of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Obsah říjnového vydání: Úvodník Standardy kvality sociálních služeb Zápis z Rady klientů Týden sociálních služeb Představujeme: Domácí péče Tereza

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 51 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
ŘÍJEN 2010 Obsah říjnového vydání: Úvodník Standardy kvality sociálních služeb Zápis z Rady klientů Týden sociálních služeb Představujeme: Domácí péče Tereza Island 2. díl Příspěvky od klientů Zajímavosti
Transcript
ŘÍJEN 2010 Obsah říjnového vydání: Úvodník Standardy kvality sociálních služeb Zápis z Rady klientů Týden sociálních služeb Představujeme: Domácí péče Tereza Island 2. díl Příspěvky od klientů Zajímavosti o šelmách Akce na říjen Říjnoví oslavenci Program Střediska soc. služeb Povídka České jméno měsíce je odvozeno od jelení říje. Poslední sluneční dny jsou nenávratně pryč a počasí nám naděluje jeden chladnější den za druhým. Říjen je měsícem sklizně, přípravy vegetace k zimnímu spánku. Listy na stromech se ukazují v nádherných barvách. Také květiny se ještě naposledy rozzáří všemi barvami a jásavými odstíny, než na ně dolehne šedá deštivá obloha a blátivá beznaděj listopadu. V měsíci říjnu si také připomínáme významný den a to 28. říjen, který nám připomíná vznik samostatného Československa. Přeji Vám, abyste ještě načerpali sílu před nadcházející zimou. PhDr. Jaroslava Kotalíková Zpravodaj G-centra je měsíčník pro potřeby obyvatel G-centra Tábor. Vychází první týden v měsíci. Je neprodejný. Připravuje jej redakční rada ve složení: J. Kotalíková, M. Blažková, A. Kubíková, B. Šimáková, M. Richtr. Své příspěvky odevzdávejte do 20. dne v měsíci M. Blažkové (kancelář č. 116, Standardy kvality sociálních služeb v G-centru Tábor Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů: Tento standard patří ke standardům klíčovým. Jde především o to, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv uživatelů i pracovníků. G-centrum Tábor: o ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla občanského soužití. o poskytuje sociální služby cílovým skupinám v jednotlivých střediscích takovým způsobem, který předchází a zamezuje porušování jejich lidských a občanských práv. o dbá na vzdělávání pracovníků v oblasti prevence předsudků a negativního hodnocení. V domově pro seniory mají uživatelé tato základní práva: právo na osobní svobodu a svobodu pohybu (volba místa pobytu, svoboda pohybu, pohyb v zařízení i mimo zařízení, možnost volby rozhodování o volném čase, o utváření denního programu, výběr stravy, možnost odhlášení stravy) právo na ochranu soukromí (kontrola nad vlastním teritoriem, volba bydlení, možnost zamykání pokoje, vybavení pokoje, používání zástěn) právo na osobní a rodinný život (kontakt s rodinou, partnerské vztahy, účast na společenských akcích) právo na důstojné zacházení (volba oslovování, diskrétnost při hygieně) právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko právo vlastnit majetek (právo vlastnit majetek má každý klient, klient zbavený způsobilosti k právním úkonům nesmí majetek koupit, prodat nebo darovat) právo stěžovat si (možnost využití schránky na stížnosti a připomínky) Povinnost respektovat práva ostatních (uživatelů, personálu, lidí vně zařízení) nemá pouze poskytovatel, ale mají ji i klienti. Za porušování povinností jsou klienti stejně odpovědni jako každý jiný člověk. Obecně by si měl každý klient být