of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

P O D N I K O V Á N O R M A

Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 29 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Změna: 0 Strana 1 z 11 P O D N I K O V Á N O R M A Schválil: Ing. František Procházka, jednatel firmy Lamitec Czech Určeno jen pro vnitropodnikovou potřebu. Předávání, rozmnožování a sdělení obsahu není
Transcript
Změna: 0 Strana 1 z 11 P O D N I K O V Á N O R M A Schválil: Ing. František Procházka, jednatel firmy Lamitec Czech Určeno jen pro vnitropodnikovou potřebu. Předávání, rozmnožování a sdělení obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno správcem dokumentace. Výtisky předávané třetím osobám musí být označeny NEKONTROLOVANÝ VÝTISK - jen pro informaci . Změna: 0 Strana 2 z 11 Přehled změn Změna Strany Předmět změny Datum Podpis Změna: 0 Strana 3 z 11 PŘEDMLUVA Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a používání lepicích listů ze skleněné tkaniny impregnovaných samozhášivou epoxidovou pryskyřicí, označených (dále jen Lampreg) a skládá se z části I - specifikace výrobku, části II - zkoušení a z materiálových listů pro jednotlivé druhy Lampregu, které jsou jako přílohy součástí této normy. Související normy ČSN ČSN Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Dĺžkové meradlá. Oceĺové stáčacie metre a dvojmetre s automaticky vyťahovaným pásmom ČSN Mikrometrická měřidla na vnější měření. Mikrometry s rovinnými měřicími doteky. Základní rozměry ČSN Plasty. Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení Normy jakosti surovin ANSI/IPC-EG-140 IPC standard USA Související předpisy Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnic MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZ Sv ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech Údaje o vypracování normy Zpracovatel: LAMITEC CZECH, Parubice - Semtín Změna: 0 Strana 4 z 11 Seznam příloh Příloha č. 1: Materiálový list č Příloha č. 2: Materiálový list č Příloha č. 3: Materiálový list č Příloha č. 4: Materiálový list č Změna: 0 Strana 5 z 11 Část I SPECIFIKACE VÝROBKU 1 Identifikace výrobku Obchodní název: 2 Vzhled Lampreg je dodáván v barvě přírodní, tj. takové, která je získána použitím epoxidové pryskyřice a skleněné výztuže. 3 Princip výroby Lampreg se vyrábí impregnací skleněné tkaniny samozhášivou epoxidovou pryskyřicí. Pryskyřice je po nanesení částečně vytvrzena do tzv. stádia B. 4 Technické požadavky 4.1. Lampreg se vyrábí ve standardním rozměru přířezu-archu (1260 x 955) mm s dovolenou odchylkou ±5 mm nebo v rolích o šířce (1260 ±5) mm a délce cca 350 m. Změna rozměrů se připouští po dohodě a následném schválení s odběratelem. 4.2 Typ skleněné tkaniny použitý při výrobě jednotlivých typů Lampregu a tloušťka ve vylisovaném stavu jsou vždy uvedeny v příslušném materiálovém listu. 4.3 Další technické požadavky musí odpovídat hodnotám uvedeným v materiálových listech příslušného typu Lampregu (viz přílohy). Prepregy s jinými technickými parametry než jsou uvedeny v jednotlivých materiálových listech je možné zhotovit na základě dohody s odběratelem. 5 Balení Všechny lepicí listy musí být uloženy v balíku shodně s ohledem na směr osnovy skelné tkaniny a tento směr musí být vhodně vyznačen. Lampreg dodávaný v arších se balí do PE fólií a sulfátového papíru zpravidla po 150 ks. Pět těchto dávek (nebo požadované množství) se umístí na paletu, překryje dřevěným rámem a zabezpečí Změna: 0 Strana 6 z 11 ocelovou nebo plastovou páskou tak, aby během dopravy a skladování nedošlo k mechanickému poškození. Lampreg dodávaný v rolích je navinut na dutinku o vnitřním průměru 75 mm a délce 1340 až 1350 mm. Role je dvakrát ovinuta PE fólií, ovin zajištěn na dutinku páskou. 6 Značení Každá obalová jednotka je opatřena štítkem s těmito údaji: - označení výrobce - obchodní název výrobku - datum výroby - množství v m 2 - číslo této normy a standardní klasifikace produkce 7 Doprava Lampreg se dopravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. 8 Skladování Lampreg se skladuje v čistých chladných prostorách při relativní vlhkosti 30 až 60 %. Dlouhodobým skladováním a působením vyšších teplot (nad 10 C) dochází ke změnám reaktivity (poklesu tekutosti prepregu). Při skladování Lampregu při teplotě max. 20 C a relativní vlhkosti 30 až 50 % je jeho zpracovatelnost po dobu 3 měsíců. 