of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Předsedkyně DSO: Ing. Bronislava Augustinová, starostka Obce Želeč. Místopředseda DSO: Mgr. Miloš Nevřala, starosta Obce Pustiměř

Category:

Technology

Publish on:

Views: 15 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Představujeme svazek obcí Hanácký venkov Území DSO Hanácký venkov se rozkládá na jižním okraji Olomouckého kraje, částečně zasahuje do kraje Jihomoravského v těsném sousedství s krajem Zlínským. Na území
Transcript
Představujeme svazek obcí Hanácký venkov Území DSO Hanácký venkov se rozkládá na jižním okraji Olomouckého kraje, částečně zasahuje do kraje Jihomoravského v těsném sousedství s krajem Zlínským. Na území 28 členských obcí žije přes obyvatel. DSO Hanácký venkov zapojen v projektu CSS Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, zkráceně také Centra společných služeb (CSS), je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Projekt je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ DSO HANÁCKÝ VENKOV září/říjen 2016 Předsedkyně DSO: Ing. Bronislava Augustinová, starostka Obce Želeč Místopředseda DSO: Mgr. Miloš Nevřala, starosta Obce Pustiměř Manažerka DSO / CSS: Zdeňka Loučková Tajemník DSO: Mgr. Dominik Vlč sídlo, kancelář: Doloplazy 15, Nezamyslice web: dso.hanackyvenkov.cz telefon: (Z. Loučková) dat. schránka: 2xazq8d Celkově počítá projekt se zapojením 86 svazků obcí z celé ČR. Jedním ze zapojených svazků je pak právě také DSO Hanácký venkov. V rámci projektu je členským obcím DSO nabízeno několik okruhů podpůrných a poradenských činností, které mohou dle zájmu či aktuální potřeby využívat. Jedná se o rámcově o tyto tematické oblasti činností: - sdílená administrativní kapacita, poradenství v oblastech dle preferencí členských obcí - vzdělávací aktivity: školení pro představitele obcí a zaměstnance obecních úřadů - zprostředkování právní podpory mezi obcemi, SMO ČR a spolupracující právní kanceláří - dotační poradenství a činnosti související s předložením individuálních projektů IROP - příprava a realizace regionálních projektů Podrobnosti k jednotlivým oblastem: viz další stránky. Kontaktní osobou pro řešení a další distribuci požadavků ve výše zmíněných oblastech je manažerka CSS Zdeňka Loučková: Poradenství a podpůrné činnosti DSO témata Níže uvedený výčet okruhů je obecným a širokým výčtem možností, v rámci kterých může CSS své podpůrné činnosti poskytovat. Předpokládá se, že na základě preferencí, požadavků, přání a reálného úvodního několikaměsíčního fungování CSS bude z tohoto širokého výčtu identifikováno pouze několik oblastí a témat, která budou mít pro obce požadovaný efekt, význam a reálný dopad ve věci snížení jejich administrativní zátěže. CSS mohou sloužit jako společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro: legislativě, DSO, zakázkám, komisi pro výběr zakázky, obce, rozpočtu obce, ultace k veřejným zakázkám, ráci při sestavování Nabídka vzdělávacích seminářů pro obce Jednotlivá školení budou probíhat v Doloplazech. Náklady související s úhradou lektorného, příp. pronájmu či občerstvení budou na základě celkového počtu účastníků jednotlivých seminářů vždy rozpočítány a fakturovány jednotlivým zúčastněným obcím. Předpokládané náklady související s účastí na jednom semináři se pohybují v řádu několika stokorun. Plánovaná témata seminářů: - Evidence obyvatel: zrušení údaje o místu trvalého pobytu (vzorové dokumenty) - Místní daně a poplatky: evidence, vybírání, vymáhání - Mzdová problematika: změny pro rok Záměry prodeje, pronájmu majetku, směna pozemků - Směrnice Systém náležité péče (nakládání se dřevem) Sdělení zájmu o výše uvedené semináře je možné zasílat na Případné dotazy lze směřovat na tel (manažerka CSS Zdeňka Loučková). Právní služby V rámci projektu CSS bude mít každé CSS k dispozici určitý počet hodin právního poradenství. Počet hodin i systém jejich využívání bude upřesněn až po uzavření veřejné zakázky na dodavatele právních služeb, které se předpokládá v prosinci roku Dodavatele soutěží Svaz měst a obcí ČR pro projekt jako celek, tzn. pro všechna fungující CSS v republice. Jakmile budou známy konkrétní informace, DSO Hanácký venkov bude členské obce informovat prostřednictvím u. Dotační poradenství Dotační poradenství předpokládá 2 základní formy: 1) Na základě sdělení projektového záměru ze strany obce, vyhledání možných dotačních zdrojů z národních, evropských či krajských zdrojů a zaslání vyhodnocení. 