vědom toho, že skutečnost, že je uživatelem sociální služby, neznamená, že mu bude tolerováno jednání a chování, které by běžnému občanovi tolerováno nebylo. Všechny standardy jsou Vám k dispozici k nahlédnutí na recepci. Mgr. Alena Kubíková Zdroj: Zákon o sociálních službách; Standardy kvality sociálních služeb G-centra Tábor; Sociální služby: Tvorba a zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb - 2 - Zápis č. 8/10 ze schůze Rady klientů, G-centra Tábor, domova pro seniory, která se konala Přítomni: p.klaus, pí. Engelsmannová, pí. Svobodová, pí. Ženíšková, pí. Růžičková, p. Raschel Hosté: PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka G-centra Mgr. Alena Kubíková vedoucí sociálních pracovníků 1. Kontrola zápisu č. 7/10. Bod č. 1 nesplněn. 2. V pondělí 6. září 2010 navštíví G-centrum delegace z Islandu října se uskuteční den otevřených dveří. Jednotlivé skupiny zájemců budou prováděny po G-centru v hodinových intervalech (9, 10, 11 hod. a 13, 14, 15 hod.). Prohlídky na pokojích dle dohody s klientem října 2010 se uskuteční v Táboře kongres Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 5. Informace pí. Mgr. Kubíkové: a od 14 hod. jsou Táborská setkání. Zájemci o jejich shlédnutí se musí přihlásit u sociálních pracovníků. Sleva na vstupence. b. Standard kvality sociálních služeb. P. Klaus a další členové Rady předložený materiál prostudují a případně i připomínkují. c. Záznam z konzultačního dne na MPSV: Rozhodování uživatelů není neomezené. Je omezené pravidly druhu služby a vůlí ostatních klientů. Poskytovatel nemůže vyhovovat klientům ve všech směrech, musí službu vést v mezích zákona o sociálních službách. d. Komunální plán připravuje 5 komisí s různým zaměřením. Pro nás je důležitá komise pro seniory, se kterou budeme spolupracovat. 6. Informace p. Klause: a. Je nutno zajistit v jídelně pravidelný zasedací pořádek. Doporučeno, hlavně u nových klientů, aby byli zařazováni do II. skupiny, kde je volno. Dále je nutné, aby co nejvíce klientů/klientek chodilo do jídelny. Za prvé: je to v jejich zájmu (setkání s druhými klienty, pohyb a překonání pohodlnosti), za druhé: i přes zvýšený nákup jídlonosičů jich není dostatek. Rozváží se jídel a to je mnoho. b. Kritizováno nedopečené pečivo u snídaní a rozdíl pečiva (ve všední dny a sobota-neděle). c. Příspěvek na zdravotní péči a služby (dotaz). Velká část klientů pobírá tento příspěvek (90%), z toho přes polovinu zvýšený. Služby se provádí dle potřeb jednotlivců a časových možností zdravotního personálu. d. Byly provedeny opravy poškozených balkonů, proveden úklid (prach). Kde by ještě prach byl - upozornit uklízečky e. Dotaz na vizity klienti by rádi promluvili s pí. ředitelkou nebo vrchní sestrou. Budou opět prováděny. f. Návrh: řešit bezbariérový vstup na balkony a do sprch. 7. Informace pí. PhDr. Kotalíkové: a. Od června probíhá jednání s firmami ohledně možné úpravy pokojů (bezbariérový vstup na balkon, odstranění stávajících sprchových koutů a jejich úprava na bezbariérové). Dle finančních prostředků se plánuje úprava 2-4 pokojů ročně. 8. Topit se začalo od Pí. Růžičková urguje zateplení okna. Příští schůze Rady klientů se uskuteční v pátek 15. října od 9 hod. Klaus Jaroslav předseda RADY Klientů 2. Ročník týdnu sociálních služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb a MPSV vyhlašují od 4. do 10. října 2010 Týden sociálních služeb v ČR. V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb. Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás. Sociální služby jsou poskytované seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, aj. V České republice je registrováno více než 3000 sociálních služeb, desetitisíce zaměstnanců, statisíce uživatelů. Od devadesátých let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i dostupnosti sociálních služeb, tento proces dále pokračuje. Chceme široké české veřejnosti ukázat, že: sociální služby v České republice jsou kvalitní sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí sociální služby v České republice zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost 5. a připraví celkem 189 poskytovatelů sociálních služeb den otevřených dveří. Den otevřených dveří v G-centru Tábor G-centrum Tábor vás dne zve na Den otevřených dveří, který se koná v rámci týdne sociálních služeb. Naši pracovníci vás provedou, poskytnou vám informace o našich službách a zodpoví vaše dotazy. Sraz zájemců o prohlídku každou celou hodinu od 9 do 15 hodin (pauza na oběd od 12 do 13 hodin) na recepci jednotlivých zařízení. V rámci dne otevřených dveří máte možnost navštívit: Domov pro seniory, Kpt. Jaroše 2958, Dům s pečovatelskou službou Čekanice, Pionýrů 242 Denní stacionář, Pionýrů 242 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Vídeňská Představujeme: Domácí péče Tereza Zajišťuje odbornou zdravotní péči klientům všech věkových kategorií v jejich vlastním domácím prostředí. Péče je poskytována nepřetržitě, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Péči zajišťují profesionální zdravotní sestry, díky tomu jsou služby hrazeny zdravotními pojišťovnami. O služby Domácí péče Tereza mohou zájemci požádat svého ošetřujícího lékaře při propuštění z nemocnice svého praktického lékaře anebo na telefonním čísle: Nabídka služeb: - převazy ran a bércových vředů - aplikace injekcí, zacvičení aplikace insulinu - odběry materiálu k biochemickému vyšetření - péče o cévky, kolostomie a tracheální kanyly - aplikace infuzí - péče o dlouhodobě nemocné - domácí hospicová péče o umírající - odborná rehabilitační péče - půjčování pomůcek pro domácí ošetřování Domácí péči Tereza zajišťuje Nemocnice Tábor a. s., spolu se svými odloučenými pracovišti v Chotovinách a Bechyni. Podle internetových zdrojů a propagačních materiálů Markéta Blažková Jazyk Islandská republika 2. díl Úředním jazykem na Islandu je islandština. Islanďané jsou hrdí na své vikingské kořeny a mnoho z nich může vysledovat svůj původ až k prvním osadníkům, jejichž jména jsou zapsána v Knize osadníků (Landnámabók). A protože současná islandština vychází přímo ze staré norštiny, což byl jazyk Vikingů, mohou středověké vikinské ságy snadno přečíst ságy psané ve 13. století, od kdy se datuje islandská literatura (islandské ságy psané na telecí kůži od 13. století jsou v muzeu v Reykjavíku). Na ostrově byly a dodnes jsou přísné jazykové zákony a zásadně se nepřejímají cizí slova. Dokonce ani české slovo, které používá - 5 - takřka celý svět robot neznají. Robot je vélmenni. Islandština naopak dala světu slovo gejzír. Jména a příjmení Na Islandu nemají klasická jména a příjmení, jako v jiných zemích. Nejdůležitější je křestní jméno, podle kterého jsou dokonce řazeny i telefonní seznamy. Dítě dostává místo příjmení jméno svého otce s příponou -dóttir (dcera) nebo -son (syn). Na Islandu se téměř vždy vyskytují dvě křestní jména. Manželka po svatbě