of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Newsletter 03/2012. Biura Współpracy Międzynarodowej i Działu Nauki UKW. Spis treści. Szanowni Państwo,

Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 14 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Newsletter 03/2012 Biura Współpracy Międzynarodowej i Działu Nauki UKW Szanowni Państwo, Wraz z nadejściem wiosny rośnie apetyt na wyjazdy, podróże i nowe osiągnięcia. Jak co miesiąc prezentujemy garść
Transcript
Newsletter 03/2012 Biura Współpracy Międzynarodowej i Działu Nauki UKW Szanowni Państwo, Wraz z nadejściem wiosny rośnie apetyt na wyjazdy, podróże i nowe osiągnięcia. Jak co miesiąc prezentujemy garść najciekawszych informacji o stypendiach Spis treści i konkursach. Gorąco zachęcamy do lektury! 1. Erasmus konkurs 1 2. Orientation Programme dla studentów programu Erasmus 3. 7 PR spotkanie informacyjne 4. Praktyki i stypendia ECML 5. KOLUMB konkurs GFPS semestralne stypendia w Niemczech 4 7. Stypendia Fundacji Lanckorońskich 5 8. Informacje Działu Nauki 9. Hera konkurs 10. Wiadomości Wydarzenia Nie przegap terminu Erasmus konkurs na Facebooku Komisja Europejska ogłosiła konkurs: 25th Erasmus Anniversary Competition stanowiący inicjatywę realizowaną w ramach kampanii promocyjnej Youth on the Move. Zgłoszenia przyjmowane będą do: 30 kwietnia 2012 Głosowanie między 1-8 maja, 9 maja ogłoszenie wyników Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania udziałem w mobilności Erasmusowej tych, którzy w programie jeszcze nie uczestniczyli. Zachęcamy studentów-stypendystów programu Erasmus do zamieszczania na Facebooku inspirujących, dynamicznych i dowcipnych historii (preferowany język angielski). Forma wypowiedzi jest dowolna tekst (esej), zdjęcie, nagranie video. Zespół oceniający wyłoni 10 prac, które będą cieszyć się największą popularnością. Informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: oraz na Facebooku Orientation Programme dla studentów programu Erasmus W dniach 27 lutego-2 marca br. specjalnym programem powitaliśmy zagranicznych studentów, którzy w tym semestrze rozpoczęli naukę na naszej uczelni. Tym razem w ofercie przygotowanej wspólnie przez UKW, UTP, KPSW i Collegium Medicum znalazły się m.in.: spotkanie z prezydentem miasta, wizyta w Operze Nova, zwiedzanie Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. W tym semestrze na UKW przebywać będą studenci z Turcji, Bułgarii, Włoch oraz Słowacji. Strona 1 Newsletter BWM Numer 3/2012, (052) Spotkanie informacyjne Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych. Jak wykorzystać fundusze europejskie oferta dla innowacyjnych firm i instytucji naukowych. Termin 29 marca 2012 r. o godz Nabór na płatne praktyki (od 3 do 6 miesięcy) Zgłoszenia powinny nadejść do ECML przed: 30 września (praktyki od stycznia do czerwca) 31 marca (praktyki od czerwca do grudnia i od września do lutego - tylko praktyki w administracji). Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Gdański Park Naukowo-Technologiczny organizują spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Spotkanie odbędzie się w Gdańskim Parku Naukowo- Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3. Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML) Praktykanci będą wykonywać dwa rodzaje zadań: specyficzne zadania w ramach określonych obszarów. Proponowane są cztery rodzaje praktyk: specjalizacja internetowa, specjalizacja organizacyjna, specjalizacja dokumentacyjna, specjalizacja finansowa i administracyjna. We wszystkich czterech wypadkach, kandydaci powinni posiadać umiejętność pracy w zespole, wykazać się elastycznością i zainteresowaniem działalnością ECML. Informacje na stronie: pomoc w przygotowaniu imprez organizowanych przez ECML (warsztatów i spotkań) oraz posiedzeń ECML. Kandydaci na praktykantów powinni być absolwentami studiów Podpis do obrazu/grafiki. wyższych, kończącymi co najmniej pierwszy cykl kształcenia. Powinni znać języki obce (angielski, niemiecki, francuski) oraz sprawnie posługiwać się komputerem, gdyż będą zajmować się tłumaczeniem oficjalnych dokumentów. Strona Strona 2 3 Newsletter Newsletter BWM Numer BWM 3/2012, Numer 3/2012, (052) 34 (052) Program KOLUMB Program KOLUMB to stypendia zagraniczne przyznawane młodym polskim uczonym, którzy nie przebywali jeszcze po doktoracie na długoterminowym stażu zagranicznym (dłuższym niż 6 miesięcy), aby umożliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata. Aktualnie