of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners

Category:

Shopping

Publish on:

Views: 41 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Ceiling-mounted cassette type Corner model FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE
Transcript
OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Ceiling-mounted cassette type Corner model FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ Nederlands Português Ðóññêèé [1] Thank you for purchasing this Daikin air conditioner. Carefully read this operation manual before using the air conditioner. It will tell you how to use the unit properly and help you if any trouble occurs. This manual explains about the indoor unit only. Use it along with the operation manual for the outdoor unit. After reading the manual, file it away for future reference. Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin. Lesen Sie dieses Betriebshandbuch vor Inbetriebnahme der Klimaanlage sorgfältig durch. Sie erfahren hier, wie die Einheit korrekt genutzt wird, und es ist lhnen bei Störungen behilflich. Das Betrieshandbuch erklárt nur das Innenaggregat. Verwenden Sie es deshalb zusammen mit dem entsprechenden Handbuch für das Aussenaggregat. Wenn Sie das Handbuch durchgelesen haben, bewahren Sie es gut auf, damit Sie auch später noch nachschlagen können. Nous vous remercions pour votre acquisition de ce système de climatisation Daikin. Lisez attentivement ce manuel avant d utiliser le climatiseur. Il vous expliquera comment vous servir correctement de l appareil et vous guidera en cas de problème. Ce manuel ne décrit que l unité intérieure. Utilisez-le avec le manuel de l unité extérieure. Lorspue vous aurez lu le manuel, rangez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Wij danken u voor de a ankoop van deze Daikin-airconditioner. Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door voordat u de airconditioner gebruikt. Het omvat uitleg over het correcte gebruik van de unit en biedt hulp in geval een storing mocht optreden. Deze handleiding beschrijft alleen het binnentoestel. Gebruik ze samen met de bedieningshandleiding voor het buitentoestel. Gebruik deze handleiding voor verdere raadpleging. Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin. Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado. Este indicar-lhe-á como deverá utilizar a unidade correctamente e ajudá-lo-á no caso de surgir qualquer problema. Este manual apenas contém explicações sobre a unidade interior. Use-o em conjunto com o manual de operação da unidade exterior. Depois de ler o manual, guarde-o a fim de o poder consultar caso venha a ser preciso. Блаãодарим за поêóпêó êондиционера Daikin. До начала работы с êондиционером внимательно изóчите данное рóêоводство по эêсплóатации. В нем излаãаются правила пользования и приводятся реêомендации по поисêó и óстранению неисправностей. В данном рóêоводстве рассматривается тольêо êомнатный блоê. Использóйте еãо вместе с рóêоводством для нарóжноãо блоêа. После изóчения рóêоводства сохраните еãо для справêи. Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire Daikin. Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes de utilizar el acoundicionador de aire. Dicho manual le indicará cómo utilizar adecudamente la máquina y le ayudará en caso de avería. Este manual describe sólo la unidad interior. Utilice conjuntamente con el manual de instrucciones de la unidad exterior. Después de leer el manual, consérvelo para consultas futuras. La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore d aria Daikin Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il condizionatore. Contiene le istruzioni per usare correttamente l unità e per rimediare ad eventuali problemi di funzionamento. Il presente manuale é valido per l unità interna. Utilizzarlo congiuntamente al manuale d istruzioni per l unità esterna. Dopo averlo letto, conservare il manuale per