2) Komplexní zajištění zpracování, administrace a monitoringu projektů v rámci individuálních výzev IROP. Pozn.: Poradenství a zpracování ze strany DSO nebude poskytováno v souvislosti s projekty určenými pro výzvy MAS. Tyto projekty mají zajištěnu veškerou potřebnou podporu ze strany kanceláře MAS (bezplatně). Ad 2) Činnosti poskytované v rámci přípravy a zpracování žádostí o dotaci pro IROP (zdarma): - konzultace projektových záměrů: přijatelnost z hlediska IROP, způsobilé výdaje, aktivity, povinné přílohy, podmínky obecných a specifických pravidel apod. - zpracování žádosti o dotaci v MS2014+, administrace a kompletace povinných příloh - v rámci realizace a udržitelnosti projektu: monitorovací zprávy, žádosti o platbu, administrace změn, závěrečné vyhodnocení Doplňková služba DSO (mimo projekt CSS / mimo činnost CSS): zpracování studie proveditelnosti projektu: služba spojená s finanční úhradou dle podmínek schválených Představenstvem DSO. V rámci projektů IROP jde o způsobilý výdaj. Pozn.: V případě nevybrání žádosti k podpoře nebude za zpracování studie proveditelnosti účtován žádný poplatek. Regionální projekty DSO - aktuálně První setkání starostů v rámci projektu CSS Seznam veřejných služeb na území DSO OP Životní prostředí V rámci zjišťování zájmu obcí o předložení regionálního projektu DSO Hanácký venkov do aktuálně vyhlášených výzev OPŽP jsme obdrželi dva základní projektové náměty (předpokládaná dotace 85%): Projekt 1: Pořízení domácích kompostérů pro občany či štěpkovače/drtiče dřevní hmoty pro účely obecní - veřejné zeleně: 7 obcí (Doloplazy, Dřevnovice, Radslavice, Vincencov, Želeč, Tvorovice, Víceměřice) Projekt 2: Pořízení nádob či kontejnerů na BRKO, plasty, papír, sklo, kov, textil a nápojové kartony: 7 obcí (Hruška, Tvorovice, Vitčice, Vrchoslavice, Vincencov, Vřesovice, Želeč) V případě záměru 2 bude projekt zahrnovat následující typy vybavení: kontejnery na sklo, kovy a další vyjmenované složky, vanové kontejnery na BRKO, traktorový nosič kontejneru. Zájem projevily některé obce rovněž o uzavřený kontejner na elektroodpad či o kontejner na kaly k ČOV, tyto jsou bohužel nezpůsobilé. V případě zájmu o do-zapojení obce do uvedených projektů prosím zašlete zprávu na: KONTAKTY DSO PRO ŘEŠENÍ OBLASTÍ DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ A REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ: tel.: Dominik Vlč tel.: Martina Kouřilová tel.: Zdeňka Loučková září 2016 proběhlo v sídle DSO Hanácký venkov v Doloplazech k prvnímu setkání představitelů obcí DSO v rámci realizace projektu CSS. Setkání se zúčastnili zástupci celkem 15-ti obcí. Přítomným byl představen projekt Center společných služeb a vyjmenovány oblasti s potenciálem pro využití společně sdílené administrativní kapacity. Vzhledem ke skutečnosti, že mezi představiteli obcí regionu Hanáckého venkova probíhají diskuze nad možnostmi spolupráce dlouhodobě, některá konkrétní témata (oblasti možné spolupráce dle projektu) nejsou pro daný region vhodná, jako např.: společné nákupy energií, společné řešení svozu komunálního odpadu apod. Na druhé straně, řada oblastí vyjmenovaných na předchozí straně (vzdělávací aktivity, poradenství, právní služby apod.) mají značný potenciál regionální spolupráce. Následující měsíce je třeba, na základě reálných zkušeností a na základě názorů starostů obcí, využít ke specifikaci konkrétních vybraných činností, které by CSS mohlo realizovat na regionální úrovni, a snížit tak administrativní zátěž jednotlivých úřadů v obcích. Následující (zbývající) stránky tohoto zpravodaje obsahují přehled veřejných služeb poskytovaných občanům na území DSO Hanácký venkov. Veřejnou službou jsou myšleny školy, zdravotnická či sociální zařízení, kulturní zařízení atd. působící na území DSO. Údaje uvedené v daném přehledu jsou současně dostupné a pravidelně aktualizované na internetových stránkách DSO dso.hanackyvenkov.cz Představujeme manažerku CSS Z pozice manažerky Centra společných služeb DSO Hanácký venkov je připravena přijímat Vaše podněty a dotazy paní Zdeňka Loučková. Zdeňka Loučková pochází z Mořic, kde působila uplynulých 21 let na pozici hospodářky obce. Tel.: Služby DSO vůči veřejnosti, občanům regionu DSO vede internetový přehled kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných v rámci regionu. Seznam je tvořen na základě podnětů a informací občanů (členů spolků a jiných pořádajících subjektů). DSO poskytuje občanům informace o veřejných službách v rámci regionu (zdravotnická, školská, sociální, kulturní). Seznam těchto zařízení je dále umístěn a pravidelně aktualizován na webu DSO. DSO přijímá a eviduje podněty občanů, týkající se rozvoje území: projektové záměry apod. Tyto podněty jsou dále zpracovávány a ve spolupráci se členskými obcemi či na základě věcného posouzení mohou být zapracovány do strategie či akčního plánu DSO. Veškeré podněty ze strany občanů lze směřovat na manažerku CSS. Tel.: Seznam zdravotnických zařízení na území DSO BRODEK U PROSTĚJOVA: Zámecká 370, Praktický lékař MUDr. Václav Hnilo, Praktická dětská lékařka MUDr. Marie Skotáková, Gynekologie MUDr. Vujo Masnikosa Ortopedie MUDr. Aleš Otruba Dermatovenerologická ordinace MUDr. Květoslava Nováková, , DOLOPLAZY: Doloplazy 15, Ordinace praktického lékaře MUDr. Vít Janoušek, NĚMČICE NAD HANOU: Poliklinika, s.r.o., Sokolská 522, Dětský a dorostový lékař MUDr. Sedláčková Eva, Chirurgická ambulance MUDr. Vildomec Karel, Lékárna RNDr. Housa Petr, , Praktický lékař MUDr. Korbélyi Petr, Rehabilitace Machytková Monika, Interní ambulance MUDr. Pertlíková Ilona, Zubní lékař MUDr. Sedláčková Emanuela, Oční ambulance MUDr. Krausová Blanka, Diabetologická ambulance MUDr. Dobromila Pekařová, Příkopy 620, Gynekologie MUDr. Prachař Jiří, Dolní brána 430, Privátní zubní ordinace MUDr. Osťádalová Ludmila, NEZAMYSLICE: Nádražní 256, Zubní oddělení MUDr. Marcel Šmíd, Poliklinika, 1. Máje 11, Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Margita Mézlová, Praktický lékař pro dospělé MUDr. Oskar Kravák, Poliklinika, 1. Máje 12, Gynekologie MUDr. Jiří Prachař, PUSTIMĚŘ: Pustiměř 74, Praktická lékařka MUDr. Eva Pourová, Praktická lékařka pro děti MUDr. Jana Muzikářová, Praktický zubní lékař MUDr. Tomáš Muroň, , TIŠTÍN: Tištín 37, Ordinace praktického lékaře MUDr. Krupa Stanislav, Seznam školských zařízení na území DSO Mateřská škola Němčice nad Hanou Trávnická Mateřská škola Doloplazy se školní jídelnou Doloplazy Mateřská škola Dřevnovice Dřevnovice ; Mateřská škola Želeč Želeč Základní škola a mateřská škola Vřesovice MŠ Vřesovice 41; ZŠ Vřesovice ; Mateřská škola Brodek u Prostějova Zámecká Mateřská škola Dobromilice Dobromilice ; Mateřská škola Víceměřice Víceměřice Mateřská škola Pivín Pivín Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice ZŠ Vrchoslavice 1; MŠ Vrchoslavice Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice MŠ Otaslavice 525; ZŠ Otaslavice ; Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice 1. máje https://zsnezamyslice.edupage.org/ Základní škola a mateřská škola Tištín Tištín Mateřská škola Mořice Mořice Základní škola Brodek u Prostějova Císařská Základní škola Němčice nad Hanou Tyršova Základní škola Pivín Pivín Základní umělecká škola Němčice nad Hanou Komenského nám ; Základní umělecká škola Ivanovice na Hané, Okres Vyškov Ivanovice na Hané ředitel , Dům dětí a mládeže Orion Němčice nad Hanou Tyršova MAJÁK - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU VYŠKOV, příspěvková organizace Brněnská 139/ Vyškov Seznam sociálních zařízení na území DSO