trwa nabór wniosków na Stypendia zagraniczne Laureaci otrzymują stypendium na pobyt w jednym lub w uzasadnionych przypadkach - w więcej niż w jednym ośrodku naukowym. O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy: posiadają stopień naukowy doktora, składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od daty uzyskania stopnia doktora, przy czym okres ten ulega przedłużeniu o 2 lata w następujących przypadkach: kandydatów, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych; kandydatek, które urodziły lub przysposobiły dziecko - na podstawie aktu urodzenia lub postanowienia orzekającego przysposobienie. posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na osiedlenie się bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. OSTATNI KONKURS w 2012 r. STYPENDIA NA ZAGRANICZNE STAŻE PODOKTORSKIE Termin składania wniosków: do 30 marca, godz Więcej informacji Strona 3 Newsletter BWM Numer 3/2012, (052) GFPS -Semestralne stypendia w Niemczech Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i GFPS Polska oferuje możliwość ubiegania się o stypendia semestralne dla polskich studentów i doktorantów. Stypendia przyznawane przez GFPS obejmują okres 5 miesięcy. Stypendium może zostać przyznane na semestr letni, trwający w Niemczech od kwietnia do sierpnia, lub na semestr zimowy, trwający od października do końca lutego. Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Berlin, Bochum, Bonn, Brema, Drezno, Fryburg, Hamburg, Heidelberg, Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i in. O stypendium mogą ubiegać się studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30 roku życia, oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego, których wiek w chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat. Wartość stypendium fundowanego przez GFPS i GFPS - Polska obejmuje m.in. miesięczne stypendium w wysokości euro oraz udział w dwóch czterodniowych seminariach. Termin składania wniosków na semestr zimowy do 31 marca roku, w którym wyjazd miałby się odbyć Więcej informacji o programie: /stypendia.html Podpis do obrazu/grafiki. Strona 4 Newsletter BWM Numer 3/2012, (052) Stypendia Fundacji Lanckorońskich na rok 2013 O stypendia mogą się ubiegać: archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni, historycy filozofii. Tematyka historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie może wykraczać poza rok Wnioski studentów nie będą rozpatrywane. Zgodnie z dotychczasową praktyką można składać wnioski o stypendia do Rzymu, Londynu, Wiednia i wyjątkowo, do innych ośrodków naukowych w Europie. Termin złożenia: 15 maja 2012 r. Formularze dostępne są na stronie: Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat. Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym przez Komisję, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, przedstawiciele pięciu Uniwersytetów delegowani przez ich Rektorów (UJ, UW, UAM, UMK, UWr.) i sekretarz Komisji, powoływany przez PAU. Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w drugiej połowie czerwca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PAU, a niezależnie od tego kandydaci uzyskają informację na piśmie w ciągu miesiąca od daty posiedzenia Komisji. Strona 5 Newsletter BWM Numer 3/2012, (052) INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki: MAESTRO konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe termin składania wniosków: do 19 marca 2012 r. HARMONIA konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej termin składania wniosków: do 19 marca 2012 r. Konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora termin składania wniosków: do 19 marca 2012 r. Informacje na stronie: Najbliższe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS - Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów; PRELUDIUM - Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora; SONATA - Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora; Planowany termin ogłoszenia ww. konkursów: 15 marca 2012 r. UWAGA: i. Od 1 października 2011 r. na UKW nie są przyznawane stypendia i urlopy habilitacyjne. Strona 6 Newsletter BWM Numer 3/2012, (052) MIĘDZYNARODOWY PROGRAM W DZIEDZINIE HUMANISTYKI HERA JRP Cultural Encounters Ogłoszono konkurs dla humanistów pt. Cultural Encounters ( Spotkania kulturowe ) przez konsorcjum Hera. Celem międzynarodowego programu w dziedzinie humanistyki jest: inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne problemy i wyzwania współczesnej Europy. Temat konkursu - Spotkania kulturowe Do konkursu mogą być składane projekty podejmujące kwestie teoretyczne, a także koncentrujące się na bardziej szczegółowych zagadnieniach. Program zakłada analizę idei spotkań kulturowych w aspekcie przestrzennym oraz temporalnym (w jego współczesnych przejawach, a także w perspektywie historycznej). Projekty mogą czerpać z nauk takich jak: historia, literatura, studia kulturowe, historia sztuki, filologia i językoznawstwo, antropologia, filozofia i psychologia. Szczególnie zalecane jest łączenie aspektów teoretycznych i praktycznych. Mimo że projekty powinny obejmować przede wszystkim nauki humanistyczne, dopuszcza się również sięganie do innych obszarów nauki. Aby pobudzać wymianę myśli naukowej i/lub transfer wiedzy między naukowcami, a społeczeństwem, w pracę nad projektami mogą być zaangażowani również m. in. praktycy związani z instytucjami sztuki, np. muzeami i teatrami. Termin składania wniosków upływa 4 maja 2012 r. o godzinie czasu polskiego. Projekty w języku angielskim należy składać w wersji elektronicznej przez stronę internetową gdzie znajdują się również informacje na temat konkursu. Strona 7 Newsletter BWM Numer 3/2012, (052) Tutaj można umieścić 3 Strona 10 Wiadomości Trzeci konkurs (JTC 2012) w ramach ERA-NET IB 1 marca 2012 otwarto nabór wniosków w trzeciej edycji międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA- NET IB. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej. Więcej informacji na stronie: Newsletter BWM Numer 1/2012, wydanie 1 Stypendia dla wybitnych młodych naukowców Siódma edycja konkursu na stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Minister przyznaje corocznie stypendia naukowe osobom, które w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyły 35. roku życia i zatrudnione są w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wnioski o stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Nabór wniosków do 31 marca 2012r. Więcej informacji na stronie MNiSW: Otwarcie konkursu w ramach Era - Net Transport II W dniu 1 marca 2012 r. otwarto konkurs na projekty badawcze w temacie STEPPIN STONES - Best Practices for making Mobility Patterns more Sustainable Więcej informacji na stronie: 7 Program Ramowy - wydarzenia 20/03/2012 Wrocław - Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym Więcej informacji: 22/03/2012 Warszawa - Elementy dobrego wniosku w 7. Programie Ramowym priorytet KBBE. Więcej informacji: 7 Program Ramowy wydarzenia 23/03/2012 Gdańsk - Zasady finansowania oraz rozliczania projektów międzynarodowych współfinansowanych, realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej. Więcej informacji: 29/03/2012 Gdańsk - SME FORA - Jak wykorzystać fundusze europejskie oferta dla innowacyjnych firm i instytucji naukowych Więcej informacji: 16/04/2012 Wrocław - Warsztaty pisania indywidualnych wniosków o granty Marie Curie Więcej informacji: Stroa 9 Newsletter BWM Numer 1/2012, wydanie 1 (052) Strona 8 Newsletter BWM Numer 3/2012, (052) i. NIE PRZEGAP TERMINU Konkurs Global Junior Challenge Konkurs, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży oraz na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych Program Pomost Granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo Staże w Europejskim Banku Centralnym Staże w Europejskim Banku Centralnym dla studentów i absolwentów takich kierunków jak ekonomia, finanse, administracja, prawo, zasoby ludzkie czy lingwistyka Edukacja globalna 2012 Celem zadania jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego, które będą nawiązywały do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie Pracownie Orange Celem akcji Pracownie Orange jest zapewnienie obywatelom małych społeczności lepszego dostępu do technologii i informacji Programy szkoleniowe UE - Japonia Szkolenia, które podnoszą umiejętności pracowników firm europejskich; mogą mieć formę prowadzenia badań oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu biznesu Kontakt: BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PUNKT KONTAKTOWY DS. 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE DZIAŁ NAUKI ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz fax. 0 (52) , pokój nr 5, pokój nr 7 BWM: tel. 0 (52) , tel. 0 (52) Dział Nauki: tel. 0 (52)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x