of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZESPOŁÓW PERKUSYJNYCH W SZKOŁACH MUZYCZNYCH I STOPNIA ANDRZEJA KACZMARCZYKA

Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZESPOŁÓW PERKUSYJNYCH W SZKOŁACH MUZYCZNYCH I STOPNIA ANDRZEJA KACZMARCZYKA 1 Wstęp Pisząc ten program kierowałem się głównie zaleceniami i wymaganiami jurorów przesłuchań ogólnopolskich
Transcript
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZESPOŁÓW PERKUSYJNYCH W SZKOŁACH MUZYCZNYCH I STOPNIA ANDRZEJA KACZMARCZYKA 1 Wstęp Pisząc ten program kierowałem się głównie zaleceniami i wymaganiami jurorów przesłuchań ogólnopolskich zespołów perkusyjnych oraz moim wieloletnim doświadczeniem w roli pedagoga prowadzącego zespoły perkusyjne. Zajęcia edukacyjne dla przedmiotu głównego akordeon realizowane są zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego 1 pkt. 1 muzyk (symbol cyfrowy: 347 [04] zał. 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 8 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2004 r.) CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE 1) Kształtowanie wrażliwości i muzykalności oraz rozwijanie wyobrazni muzycznej. 2) Zapoznanie się z historią instrumentów perkusyjnych. 3) Zastosowanie i rozwijanie technik gry na różnych instrumentach perkusyjnych w muzyce kameralnej i symfonicznej (umożliwianie gry w różnych zespołach instrumentalnych : dętych, smyczkowych oraz orkiestrach szkolnych) 4) Zdobycie elementarnej wiedzy w zakresie zespołowej literatury perkusyjnej. 5) Opanowanie i wykorzystanie w muzyce kameralnej podstawowych sposobów artykulacji, agogiki, dynamiki oraz frazowania 6) Rozwijanie umiejętności dokonywania właściwej samooceny wykonywanego utworu. 7) Zdobycie umiejętności koncentrowania się i pokonywania tremy oraz przyswojenie podstawowych elementów obycia estradowego. 8) Rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy oraz korekty własnych błędów. 9) Integracja dzieci i młodzieży w ramach zespołu kameralnego. 10) Rozwijanie umiejętności czytania nut. 11) Metoda pracy z zespołem perkusyjnym wynika z ogólnie obowiązujących zasad dydaktyki oraz artystyczno - praktycznego charakteru przedmiotu. Nauczyciel powinien więc pracować z uczniami systematycznie i poglądowo. W planowaniu materiału i tematów powinien uwzględniać zasadę stopniowania trudności. 2 12) Podstawą metody nauczania w zakresie kameralistyki powinna być praca nad konkretnym utworem, jego opanowaniem i interpretacją oraz nad syntezą wiedzy, umiejętności i muzykalności uczniów. 13) Na specjalne podkreślenie zasługuje znaczenie właściwej atmosfery pracy na lekcji; życzliwa ale i wymagająca postawa nauczyciela 14) Uczniowie powinni być wdrażani do systematycznej pracy w domu zapamiętywania i realizowania wskazówek nauczyciela dotyczących sposobów ćwiczenia. 15) Nauczyciel zobowiązany jest dokładnie ukierunkować pracę domową ucznia w zakresie opanowania indywidualnego głosu dotyczącego konkretnego utworu kameralnego 16) Prawidłowy sposób wydobycia dźwięku. 17) Nauka wzajemnej obserwacji podczas grania zespołowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontrolę pulsu, swobodę ruchu oraz odpowiednią koncentrację uwagi. 18) Prawidłowa postawa i sposób poruszania się przy grze na poszczególnych instrumentach perkusyjnych. 19) Przygotowanie przynajmniej jednej transkrypcji utworu J.S.Bacha na melodyczne instrumenty perkusyjne w ciągu każdego roku szkolnego. 