of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen

Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 17 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen Communicatie- & Informatiewetenschappen Filosofie Geschiedenis Kunst- & cultuurwetenschappen Letterkunde Mediastudies Neerlandistiek Taalwetenschappen
Transcript
Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen Communicatie- & Informatiewetenschappen Filosofie Geschiedenis Kunst- & cultuurwetenschappen Letterkunde Mediastudies Neerlandistiek Taalwetenschappen Theologie & Religiewetenschappen binnen de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Geesteswetenschappen 1 INHOUD: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling... 3 art. 1.2 begripsbepalingen... 3 PARAGRAAF 2 TOELATING... 5 art. 2.1 toelatingseisen opleiding... 5 art. 2.2 Nederlandse taal voor studenten met een buitenlandse vooropleiding... 5 art. 2.3 toelatingsprocedure... 5 art. 2.4 pre-master... 5 PARAGRAAF 3 INHOUD EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING... 6 art. 3.1 doel van de opleiding... 6 art. 3.2 vorm van de opleiding... 6 art. 3.3 taal waarin de opleiding wordt verzorgd... 6 art. 3.4 studielast... 6 art. 3.5 programma s; startmomenten... 6 art. 3.6 samenstelling programma s... 6 art. 3.7 onderdelen elders... 6 art. 3.8 feitelijke vormgeving onderwijs... 7 PARAGRAAF 4 ONDERWIJS... 8 art. 4.1 cursus... 8 art. 4.2 ingangseisen cursussen... 8 art. 4.3 inschrijving voor cursussen... 8 art. 4.4 aanwezigheids- en inspanningsverplichting... 8 art. 4.5 deelname aan cursussen; voorrangregels... 8 PARAGRAAF 5 TOETSING art. 5.1 algemeen art examencommissie art. 5.3 toetsing stage of onderzoekopdracht en scriptie art. 5.4 cijfers art. 5.5 reparatie: aanvullende of vervangende toets art. 5.6 toetsvorm art. 5.7 mondelinge toetsen art. 5.8 toetsvoorziening bijzondere gevallen art. 5.9 termijn beoordeling art geldigheidsduur art inzagerecht art vrijstelling art halen van meerdere diploma s art fraude en plagiaat PARAGRAAF 6 EXAMEN art. 6.1 examen art. 6.2 judicium cum laude art. 6.3 graad art. 6.4 getuigschrift art. 6.5 final Grade Point Average (GPA) PARAGRAAF 7 STUDIEBEGELEIDING art. 7.1 studievoortgangsadministratie art. 7.2 studiebegeleiding art. 7.3 handicap PARAGRAAF 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN art. 8.1 vangnetregeling art. 8.2 wijziging art. 8.3 bekendmaking art. 8.4 inwerkingtreding BIJLAGEN Bijlage opbouw studieprogramma (artikel 3.6) Overgangsregelingen art geldigheidsduur art. 6.2 judicium cum laude Nota bene: Engelstalige masterprogramma s zijn opgenomen in de Engelstalige OER. Masterprogramma s die zowel in het Nederlands als in het Engels verzorgd worden, zijn in zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige OER opgenomen. Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Geesteswetenschappen 2 In de Onderwijs- en examenregeling (OER) zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten opgenomen van studenten enerzijds en de Universiteit Utrecht anderzijds. In het (algemene universitaire) Studentenstatuut staan de rechten en plichten die voor alle studenten gelden. Deze regeling is vastgesteld door de decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen op 1 maart 2016 met instemming van de faculteitsraad d.d. 24 maart PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling geldt voor het studiejaar en is van toepassing op het onderwijs, de toetsen en het examen van de masteropleidingen (hierna te noemen: de opleiding dan wel de opleidingen) binnen de faculteit Geesteswetenschappen (hierna te noemen: de faculteit) en op alle studenten die voor de opleiding staan ingeschreven en op alle studenten die verzoeken om toegelaten te worden tot de opleiding 1. De volgende opleidingen worden verzorgd door de Utrecht Graduate School of Humanities, kamer Masteropleidingen (MA en RMA), domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis: Geschiedenis, Internationale