of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

Category:

Presentations

Publish on:

Views: 12 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 1 mei 2016 Doopdienst / Woorddienst Voorganger: Ds. Aarnoud van der Deijl Thema: Ik geef jullie m.m.v. Arjen Noordzij,
Transcript
Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 1 mei 2016 Doopdienst / Woorddienst Voorganger: Ds. Aarnoud van der Deijl Thema: Ik geef jullie m.m.v. Arjen Noordzij, orgel/piano VOORBEREIDING Ontmoeting, koffie drinken In de kerkzaal worden we stil en luisteren naar inleidende muziek Als de bijbel en brood en wijn worden binnengedragen, gaan we staan en zingen: We zijn stil, de klok slaat tien keer De bijbel wordt neergelegd en de kaarsen worden aangestoken. We zingen als openingslied: 2. Ontferm u God, kyrie eleïson, wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, kom met uw vrede, uw barmhartigheid, zonder u raken wij de liefde kwijt.! 2 3. Wij zingen samen van uw gloria, dank voor het leven, dank u voor elkaar, geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, leg zo uw glimlach over ons bestaan. We gaan weer zitten Beginwoorden: v: Wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, a: Amen Welkom en inleiding op de dienst Gebed:! 3 Glorialied: (NLB 648) Zing halleluja, hemel en aarde, zing NLB 648 Zing halleluja hemel en aarde zing tekst: André Troost melodie: Willem Vogel 2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, dor hout bloeit op in uw open hof: één en al bloesem, wekenlang feest wij plukken geloof en oogsten lof. 3. Zing halleluja, nodig de volken: drink, eet van de vrucht, gij gezegenden; zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: verheven is Hij, de Levende! ROND HET WOORD Groet: v: Vrede met u allen! a: Vrede voor heel de wereld!! 4 Gebed bij de opening van de Schrift Kinderuitleg Eerste lezing: Joel 2: en Lied: Voor kleine mensen 1. Hij zal opkomen voor de misdeelden, Hij zal de machten die ons dwingen breken en binden, hij zal leven, onvergankelijk, als de zon. (refr.) 2. Zoals de dauw die de aarde drenkt, zo zal hij komen en in die dagen zullen trouw en waarachtigheid bloeien, zal er vrede in overvloed zijn. (geen refr.) 3. Dan dragen de bergen schoven van vrede en de heuvels een oogst van gerechtigheid,! 5 een vloed van koren, golvende velden, een stad rijst op uit een zee van groen (refr.) 4. Zijn naam is tot in eeuwigheid, zolang de zon staat aan de hemel. Zijn naam gaat rond over de aarde, een woord van vrede, van mens tot mens. (refr.) We staan op voor de evangelielezing en blijven staan tot na het lied: Evangelielezing: Johannes 14: Lied: De geest van God (zie ook tekst vers 1 op blz 7)! 6 1. De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede, als adem die ons leven doet deelt ons een onrust mede die soms als storm durft op te staan geweld en kwaad durft tegengaan een koele bries die zuivert. 2. De Geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen, verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen. Een vonk van hoop in onze nacht, een wenkend licht dat op ons wacht, een warmt' in hart en ogen. 3. In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten, een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten. Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, omgeeft ons als een mantel. Overweging Meditatieve muziek DOPEN van Carlein Anna Dirkje Haasnoot, geboren 10 januari Tijdens het binnendragen van de dopeling zingen we:! 7 2. Graag helpen wij jou, samen met je ouders, omdat jij onze reisgenoot nu bent. Wanneer je moe bent, zijn daar onze schouders en stel je onder 't dragen, ons honderdduizend vragen, dan zien we wel, wie of het antwoord kent. 3. We zullen jou de kaart met wegen geven, die jij kunt gaan, wanneer je verder reist. En mochten onze ogen het begeven, als wij het niet meer weten, de richting zijn vergeten, ben jij misschien degene, die 't ons wijst. 4. Ook zullen wij jou onze liedjes leren, de woorden, die wij zingend willen doen. Al moet je later onze steun ontberen, geen wanhoop kan jou vangen: de liedjes van verlangen, die brengen jou tot bij het visioen.! 8 Vraag naar de naam, voorstellen van de dopeling Inleiding op de doop: Lieve Carlein, We zijn erg gelukkig en blij dat jij, onze derde dochter, ons bent toevertrouwd. Samen met je zussen Anniek en Liset genieten we van jullie aanwezigheid en persoonlijkheden. Je moet de wereld nog leren kennen, dat zullen we waar nodig samen doen, maar je zult zelf ook veel ontdekken. Vandaag laten we je dopen. Met deze doop willen we je het geloof en vertrouwen in God en in het goede van mensen meegeven. Van ons en van God heb je de onvoorwaardelijke liefde. Daar kun je op vertrouwen en bouwen. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Deze tekst kregen wij mee tijdens ons huwelijk en willen we met jouw doop ook aan je doorgeven. Met de liefde als basis willen we je helpen op te groeien tot een gelukkig mens die open staat voor alles wat er om zich heen gebeurt. Doopbelofte: Ontloken wonder (Nel Benschop) Wanneer je eenmaal groot zult zijn en leest, wat ik heb opgeschreven voor jou van jou van toen je,! 