of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PROGRAM ĆWICZEŃ. Kurs Systematyka i ewolucja roślin zalążkowych i grzybów Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 25 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
PROGRAM ĆWICZEŃ Kurs Systematyka i ewolucja roślin zalążkowych i grzybów Rok akademicki 2016/2017, semestr letni ĆWICZENIE 1: GRZYBY Prowadzący: dr Magdalena Oset dr Emilia
Transcript
PROGRAM ĆWICZEŃ Kurs Systematyka i ewolucja roślin zalążkowych i grzybów Rok akademicki 2016/2017, semestr letni ĆWICZENIE 1: GRZYBY Prowadzący: dr Magdalena Oset dr Emilia Ossowska Królestwo FUNGI PODGROMADA: MUCOROMYCOTINA incertae sed. (= dawne ZYGOMYCOTA p.p.) RZĄD: MUCORALES rys. 1. Rhizopus nigricans - strzępki rozłogowe, sporangiofory, zarodnie (zarodniki) GROMADA ASCOMYCOTA PODGROMADA PEZIZOMYCOTINA (= dawne ASCOMYCETES) KLASA LEOTIOMYCETES RZĄD RHYTISMATALES rys. 2. Rhytisma acerinum - sklerocja RZĄD: ERYSIPHALES rys. 3. Erysiphae sp. - klejstotecja KLASA SORDARIOMYCETES RZĄD XYLARIALES rys. 4. Xylaria hypoxylon - podkładki KLASA LECANOROMYCETES RZĄD TELOSCHISTALES rys. 5. Xanthoria parietina - przekrój przez apotecjum (hypotecjum, hymenium, excipulum) PODGROMADA SACCHAROMYCOTINA (= dawne ENDOMYCETES) KLASA SACCHAROMYCETES RZĄD SACCHAROMYCETALES rys. 6. Saccharomyces cerevisiae - komórki pączkujące GROMADA BASIDIOMYCOTA PODGROMADA AGARICOMYCOTINA KLASA AGARICOMYCETES RZĄD POLYPORALES rys. 7. Fomes sp. - owocnik konsolowaty RZĄD AGARICALES rys. 8. Agaricus bisporus - owocnik kapeluszowaty i hymenofor blaszkowaty rys. 9. Agaricus bisporus - przekrój przez hymenofor blaszkowaty - podstawki z zarodnikami RZĄD NIDULARIALES rys. 10. Cyathus sp. lub Crucibulum sp. - owocnik z perydiolami RZĄD PHALLALES prezentacja Phallus impudicus - owocnik dojrzały i niedojrzały tzw. jajo. ĆWICZENIE 2: GRZYBY ZLICHENIZOWANE oraz CHROMATOGRAFIA jako narzędzie wykorzystywane w taksonomii grzybów zlichenizowanych Prowadzący: Dr Magdalena Oset dr Emilia Ossowska Informacje dodatkowe: obowiązkowe fartuchy na ćwiczenia wejściówka z ćw. 1 i 2 Literatura: 1. Materiały do ćwiczeń: Chromatografia cienkowarstwowa - skrypt PDF do pobrania na platformie grywalizeo 2. Materiały do ćwiczeń: Porosty - skrypt PDF do pobrania na platformie grywalizeo i stronie KTRiOP. 3. Szweykowska A., Szweykowski J Botanika. Systematyka Tom 2. PWN, Warszawa. 1 Grzyby lichenizowane (porosty) - przegląd typów plech GROMADA ASCOMYCOTA PODGROMADA PEZIZOMYCOTINA (= dawne ASCOMYCETES) KLASA EUROTIOMYCETES RZĄD PYRENULALES rys. 1. Pyrenula nitida - plecha skorupiasta z perytecjami KLASA LECANOROMYCETES RZĄD LECANORALES RODZINA LECANORACEAE rys. 2. Lecanora conizeoides - plecha skorupiasta z apotecjami RODZINA CLADONIACEAE rys. 3. Cladonia spp. - plecha krzaczkowata RODZINA