of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Plug In Strömsund. Coaching och motivationshöjande insatser

Category:

Poems

Publish on:

Views: 19 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Plug In Strömsund Coaching och motivationshöjande insatser PlugInnovation djupstudier 2014:3 Plug In Strömsund - Coaching och motivationshöjande insatser Författare: Anna Liljeström Innehåll 1. Inledning
Transcript
Plug In Strömsund Coaching och motivationshöjande insatser PlugInnovation djupstudier 2014:3 Plug In Strömsund - Coaching och motivationshöjande insatser Författare: Anna Liljeström Innehåll 1. Inledning Syfte och mål med djupstudierna Metodik: Datainsamling och analys 7 2. Plug In Strömsund: Coaching och motivationshöjande insatser Kommun och projektkontext Bakgrund och inledning: Skifte i synen på skolans uppdrag Behov av fler kompetenser och förtydligade roller Resultat Strömsund coaching och motivationshöjande aktiviteter Kartläggningar av avbrott och stödbehov Utökade kunskaper för att motverka avbrott på struktur och organisationsnivå: strukturell påverkan Organisatoriska förändringar för att motverka avbrott: Elevcoachfunktion, utökad vägledning och förstärkning av förebyggande strukturer Förbättrade resultat genom elevcoach-funktionen: närvaro och fullföljande av studier Ungdomscoachen den kompletterande länken : Framgångsfaktorer Bygga förtroendefulla relationer Elevcoachens Kompetens Neutral identitet och brett uppdrag Holistiskt stöd Tydliga mål och tät, kontinuerlig uppföljningsprocess Samverkan - en win-win situation En sammanhållen övergripande strategi - betydelsen av det pedagogiska ledarskapet Sammanfattande reflektioner 35 1. Inledning Arbetet för att motverka studieavbrott, stötta fler unga att fullfölja sina utbildningar eller finna annan meningsfull sysselsättning inom projektet Plug In har bedrivits i fem regioner och femtio kommuner. Det har involverat hundratals verksamma professionella personer såsom rektorer, pedagoger, specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, studie-och yrkesvägledare, ungdomscoacher, fältassistenter, projektledare, projektkoordinatorer samt handläggare inom det kommunala informationsansvaret och vid socialtjänst och arbetsförmedling. Över 6000 unga inom gymnasieskolan eller i verksamheter utanför skolan har berörts av projektet genom insatser i olika form och grad. För att systematiskt ta tillvara på de resultat och viktiga erfarenheter som genereras inom Plug In, samt göra dem tillgängliga och användbara för andra efter projektets avslut, gjordes från start en medveten satsning på att skapa den digitala plattformen PlugInnovation. Webbplatsen har konstruerats för att samla, bygga och sprida kunskaper kring avbrottsproblematiken. (www.pluginnovation.se) En annan viktig del i arbetet för att öka användbarheten var utvärdering. Detta för att undersöka hur de förändringar som skett under projektet har påverkat ungas möjligheter till att fullfölja sina studier samt vilka framgångsfaktorerna har varit i det arbetet. Utvärderingen inom Plug In har bedrivits dels i form av en extern effektutvärdering med syftet att fånga mätbara förändringar i minskade avbrott inom projektet i stort, men även genom ett antal fallstudier genomförda inom ramen för PlugInnovation. Syftet med fallstudierna var att beskriva och ta tillvara viktiga kunskaper och erfarenheter för att formulera metoder/modeller/koncept som är användbara för olika aktörer i deras vardagliga arbete med att stötta unga att fullfölja sina studier eller finna annan sysselsättning. Den här rapporten som syftar till att beskriva arbetet inom Plug In i Strömsund är indelad i tre delar: En närmare introduktion av bakgrunden, syftet och målen med djupstudierna. En introduktion av bakgrunden till projektet i Strömsund och dess kontextuella förutsättningar. En beskrivning av resultat från arbetet med utvecklingen av det förebyggande arbetet för att motverka studieavbrott inklusive en detaljerad analys av elev coachens funktion och de viktiga dimensionerna och framgångsfaktorerna i det arbetet Syfte och mål