nepřebírá příjmení po manželovi jako v Česku. Děti přebírají příjmení z prvního křestního jména otce. Podnebí Island leží v blízkosti centra tlakové níže a přes svou severní polohu má díky teplým vodám Golfského proudu mírné klima. Míšení teplých a chladných mořských vod má za následek vznik vydatných dešťů. Množství srážek klesá přibližně směrem od jihozápadu na severovýchod. Jejich roční úhrn je na jihu a jihozápadě až mm podle nadmořské výšky, na severu a východě pouze mm. Velká proměnlivost charakterizuje počasí celého ostrova. Zima je na jihu mírná s průměrnou teplotou v lednu od 2 C do -1 C. Letní teploty dosahují 15 i více stupňů (ne ovšem ve vysokých polohách). Geografie Island je se svou rozlohou km² druhým největším ostrovem v Evropě. Jeho břehy jsou od Skotska vzdáleny kolem 800 km, od Norska 970 km, od Grónska 287 km a od Faerských ostrovů 420 km. Na severu se téměř dotýká severního polárního kruhu, avšak pouze ostrůvek Grímsey je jím skutečně protnut. Zejména střed a východ ostrova se nachází v dost velké nadmořské výšce, směrem k severnímu pobřeží vybíhají řekami oddělené hřbety. Geologie Island je jeden z nejmladších ostrovů na zeměkouli. Leží na riftové zóně styku dvou litosférických desek středoatlantského hřbetu, který probíhá přes pevninu a vytváří mladou tektonickou zónu. Desky se od sebe vzdalují o 13 milimetrů za rok Ekonomická struktura Island je stát bez výrazných surovinových zdrojů, avšak s velkými hydroenergetickými a geotermálními zásobami, využívanými k výrobě elektrické energie a k vytápění. Zásadní prioritou islandského hospodářství je námořní rybolov. Průmysl je orientován zejména na zpracování ryb a výrobu rybích konzerv, v menší míře je zastoupeno hutnictví a textilní průmysl. Rybolov zajišťuje 75% vývozu této země a zaměstnává celých 12% práce schopné populace. Zemědělství je zaměřeno převážně na živočišnou produkci: chov ovcí, skotu, prasat a drůbeže. Rostlinná produkce je omezena na pěstování brambor a zejména pícnin. Zajímavým úkazem je pravidelná úroda zeleniny a jižního ovoce v oblasti při polárním kruhu, realizovaná ve velkokapacitních sklenících vytápěných geotermální energií, Island je dokonce největším evropským producentem banánů. Dovážejí se paliva, strojírenské výrobky a potraviny. Island má velmi čisté ovzduší, protože má minimum průmyslu, elektřinu vyrábí geotermální energie, která se stará i o vytápění domů (takže na nich nejsou vidět komíny), bazénů, ohřev teplé vody, nebo také vytápění chodníků. Island se v roce 2007 stal státem s nejvyšším HDI na světě. Během krize finančního sektoru v roce 2008 si Island vysloužil 1. místo v poměru bank držených státem. Počátkem října 2008 stát přebral kontrolu nad třemi největšími bankami v zemi, které se dostaly do vážných problémů. Pro státní rozpočet však jde o enormní zátěž a premiér oznámil, že se země nachází krok před státním bankrotem. Dopad této krize pocítili i obyvatelé Islandu, ale naopak pro cizince se stal tento ostrov daleko levnější destinací. Měna Na Islandu se platí islandskou korunou (isl.: Íslensk króna). Dělí se na 100 aurar. Kód měny je ISK. Kurs české koruny je cca 16,-Kč/100,-ISK. Ceny některého zboží (pouze orientační a mohou se lišit místně, sezónně i v konkrétních podnicích). Orientační ceny: coca cola 0,5 l / 2 l = ISK 120 / 250 víno 0,7 l = od ISK 1000 (jen v obchodech Vínbúd) mléko 1 l = ISK 90 chléb = ISK hot dog = ISK 230 polévka s pečivem = ISK