PARMELIACEAE rys. 4. Usnea sp. - plecha krzaczkowata rys. 5. Hypogymnia physodes - plecha listkowata, soredium (urwistek) PROWADZĄCY ĆWICZENIA Z GRUPAMI: Dr Przemysław Baranow Dr Magdalena Oset Dr Magdalena Dudek Dr Emilia Ossowska Mgr Sławomir Nowak ĆWICZENIE 3: NAGOZALĄŻKOWE wejściówka z ćw. 3 Literatura: 1. Szweykowska A., Szweykowski J Botanika. Morfologia Tom1, Systematyka Tom 2. PWN, Warszawa. PODKLASA CYCADIDAE RZĄD CYCADALES RODZINA CYCADACEAE rys.1. Cycas revoluta makrosporofil prezentacja Cycas revoluta liść, pokrój rośliny RODZINA ZAMIACEAE prezentacja Zamia sp. makrosporofil PODKLASA GNETIDAE RZĄD WELWITSCHIALES RODZINA WELWITSCHIACEAE prezentacja. Welwitschia mirabilis makrosporofil PODKLASA GINKGOIDAE RZĄD GINKGOALES RODZINA: GINKGOACEAE rys. 2. Ginkgo biloba liść, nerwacja prezentacja Ginkgo biloba makrosporangium PODKLASA PINIDAE RZĄD PINALES RODZINA PINACEAE rys. 3. Abies koreana, Abies sp. łuska nasienna, wspierająca, nasiona rys. 4. Larix decidua krótko i długopędy rys. 5. Pinus sylvestris mikrostrobile, makrostrobile rys. 6. Pinus sylvestris długoped, krótkopęd, liść kseromorficzny Przegląd przedstawicieli szyszki, pędy, liście kseromorficzne zróżnicowanie form RZĄD CUPRESSALES RODZINA CUPRESSACEAE rys. 7. Juniperus communis szyszkojagoda prezentacja Thuja sp. pęd, szyszka 2 Przegląd przedstawicieli szyszki, pędy, liście kseromorficzne zróżnicowanie form RODZINA TAXACEAE Rys. 8. Taxus baccata nibyjagoda (nasiono, osnówka) ĆWICZENIE 4: WCZESNE OKRYTOZALĄŻKOWE i DWULIŚCIENNE WŁAŚCIWE cz. 1 wejściówka z ćw. 4 WCZESNE OKRYTOZALĄŻKOWE PODKLASA CHLORANTHIDAE RZĄD NYMPHEALES RODZINA NYMPHEACEAE rys. 1. Nymphaea alba tarcza znamieniowa, elementy budowy kwiatu formy pręcików prezentacja Nuphar lutea zróżnicowany okwiat, apokarpijne słupkowie, pręciki, kłącze PODKLASA MAGNOLIIDAE RZĄD MAGNOLIALES RODZINA MAGNOLIACEAE rys. 2. Magnolia x soulengiana, Magnolia sp. kwiaty zoogamiczne (oś kwiatowa, słupkowie apokarpijne, spiralne pręcikowie) prezentacja Magnolia sp. owoc zbiorowy, mieszek, nasiono prezentacja Liriodendron tulipifera owoc zbiorowy; skrzydlak, oś kwiatostanowa RZĄD PIPERALES RODZINA PIPERACEAE Rys. 3. Peperomia sp./piper sp. kolbowaty kwiatostan, kwiat apetalny DWULIŚCIENNE WŁAŚCIWE PODKLASA RANUNCULIDAE RZĄD RANUNCULALES RODZINA RANUNCULACEAE rys. 4. Anemone nemorosa kwiat promienisty, słupkowie apokarpijne, poliandria pierwotna rys. 5. Aconitum sp. kwiat zygomorficzny, hełm rys. 6. Consolida regalis kwiat zygomorficzny, ostroga prezentacja Aconitum sp. liście przykwiatowe (arkusz zielnikowy) RODZINA PAPAVERACEAE rys. 7. Papaver sp. owoc torebka (przekrój poprzeczny), słupkowie parakarpijne PODKLASA CARYOPHILLIDAE RZĄD CARYOPHYLLALES RODZINA CARYOPHYLLACEAE rys. 8. Saponaria officinalis kwiat promienisty, okwiat