Domov Na Zámku , příspěvková organizace Nezamyslice, nám. děk. Františka Kvapila 17, IČ: Telefon: Posláním Domova Na Zámku, p. o. Nezamyslice je prostřednictvím celoroční pobytové služby poskytovat nezbytnou podporu osobám s mentálním postižením, na cestě k běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování a rozvoj soběstačnosti uživatele s ohledem na individuální potřeby a možnosti každého jednotlivce. Domov u rybníka Víceměřice, přísp. organizace Víceměřice, Víceměřice 32, IČ: Telefon: Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále Domov) je vytvořit pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které trvale nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života. Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí) jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí, nebo jinými službami terénní péče. Podporujeme uživatele této služby v soběstačnosti a samostatnosti, podle jejich individuálních možností a schopností a umožňujeme jim důstojné dožití života. Naší snahou je porozumět požadavkům a přáním uživatelů, jejich pocitům a vnímání prostředí, vytvořit pro ně příjemné prostředí domova. Posláním Domova pro seniory je vytvořit klidné, bezpečné a kvalitní prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Poskytnout sociální službu tak, aby uživatelé služby mohli své stáří prožít aktivně a důstojně, motivovat je k udržení soběstačnosti a zachování aktivního způsobu života a umožnit jim v podmínkách rezidenčního bydlení žít běžným způsobem života i přes možná fyzická (zdravotní) omezení či vysoký věk. Posláním Chráněného bydlení je poskytovat přiměřenou podporu dospělým mužům s mentálním a kombinovaným postižením, tak aby mohli využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života svých vrstevníků. Seznam kulturních zařízení na území DSO Kino Oko Palackého nám. 25, Němčice nad Hanou telefon , Provoz kina s kapacitou 230 míst a možností pronájmu pro reklamní akce, semináře, koncerty či divadelní představení. Muzeum Josefa Františka v Otaslavicích Otaslavice 435, telefon , V muzeu lze navštívit expozici věnovanou místnímu rodákovi, Josefu Františkovi, hrdinovi letecké bitvy o Británii v roce 1940, a také expozice z historie obce a místních spolků. Hasičské muzeum Brodek u Prostějova Tyršova 70, Brodek u Prostějova telefon , V muzeu je možné zhlédnout mnoho zajímavých exponátů např. dokumenty z historie sboru, dvoukolové i čtyřkolové hasičské stříkačky, hasičské automobily, všechny druhy hasičských přileb, náčelnické sekyrky, dobové hasičské uniformy, lucerny, trubky atd. Muzeum obce Drysice Drysice 120, Pustiměř telefon , Součástí muzea jsou expozice ze staré školy, stará světnice s litinovými kamny, nádobí našich babiček, zemědělské nástroje, nástroje řemeslníků, dále expozice o historii obce, vykopávky z okolí Drysic, dochované předměty a listiny z I. a II. světové války. Muzeum paměti a života Víceměřice Víceměřice 26, Nezamyslice telefon , V muzeu jsou shromážděny a uspořádány dokumenty o historii i současnosti života obyvatel obce, dále předměty, které při domácích pracích užívali jejich předkové. Muzeum života na vesnici Vřesovice Vřesovice 40, Vřesovice telefon , V muzeu jsou shromážděny písemné a obrazové dokumenty o historii obce. Připomínáni jsou zde i slavní rodáci. Nejcennější památky: bible z roku 1540, rukopis Paměti Vřesovic od J. Opletala a smírčí kříž z roku Regionální muzeum v Dobromilicích Dobromilice 126, telefon , Muzejní expozice je věnovaná životu na hanáckém venkově. Stálá expozice v sobě zahrnuje prohlídku třemi na sebe navazujícími místnostmi. První dva celky jsou věnované hanácké domácnosti, jedná se o světnici a ložnici hospodáře, hospodyně. Své zastoupení zde má oděv hanácké ženy nebo dětský hanácký kroj. Poslední místnost se specializuje na zemědělství a řemesla, ale návštěvník si může prohlédnout i dobové a současné fotografie obce a dozví se něco málo o historii Dobromilic.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x