med djupstudierna I januari 2014 påbörjades arbetet med djupstudier i ett antal delprojekt, så kallade metodverkstäder, inom Plug In-projektet. Syftet med djupstudierna var att närmare undersöka de modeller som används i de olika verkstäderna för att komplettera den övergripande effektutvärderingen som syftar till att fånga de mätbara resultaten i form av minskade avhopp från gymnasiet 4 I framförallt internationell forskning finns belagda kunskaper om metoder och program som har visat sig framgångsrika för att motverka studieavbrott. Relevant litteratur har samlats i forskningsdelen på PlugInnovation.se. Genom att komplettera de kvantitativa delarna i utvärderingen av Plug In med kvalitativ data i form av intervjuer och dokument från de olika delprojekten, kommer vi kunna säga mer om hur några av dessa metoder fungerar i en svensk, samtida kontext. Ambitionen var att undersöka om liknande former av insatser fungerar olika bra gentemot olika elevgrupper inom projektet, i olika miljöer och i olika typer av verksamheter. Exempel på insatser som genererat positiva resultat kommer att lyftas fram som lärande exempel på plattformen PlugInnovation tillsammans med en analys av vilka faktorer som gjort arbetet framgångsrikt. Djupstudierna organiserades utifrån de två övergripande målgrupperna inom projektet: Unga som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier Unga som avbrutit sina studier i gymnasiet och ska stöttas att återgå till studier eller annan sysselsättning Två projektverkstäder i varje deltagande region valdes ut för djupare analys i samråd med regionala projektledare. Följande kriterier låg till grund för urvalet: Representation utifrån målgrupp (en av förebyggande karaktär för elever som är kvar i skolstrukturerna, samt en för unga som gjort studieavbrott) 1 En vetenskaplig grund utifrån befintlig forskning kring insatser som genererat po sitiva resultat med fokus på ett helhetsperspektiv på elevens behov samt strategier för att stärka skolanknytningen (school connectedness/engagement) 2 Regional representation (exempel från båda målgrupperna i alla regioner) Implementationsbarhet (avtryck i organisationen, kostnad) Innovation 3 (för respektive verksamhet) 1 Dessa gränser kan till viss del kan vara flytande och skola och andra verksamheter överlappar i sitt arbete kring unga som riskerar att avbryta sina studier. 2 Begreppet skolanknytning (school connectedness) handlar om att öka elevernas/de ungas involvering och aktiva delta gande (engagement) i skolan och sin utbildning, och har visat stor potential inom forskningen på området. Strategierna inkluderar försök att stärka involvering på det akademiska, beteende, kognitiva samt det psykologiska/affektiva området, kan exempelvis omfatta utveckling av det relationella arbetet, bemötande och förhållningssätt, intensiv uppföljning och elevcentrerade, flexibla arbetssätt (se forskningsdelen, PlugInnovation.se). 3 Med innovation använder vi NE:s definition NE definierar innovation som ett förlopp genom vilket nya idéer, beteenden, ting och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där. Vidare betonas att en innovation både är en process och den produkt som skapas genom processen. Definitionen ställer tre krav på en innovation: 1.Den ska vara något nytt. Detta innebär inte nödvändigtvis att det är en helt ny idé eller uppfinning. Det kan också inne bära att något används på ett nytt sätt eller i ett nytt sammanhang. 2.Den ska komma till praktisk användning. 3. Den ska spridas i samhället. 