hamburger s hranolky = ISK 800 hlavní chod = od ISK 1300 moučník = od ISK 400 denní menu = od ISK 4500 večeře = od ISK 2500 pizza = ISK víno 2 dl = od ISK 700 víno láhev 0,7 l = od ISK 3000 nealko nápoje = ISK 250 káva = od ISK 250 pivo = od ISK 350 vlněný svetr = od ISK 7500 vlněná čepice /rukavice/ ponožky = od ISK 1000 / 1200 / 1100 stříbrný šperk s vikingským přívěskem = od ISK 2400 kus islandské lávy = od ISK 1100 vstupenka do termálního bazénu = ISK 300 lístek do kina = ISK 900 benzín 1 l = ISK 130 Reykjavík Název nejsevernějšího hlavního města světa znamená v překladu kouřová zátoka. Pojmenovali ho tak první osadníci, kteří z lodí uviděli páru vycházející z horkých pramenů na pobřeží. Na samotný více než stotisícový Reykjavík jsou přilepena ještě města Kópavogur, Garðabær a Hafnarfjördur a společně tak vytvářejí aglomeraci zvanou Höfuðborgarsvæðið, neboli oblast hlavního města. Téměř dvě třetiny z asi tří set tisícového národa bydlí právě zde. Reykjavík byl údajně založen Vikingy roku 874. Od 1786 město (167 obyvatel), od roku 1845 sídlo parlamentu, od roku 1944 hlavním městem Islandu. Architektura a významné stavby V Reykjavíku (ani nikde jinde na Islandu) nenajdete velmi staré stavby, ale i tak z města dýchá tradiční severský duch. I architektonická moderna je tomu podřízena, takže město působí velmi přátelsky a hraje všemi barvami. Vedle malých dřevěných domků stojí moderní výškové stavby, avšak tato kombinace nepůsobí nepřirozeným dojmem. Snad je to tím, že i moderní architektura je odlehčená sklo, kov a hlavně barvy. Pouze nás překvapilo, že některé moderní výškové budovy byly úplně prázdné jednalo se většinou o sídla zkrachovalých bank. Centrem turistického ruchu je náměstíčko s Infocentrem a několika místy pro občerstvení a posezení. Obsluhující slečna byla velmi hezká a milá, tak jako většina Islanďanek. Pak jsme zjistili, že je z Polska - 8 - Takto vypadají bílé noci je právě půlnoc Nad Reykjavíkem zapadá slunce. Je a protože je právě polární den, za necelé tři hodiny opět vyjde. Polární den měl pro nás jednu obrovskou výhodu i když jsme oficiální pracovní část ukončili pozdě odpoledne, mohli jsme bez obav vyrazit za poznáním krás Islandu s jistotou, že uvidíme, co jsme chtěli a vrátíme se za světla. Jen jsme se shodli, že za šest měsíců, kdy je polární noc a tedy pouhé 4 hodiny světla, bychom zde pobývat nechtěli. Není divu, že tato nádherná země má jedno z nejvyšších čísel v počtu depresí a sebevražd. Ing. Renata Kainráthová vedoucí pečovatelské služby a denního stacionáře Jiří Solar Babička Poslední jednání v životě ženy. Babí léto létající pod vysokou, modrou, moudrou oblohou. Shovívavý úsměv nad hloupostmi mládí a života. Krásné, stříbrné, moudré babičky, bez vás by byl život prázdný, suchý a hluchý! Vy staré krby domova v nečasech života! Kolik máte tepla pro naše prokřehlá srdce! poskytla Milada Janatková -9- O čistotě českých obcí Pražské noviny ze dne zaznamenávají, že cizinci snadno poznají, kde je česká dědina, protože prý v ní není čisto jako v dědinách jiných. V popisech cizinců je již jaksi stálou rubrikou špinavost českých hospod a obydlí. Leckdo snad namítne, že z toho nesejde, miluje-li český lid čistotnost nebo čili nic, jen když má jiné znamenité vlastnosti a když okáže, že nestojí právě na nejnižším stupni vzdělanosti evropejské. Tomuto tvrzení musíme co nejurčitěji odporovati, neboť náklonnost k domácí čistotnosti jest jaksi