20) Wprowadzenie krótkich zespołowych ćwiczeń rytmicznych, mających na celu kontrolę pulsu, jakości pojedynczych uderzeń, a także jakości brzmienia. 3 PROPONOWANY MATERIAŁ NUTOWY DO REALIZACJI: 1. AMANDI Elisabeth - Im Rhythmus des Ragtime II 2. BALAZS Oszkar - Drei Burlesken 3. BARTOS Karl - Drei Kleine Stücke 4. BECK John - Jazz Miniature 5. BECK John - Little March 6. BECK John - Latin Fantasy 7. BENSON Warren - Fughetta alla Siciliana 8. BENSON Warren - Scherzino 9. BENSON Warren - Allegretto 10. BOCCERINI Luigi - Menuet 11. BRITTON Mervin - First Quartet 12. BRITTON Mervin - One over Tree 13. DALZA Joan Ambrosius - Calata a la Spagnola 14. DAVIS Thomas L. - Oriental Mambo 15. FELDSTEIN Saul - Easy Quartets 16. FINK Siegfried - 12 Leichte Studien 17. GNIESINA E. - Etiudka 18. GOEDICKE Alexander - Etiuda 19. GOODMAN Saul - Scherzo 20. KOPETZKI Eckhard - Sweet Dance Suite 21. KOPETZKI Eckhard - Räkkteim 22. KOLK Gerard van de - Impression for Percussion 23. KRAFT William - Trio for Percussion 24. KRAUSE Kenneth - Little Suite 25. La ROSSA Michael - One for Two 26. LECUONA Ernesto - Mallets go Latin 27. LEFERER Maxime - Tom s Trio 28. LLOYD Robert - Whirling Dance 29. LYLLOFF Bent - Arhus Etude nr LYLLOFF Bent - 24 Duets for Two Percussionists 31. LYLLOFF Bent - Scherzo 32. Mc KENZIE Jack - Three Dances 33. MATHIS Judy M. - Impressionato 34. MEYER Ramon - Toccata Without Instruments 35. MURL Eddy - Quartet 36. MOZART W. Amadeus - Mirror Canon 37. PTASZYŃSKA Marta - Suite Variee 38. RAAB Emil - March for Percussion 39. SALVO V. Victor - The Three Foxes 40. WIENER Ruud - Children s Duet 41. WIENER Ruud - Childerns Duet 42. SCHINSTINE William J. - Bossa Nova Without Instruments 43. SCHINSTINE William J. - Rock Trap 44. Transkrypcje różnych utworów na instrumenty perkusyjne 4 Kryteria oceniania Podstawowymi kryteriami ocen jest: spełnienie wymagań programowych dla danego roku postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych i muzycznych opanowanie repertuaru systematyczność i pilność ucznia wykonanie programu z pamięci Pracę ucznia ocenia się według następujących kryteriów: ocenę celującą otrzymuje uczeń, będący laureatem konkursów i przesłuchań, prezentuje grę bezbłędną muzycznie i technicznie oraz ciekawą artystycznie. Ponadto wykazuje się nienaganną i wzorową postawą w zakresie kultury osobistej oraz poszanowania instrumentów i mienia szkolnego. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który, prezentuje grę bezbłędną technicznie i muzycznie, opanował zakres materiału obowiązujący w danej klasie ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał nauczania danej klasy według obowiązującego programu, i prezentuje grę poprawną techniczne i muzyczne ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który, wykonał program z niedociągnięciami muzyczno technicznymi, intonacyjnymi i pamięciowymi lecz opanował grę na instrumencie umożliwiającą postępy w dalszej nauce przy systematycznej pracy, ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum programowego w danej klasie, jego wykonanie utworów charakteryzuje się brakami techniczno muzycznymi, jednak nie wykluczającymi postępów przy dalszej systematycznej pracy, ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum materiału przewidzianego w programie nauczania danej klasy oraz nie rokuje nadziei na dalszy rozwój muzyczno artystyczny nawet przy intensywnej pracy 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x