consultazioni future. Σαò ευχαριστοýìε που αγορüσατε αυτþ την κλιìατιστικþ συσκευþ τηò Daikin. ÄιαβÜστε προσεκτικü αυτü το εγχειρßδιο χρþσηò πριν χρησιìοποιþσετε την κλιìατιστικþ συσκευþ. Θα σαò εξηγþσει πωò να χρησιìοποιεßτε τη ìονüδα σωστü και θα σαò βοηθþσει αν παρουσιαστεß κüποιο πρüβληìα. Αυτü το εγχειρßδιο περιγρüφει ìüνο την εσωτερικþ ìονüδα. ΧρησιìοποιÞστε το ìαζß ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò για την εξωτερικþ ìονüδα. Αφοý διαβüσετε το εγχειρßδιο, φυλüξτε το για ìελλοντικþ χρþση. INHOUD AFBEELDINGEN... [1] 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN BENAMING VAN DE ONDERDELEN ONDERHOUD GELUIDSDRUKNIVEAU... 4 De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies. Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen. Koelmiddeltype R410A R407C GWP (1) waarde ,5 (1) GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel) Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale dealer. 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN We adviseren u om deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door te nemen om alle functies van de airconditioner optimaal te kunnen benutten en om storingen als gevolg van verkeerde bediening te voorkomen. Dit product is ingedeeld in de categorie apparaten niet voor algemeen gebruik. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door deskundige of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en boerenbedrijven, of voor commercieel gebruik door leken. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij supervisie of instructie krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en als zij de gevaren in betrekking hiermee begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de in de handleiding beschreven personen. Het apparaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt door jongere kinderen of personen die niet bevoegd zijn om airconditioners te bedienen. Dit leiden tot elektrische schokken of verwondingen. In deze handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN. Volg altijd onderstaande veiligheidsaanwijzingen: deze zijn allemaal belangrijk om de veiligheid te waarborgen. WAARSCHUWING... Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot serieus of dodelijk letsel. VOORZORGSMAATREGELEN...Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of gemiddeld letsel. Deze aanduiding wordt ook gebruikt om de aandacht te vestigen op onveilige werkwijzen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een plaats waar hij voor elke gebruiker goed bereikbaar is. Zorg er tevens voor, dat elke nieuwe gebruiker deze gebruiksaanwijzing overhandigd krijgt. WAARSCHUWING Schakel de netspanning van de airconditioning onmiddellijk uit wanneer u iets ongewoons opmerkt (zoals een brandlucht) en neem contact op met uw dealer. Wanneer u de airconditioner onder dergelijke omstandigheden blijft gebruiken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schokken of brand. Laat onderhoud en reparaties uitsluitend door uw dealer uitvoeren. Door onoordeelkundige aanpassingen, reparaties en onoordeelkundig uitgevoerd onderhoud kunnen storingen, waterlekkage en elektrische schokken en brand ontstaan. Gebruik alleen zekeringen van het juiste amperage. Het vervangen van zekeringen door een stukje ijzerdraad of soortgelijke voorwerpen kan elektrische schokken, brand, verwonding of schade aan de airconditioner tot gevolg hebben. Neem contact op met uw dealer als de airconditioner onder water is komen te staan als gevolg van een natuurramp zoals een overstroming of een storm. In een dergelijk geval mag u de airconditioner niet gebruiken, omdat dit anders defecten, elektrische schokken of brand kan veroorzaken. Start en stop de airconditioner met de afstandsbediening. Gebruik hiervoor nooit de stroomonderbreker. Dit kan brand of waterlekkage veroorzaken. Als er bovendien een automatische resetregeling voorzien is tegen stroomuitval en er opnieuw stroom is, zal de ventilator plots gaan draaien, waardoor u gewond kunt raken. Gebruik de airconditioner niet in een omgeving met veel oliedampen, zoals de dampen van bakolie of machine-olie. Deze oliedampen kunnen barsten veroorzaken aan de airconditioner, elektrische schokken of brand. 