9 Použití Lampreg se používá jako lepicí list zejména při výrobě vícevrstvých desek plošných spojů. 10 Další informativní fyzikální a bezpečnostně-technické údaje o výrobku Lampreg je nehořlavý. Změna: 0 Strana 7 z Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví Listy Lampregu, resp. jeho složky před vytvrzením mohou ohrozit zdraví především při přímém styku s pokožkou a sliznicemi mechanicky i chemicky, některé z nich vyvolávají přecitlivělost. Při vdechování výparů, popř. prachu poškozují dýchací cesty. Při práci s Lampregem, zvláště při tepelném zpracování, je třeba technickými a organizačními opatřeními (hermetizace, větrání, místní odsávání) zajistit, aby nebyla překročena NPK-P pro skleněná vlákna, která je dána hodnotou celkové koncentrace prachu 4 mg.m -3 nebo počtem respirabilních vláken 0,2 cm -3 a aby nebyla překročena NPK-P dimethylformamidu 30 mg.m -3 v celosměnovém průměru a 60 mg.m -3 hodnota mezní. Při manipulaci (stříhání nebo řezání) s Umapregem se mohou uvolňovat úlomky skleněného vlákna, je proto třeba dbát na osobní hygienu a čistotu pracoviště a používat osobní ochranné pracovní pomůcky (ochranné rukavice, ochranné brýle, keprový oděv, respirátor event. další dle potřeby). Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce a před jídlem je nutno pokožku rukou umýt vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem. První pomoc Při zasažení očí: vymývat 10 až 15 minut proudem čisté pokud možno vlažné vody při maximálně rozevřených víčkách. Při zasažení kůže: umýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při nadýchání : přerušit expozici a postiženého přenést na čerstvý vzduch. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, zejména při zasažení oka dopravit postiženého k lékařskému ošetření v době co nejkratší a s informovaným doprovodem. Změna: 0 Strana 8 z 11 Část II ZKOUŠENÍ Není-li dále stanoveno jinak, používají se chemikálie stupně čistoty p.a. Při provádění zkoušek se musí dodržovat ustanovení ČSN Není-li stanoveno jinak, provádí se příprava vzorků a zkoušky za normálních podmínek podle ČSN Vzorkování Pro každou zkoušku se použijí 3 zkušební tělesa o rozměrech cca 1 dm 2, která se vystřihnou nebo vyříznou ve směru kolmo na osnovu nejméně 2,5 cm od okraje na obou krajích a ve středu archu z každé dodávky z nahodile vybraného lepicího listu. Získané vzorky se zváží s přesností 0,001 g. 2 Rozměry Délka a šířka Lampregu se měří délkovým měřidlem (ČSN ) s přesností 1 mm. Tloušťka se měří mikrometrickým měřidlem (ČSN ) s přesností 0,01 mm. Změna: 0 Strana 9 z 11 3 Stanovení pryskyřice 2.1 Podstata metody Obsah pryskyřice se stanoví vážkově. 2.2 Pracovní pomůcky Muflová pec Analytické váhy Exsikátor 2.3 Postup zkoušky Vzorky připravené podle čl. 1 části II se zváží a vloží do muflové pece +) vyhřáté na (650 ±10) C po dobu cca 10 minut. Při těchto podmínkách dojde ke spálení pryskyřice. Pokud vypálené vzorky nejsou bílé, pryskyřice není kvantitativně spálena, prodlouží se expozice v muflové peci o 5 minut. Vypálené vzorky se nechají vychladnout v exsikátoru a opět se zváží. Z úbytku váhy po spálení se určí obsah pryskyřice. 2.3 Výpočet Obsah pryskyřice (x) v % se vypočítá podle vzorce: m - m 1 x = , m kde m je hmotnost navážky vzorku před sušením, v g; m 1 hmotnost vzorku po sušení, v g. Poznámka: výrobce prepregu může stanovit obsah pryskyřice v lepicím listu také z přírůstku hmotnosti skleněné tkaniny po impregnaci. +) Při stanovení obsahu pryskyřice v lepicím listu spálením v muflové peci při 650 C se uvolňují dráždivé látky, proto musí být zajistěn dokonalý odtok plynných zplodin od muflové pece. Změna: 0 Strana 10 z 11 4 Stanovení želatinace při 171 C (B čas prepregu) 4.1 Podstata metody Doba želatinace se stanoví jako čas potřebný k přechodu taveniny pryskyřice v gel. 4.2 Pracovní pomůcky Topná deska Jemné síto Stopky Špejle 4.3 Postup zkoušky Ze vzorku připraveného podle čl. 1 části II se vydrtí pryskyřice a přesije se přes jemné síto (zachycení vláken sklotextilu). 