of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Okna skleněné plochy. Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č.

Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 27 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: Název: Další název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určená použití směsi:
Transcript
ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: Název: Další název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určená použití směsi: Nedoporučená použití směsi: Profesionální čištění - Prostředek pro čištění skel Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Jméno nebo obchodní jméno: Everstar s.r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Bludovská 18, Šumperk, IČO: Telefon: Fax: odborně způsobilé osoby odpovědné za BL : 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, PRAHA 2 24 hod. denně: tel. č nebo ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti: 2.1. Klasifikace látky nebo směsi: Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008 Eye Irrit. 2, H319 Plné znění H vět uvedených v tomto oddíle je uvedeno v oddílu 16. Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky: Nejsou známy Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí: Způsobuje vážné podráždění očí Prvky označení Značení podle Nařízení (ES) č.1272/2008 Výstražný symbol nebezpečnosti: 1 Signální slovo: Standardní věty o nebezpečnosti: Varování H319: Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc Další nebezpečnost Při použití k předepsanému účelu je málo pravděpodobné. Směs nesplňuje kritéria pro PBT nebo vpvb. ODDÍL 3. Složení / informace o složkách: 3.2. Směsi: Chemický název Propan-2-ol Číslo CAS Číslo ES Indexové číslo Registrační číslo Obsah v (%) 1-5 Klasifikace 1272/2008 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 1-propoxypropan-2-ol Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319 Amoniak ,1-0,5 Plné znění H vět uvedených v tomto oddíle je uvedeno v oddílu 16. Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 Spec. konc. limit STOT SE 3; H335: C 5% ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci 2 Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce. Při vdechnutí Přerušit expozici, postiženého přenést na čerstvý vzduch, klid, nenechat chodit. Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou. Zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li kašel, dušnost nebo jiné příznaky. Nedýchá-li zavézt umělé dýchání z plic do plic a přivolat lékaře. Při zasažení očí Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření. Při styku s kůží Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Při požití Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, mechanické poškození sliznice hltanu, může v tomto případě představovat vyšší ohrožení, než požitá látka). Zajistěte lékařské ošetření Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Při vdechnutí Podráždění dýchacích cest, kašel, bolesti hlavy. Při styku s kůží Neočekává se. U citlivých jedinců možné podráždění, zčervenání. Při zasažení očí Podráždění, zčervenání, slzení, bolest. Při požití Podráždění, nevolnost 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Nejsou. ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru 5.1. Hasiva Vhodná hasiva: pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek. 3 Nevhodná hasiva: voda - plný proud Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví Pokyny pro hasiče: Uzavřené nádoby se směsí v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Dodržovat základní pracovní a hygienické předpisy. Zabránit kontaktu s očima a kůží, vdechování par. Zajistěte dostatečné větrání. Používejte ochranné rukavice odolné výrobku a ochranné brýle. Postupujte podle pokynů, obsažených v oddílech 7 a Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Rozlitou směs pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství směsi informujte hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Po odstranění směsi umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody nebo jiného vhodného čisticího prostředku. Nepoužívejte rozpouštědel Odkaz na jiné oddíly Odstraňování odpadů viz oddíl 13. ODDÍL 7. Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Dodržujte obvyklé předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabezpečte dobré větrání a odsávání na pracovišti. Vyhněte se přímému kontaktu se směsí. Používat ochranné osobní prostředky. Nevdechovat páry. Při práci nejíst, nepít nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Pro zachování optimálních vlastností nevystavujte výrobek mrazu a slunci Specifické konečné/specifická konečná použití Není stanoveno. 4 ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry I Název látky (složky): CAS PEL mg/m 3 NPK-P mg/m 3 Poznámka Propan-2-ol I Amoniak dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži 8.2. Omezování expozice Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Ochrana očí a obličeje: Ochrana kůže: ochrana rukou: jiná ochrana: Ochrana dýchacích cest: Tepelné nebezpečí: Ochranné brýle. Není nutná, avšak doporučují se ochranné rukavice odolné výrobku. Nepropustné rukavice dle normy EN 374, kódové písmeno A, K, L. Třída 6. Dbejte dalších doporučení výrobce. Pracovní oděv. Při znečištění pokožky ji důkladně omýt. Při dostatečném větrání není potřeba. Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí. Směs nepředstavuje tepelné nebezpečí Omezování expozice životního prostředí: Zabraňte úniku do životního prostředí, vod a kanalizace. Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech a) vzhled (skupenství a barva): kapalné při 20 C, bezbarvá až jemně nahnědlá b) zápach: po použitých surovinách c) prahová hodnota zápachu údaj není k dispozici d) ph: 10 ph 11,5 (neředěno při 20 C) e) bod tání/bod tuhnutí údaj není k dispozici f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: údaj není k dispozici g) bod vzplanutí: 35 C h) rychlost odpařování: údaj není k dispozici i) hořlavost (pevné látky, plyny): neuvádí se j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti; údaj není k dispozici k) tlak páry; údaj není k dispozici l) hustota páry; údaj není k dispozici m) relativní hustota; údaj není k dispozici n) rozpustnost; rozpustný 5 o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda; údaj není k dispozici p) teplota samovznícení; údaj není k dispozici q) teplota rozkladu; údaj není k dispozici r) viskozita; údaj není k dispozici s) výbušné vlastnosti; údaj není k dispozici t) oxidační vlastnosti. údaj není k dispozici 9.2. Další informace Nejsou k dispozici ODDÍL 10. Stálost a reaktivita: Reaktivita Směs je stabilní při předepsaném skladování, manipulaci a použití Chemická stabilita Směs je stabilní při předepsaném skladování, manipulaci a použití Možnost nebezpečných reakcí Při normálních podmínkách je směs stabilní Podmínky, kterým je třeba zabránit Za normálního způsobu použití je směs stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a před mrazem Neslučitelné materiály Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly Nebezpečné produkty rozkladu Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý a oxidy dusíku. ODDÍL 11. Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích a) akutní toxicita: data pro směs nejsou k dispozici. Akutní toxicita složek: Název Typ testu Výsledek Cesta expozice Testovací organismus Propan-2-ol LD mg/kg Orálně Krysa LD50 2000 mg/kg Dermálně Krysa 1-propoxy-2-propanol LD50 2000 mg/kg orálně potkan LD50 2000 mg/kg dermálně králík 6 b) žíravost/dráždivost pro kůži: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna c) vážné poškození očí/podráždění očí: způsobuje vážné podráždění očí. d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna e) mutagenita v zárodečných buňkách: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna f) karcinogenita: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna g) toxicita pro reprodukci: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna h) toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna i) toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna j) nebezpečnost při vdechnutí: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna ODDÍL 12. Ekologické informace Toxicita Data pro směs nejsou k dispozici. Propan-2-ol: LC50, 48 hod. Ryby: 100 mg/l (Leuciscus idus) EC50, 48 hod. Dafnie: 100 mg/l (Daphnia magna) EC50, 72 hod. řasy: 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 1-propoxy-2-propanol: LC50, 96 hod. ryby: EC50, 48 hod. Dafnie: EC50, 72, řasy: Amoniak LC50, ryby, 96 h: EC50, 48 hod, dafnie: EC50, 72 hod, řasy: 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 100 mg/l (Daphnia magna) 3440 mg/l (Selenastrum capricornutum) 11 c 48 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 101 mg/l (Daphnia magna) 2700 mg/l (Chlorella vulgaris) Perzistence a rozložitelnost Povrchově aktivní látky obsažené v přípravku odpovídají požadavkům Evropského společenství na biologickou rozložitelnost tenzidů (648/2004 EC ). Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost. 7 12.3. Bioakumulační potenciál Údaj není k dispozici Mobilita v půdě Ve vodě a v půdě je produkt rozpustný a mobilní. V případě dešťů možná kontaminace řečišť Výsledky posouzení PBT a vpvb Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Jiné nepříznivé účinky Nejsou známy ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Nebezpečí kontaminace životního prostředí. Při odstraňování nespotřebované směsi postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů a předpisů platných pro dané pracoviště. Postupujte podle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadu na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro nebezpečné odpady. Zamezte odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace. Prázdny obal lze po důkladném vypláchnutí odevzdat k recyklaci. Zařazení odpadů: Nespotřebovaná směs: * Detergenty obsahující nebezpečné látky Obal: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Právní předpisy o odpadech Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. ODDÍL 14. Informace pro přepravu UN číslo Nepodléhá ADR/RID předpisům Příslušný název UN pro zásilku Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Obalová skupina Nebezpečnost pro životní prostředí Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Odkaz v oddílech 4 až Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC 8 Náklad není určen pro přepravu podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC ODDÍL 15. Informace o právních předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy v platném znění Posouzení chemické bezpečnosti Nebylo provedeno ODDÍL 16. Další informace a) Provedené změny oproti předchozí verzi: Oddíl 2: úprava klasifikace a prvků označení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Dále pak úprava struktury bezpečnostního listu v souladu s nařízením komise (EU) č.453/2010. b) Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu: CAS Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky CLP Klasifikace, označování a balení ČSN Česká technická norma EC50 Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace IC50 Koncentrace působící 50% blokádu LC50 Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace LD50 Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek EmS Pohotovostní plán ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží MFAG Příručka první pomoci MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí REACH Registrace, hodnocení a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxický vpvb Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie NPK Nejvyšší přípustná koncentrace PEL Přípustný expoziční limit Eye Irrit. Podráždění očí Skin Corr. Žíravost pro kůži Flam. Liq. Hořlavá kapalina STOT SE Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice c) důležité odkazy na literaturu a zdroje dat: bezpečnostní list byl sestaven na základě údajů z bezpečnostního 9 listu výrobce a z informací dostupných na internetových stránkách ECHA. d) použitá metoda hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 pro účely klasifikace: výpočtová e) seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. f) pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí: seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí. Prohlášení: bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 10
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x