1 Nederlands Gebruik geen ontvlambare materialen (bijv. haarspray of insectenverdelger) in de buurt van de airconditioner. Maak de airconditioner niet schoon met organische oplosmiddelen zoals witte spiritus. Gebruik van organische oplosmiddelen kan resulteren in barsten in de airconditioner, elektrische schokken of brand. Gebruik de airconditioner niet op plaatsen met buitensporig veel vettige rook, zoals in keukens, of op plaatsen met ontvlambare of corrosieve gassen, of metaalstofdeeltjes. Gebruik van de airconditioner in dergelijke ruimten kan resulteren in brand of een defect aan de airconditioner. Let op voor brand in geval van koelmiddellekkage. Als de airconditioner niet correct werkt, d.w.z. geen koude of warme lucht genereert, kan dit het gevolg zijn van koelmiddellekkage. Neem contact op met uw lokale dealer voor hulp. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt gewoonlijk niet weg. Als het toch weglekt en in contact komt met een onbedekte brander, verwarmings- of kooktoestel, kunnen er schadelijke chemische verbindingen ontstaan. Zet de airconditioner uit en neem contact op met uw locale dealer. Zet de airconditioner pas weer aan nadat de erkende servicemedewerker heeft bevestigd dat het lek is hersteld. Steek geen voorwerpen of vingers in de luchtinlaat, de luchtuitlaat of de luchtroosters. De ventilator draait met hoge snelheid en kan ernstig letsel veroorzaken. Raadpleeg uw plaatselijke dealer over de reiniging van het binnenste van de airconditioner. Verkeerde reiniging kan de plastic onderdelen beschadigen of een storing, lekkage of elektrische schok veroorzaken. Voorkom langdurige blootstelling aan de koude lucht en voorkom dat de temperatuur in de kamer te laag wordt. Kou is niet bevorderlijk voor de gezondheid. Uw fysieke conditie kan verslechteren en uw gezondheid kan worden aangetast. Laat de apparatuur door uw dealer installeren. Als u de werkzaamheden zelf uitvoert, kan dit leiden tot waterlekkage, elektrische schokken en brand. Laat los verkrijgbare accessoires door vakbekwaam personeel installeren. Gebruik alleen de voorgeschreven los verkrijgbare accessoires. Als een defect ontstaat door uw eigen werkzaamheden, kan dit leiden tot waterlekkage, elektrische schokken of brand. Laat de apparatuur door uw dealer verplaatsen of verwijderen. Door een niet volledig uitgevoerde installatie kunnen storingen, waterlekkage, elektrische schokken en brand ontstaan. De airconditioner moet geaard worden. Aard de airconditioner niet op een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan kortsluiting of brand veroorzaken. Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders kan de airconditioner beschadigen. Plaats een aardlekschakelaar. Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Gebruik altijd een apart stopcontact voor deze airconditioner. Indien dit niet wordt gedaan, kan er grote warmte ontstaan, brand of een defect aan de airconditioner. Neem bij lekkage van de koelvloeistof contact op met uw verdeler. Wanneer de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, moeten de nodige stappen worden genomen om te voorkomen dat bij lekkage de koelmiddelconcentratie te hoog wordt. Als de koelvloeistofconcentratie te hoog wordt, kunnen er gebreken door zuurstofgebrek ontstaan. VOORZORGSMAATREGELEN Houd de kinderen in het oog en zorg ervoor dat ze niet met de binnenunit of de afstandsbediening spelen. Wanneer een kind het toestel bij toeval gebruikt, kan dit elektrische schokken of verwondingen tot gevolg hebben. Laat geen kinderen op de unit klimmen en plaats er geen voorwerpen op. Dit om ongevallen