nerozdílným článkem oněch vlastností, z kterých se vzdělanost nějakého národu skládá. Jindřich Raschel Vážená redakce, zanedlouho počíná podzim a s ním častěji přichází rýma. Je to onemocnění většinou lehké, ale velmi nepříjemné. Proti rýmě předpisují lékaři různé, často i drahé přípravky. Já sám lékař nejsem, ale o rýmu jsem se zajímal, neboť v rodině se na ní dost trpívalo. Při pročítání různých literatur jsem v jedné německé příručce našel doporučení, jak se jí rychle, účinně a levně zbavit. Jde o použití známé jodové tinktury ne sice k mazání nosu, ale vnitřně. Doporučení v literatuře bylo 2 kapky tinktury do lžíce mléka. Já mléko nesnášel, dával jsem ji tedy do vody a během dne byla rýma pryč. Jodová tinktura vodný roztok jodu v jodidu draselném s mlékem se dnes už běžně nepoužívá, ale lékárny ho snad ještě mají nebo ho mohou připravit. Ty 2 kapky tinktury v mléce nebo ve vodě jsou sice hořké, ale ne tak odporné, aby se nedaly spolknout. Hlavní je, že mně vždycky rychle a účinně pomohly rýmu ukončit. Pokud se jodové tinktury týče, nevím jak je drahá, ale 50 nebo 100 ml vystačí celé rodině na mnoho let. Dnes leckdy zbytečně draze platíte za běžně používané léky, které jsou mnohdy méně účinné, než mnou vyzkoušená jodová tinktura. Krom toho má prakticky neomezenou dobu trvanlivosti a účinnosti a možno ji použít i na různé odřeniny Zdeněk Charvát Vzpomínka na vstup do G-éčka čili do domova důchodců Moje starší sestra už byla 2 roky v důchodu a chodila k invalidům na Bráník na takové sousedské pohovory. Vzala mě jednou s sebou a že mě tam bylo dobře, chodila jsem tam občas i sama. Při jedné takové sešlosti si vedoucí zjednala chvíli ticha a oznámila, že město dalo invalidům nabídku a sice že se u nemocnice bude stavět domov důchodců a že invalidé jsou většinou lidé vhodného věku na ubytování. Takže jim bylo nabídnuto ubytování. Vedoucí oznámila, že zatím je čas na rozhodnutí, aby si to každý s rodinou promyslel a že až při příští schůzi by brala záznamy. Sestra měla děti v Brně a syna ve světě, tak říkala, že se asi příště přihlásí. I já uvažovala a rozmýšlela, ale z Čelkovic se mi nechtělo. Na druhou stranu mládí bylo pryč a tak jsem se konečně také rozhodla pro domov důchodců. Měla jsem obavu, že jsem se rozhodla pozdě, ale přece jsem do seznamu byla přijata. Invalidé dělali ještě zájezd na Šumavu, kam jsem jela a po návratu byla vyrozuměná, že jsem do domova důchodců přijata. Slavnostní zahájení jsem nestihla, bylo 1. září 1998 a já se z Šumavy vrátila 12. září. A tak budu 12. výročí oslavovat vždy 12. září, kdy jsem se do domova důchodců stěhovala. Když byla v roce 2002 rozvodněná Lužnice a moje chaloupka pod vodou, tak jsem byla ráda, že jsem tu hrůzu nezažila a že jsem byla v domově důchodců čili v G-éčku v suchu. 12 roků tady uběhlo jako ta voda, ale za to jsem je tady prožila v dobrém kolektivu a ráda na to vzpomínám. Anna Štroufová O soukromém a veřejném vlastnictví Snažím se zbavit se nesprávných názorů z minula a plně a aktivně se zapojit do nové, svobodné, demokratické společnosti. Iluze, že vlastním jednu desetinu Škodovky, Zetoru, Vitany a jiných tzv. státních podniků, jsem se už zbavil. Vím, že dnes když mám, tak mám, platím z toho daně je to moje. Trochu problémů mně působilo vlastnictví obce. I to jsem si už osvětlil. Dokud se nám nepodaří zprivatizovat ulice, chodníky nebo parky, je to vlastnict
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x