of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 10 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Nr sprawy: ZZP OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, Nowy Sącz, tel. (018) , fax (018)
Transcript
Nr sprawy: ZZP OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, Nowy Sącz, tel. (018) , fax (018) Informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) pn.: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza Zadanie I - Świadczenie usługi transportowej pojazdem przeznaczonym do przewozu nie mniej niż 50 osób (posiadającym nie mniej niż 50 miejsc siedzących) na terenie kraju i UE. 1. Złożonych ofert: 5, z czego odrzucono 0 ofert. a) Oferta z najniższą ceną: ,24 zł brutto, b) Oferta z najwyższą ceną: ,40 zł brutto. Pawła Różańskiego ARNIKA PRZEWÓZ OSÓB Paweł Różański Krynica - Zdrój b) Cena wybranej z VAT: ,00,24 zł brutto c) Czas zastępczego: do 60 minut. Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o kryteria: 4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli a także Str. 1 z 5 POLTRANS Sp. z o.o. ul. Szujskiego Tarnów FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,,ŻEGLEŃ Sławomir Żegleń Ratułów 250 c czas 89,35 pkt 0 pkt 89,35 pkt 88,19 pkt 0 pkt 88,19 pkt 82,36 pkt 0 pkt 82,36 pkt 79,48 pkt 0 pkt 79,48 pkt Zadanie II - Świadczenie usługi transportowej pojazdem przeznaczonym do przewozu minimum 27 osób (posiadającym nie mniej niż 27 miejsc siedzących) na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza 1. Złożonych ofert: 4, z czego odrzucono 0 ofert. a) Oferta z najniższą ceną: ,05 zł brutto, b) Oferta z najwyższą ceną: ,80 zł brutto. Karola Basty b) Cena wybranej z VAT: ,05 zł brutto c) Czas zastępczego: do 60 minut Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o kryteria: 4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli a także Str. 2 z 5 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,,ŻEGLEŃ Sławomir Żegleń Ratułów 250 c czas 86,82 pkt 0 pkt 86,82 pkt 81,59 pkt 0 pkt 81,59 pkt 72,84 pkt 0 pkt 72,84 pkt Zadanie III - Świadczenie usługi transportowej pojazdem przeznaczonym do przewozu nie mniej niż 50 osób (posiadającym nie mniej niż 50 miejsc siedzących) na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach akcji Bezpieczne Wakacje i w ramach programów profilaktycznych. 1. Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono 0 ofert. a) Oferta z najniższą ceną: ,00 zł brutto, b) Oferta z najwyższą ceną: ,00 zł brutto. Pawła Różańskiego ARNIKA PRZEWÓZ OSÓB Paweł Różański Krynica - Zdrój b) Cena wybranej z VAT: ,00 zł brutto c) Czas zastępczego: do 60 minut. Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o kryteria: 4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli a także Str. 3 z 5 czas 85,19 pkt 0 pkt 85,19 pkt 84,30 pkt 0 pkt 84,30 pkt Zadanie IV - Świadczenie usługi transportowej pojazdem przeznaczonym do przewozu nie mniej niż 9 osób (posiadającym nie mniej niż 9 miejsc siedzących) na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. 1. Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono 0 ofert. a) Oferta z najniższą ceną: 1 290,00 zł brutto, b) Oferta z najwyższą ceną: 4 900,00 zł brutto. Karola Basty b) Cena wybranej z VAT: 1 290,00 zł brutto c) Czas zastępczego: do 60 minut. Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o kryteria: 4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli a także L.p czas 94,26 pkt 0 pkt 94,26 pkt Str. 4 z 5 3 3 POLTRANS Sp. z o.o. ul. Szujskiego Tarnów 25,01pkt 0 pkt 25,01 pkt PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA (-) Ryszard Nowak (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) Str. 5 z 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x