of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Prehospitale triage Zinnige zorg door troponinebepaling in de 1 e lijn?

Category:

Humor

Publish on:

Views: 17 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Prehospitale triage Zinnige zorg door troponinebepaling in de 1 e lijn? Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst
Transcript
Prehospitale triage Zinnige zorg door troponinebepaling in de 1 e lijn? Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Geen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoedingen Aandeelhouder Andere relatie Geen Geen Geen Geen Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer Olaf Ouwendijk Huisarts Medisch adviseur op de HAP Blanco voorgeschiedenis Eén bij de huisarts geweest wegens dikke enkels Dag 1: vraagt een visite aan bij eigen huisarts Aanleiding: drukkend gevoel rechts op de borst sinds afgelopen nacht Wel eens vaker maar normaal trekt het snel weg en nu niet Andere klachten: - Pijn op de rug - Tintelingen in beide handen Patiënte heeft geregeld last van hyperventilatie. Dit voelt echter anders. Ongerust Denkt zelf aan griep of een verrekte spier Onderzoek door de huisarts: - Niet acuut ziek - RR 140/90, rustige pols - Herkenbare drukpijn op de rug en de thorax rechtszijdig - Hart: geen afwijkingen - Longen: bdz iets crepiteren Diagnose? Diagnose: pijnlijke thorax Beleid: - Geruststelling - Lab: geriatrisch lab en pro-bnp - Telefonisch controle over 2 dagen (op dag 3) Dag 2: Patiënte belt halverwege de avond de HAP. Aanleiding: nog steeds pijn op de borst maar nu onder de linker borst en het wordt erger bij beweging en inademen. Hulpvraag: mag ik diazepam van mijn zus innemen? Antwoord telefoonarts: ja dat mag! Wel terugbellen bij toename pijn en/of vegetatieve verschijnselen Dag 3, halverwege de nacht: Patiënte belt de HAP: pijn blijft en nu ook braken en diarree Er wordt een consult op de HAP afgesproken. Consult op de HAP: Sinds twee dagen drukkend gevoel onder de linker borst, ter plaatse een pijnlijke plek die niet vastzit aan de ademhaling. Niet acuut kortademig maar wel last van slijm en sinds vandaag snotterig en verkouden. Braken en diarree na inname diazepam. Roken Immobilisatie Thrombose in de familie Kuiten soepel + Onderzoek: Niet acuut ziek, volzinnen, niet kortademig, niet vegetatief, wel wat angstig ABCDE: SaO2 99%, RR 120/70, pols 80 r.a., temp 36.6 Hart: geen afw. Longen: bdz basaal crepiteren Abdomen: soepel en niet drukpijnlijk. Thorax: laatste rib links drukpijnlijk Diagnose:? Diagnose: symptomen/klachten thorax DD myogene klachten na hoesten, Tietze Géén aanwijzingen voor longembolie of cardiale pathologie. Onderzoek naar dec.cordis is al ingezet. Beleid: Naar huis met paracetamol in afwachting van telefonische follow-up eigen HA later die dag Dag 3, telefonisch consult eigen huisarts: Dag 3, telefonisch consult eigen huisarts: Vindt niet plaats. Dag 4 (zaterdag), halverwege de middag: Patiënte belt de HAP. Hoorbaar veel pijn, bij bewegen maar ook bij ademhalen. Praat met moeite. Durft zo de nacht niet in. Verzoekt om andere pijnstilling. Er wordt een consult afgesproken aan het begin van de avond. Bij aankomst op de parkeerplaats voor de HAP wordt patiënte onwel. Door bewaking in rolstoel naar de HAP gebracht waar patiënte buiten bewustzijn raakt. Reanimatie gestart door consultarts, overgenomen door CWZ-reanimatieteam. Reanimatie niet succesvol. Reanimatie niet succesvol. Doodsoorzaak (obductie): enkele dagen oud hartinfarct Calamiteit een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid. (IGZ = Inspectie voor de Gezondheidszorg) Troponine POCT Had de beschikbaarheid van een troponine POCT deze patiënte kunnen redden? Troponine POCT Huidige diagnostische tools voor ACS op de HAP: Troponine POCT Huidige diagnostische tools voor ACS op de HAP: - Anamnese - Lichamelijk onderzoek Troponine POCT Huidige diagnostische tools voor ACS op de HAP: - Anamnese - Lichamelijk onderzoek Troponine POCT Huidige diagnostische tools voor ACS op de HAP: - Anamnese - Lichamelijk onderzoek Troponine POCT Huidige diagnostische tools voor ACS op de HAP: - Anamnese - Lichamelijk onderzoek - ECG Troponine POCT Huidige diagnostische tools voor ACS op de HAP: - Anamnese - Lichamelijk onderzoek - ECG - Troponine Troponine POCT Huidige diagnostische tools voor ACS op de HAP: - Anamnese - Lichamelijk onderzoek - ECG - Troponine - HEART-score Troponine POCT Critici: - Het interpreteren is niet eenvoudig - Onbekende voorspellende waarde - Beperkte indicatie in de 1 e lijn - Kostbare investering - (Nog) geen evidence in de 1 e lijn Troponine POCT Evidence: Schols e.a., European Journal of GP 2014: huisartsen hebben in ANW beperkt en wisselend toegang tot POCT Howick e.a., BMJ 2014: huisartsen in Australië, België, NL, UK en USA voelen behoefte aan meer POCT, m.n. d-dimeer, troponine en chlamydia Troponine POCT Evidence: Andersson e.a., BMC Research Notes 2015: 115 patiënten in Zuid Zweden met PODB 3 patiënten met AMI en 3 met IAP POCT (detectielimiet 50ng/l) miste 1 AMI. Positieve troponine óók gecorreleerd met leeftijd en positieve NT-proBNP Troponine POCT Evidence: Wu, Ann Transl Med (2016): hs-troponine in 1 e lijn, meer analyse nodig voordat implementatie op grote schaal kan worden toegepast Troponine POCT Onderzoek in Nederland: - Regio Zwolle - Regio Venlo/Venraij Troponine POCT Onderzoek in Nederland: - Regio Zwolle - Regio Venlo/Venraij - Nijmegen? Discussie
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x