200 ±20 mg této pryskyřice se nasype na topnou desku vyhřátou na (171 ±0,5) C. Zapnou se stopky a vyčká se 20 s. Dřevěnou špejlí se krouživým pohybem promíchává vzorek a současně se zkouší odtažením špičky špejle od plochy plotny tzv. vláknění vzorku. Ploška, která je vytvořena rozteklou pryskyřicí je v průměru asi 15 mm. V okamžiku, kdy dojde k přetržení vlákna se zastaví stopky. Naměřená hodnota v sekundách udává dobu želatinace (B čas) při 171 C. Změna: 0 Strana 11 z 11 5 Stanovení minimální viskozity taveniny pryskyřice při 140 C 5.1 Podstata metody Měří se viskozita taveniny, pomocí rotačního viskozimetru typu deska - kužel, při 140 C. 5.2 Pracovní pomůcky - Rotační viskozimetr typu deska - kužel s vyhřívanou deskou a nastavitelnou rychlostí otáčení (na př. VISCO-PLOT, kužel typ D) Průměr kužele 20 ± 0,5 mm Výška kužele 2 mm Vrcholový úhel 2 o - Jemné síto s šířkou ok 0,5 mm - Měřič času - Plastové sáčky (PE) pro vydrcení pryskyřice z prepregu 5.3 Postup zkoušky Viskozimetr se musí nastavit tak, aby byl povrch desky viskozimetru předehřát na (140 ± 0,3) C. Deska viskozimetru se musí předehřívat alespoň 30 minut. Nepředehřátý měřící kužel se spustí na předehřátou desku a po dobu 2 minut ± 10s se s ní udržuje v kontaktu. Ze vzorku připraveného podle čl. 1 části II. se vydrtí pryskyřice a přeseje přes síto (zachycení vláken sklotextilu). Po té se kužel zvedne a během 5s se vzorek prášku pryskyřice umístí na horkou desku tak, aby byl soustředěn pod kužel. Spustí se měřič času a nastaví požadovaná rychlost otáčení. Pro přístroj VISCO-PLOT a kužel typu D se nastaví 6 otáček/minutu - rychlost 1. Po 30 sekundách se rotující měrný kotouč spustí do spodní polohy. Ručička přístroje, která zaznamenává určitý odpor proti otáčení měrného kotouče v pryskyřici, začne z nulové polohy velmi rychle stoupat. Po chvíli se ustálí a začne zvolna klesat, dosáhne minima, které se zaznamená. 5.4 Výpočet Při stanovení viskozity na zařízení VISCO-PLOT s kuželem typu D se hodnota viskozity taveniny pryskyřice v Pas (tzv. melt viskozity ) vypočítá po znásobení počtu dílků dosažené minimální výchylky číslem 5,12. Jeden dílek stupnice je 5,12 Pa.s. L A M P R E G Změna: 0 Příloha č. 1 Strana 1 z 1 Materiálový list č. 1 Lampreg Identifikace výrobku Obchodní název: Lampreg Typ skleněné tkaniny Při výrobě Lampregu 7628 je použit typ skleněné tkaniny 7628, který má plošnou hmotnost 205 g.m Technické požadavky Lampreg 7628 musí vyhovovat těmto kvalitativním požadavkům: Z n a k j a k o s t i J e d n o t k a H o d n o t a Tloušťka ve vylisovaném stavu mm 0,180 ±0,025 Obsah pryskyřice % 44 ±3 Doba želatinace při 171 C s 140 ±25 Viskozita při 140 C, minimálně Pa.s 80 ±15 L A M P R E G Změna: 0 Příloha č. 2 Strana 1 z 1 Materiálový list č. 2 Lampreg Identifikace výrobku Obchodní název: Lampreg Typ skleněné tkaniny Při výrobě Lampregu 2116 je použit typ skleněné tkaniny 2116, který má plošnou hmotnost 105 g.m Technické požadavky Lampreg 2116 musí vyhovovat těmto kvalitativním požadavkům: Z n a k j a k o s t i J e d n o t k a H o d n o t a Tloušťka ve vylisovaném stavu mm 0,115 ±0,013 Obsah pryskyřice % 47 ±3 Doba želatinace při 171 C s 140 ±25 Viskozita při 140 C, minimálně Pa.s 80 ±15 L A M P R E G Změna: 0 Příloha č. 3 Strana 1 z 1 Materiálový list č. 3 Lampreg Identifikace výrobku Obchodní název: Lampreg Typ skleněné tkaniny Při výrobě Lampregu 2112 je použit typ skleněné tkaniny 2112, který má plošnou hmotnost 69 g.m Technické požadavky Lampreg 2112 musí vyhovovat těmto kvalitativním požadavkům: Z n a k j a k o s t i J e d n o t k a H o d n o t a Tloušťka ve vylisovaném stavu mm 0,075 ±0,013 Obsah pryskyřice % 60 ±3 Doba želatinace při 171 C s 140 ±25 Viskozita při 140 C, minimálně Pa.s 80 ±15 L A M P R E G Změna: 0 Příloha č. 4 Strana 1 z 1 Materiálový list č. 4 Lampreg Identifikace výrobku Obchodní název: Lampreg Typ skleněné tkaniny Při výrobě Lampregu 1080 je použit typ skleněné tkaniny 1080, který má plošnou hmotnost 47,5 g.m Technické požadavky Lampreg 1080 musí vyhovovat těmto kvalitativním požadavkům: Z n a k j a k o s t i J e d n o t k a H o d n o t a Tloušťka ve vylisovaném stavu mm 0,063 ±0,013 Obsah pryskyřice % 62 ±3 Doba želatinace při 171 C s 140 ±25 Viskozita při 140 C, minimálně Pa.s 80 ±15
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x