betrekkingen, Kunst- & Cultuurwetenschappen (programma Kunstgeschiedenis) De volgende opleidingen worden verzorgd door de Utrecht Graduate School Humanities, kamer Masteropleidingen (MA en RMA), domein Talen, Literatuur en Communicatie: Communicatie- & Informatiewetenschappen, Letterkunde, Taalwetenschappen, Logopediewetenschap De volgende opleidingen worden verzorgd door de Utrecht Graduate School Humanities, kamer Masteropleidingen (MA en RMA), domein Media- en cultuurwetenschappen: Kunst- & cultuurwetenschappen (m.u.v. programma Kunstgeschiedenis), Mediastudies De volgende opleidingen worden verzorgd door de Utrecht Graduate School Humanities, kamer Masteropleidingen (MA en RMA), domein Filosofie en Religie: Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen art. 1.2 begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding. Waar in dit document zijn staat vermeld, wordt zijn/haar bedoeld; c. studiepunt: eenheid uitgedrukt in EC, waarbij een studiepunt gelijk staat aan 28 uur studeren; d. opleiding: de masteropleiding genoemd in art. 1.1 van deze regeling. Een opleiding kan bestaan uit meerdere masterprogramma's. e. programma: een samenhangend geheel van onderwijseenheden binnen een opleiding, zoals beschreven in art. 3.6 van deze regeling. f. onderdeel: een onderwijseenheid (cursus) van de opleiding, opgenomen in de Universitaire Onderwijscatalogus; g. toets: tentamen als bedoeld in art van de wet; h. examen: het afsluitend masterexamen van de opleiding dat met goed gevolg is afgelegd als aan alle verplichtingen van de gehele masteropleiding is voldaan; 1 De OER wordt jaarlijks vastgesteld en is van toepassing op alle studenten die voor de opleiding staan ingeschreven en die verzoeken toegelaten te worden. Bij een verandering van de regels gelden de nieuwe regels voor iedereen, tenzij er een overgangsregeling van toepassing is op een bepaalde groep studenten. Voor de overgangsregelingen zie bijlage 2. Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Geesteswetenschappen 3 i. Universitaire Onderwijscatalogus: het onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur gehouden register van de binnen de universiteit verzorgde cursussen; j. contract onderwijsvoorzieningen: het door de onderwijsdirecteur (of andere functionaris namens de opleiding) en gehandicapte student afgesloten contract waarin is vastgelegd op welke noodzakelijke en redelijke voorzieningen de student recht heeft; k. Internationaal Diploma Supplement: de bijlage bij het mastergetuigschrift waarin een toelichting is opgenomen m.b.t. de aard en de inhoud van de opleiding (mede in internationale context). De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Geesteswetenschappen 4 PARAGRAAF 2 TOELATING art. 2.1 toelatingseisen opleiding Zie opleidingsspecifieke deel van de desbetreffende opleiding. art. 2.2 Nederlandse taal voor studenten met een buitenlandse vooropleiding De bezitter van een buitenlands diploma kan pas inschrijven: a. nadat voldaan is aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2 dan wel het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT)) of Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO)), en b. nadat is aangetoond dat voldaan is aan de eis van voldoende beheersing van de Engelse taal. Deficiënties in de vooropleiding in Engels worden voor aanvang van de opleiding vervuld door het afleggen van één de volgende toetsen: o IELTS (International English Language Testing System), academic module. De minimum vereiste IELTS score (overall band) is: 6.5 met ten minste 6,0 voor het onderdeel writing. o TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste TOEFL score is 93 (internet-based test). o Cambridge EFL (English as a Foreign Language) Examinations, met een van de volgende certificaten: - Cambridge Certificate in Advanced English; minimum score: B; - Cambridge Certificate of Proficiency in English; minimum score: C. Opleidingen hebben de mogelijkheid af te wijken van de hierboven gestelde minimumscores. art. 2.3 toelatingsprocedure Zie opleidingsspecifieke deel van de desbetreffende opleiding. art. 2.4 pre-master 1. Degenen die niet aan de toelatingseisen genoemd in art. 2.1 en 2.3 voldoen, kunnen hieraan voldoen door een op het masterprogramma toegesneden pre-mastertraject van de Universiteit Utrecht met goed gevolg af te ronden. Het pre-mastertraject heeft een maximale omvang van 60 studiepunten. 