5 Följande kommuner deltog i analysen: Partille Utveckling av KIA Utveckling av vägledningscentrum: Multikompetent team (SYV, kurator, fältassistenter, pedagoger). Härryda Coaching/ mentorskap Utökat mentorskap: Utveckling av format, innehåll och arbetssätt samt kompetensutveckling för mentorer. Alingsås Utveckling av KIA Utveckling av verksamhet: Multikompetent team (SYV, kurator, fältassistenter, pedagoger och coacher). Individualiserat, holistiskt stödprogram med kurser och aktiviteter. Skellefteå Mental träning Fokus på motivationshöjande aktiviteter: Kognitiv beteendeterapi som omfattar mental träning och motiverande samtal som syftar till att stärka självkänsla, självbild, självförtroende och bygga relationer och mål för framtiden. Mönsterby Ljungby Strömsund Söderköping Valdemarsvik Elevcoach: Utveckling av KIA och förebyggande arbete i skolan. Individualiserat studiestöd och elevcoach. Coachning och motivationshöjande aktiviteter. Utveckling av mentorskapet och formativ undervisning. Utveckling av KIA aktiv uppföljning En ungdomscoach arbetar med utveckling av olika former av motivationshöjande aktiviteter individuellt och i grupper utifrån behov: MI, coachning, strukturstöd, ökad samverkan med föräldrar och andra aktörer. Ett studiecenter för utformning av individualiserat stöd för elever som upplever svårigheter att nå målen: Omfattar studieteknik, motivationshöjande samtal, strukturstöd och stöd med kursarbetet. En coach som arbetar med elever, lärare och föräldrar för att utveckla arbetssätt och rutiner med syftet att stötta lärandet och elevers helhetsutveckling. Utveckla metoder, arbetssätt, rutiner och olika verktyg för att stötta ungas utveckling till att ta ansvar för sina studier. Omfattar utveckling av aktivt mentorskap, strukturerad och snabb återkoppling, uppföljning av resultat och måluppfyllelse och regelbundna utvärderingar samt elevnära arbetslag. Ungdomscoach gör regelbundna uppföljningar av elever som är i riskzon för avbrott. Coachen agerar som språkrör för eleverna och samverkar med personal på skolan kring utformningen av rätt insats för elevernas behov. Krokom Utveckling av KIA Utveckling av verksamhet: Multikompetent team (SYV, pedagoger och socialarbetare). Individualiserat, holistiskt stödprogram med kurser och aktiviteter, samt 10-veckors kickstartkurser. 6 Projektet Plug In Strömsund: Coaching och motivationshöjande strategier valdes ut i region Jämtland för att representera exempel på förebyggande arbete för elever som är i riskzon för att göra avbrott (målgrupp 1) Metodik: Datainsamling och analys Under hösten 2013 planerades och organiserades en kvalitativ undersökning av de olika delprojekten med syftet att bättre förstå hur deltagarna i projektet uppfattat arbetet i projektet och vad som har haft betydelse för att få fler unga att fullfölja sina gymnasiestudier, eller för de som har lämnat sina studier att hitta en meningsfull sysselsättning. Utifrån de nationella och lokala mål som satts upp för de respektive projekten, de metodbeskrivningar som utarbetats under hösten och eventuella lokala uppföljningar som genomförts i projekten utformades frågeställningar, intervjuguider och listor på relevanta dokument (se bilaga 1). Arbetet omfattade en undersökning av verkstädernas metoder, aktiviteter, olika verktyg, förhållningssätt och organisatoriska förutsättningar. Med avsikten att skapa fördjupad förståelse för hur deltagarna i de olika delprojekten upplevde (A) vad som fungerar, (B) hur arbetet fungerar, (C) varför arbetet fungerar och (D) vilka de viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet var, genomfördes sedan intervjuer, observationer, och insamling av relevanta dokument. Ansvarig processledare på PlugInnovation planerade datainsamlingen tillsammans med respektive lokal projektledare. En första planering med utkast av listor med relevanta dokument och personer att intervjua diskuterades innan detaljerna för intervjuguider och observationer fastställdes. Två processledare från PlugInnovation besökte sedan tillsammans de aktuella delprojekten under en heldag för dokumentinsamling, observationer och intervjuer. Urvalet av deltagare för intervjuer samt intervjuformen var avhängigt av projektets utformning. I några delprojekt var en person den centrala informanten, medan det i andra projekt fanns ett centralt team som drev projektet och involverade fler nyckelpersoner. Den lokala projektledaren gjorde, tillsammans med övrig personal i sin verksamhet, även en bedömning av vilka elever/ungdomar som skulle kunna delta i intervjuer. Den lokala projektledaren konstruerade ett schema för besöket och kontaktade alla som var aktuella för att