zróżnicowany, synsepalny, dialypetalny, słupkowie lizykarpijne, paznokieć rys. 9. Melandrium album / Lychnis coronaria / Saponaria officinalis owoc torebka, słupkowie lizykarpijne prezentacja Saponaria officinalis, Cerastium sp., Stellaria sp. ulistnienie naprzeciwległe RZĄD POLYGONALES RODZINA POLYGONACEAE rys. 10. Polygonum bistorta łodyga, kwiatostan, liść, gatka ĆWICZENIE NR 5: DWULIŚCIENNE WŁAŚCIWE cz. 2 wejściówka z ćw. 5 PODKLASA HAMAMELIDIDAE RZĄD BETULALES RODZINA BETULACEAE rys. 1. Corylus avellana kwiatostan męski i żeński, anemogamia rys. 2. Betula pendula oskrzydlony orzeszek anemochoria prezentacja Betula pendula kwiatostan męski i żeński, ulistniony pęd prezentacja Alnus glutinosa kwiatostan męski, żeński, szyszkowaty owocostan, ulistniony pęd RODZINA FAGACEAE rys.3. Fagus sylvatica/ Quercus sp./ Castanea sativa orzech, kupula 3 PODKLASA MALVIDAE RZĄD MALVALES RODZINA MALVACEAE rys. 4. Malva sylvestris kwiat promienisty, zróżnicowany okwiat, 5-krotny, kolumella, kieliszek rys. 5. Alcea rosea / Malva sp. rozłupnia, rozłupki rys. 6. Tilia cordata orzeszek, podsadka, anemochoria prezentacja Gossypium sp. owoc RZĄD URTICALES RODZINA URTICACEAE prezentacja Urtica dioica pokrój rośliny, kwiatostan, kwiat apetalny, anemogamia, anemochoria RODZINA ULMACEAE prezentacja Ulmus sp. owoc - oskrzydlony orzeszek, anemochoria, asymetryczna blaszka liściowa RZĄD CAPPARALES RODZINA BRASSICACEAE rys. 7. Diplotaxis tenuifolia kwiat 4-krotny, zoogamiczny, 4-silne pręcikowie, rys. 8. Capsella bursa-pastoris / Thlaspi arvense / Berteroa incana / Lunaria sp. / Brassica napus łuszczyna i łuszczynka RZĄD RUTALES RODZINA SAPINDACEAE rys. 9. Acer platanoides kwiat zoogamiczny, 5-krotny, dysk miodnikowy rys. 10. Acer sp. skrzydlak, anemochoria ĆWICZENIE 6: DWULIŚCIENNE WŁAŚCIWE cz. 3 wejściówka z ćw.6 PODKLASA ROSIDAE RZĄD ROSALES RODZINA ROSACEAE rys. 1. Rosa rugosa kwiat zoogamiczy, okwiat zróżnicowany, dialypetalny, dialysepalny, poliandria, polikarpia, hypancjum (przekrój podłużny przez kwiat na wysokości hypancjum) rys. 2. Rosa rugosa owoc pozorny, orzeszek, hypancjum rys. 3. Prunus cerasifera kwiat okołozalążniowy, dialypetalny, dialysepalny okwiat, słupek, pręciki rys. 4. Prunus cerasifera owoc - pestkowiec RZĄD FABALES RODZINA FABACEAE rys. 5. Lathyrus sp. / Robinia pseudacacia/ Trifolium sp. kwiat zygomorficzny, zoogamiczny, wyspecjalizowany okwiat (żagielek, skrzydełka, łódeczka), rurka pręcików, apokarpijny słupek rys. 6. Vicia sp. / Robinia pseudoacacia / Laburnum anagyroides / Lathyrus sp. - owoc - strąk prezentacja Vicia sp. liść złożony, przylistki, wąsy czepne RZĄD VIOLALES RODZINA VIOLACEAE prezentacja Viola sp. kwiat zygomorficzny, zoogamiczny, ostroga RODZINA SALICEAE rys. 7. Salix sp. kwiatostan kotkowaty, kwiat żeński i męski, miodniki, wtórna