2. Er kan een maximale termijn worden gesteld waarbinnen het premastertraject moet worden afgerond. Na ommekomst van deze periode of bij kwalitatief of kwantitatief onvoldoende deelname kan de Board of studies van de Graduate School de student uitsluiten van verdere deelname aan de pre-master. 3. De procedure met betrekking tot het pre-mastertraject is te vinden op de website van de masterprogramma s. Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Geesteswetenschappen 5 PARAGRAAF 3 INHOUD EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING art. 3.1 doel van de opleiding Zie opleidingsspecifieke deel van de desbetreffende opleiding. art. 3.2 vorm van de opleiding Zie opleidingsspecifieke deel van de desbetreffende opleiding. art. 3.3 taal waarin de opleiding wordt verzorgd Zie opleidingsspecifieke deel van de desbetreffende opleiding. art. 3.4 studielast De opleiding heeft een studielast van 60 studiepunten, met uitzondering van het masterprogramma Communicatie en organisatie, dat 90 studiepunten heeft. art. 3.5 programma s; startmomenten De programma s starten één keer per jaar: per 1 september. art. 3.6 samenstelling programma s 1. De onderscheiden programma s omvatten de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: Zie opleidingsspecifieke deel van de desbetreffende opleiding. 2. In de Universitaire Onderwijscatalogus worden de inhoud en de onderwijsvorm van de onderdelen van de onderscheiden programma s nader omschreven, onder vermelding van de voorkennis, die gewenst is om aan het desbetreffende onderdeel met goed gevolg te kunnen deelnemen. 3. De examencommissie kan toestemming verlenen om een of meer onderdelen van andere universitaire masterprogramma s te kiezen. art. 3.7 onderdelen elders 1. Voorwaarde voor het behalen van het getuigschrift van het masterexamen van de opleiding is dat ten minste de helft van het onderwijsprogramma is behaald via onderdelen verzorgd door de instelling. 2. Onderdelen die gedurende de inschrijving bij de opleiding buiten de Universiteit Utrecht behaald worden, kunnen uitsluitend met voorafgaande toestemming van de examencommissie worden ingebracht in het examenprogramma van de student. 3. Voor onderdelen die voorafgaand aan de start van de masteropleiding zijn behaald aan een instelling voor hoger onderwijs, kan slechts op grond van art vrijstelling worden verleend. Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Geesteswetenschappen 6 art. 3.8 feitelijke vormgeving onderwijs 1. Het aantal contacturen voor de opleiding (aantal geprogrammeerde contacturen voor de verschillende cursussen en daarbovenop de geprogrammeerde of genormeerde begeleidingstijd) bedraagt gemiddeld 8 uur per week. 2. In de Universitaire Onderwijscatalogus, of waar de Onderwijscatalogus niet in deze informatie voorziet in de studiehandleiding of op Blackboard, is van elke cursus aangegeven: a. de programmering van de onderwijsactiviteiten b. de roosters en programmering van de uren c. de geprogrammeerde contacttijd per cursus d. de overige gestructureerde contacturen wanneer de docent/medewerker beschikbaar is voor algemene begeleiding van studenten (stage- en scriptiebegeleiding, tutoraat, studiebegeleiding, etc.). e. waar en wanneer de tentamens en aanvullende toetsen van de cursussen plaatsvinden. De student kan de roosters van het onderwijs waarvoor hij staat ingeschreven, tevens inzien op Osiris Student. Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Geesteswetenschappen 7 PARAGRAAF 4 ONDERWIJS art. 4.1 cursus Alle cursussen die deel uit kunnen maken van de opleiding zijn opgenomen in de Universitaire Onderwijscatalogus. art. 4.2 ingangseisen cursussen 1. Mastercursussen zijn alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een masteropleiding. 2. Aan bepaalde onderdelen van het programma kan pas worden deelgenomen nadat voor de daarbij vermelde cursussen een voldoende is behaald. Zie voor de vermelding van de cursussen de Universitaire Onderwijscatalogus en de website van de masterprogramma s. 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt in de Universitaire Onderwijscatalogus bij elke cursus aangegeven welke voorkennis gewenst is om met goed gevolg te kunnen deelnemen. art. 4.3 inschrijving voor cursussen Aan een cursus kan pas worden deelgenomen nadat de student zich tijdig daarvoor heeft inschreven. art. 4.4 aanwezigheids- en inspanningsverplichting 1. Van elke student wordt actieve deelname verwacht aan de cursus waarvoor hij staat ingeschreven. 2. Naast de algemene eis dat de student actief participeert in het onderwijs, worden de aanvullende eisen per onderdeel in de Universitaire Onderwijscatalogus omschreven. In de cursushandleiding en/of ruim voor aanvang van het blok kan gespecificeerd worden welke eisen er worden gesteld t.a.v. kwalitatieve of kwantitatieve participatie en welke gevolgen het heeft als een student hieraan niet voldoet. 3. Bij een kwalitatief of kwantitatief onvoldoende deelname kan de cursuscoördinator de student uitsluiten van verdere deelname aan de cursus of een gedeelte daarvan. art. 4.5 deelname aan cursussen; voorrangregels 1. In de Universitaire Onderwijscatalogus wordt aangegeven voor hoeveel studenten een cursus ten hoogste wordt verzorgd. 2. Plaatsingscommissies kunnen voorafgaand aan de cursusinschrijving worden ingesteld voor cursussen met een numerus fixus. Bij de selectie ten gevolge van een 'numerus fixus' worden allereerst de studenten toegelaten die zich hebben ingeschreven voor de opleiding waar het betreffende onderwijsonderdeel deel van uitmaakt dan wel die studenten die het onderwijsonderdeel volgen in het kader van een door de examencommissie goedgekeurd programma. Studenten die niet in één van bovengenoemde groepen vallen worden vervolgens door middel van loting of op inhoudelijke gronden geplaatst. 3. De plaatsingscommissie geeft in de afwijzing per brief of aan op grond van welke criteria de plaatsingscommissie de student niet toelaat. 4. Voor studenten die door uitzonderlijke omstandigheden door hantering van de criteria genoemd onder 2 gedupeerd worden, wordt in eerste instantie een beperkt aantal beschikbare plaatsen gereserveerd. Uitzonderingen verlopen via een advies van de studieadviseur. Indien deze gereserveerde plaatsen niet allemaal worden toegewezen, geschiedt toewijzing van de resterende plaatsen conform het onder 2 gestelde. Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Geesteswetenschappen 8 5. Gedupeerde studenten kunnen binnen een week na het ontvangen van de afwijzing bezwaar aantekenen bij de plaatsingscommissie. De commissie neemt zo spoedig mogelijk een beslissing, echter een week voor de start van de wijzigingsdagen van het betreffende semester dient de student de beslissing te zijn meegedeeld. 6. De plaatsingscommissie bestaat uit de betreffende docent of een door hem/haar aan te wijzen plaatsvervanger, de studieadviseur en een student. 7. Beroepsinstantie inzake beslissingen van de plaatsingscommissie is het faculteitsbestuur. Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Geesteswetenschappen 9 PARAGRAAF 5 TOETSING art. 5.1 algemeen 1. Tijdens de cursus wordt de student op academische vorming getoetst en wordt getoetst of de student in voldoende mate de gestelde leerdoelen bereikt. De toetsing van de student is afgerond bij het einde van de cursus. 2. In de Universitaire Onderwijscatalogus staat beschreven aan welke prestaties de student moet voldoen om de cursus met succes af te ronden en wat de criteria zijn waarop de student beoordeeld wordt. 