delta i intervjuer. Intervjuer gjordes både enskilt och i grupp och ägde rum på olika platser beroende på deltagarnas situation och bekvämlighet. De flesta intervjuer skedde i skol-/lärcenter-miljö, men samtal skedde även på caféer och vid ett tillfälle i en ungdoms hem. Samtliga deltagare informerades om syftet med studien, var resultatet skulle publiceras och att de hade möjlighet att läsa igenom sammanfattningen av sina svar och ge ytterligare kommentarer efter att rapporterna blivit klara. Intervjuerna varade mellan en halvtimme och en timme beroende på deltagarnas individuella förutsättningar och önskemål. Intervjufrågorna följde inte nödvändigtvis samma 7 ordning, utan frågeguiden användes mer som en försäkring om att all viktig information skulle behandlas under samtalet. Syftet var att ge möjligheter för ny och oväntad information att få framträda. Alla intervjuer spelades in med hjälp av verktyget Audionote som även omfattar möjligheter att transkribera och anteckna i direkt anslutning till ljudfilen. En av processledarna hade under intervjuerna huvudansvar för att anteckna medan den andra ledde samtalet. Några av deltagarna filmades när de berättade om projektet och sitt arbete. I den första fasen av analysarbetet lyssnades intervjuerna igenom och transkriberades och dokumenten som samlats in lästes. Detta under upprepande tillfällen. Materialet kodades sedan med olika nyckelord och begrepp som sedan kom att bilda större teman. De teman som framträdde användes som utgångspunkt för att organisera och koda insamlat material och ligger till grund för beskrivningarna och tolkningarna i resultatdelen av den här rapporten. De citat som finns med i rapporten har valts ut för att de representerar dess teman. Citaten har vid några tillfällen ändrats något för att underlätta för läsaren, exempelvis vid upprepningar eller vissa omformuleringar. Alla deltagare har avidentifierats genom att presenteras utan namn. I Strömsund intervjuades den lokala projektledaren, som även är rektor på den aktuella skolan, elevcoachen, elever, en ytterligare rektor, lärare, elevhälsoteamet (EHT-team), samt en representant från utbildningsförvaltningen som varit involverad i projektet från start. Materialet omfattade även en dokumentation kring projektets utveckling och aktiviteter såsom projektbeskrivningar, kartläggningar, dokumentation kring det systematiska kvalitetsarbetet, utvärderingar samt olika verktyg såsom samtals-guider och uppföljningsmaterial (se vidare information på PlugInnovation.se, Metodbanken). 8 2. Plug In Strömsund: Coaching och motivationshöjande insatser Grundkonceptet i Plug In projektet i Strömsund består av en ny funktion i form av en elevcoach som anställts för att fånga upp och arbeta förebyggande med de elever i kommunens gymnasieskola som riskerar att avbryta sina studier. Projektet inkluderar även förstärkning av studie-yrkesvägledningen genom en utökad tjänst sedan Projektet startade under hösten 2012 och man har sedan dess utvecklat elevcoach-funktionen, nya arbetssätt, rutiner och samverkan på skolan. Under hösten 2013 anställdes den coach som nu innehar uppdraget och som intervjuats inför den här rapporten. I följande del av rapporten presenteras en övergripande bild av projektet för att beskriva dess struktur, och viktiga kontextuella bakgrundsfaktorer i kommunen såväl som i skolorganisationen, innan elevcoachfunktionen och övrig utveckling av det förebyggande arbetet på Hjalmar Strömergymnasiet beskrivs i mer detalj i kapitel Kommun och projektkontext Strömsunds kommun i Jämtlands län är den sjätte största kommunen i Sverige till ytan och har en befolkning på ca Invånare. Hjalmar Strömerskolan, där Plug In-projektet bedrivs, är belägen i Strömsund som är den största tätorten i kommunen. Skolan är den enda gymnasieskolan i kommunen och har ett stort upptagningsområde. För närvarande studerar ca 390 elever på skolan, många från Strömsund men även många pendlare från ytterområdena i kommunen, samt elever som bor på internat eller har eget boende. Skolan erbjuder 14 nationella program som inkluderar både studie-och