entomogamia rys. 8. Populus sp. kwiatostan kotkowaty, kwiat żeński i męski, anemogamia RZĄD EUPHORBIALES RODZINA EUPHORBIACEAE rys. 9. Euphorbia sp. cjacjum, kwiat apetalny, miodniki, wtórna entomogamia ĆWICZENIE NR 7: DWULIŚCIENNE WŁAŚCIWE cz. 4 wejściówka z ćw. 7 PODKLASA ASTERIDAE RZĄD ERICALES RODZINA ERICACEAE rys. 1. Erica tetralix / Vaccinium sp., synpetalny okwiat, kseromorfizm RZĄD ASTERALES RODZINA CAMPANULACEAE rys. 2. Campanula sp. synpetalny okwiat, pręciki, słupek RODZINA: ASTERACEAE 4 rys. 3. Helianthus sp. kwiatostan typu koszyczek (osadnik, listki okrywy, kwiaty języczkowate i rurkowate) rys. 4. Tragopogon pratensis / Silybum marianum / Taracacum officinale niełupka z puchem kielichowym, anemochoria prezentacja Arctium sp. niełupka, koszyczek, haczykowate listki okrywy koszyczka; zoochoria RZĄD ARALIALES RODZINA APIACEAE ryc. 5. Daucus carota pokrój kwiatostanu (baldach złożony, baldaszek), elementy kwiatostanu: pokrywy, pokrywki rys. 6. Angelica archangelica / Anthriscus sylvestris / Heracleum sphondylium owoc rozłupnia, rozłupki, karpofor PODKLASA LAMIDAE RZĄD LAMIALES RODZINA LAMIACEAE rys. 6. Lamium album / Lamium purpureum / Galeopsis tetrahit kwiat dwuwargowy, 2 silne pręcikowie, dialysepalny okwiat RZĄD SOLANALES RODZINA SOLANACEAE prezentacja kwiat przedstawiciela rodziny Solanaceae rys.8. Lycopersicon esculentum / Capsicum annuum / Lycium chinense owoc: jagoda prezentacja Datura stramonium owoc torebka RODZINA CONVOLVULACEAE prezentacja Cuscuta europaea forma życiowa pasożyt, pokrój rośliny RODZINA OROBANCHACEAE prezentacja Lathrea squamaria, Orobanche sp. roślina pasożytnicza, bezzieleniowe liście, kwiaty grzbieciste RODZINA LENTIBULARIACEAE prezentacja Pinguicula sp. kwiat grzbiecisty, ostroga, roślina owadożerna prezentacja Utricularia sp. roślina owadożerna ĆWICZENIE NR 8: JEDNOLIŚCIENNE cz. 1 wejściówka z ćw.8 PODKLASA COMMELINIDAE RZĄD POALES RODZINA POACEAE rys. 1. Lolium perenne / Holcus lanatus / Dactylis glomerata pokrój pędu (kolanko, języczek, równowąskie liście, nerwacja równoległa, kłos, wiecha) rys. 2. Arrhenatherum elacius/ Avena sativa/ Poa annua kłos, kłosek (plewy, plewki, ość, elementy generatywne) rys.3. Secale cereale/ Arrhenatherum elacius / Hordeum vulgare / Echinochloa crus-gali owoc (ziarniak) prezentacja kwiatostanów (kłos złożony, wiecha) u przedstawicieli rodziny RZĄD JUNCALES RODZINA JUNCACEAE prezentacja Juncus effusus kwiatostan, szydłowata podsadka, liść RODZINA CYPERACEAE rys. 4. Carex sp. kwiatostan, podsadka, przysadka, kwiat męski, żeński (pęcherzyk), anemogamia, zredukowany okwiat rys. 5. Carex sp. pęd, równowąskie ulistnienie, kwiatostan, przysadka, jednopienność, dwupienność prezentacja Bolboschoenus maritimus, Schoenoplectus sp. kwiaty anemogamiczne, zredukowany okwiat