9 klein, aan het begin stond van je leven; wanneer je mij dan nooit meer ziet en k nooit meer tegen je kan zeggen hoeveel ik van je houd, en niet mijn arm meer om je heen kan leggen, dan hoop ik, dat je met een warm gevoel zult denken aan de jaren toen k je mocht dragen op mijn arm en bad, of God je wou bewaren; houd dan, zoals een bloem naar t licht, je open hart naar God gericht. Doop Doopkaars wordt uitgereikt Lied:!10 We bevestigen de namen van de dopeling op het doopkleed. Woord van opa Huig den Hollander. GEBEDEN EN GAVEN Gebeden, stil gebed, Onze Vader Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Collectes: 1. (rood) Diaconie 2. (groen) wijkkerk! 11 De derde collecte is het Ark-offerblok bij de uitgang. Dat is bestemd voor het eigen werk van De Ark dus hard nodig. Deze 3 e collecte kunt u ook per periodieke automatische bankafschrijving doen velen gingen u al voor! Bankrekening t.n.v. Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark. Vermeld dan: Ark-collecte. Papieren voor automatische machtiging liggen bij de kosters. Deponeren in de Ark-brievenbus in de hal. Intussen muziek. Tijdens de collecte worden de Mededelingen gepresenteerd. AFSLUITING Ouders kunnen hun kinderen uit de crèche halen om ze het slot van de dienst te laten meemaken. De bloemen gaan vandaag naar.. We staan op voor het slotlied: Nu wij uiteengaan!12 ! 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht vóór hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede: Refrein 3. Voor alle mensen in deze stad: Vrede en goeds in elk huis! Voor alwie kwamen onder dit dak: Refrein (t Sytze de Vries, m Christiaan Winter) Zegen, v:...in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Komende vieringen: Volgende week zondag, uur, in De Ark: woorddienst Voorganger: pastor C. van Polvliet. Vanaf uur staan koffie, thee en limonade klaar! De tekst van de preek kunt u gedrukt meenemen; hij staat in het lectuurrek naast de keuken. Ook preken van voorgaande weken zijn daar te vinden. Wilt u de dienst nog eens beluisteren? Ga dan naar Klikken op Actueel, Audioarchief Activiteiten komende weken: Elke 1 e dinsdag van de maand (niet in juli en augustus) is 't Kombuis van De Ark weer open; opgeven op de lijst in de hal (volwassenen 4,00, kinderen half geld) dinsdag a.s. (fac.) zingt de zanggroep weer: van uur.!13 Vaste activiteiten: Eerste en derde zondag van de maand: de Wereldwinkel staat in de hal met vooral foodproducten en kleine cadeautjes. Ook op de tweede en vierde dinsdag tijdens de Markt-In van uur.. Tweede zondag: Amnesty-brief: om mee te nemen en thuis te schrijven, mailen of faxen. Derde zondag: kaartenactie. We sturen kaarten met de namen van alle kerkgangers naar mensen die we even willen laten merken dat we ze niet vergeten zijn: als steuntje bij ziekte of lang de deur-nietuit-kunnen, als zo-maar-groet voor wie dat nodig heeft, bij bijzondere dagen, blijde en droeve enzovoort. Zet u uw naam er ook op? De hele week boekenmarkt! In de hal van De Ark staat de hele week de Boekenmarktkast, vol tweede-hands boeken voor 1, 2 en 3. Oude klassiekers én heel recente boeken zijn door anderen ingeleverd om ze een tweede leven te geven op een ander nachtkastje bijvoorbeeld bij jou! De opbrengst helpt mee aan het project van het Meer-Minder-Fonds in 2016: Ontmoeting en verzoening in Bethlehem : we sparen om 1000 wijnstokken te planten plus de verdere begeleiding bij de Tent of Nations in Bethlehem. Daar wonen Daoud Nassar en zijn familie, die met de wijn het bedrijf beter draaiend kunnen houden. Er is bijvoorbeeld geen waterleiding, dus daarvoor moeten reservoirs aangelegd worden. Laat anderen meegenieten van jouw uitgelezen boeken of die waar je geen plaats meer voor hebt! Boeken inleveren kan in de hoek van de bruine zaal. Geen oude troep graag, maar boeken die je zelf ook zou willen lezen! Zie verder Bloemen en kaarten Kent u iemand voor wie de bloemen-uit-de-kerk een goed steuntjein-de-rug kunnen zijn? Of iemand aan wie we een 'kaart van De Ark' kunnen sturen, als groet en 'wij denken aan je'? Bel/mail voor bloemen Ans Buenting, en voor kaarten Margreet van Slingerland, of vul naam en adres in op dit strookje en leg het op de collecteschaal of geef het aan voorganger of diaken. Ik noem voor bloemen / een kaart (svp omcirkelen wat!): (naam)... (adres)... Aanleiding: ziekte / extra steuntje welkom / zomaar, om te laten merken we denken aan je /!15 ! Nieuw in De Ark? Of in Overbos/Floriande? Als u contact wilt met iemand van De Ark, vul dan onderstaand strookje in en geef het aan voorganger of ouderling bij de uitgang! Of mail aan (naam) (adres)... (telefoon) ( ). wil graag een afspraak maken om meer te horen over De Ark / over Meer info: en kies De Ark!16
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x