rys. nr 5 Rzut piętra 2 Rys. nr 6 Rzut piętra 3 Rys. nr 7 Rzut piętra 4 Rys. nr 8 Rzut nadbudowy (piętro 4) Rys. nr 9 Rozwinięcie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 3 4 7 8 9 10 11 12 OŚWIADCZENIE Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. nowelizującą ustawę Prawo Budowlane (DZ.U. Nr 93, poz. 888) oświadczam, że projekt budowlano wykonawczy doposażenia w instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 62/64 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny i nadaje się do realizacji. Projektant mgr inż. Piotr Chociaj MAZ/0472/PWOS/05 Sprawdzający mgr inż. Robert Mironiuk MAZ/0438/PWOS/08 13 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego doposażenia w instalację wody ciepłej i cyrkulacji budynku mieszkalnego przy ul. Białobrzeskiej 62/64 w Warszawie. 1 Podstawa opracowania Umowa z Inwestorem. Obowiązujące normy i przepisy. Inwentaryzacja istniejących instalacji dla potrzeb niniejszego opracowania. Dane techniczne wytyczne producentów urządzeń. Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robót, zastosowanych rozwiązaniach i materiałach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(dz. U. Nr 75/02 poz.690 Nr 33/03 poz. 270). PN-92/B-01706, PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/10, PN-81/B /02, PN-83/B-10700/04). 2 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy doposażenia w instalację wody ciepłej i cyrkulacji budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 62/64. Projektuje się doposażenie budynku w instalacje centralnej ciepłej wody zasilanej z węzła cieplnego usytuowanego w piwnicach budynku. Węzeł wg oddzielnego opracowania. 3 Charakterystyka budynku Budynek podpiwniczony Ilość kondygnacji - 5 Kubatura budynku m 3 Ilość klatek schodowych - 2 Ilość lokali mieszkalnych - 57 Opracowywany obiekt jest budynkiem mieszkalnym całkowicie podpiwniczonym. W piwnicy budynku znajdują się: pomieszczenia wodomiarów, wlot gazu, projektowany węzeł cieplny, komórki lokatorskie. Kondygnacje naziemne: od parteru do 4 piętra są przeznaczone na cele mieszkalne. Wysokość kondygnacji wynosi 2,7 m wysokość piwnic ok 2,5m. Budynek posiada instalację wody zimnej. Przewody rozprowadzające wody zimnej, prowadzone po korytarzach w piwnicy. Ciepła woda przygotowywana jest indywidualnie za pomocą piecyków gazowych przepływowych. 14 4 Opis projektowanej instalacji 4.1 Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji Instalację projektuje się z rur polipropylenowych stabilizowanych jednorodnych BOR Plus PN 20 kolor biały firmy Wavin. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji projektuje się od wejścia do węzła. Przewody rozdzielcze wody ciepłej i cyrkulacji prowadzić korytarzami piwnic, zgodnie z rysunkami. Na podejściach do pionów zamontować zawory odcinające kulowe. Zawory umiejscowić w korytarzach piwnic. Zawory łączyć na pół śrubunki. Każdy zawór przy pionie opisać (np. za pomocą ofoliowanych kartek) jakich lokali dotyczy. Przewody układać ze spadkiem min. 3 w kierunku przeciwnym do punktów odbioru wody. Przewody pionowe wkute, lokalówki w łazienkach wkute, w kuchniach po wierzchu. W miejscach przejść przez ściany konstrukcyjne i stropy przewody prowadzić w tulejach ochronnych uszczelnianych masą elastyczną. Rozprowadzenie przewodów, trasy, średnice pokazano w części graficznej opracowania. Przewidziano indywidualny pomiar zużycia wody przy pomocy wodomierzy mieszkaniowych firmy PoWoGaz wielkości pokazano na rys. 9. Wodomierze zlokalizowano na gałązkach biegnących do poszczególnych mieszkań tuż za odgałęzieniem od pionu głównego. Między pionem a każdym wodomierzem mieszkaniowym zamontować kulowy zawór odcinający. Dla prawidłowego działania instalacji przewiduje się regulacje instalacji za pomocą termostatycznych zaworów regulacyjnych AQUASTROM T PLUS firmy OVENTROP instalowanych na podejściach do pionów cyrkulacyjnych. Zapotrzebowanie wody ciepłej dla części mieszkalnej: - norma zużycia - q c =100 l/d os - ilość osób - U=100 os - czas korzystania - τ=18 h Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę: q q dś dś = U q c = = dm d 3 Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę: qdś qhś = τ dm qhś = = h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę: 15 q q q hmax hmax hmax = q hś N = 556 9,32 U h 3 dm = 1683 h 0,244 Zapotrzebowanie ciepła dla celów c.c.w. dla części mieszkalnej: potrzebna ilość ciepła na przygotowanie ciepłej wody o temp.60 C : - średnie dobowe: Q dś = 750l/h 4,2kJ/kg K (60-5)/3600= 35,6 kw - maksymalne godzinowe: Q hmax = 1683 l/h 4,2kJ/kg K (60-5)/3600= 108,0 kw Straty ciśnienia w obiegu cyrkulacyjnym : H cyrkul. = 2,0 m H 2 O. Obliczenia hydrauliczne i dobór średnic dokonano za pomocą programu obliczeniowo-graficznego AUDYTOR H 2 O P. Wereszczyńskiego. Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 4.2 Kompensacja Wydłużenia termiczne przewodów rozprowadzających będą kompensowane przez ich układ. Przy każdym odejściu od pionu należy wykonać punkt stały, usytuowany pod trójnikiem. Maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi montowanymi na odcinkach poziomych przedstawia tabela: Średnica zewnętrzna D Z Maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi (woda zimna) Maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi (woda ciepła) mm cm cm Odległości między podporami wg wytycznych producenta rur. Podpory stałe i przesuwne wykonać jako systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. 5 Wytyczne dla montażu, prób rozruchu i eksploatacji instalacji Instalację wodociągową należy wykonać i odbierać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH wymagania techniczne CORBIT INSTAL zeszyt 7 (lipiec 2003) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Wytycznymi producentów i dostawców urządzeń, Po zmontowaniu instalacji należy ją przepłukać i poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa, Wszystkie zainstalowane materiały musza posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty należy prowadzić przestrzegając przepisów bhp i ppoż. 6 Izolacja termiczna Przewody rozprowadzające wody zimnej prowadzone w piwnicach należy zaizolować cieplnie izolacją termoizolacyjną Paroc Section AluCoat T o grubości 20mm. Przewody rozprowadzające w piwnicach oraz wszystkie piony wody ciepłej i całą instalację cyrkulacji należy zaizolować cieplnie otuliną izolacją termoizolacyjną Paroc Section AluCoat T zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N Grubość otulin termoizolacyjnych dla wody cieplej i cyrkulacji Średnica nominalna DN przewodów i armatury mm Grubość warstwy izolacyjnej mm DN DN DN DN75 50 DN DN Parametry projektowanej instalacji G cw max = 1683 dm 3 /h = 1,683 m 3 /h Q cw max =108,0 kw H str. cyrk. =20 kpa 17 G cyr = 0, dm 3 /h = 420 dm 3 /h Q cw srd =35,6 kw 8 Parametry pracy armatury i rur Parametry maksymalnego ciśnienia roboczego zaprojektowanej armatury i rur: Ciśnienie robocze dla armatury czerpalnej do 0,6 MPa. Ciśnienie robocze dla wodomierzy 0,6 MPa. Ciśnienie robocze dla armatury regulacyjnej 0,6 MPa. Ciśnienie robocze dla armatury odcinającej 0,6 MPa. Ciśnienie robocze dla rur 0,6 MPa Parametry maksymalnej temperatura pracy zaprojektowanej armatury i rur: Temperatura pracy wodomierzy wody zimnej 50 C Temperatura pracy wodomierzy wody ciepłej 90 C Temperatura pracy pozostałej armatury do 100 C. Temperatura pracy rur do 80 C. 9 Uwagi końcowe Dla zabezpieczenia temperaturowego instalacji CWU należy zastosować termostat awaryjny STW. Siłownik musi posiadać funkcję automatycznego zamykania zaworu w przypadku zaniku napięcia. Nastawa STW = 70 C. Obliczenia i regulację instalacji przeprowadzono przy użyciu programu AUDYTOR H2O. Przewody pionowe wkute, lokalówki w łazienkach wkute, w kuchniach po wierzchu. 18 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia OBIEKT: Budynek mieszkalny Warszawa, ul. Białobrzeska 62/64 INWESTOR: PROJEKTANT: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Przy ul. Białobrzeskiej 62/64 Warszawa mgr inż. Piotr Chociaj ul. Miklaszewskiego 64, Raszyn Dawidy Bankowe Warszawa, Wrzesień 2011r. 19 I. Zakres robót Zakres robót obejmuje doposażenie budynku przy ul. Białobrzeskiej 62/64 w Warszawie w instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. II. Istniejące obiekty budowlane Teren budowy stanowi istniejący zamieszkały budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Białobrzeskiej 62/64 w Warszawie. III. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnątrz istniejącego budynku. IV. Przewidywane zagrożenia Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, niewłaściwe polecenia przełożonych, brak nadzoru, brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii, dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejścia i dojścia, brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiałów zastępczych, niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; c) wady materiałowe czynnika materialnego: ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 20 MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH MONTER INSTALACJI SANITARNYCH Kto to jest monter instalacji sanitarnych? Jest to pracownik, który montuje, instaluje oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) i wodnokanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu? Monterzy pracujący w kanałach mogą ulec poważnemu zatruciu, niekiedy śmiertelnemu toksycznymi gazami i/lub w wyniku niedoboru tlenu. Monterzy są narażeni na urazy wynikające z poślizgnięcia się i upadków. Praca monterów często jest związana z wysiłkiem fizycznym, dźwiganiem ciężarów, wymuszoną pozycją ciała podczas pracy oraz ruchami monotypowymi. To może zwiększać ryzyko urazów a także powodować bóle pleców, ramion i rąk. Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia Czynniki mogące powodować wypadki Praca na wysokości (drabiny, podesty) - możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości Śliska, nierówna nawierzchnia - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku szczególnie podczas przenoszenia ciężkich i niewygodnych ładunków) Upadek ciężarów na stopy i inne części ciała - możliwość urazów Ostre narzędzia - możliwość urazów w wyniku ułucia, przeięcia, przekłucia Gazy, uwalniane w systemie kanalizacji podczas konserwacji i czyszczenia, jak również niedobór tlenu - możliwość uduszenia Gorące powierzchnie sprzętu, przewoów, gorąca woda lub pa - możliwość poparzeni Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektryznego 21 Czynniki fizyczne Nagłe i duże różnice temperatur powietrza w wyniku przemieszczania się pomiędzy obszarami o niskieji wysokiej temperaturze - możliwość infekcji górnych drógoddechowych oraz stresu termiczego Promieniowanie ultrafioletowe oraz rozpryski metalu podczas spawania - możliwość uszkodzenia wzroku i poparzeń Czynniki chemiczne i pyły Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy lakierach, masach uszczelniających, topnikach oraz kwas chlorowodorowy, chlorek cynkowy, smoła i rozpuszczalniki, smary oraz ołów nieorganiczny - możliwość ostrych i przewlekłych zatruć Czynniki biologiczne Pasożyty (m. in. tęgoryjec dwunastnicy, glista ludzka, pleśń, roztocza, w tym kleszcze) - możliwość chorób zakaźnych Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy Nadmierny wysiłek fizyczny podczas onoszenia i przenoszenia ciężarów, wymuszona pozycja ciała, wykonywanie czynności powtarzalnych (np. wkręcanie śrub) - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciąenia układu mięśniowo-szkieletowego Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonią, niskim wynagrodzeniem, pracą w pomieszczeniach zamkniętych, konfliktowymi stosunkami ze współpracownikami i zwierzchnikami - możliwość stresu psychicznego Działania profilaktyczne Należy sprawdzić drabinę przed wejściem na nią. Nigdy nie należy wchodzić na niestabilnie ustawioną drabinę lub drabinę o śliskich szczeblach. Należy stosować obuwie ochronne ze spodami przeciwpoślizgowymi. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa przy wchodzeniu do zamkniętych pomieszczeń. Należy stosować rękawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z gorącymi powierzchniami, częściami gorących urządzeń, płynami i parą wodną. Należy stosować do spawania hełm z przyłbicą chroniącą przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosowane przy spawaniu gazowym. Należy stosować okulary przeciwodpryskowe podczas cięcia, szlifowania i wiercenia. Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków oraz stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie. 22 V. Instruktaż pracowników Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, obsługi urządzeń mechanicznych. Przed przystąpieniem do robót spawalniczych pracownicy muszą zostać zapoznani z zasadami korzystania z butli do gazów technicznych. Przed przystąpieniem do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi zgrzewarek. Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. Szkolenia wstępne ogólne ( instruktaż ogólny ) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ( Instruktaż stanowiskowy ) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje BHP dotyczące wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 23 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. VI. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Roboty budowlane prowadzone będą wewnątrz zamieszkałego budynku wielorodzinnego. Z tego względu przed rozpoczęciem prac należy: poinformować wszystkich mieszkańców o planowanych robotach, związanych z nimi niebezpieczeństwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i utrudnieniach, wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne, do których zabroniony jest wstęp mieszkańcom miejsca, w których aktualnie prowadzone są roboty demontażowe lub montażowe rurociągów, miejsca składowania materiałów, zapewnić dostęp do energii elektrycznej oraz wody, zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, zapewnić właściwą wentylację, zapewnić łączność telefoniczną, urządzić składowiska materiałów i wyrobów i zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych. Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny być użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instal
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x