yrkesförberedande program, samt 5 introduktionsprogram. De högskoleförberedande programmen inkluderar ekonomi, natur och samhällsvetenskapligt program med olika inriktningar, och de yrkesförberedande inkluderar bygg och anläggning, fordon och transport, handel och administration, och industritekniskt program med olika inriktningar. Hjalmar Strömerskolan är även ett idrottsgymnasium med en nationellt godkänd idrottsutbildning i sportskytte, och på skolan finns olika vuxenutbildningar, t ex yrkeshögskoleutbildning för vindkraftstekniker, certifierade utbildningar inom vård och omsorg m.fl. Eleverna på IM-programmen undervisas av samma pedagoger som elever på de nationella programmen och man arbetar på olika sätt med organisationen för att integrera eleverna på IM-programmet med eleverna på nationella program, och särskilt då elever som är i behov av att utveckla sina färdigheter i svenska. En annan viktig verksamhet som karakteriserar skolan är Ung Företagsamhet/Entreprenörskap (UF) där unga får chansen att starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår, och arbetet för att stärka de entreprenöriella förmågorna har länge varit ett starkt tema i den dagliga verksamheten, i undervisningssituationen Bakgrund och inledning: Skifte i synen på skolans uppdrag Bakgrunden till projektet var att man ville möta de förändrade villkoren för ungas möjligheter till framtida sysselsättning där krav på formell utbildning och gymnasieexamen skärpts alltmer. Genom deltagande i olika arbetsmarknadsprojekt hade man på förvalt- 9 ningsnivå fått översikt, och mycket insikter i situationen för de unga i kommunen som inte avslutat sin gymnasieutbildning. Projekten hade involverat samarbete över förvaltningsgränser vilket innebar att utbildning placerades i det större sammanhanget i samhället, i relation till individens framtida liv, vilket satte fokus på skolans uppdrag. De negativa konsekvenserna av att lämna skolan i förtid var tydliga, och att arbetet med att stötta alla unga att fullfölja gymnasiet var en fråga som behövde prioriteras i kommunen från olika perspektiv. Tidigare såg man det som ett alternativ att lämna skolan och det fanns något slags socialt skyddsnät trodde man, att det skulle fungera ändå. Det finns ju inte idag När det här projektet På Väg kom igång då lärde vi ju också oss på skolan på ett helt annat sätt att deras möjligheter att påverka sitt liv, det blir väldigt begränsat... (Rektor) Det har nog tyvärr funnits lite för vattentäta skott mellan skolan och avnämarna på olika sätt, så det har nog blivit så att man i skolan har tänkt lite: ja den här eleven vill sluta skolan och det är ett väl underbyggt beslut, föräldrarna tycker det är helt OK, man har andra planer. Ja, men då måste det få bli så. I dagsläget resonerar vi egentligen tvärtom Plug In projektet kändes lite grann som en möjlighet för oss att få testa lite saker som stärker just den här förändrade synen (Förvaltningschef) En annan viktig bidragande faktor till att man upplevde ett behov av att se över och förändra vissa strukturer och rutiner var en tydlig förändring i elevunderlaget i kommunen. En ökande andel nyanlända elever i behov av att snabbt komma in på nationella program krävde förändringar i strukturerna på skolan, och särskilt såg man behov av utveckling inom introduktionsprogammen. Under samma period kom även den nya läroplanen för gymnasieskolan som innebar en del förändringar och till viss del ändrade krav och förutsättningar för arbetet i skolan. En av rektorerna vid Hjalmar Strömerskolan menade att hon i samband med arbetet med de nya läroplanerna även fått ganska mycket stöd i sitt arbete från förvaltningsnivå, för att 10 kunna tänka annorlunda med arbetet både inom ramarna för organisationen med de olika funktioner som finns, såväl som att tänka utanför de traditionella ramarna och utvärdera möjligheter av att utveckla nya funktioner för att möta elevernas behov Behov av fler kompetenser och förtydligade roller Ledningen och personalen på skolan såväl som förvaltningschefer uppl
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x