3. In het Reglement van de examencommissie (ook wel Regels en richtlijnen genoemd, zie: students.uu.nl/files/gw-algemeen-reglement-examencommissie) staat de gang van zaken bij toetsing beschreven. 4. De student heeft bij voldoende eindresultaat geen recht op aanvullende toetsing dan wel herkansing. 5. Een eenmaal behaalde cursus mag niet worden overgedaan. art examencommissie 1. De decaan stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in en draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd. 2. De decaan benoemt de voorzitter en de leden van de examencommissie voor een termijn van drie jaar op basis van hun deskundigheid op het terrein van de betreffende opleiding(en) of het terrein van toetsing, waarbij: a. ten minste één lid afkomstig is van buiten de desbetreffende (groep van) opleiding(en), en b. ten minste één lid als docent verbonden is aan de desbetreffende (groep van) opleiding(en). Herbenoeming is mogelijk. Alvorens tot benoeming over te gaan, hoort de decaan de leden van de desbetreffende examencommissie. 3. Als lid of voorzitter van de examencommissie kan niet benoemd worden diegene die een managementfunctie met financiële verantwoordelijkheid bekleedt of bestuurlijke (deel)verantwoordelijkheid voor een onderwijsprogramma heeft. Hieronder worden in ieder geval verstaan: de decaan, vice-decaan, directeur/hoofd/manager van een departement, lid van een departementaal management/bestuursteam, directeur/hoofd/manager van een afdeling, lid van een afdelingsmanagement/bestuursteam, lid/voorzitter van de board of studies van de Graduate School of Undergraduate School en de onderwijsdirecteur. 4. Het lidmaatschap van de examencommissie eindigt bij het verstrijken van de benoemingstermijn. Voorts wordt aan de voorzitter en de leden door de decaan op eigen verzoek ontslag verleend. De voorzitter en de leden worden door de decaan ontslagen, indien zij niet meer voldoen aan de vereisten genoemd in lid 2 of lid 3 van dit artikel. Voorts kan de decaan de voorzitter en de leden ontslaan indien is gebleken dat zij de wettelijke taken onvoldoende uitvoeren. 5. De decaan maakt de samenstelling van de examencommissie(s) aan de studenten en docenten bekend. art. 5.3 toetsing stage of onderzoekopdracht en scriptie 1. De toetsing van een stage of van een onderzoekopdracht wordt verricht door een docent van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven en één of meer andere interne en/of externe deskundigen. 2. Masterscripties worden beoordeeld door twee docenten, waarvan ten minste één verbonden is aan de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven. 3. De masterscriptie kan worden voorgelegd aan een derde beoordelaar. De derde beoordelaar beoordeelt de scriptie op basis van de geldende criteria opnieuw en stelt in overleg met de beoordelaars het cijfer vast. Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Geesteswetenschappen 10 art. 5.4 cijfers 1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. Bij een cijfer 5 of lager is de eindbeoordeling van een cursus onvoldoende, bij 6 of hoger is de eindbeoordeling voldoende. Nadat het geldend resultaat is bepaald, wordt dit cijfer afgerond volgens de tabel Afronding geldend resultaat (zie: students.uu.nl). Cijfers onder de 5 worden niet afgerond, cijfers tussen de 5 en 6 worden afgerond naar een 5 of een 6, en cijfers boven de 6 worden afgerond op een half punt. 2. Alfanumerieke resultaten worden in onderstaande gevallen toegekend: - de student die staat ingeschreven voor een cursus en aan geen enkel toetsonderdeel heeft deelgenomen, ontvangt een ND (Niet Deelgenomen) - de student die heeft deelgenomen aan een onderdeel waar geen cijfer voor wordt toegekend ontvangt bij onvoldoende resultaat een ONV (ONVoldoende), en bij voldoende resultaat een V (Voldoende); - de student aan wie vrijstelling is verleend door de examencommissie ontvangt een VR (VRijstelling); - de student die staat ingeschreven
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x