prezentacja Eriophorum sp. owoc RZĄD TYPHALES RODZINA TYPHACEAE prezentacja Typha sp. pokrój rośliny, kwiatostan - kolba RZĄD BROMELIALES RODZINA BROMELIACEAE prezentacja Neoregelia sp./ Guzmania sp../ Tilandsia sp./aechmea sp. epifit, rozeta liściowa, kwiatostan RZĄD CANNALES RODZINA CANNACEAE prezentacja Canna sp. - kwiat asymetryczny RODZINA ZINGIBERACEAE 5 prezentacja Zingiber officinalis kłącze, pokrój rośliny prezentacja Curcuma sp. - kwiat asymetryczny RZĄD ARECALES RODZINA ARECACEAE rys. 5. Chamaedora sp./ Phoenix sp. rozgałęziona spadix, spatha, zredukowany okwiat, słupkowie, pręcikowie rys. 6. Phoenix sp./ Areca sp./ Chamaedorea sp./ Bismarckia sp./ Chamaerops sp. - budowa blaszki liściowej, typ nerwacji u przedstawicieli rodziny. ĆWICZENIE NR 9: JEDNOLIŚCIENNE CZ.2 wejściówka z ćw.9 PODKLASA ALISMATIDAE RZĄD ALISMATALES RODZINA ALISMATACEAE prezentacja Sagittaria sagittifolia zróżnicowane ulistnienie prezentacje Alisma plantago-aquatica pokrój rośliny, kwiatostan, liście o siatkowatej nerwacji RODZINA BUTOMACEAE rys. 1. Butomus umbellatus budowa kwiatu (niezróżnicowany okwiat, słupkowie apokarpijne) RZĄD POTAMOGETONALES RODZINA POTAMOGETONACEAE prezentacja Potamogeton sp. pokrój rośliny, hydrofit RZĄD ACORALES RODZINA ACORACEAE prezentacja Acorus calamus pokrój rośliny, kwiatostan (porównanie elementów kwiatostanów i kwiatów u przedstawicieli rodzin Acoraceae, Araceae, Arecaceae) RZĄD ARALES RODZINA ARACEAE rys. 2. Calla palustris, Dieffenbachia sp., Zantedeschia aethiopica spatha, spadix, kwiat entomogamiczny, bezokwiatowy PODKLASA LILIIDAE RZĄD LILIALES RODZINA LILIACEAE rys. 3. Gagea lutea, Lilium sp., Tulipa sp. niezróżnicowany okwiat, słupek synkarpijny, pręciki, entomogamia prezentacja modyfikacji pędu (cebula) u przedstawicieli rzędu RZĄD IRIDALES RODZINA IRIDACEAE rys. 4. Iris sp. specjalizacja elementów okwiatu, liść - nerwacja równoległa rys. 5. Iris sp. owoc torebka, słupkowie synkarpijne RODZINA HYACINTHACEAE rys. 6. Ornithogalum umbellatum słupek, pręciki, okwiat, geofit RODZINA ALLIACEAE rys. 7 Narcissus sp./ Galanthus nivalis okwiat dialypetalny, przykoronek RODZINA AGAVACEAE prezentacja przedstawicieli (Yucca sp., Agava sp.) pokrój rośliny, sukulent liściowy RZĄD ORCHIDALES RODZINA ORCHIDACEAE rys. 8. Phalenopsis sp./ Paphiopedilum sp./ Dendrobium sp./ Cymbidium sp. pokrój kwiatu (specjalizacja elementów okwiatu, redukcja płodnych pręcików, prętosłup) ĆWICZENIE NR 10: METODY MOLEKULARNE STOSOWANE W TAKSONOMII ROŚLIN Prowadzący: dr Magdalena Dudek Informacje dodatkowe: obowiązkowe fartuchy na ćwiczenia wejściówka z ćw. 10 Literatura: Materiały do ćwiczeń: Metody molekularne stosowane w taksonomii - skrypt PDF do pobrania na platformie grywalizeo i stronie KTRiOP. 6
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x