en indeuken te voorkomen. Laat kinderen niet op of rondom de buitenunit spelen. Als de buitenunit verkeerd wordt aangeraakt, kan dit resulteren in letsel. Stel uw kinderen, huisdieren en kamerplanten niet rechtstreeks aan de luchtstroom bloot. Dit is niet bevorderlijk voor hun gezondheid. Plaats geen spuitbussen bij de airconditioner en vermijd het gebruik in de buurt ervan. Dit om brandgevaar te voorkomen. Spoel de airconditioner of de afstandsbediening niet af met water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken. Plaats geen voorwerpen met water erin (bloemenvaas, enz.) op de binnenunit, dit kan resulteren in elektrische schokken of brand. Plaats ontvlambare middelen, zoals spuitbussen, minimaal 1 meter van de luchtuitlaat verwijderd. Dit om ontploffing te voorkomen als gevolg van de warme lucht die uit de binnen- of buitenunit komt. Zet de airconditioner volledig uit wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt. Anders kan hij oververhit raken of vuur vatten ten gevolge van stofophoping. Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen bladeren en ander afval rond de unit ophopen. Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen. Schakel de airconditioner uit voordat u deze schoonmaakt en schakel de stroomonderbreker uit. Dit om elektrische schokken of verwonding te voorkomen. Bedien de airconditioner niet met natte handen, eveneens om elektrische schokken te voorkomen. Nederlands 2 Raak nooit de inwendige onderdelen van de afstandsbediening aan. Aanraken van bepaalde interne onderdelen kan resulteren in een elektrische schok of beschadiging van de afstandsbediening. Neem contact op met uw lokale dealer voor het controleren of afstellen van interne onderdelen. Wanneer de airconditioner tegelijk met een ander verwarmingstoestel wordt gebruikt, moet er voldoende ventilatie zijn in de kamer om zuurstofgebrek te voorkomen. Leg de afstandsbediening niet op een plaats waar deze nat kan worden. Als er water in de afstandsbediening terechtkomt, bestaat er kans op kortsluiting en beschadiging van de elektrische onderdelen. Let goed op bij het schoonmaken of nakijken van het luchtfilter. De werkzaamheden vinden op grotere hoogte plaats, dus wees zeer voorzichtig. Als de stellage onstabiel is, kunt u vallen of uitglijden met letsel tot gevolg. Verwijder nooit het luchtuitlaatrooster van de buitenunit. Het rooster biedt bescherming tegen de hogesnelheid ventilator, die letsel kan veroorzaken. Raak de luchtinlaat of de aluminium vin van de airconditioner niet aan om persoonlijk letsel te voorkomen. Plaats geen dingen onder de binnenunit die gevoelig zijn voor vochtschade, anders loopt u het risico dat zij beschadigd raken door water. Onder bepaalde omstandigheden kunnen condensatie op de unit of koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een verstopte afvoer lekkage tot gevolg hebben, waardoor het betrokken voorwerp verstopt of beschadigd kan raken. Plaats geen verwarmingstoestellen meteen onder de binnenunit. De hitte ervan kan resulteren in vervorming van de ombouw. Plaats geen verbrandingstoestellen in de luchtstroom van de airconditioner. Dit om onvolledige verbranding te voorkomen. Blokkeer de luchtinlaat- en uitlaatopeningen niet. Een verminderde luchtstroom kan resulteren in inferieure prestaties of een defect. Gebruik de airconditioner alleen om de lucht te koelen of te verwarmen. Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden, zoals het bewaren of beschermen van levensmiddelen, dieren, planten, precisie-instrumenten of kunstwerken, omdat dergelijke voorwerpen aangetast kunnen worden. Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar ontvlambare gassen kunnen voorkomen. Als er een gaslek optreedt en gas zich ophoopt in de airconditioner, kan brand ontstaan. Leg de afvoerleiding correct aan om een volledige afvoer te garanderen. Als de afvoerleiding niet correct geplaatst is, zal er geen afvoer uit de unit plaatsvinden. Er kan zich dan vuil en stof ophopen in de afvoerleiding, wat waterlekkage tot gevolg kan hebben. Als dit het geval is, moet u de airconditioner stopzetten en contact opnemen met uw dealer. VOOR SERVICEPERSONEEL WAARSCHUWING Zorg dat vooraleer te starten met een inspectie van de elektrische componenten (regelkast, ventilatormotor, afvoerpomp, enz.) alle stroom naar de binnen- en buitenunits is afgesloten, anders loopt u het risico op een elektrische schok. Zorg er bij het reinigen van de warmtewisselaar voor om de regelkast, ventilatormotor en afvoerpomp te verwijderen. Water of wasmiddel kan de isolatie van de elektrische componenten aantasten en dat kan resulteren in het uitbranden van de componenten. 2. BENAMING VAN DE ONDERDELEN Zie afbeelding 1 op pagina [1] 1. Afvoerpomp (ingebouwd) 2. Voert het vocht af, dat tijdens het koelen uit de kamer wordt gehaald. 3. Luchtstroomklep (bij de luchtuitlaat) 4. Luchtuitlaat 5. Afstandsbediening 6. Luchtfilter 7. Inlaatgrille 3. ONDERHOUD WAARSCHUWING Laat al het onderhoud, behalve het dagelijkse onderhoud, uitvoeren door een erkend monteur. Schakel, voordat u bekabeling aanraakt, eerst voedingschakelaars uit. Laat de installatie van optionele onderdelen uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Gebruik uitsluitend originele optionele onderdelen. Door de installatie zelf uit te voeren kunnen waterlekkage, gevaar voor elektrische schokken en brand ontstaan. VOORZORGSMAATREGELEN Vergeet niet om de airconditioner, voordat u deze gaat reinigen, eerst uit te schakelen. Wanneer u dat niet doet kan gevaar voor elektrische schokken of letsel ontstaan. Reinig de airconditioner nooit met water. Wanneer u dit toch doet kan gevaar voor elektrische schokken ontstaan. Raadpleeg het installatiebedrijf over de reiniging van het binnenste van de airconditioning. Verkeerde reiniging kan de plastic onderdelen beschadigen of een storing, lekkage of elektrische schok veroorzaken. Let goed op bij het schoonmaken of nakijken van het luchtfilter. De werkzaamheden vinden op grotere hoogte plaats, dus wees zeer voorzichtig. Als de stellage onstabiel is, kunt u vallen of uitglijden met letsel tot gevolg. 3 Nederlands HET REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER Reinig het luchtfilter als op de afstandsbediening de aanduiding of Reinig filter aub verschijnt. Reinig het luchtfilter vaker als de unit is geïnstalleerd in een ruimte, waar de lucht zeer vuil is. (Het verdient aanbeveling om het luchtfilter eenmaal per halfjaar te reinigen.) 1. Open de inlaatgrille. Schuif de twee knoppen tegelijkertijd in de richting van de pijl en laat de grille langzaam zakken. Zie afbeelding 2 op pagina [1] Laat de inlaatgrille niet los als u deze opent of sluit. Als u de grille loslaat, zorgt de veer er voor, dat de grille dichtklapt. 2. Verwijder de luchtfilters. Ondersteun met één hand het filter en neem met de andere hand het uitsteeksel vast en trek het filter voorzichtig uit de unit. Zie afbeelding 3 op pagina [1] 3. Reinig het luchtfilter. Gebruik een stofzuiger A) of was het luchtfilter met water B). A) Reinigen met een stofzuiger B) Reinigen met water Gebruik een zachte borstel en een neutraal schoonmaakmiddel om het luchtfilter te reinigen. In geval van BRC1C Druk op de knop FILTERAANDUIDING OPNIEUW INSTELLEN. Verwijder het luchtfilter uitsluitend om het te reinigen. Het filter kan door onnodig hanteren worden beschadigd. HET REINIGEN VAN DE INLAATGRILLE 1. Open de inlaatgrille. Schuif de twee knoppen tegelijkertijd in de richting van de pijl en laat de grille langzaam zakken. Zie afbeelding 2 op pagina [1] 2. Demonteer de inlaatgrille. Neem de grille uit de scharnierpunten. Zie afbeelding 5 op pagina [1] 3. Reinig de inlaatgrille. Gebruik een zachte borstel en een neutraal schoonmaakmiddel om de inlaa
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x