of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MOTORSİKLET YAĞI Daha fazla bilgi için lütfen ürünün Teknik Bilgi Formu'na bakınız.

Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 37 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar
Transcript
BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar MOTORSİKLET YAĞI Daha fazla bilgi için lütfen ürünün Teknik Bilgi Formu'na bakınız Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri Tedarikçi OPET FUCHS MADENİ YAĞ SAN. ve TİC. A.Ş. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sok. No: Çiğli/İZMİR Tel: Fax: Acil durum telefon numarası Acil durum telefon numarası UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi): 114 Acil Sağlık Hizmetleri:112 BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması Sınıflandırma T.C Fiziksel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır. Sağlık zararları Çevresel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır. Sucul Kronik 3- H412 Sınıflandırma T.C /(67/548/EEC) veya (1999/45/EC) İnsan sağlığı Çevresel Fiziko-kimyasal R52/53 Normal kullanım koşullarında herhangi bir zarar vermesi beklenmez. Üründe,sudaki organizmalar için zararlı olan ve su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilecek bir madde/maddeler vardır. Ürün parlayıcı maddeler sınıfında değildir,ancak parlama noktasının üzerinde bir sıcaklıkta alev kaynaklarına maruz bırakıldığında alev alabilir Etiket unsurları Zararlılık İfadeleri H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 1/12 Önlem ifadeleri P273 Çevreye verilmesinden kaçının. P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin Diğer zararlar Normal önlemler alındığında (madde 7) ve kişisel koruma ekipmanları (madde 8) kullanıldığında, madeni yağ ve kimyasallar dikkate değer bir risk oluşturmaz. BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi 3.2. Karışımlar Distilatlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş, ağır parafinik (Not L) 5-10% CAS numarası: EC numarası: Sınıflandırma T.C Asp. Tok. 1- H304 Sınıflandırma T.C /(67/548/EEC) veya (1999/45/EC) Xn; R65 mineral yağ 1-5% CAS numarası: Sınıflandırma T.C Asp. Tok. 1- H304 Sınıflandırma T.C /(67/548/EEC) veya (1999/45/EC) Xn; R65 Mineral Yağ 1-5% CAS numarası: Sınıflandırma T.C Asp. Tok. 1- H304 Sınıflandırma T.C /(67/548/EEC) veya (1999/45/EC) Xn;R65. p-dodesilfenol, Dallanmış 1% CAS numarası: EC numarası: M faktörü (akut) = 1 M faktörü (kronik) = 10 Sınıflandırma T.C Cilt Tah. 2- H315 Göz Tah. 2- H319 Ürm. Sis. Tok. 2- H361f Sucul Akut 1- H400 Sucul Kronik 1- H410 Sınıflandırma T.C /(67/548/EEC) veya (1999/45/EC) Xi; R36/38. Repr. Cat. 3 R62. N; R50/53 R-ibareleri ve Zararlılık ifadeleri nin tam metinleri 16. Bölüm'de verilmiştir. 2/12 Bileşimine dair yorumlar Not L: Bu ürün ileri derecede rafine edilmiş ve kanserojenik olarak sınıflandırılmayan bazyağlar ve özel performans katıkları içermektedir. Üründe kullanılan bazyağların IP 346 test metodu ile yapılan dimetil sülfoksit (DMSO) ekstrakt test sonucu ağırlıkça %3 ten daha azdır. BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması Genel bilgi Soluma Yutma Cilt teması Göz teması İlk yardım görevlilerinin korunması Ürünün bulaştığı veya döküldüğü elbise ve ayakkabıları değiştir. Ürünün bulaştığı bez parçalarını asla elbise ceplerine koyma. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Maruz kalan kişiyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın ve hemen temiz havaya çıkarın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. YUTULMASI halinde: Ağzı suyla iyice çalkalayın. Hemen tıbbi yardım alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Ciltte kalan parçaları temizleyin. Yapışma meydana gelirse, ciltten ayırmak için zorlamayın. Tıbbi yardım alın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın. Kirlenmiş giysileri kazazedenin üzerinden çıkarmadan önce su ile iyice yıkayın veya eldiven giyin Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Soluma Yutma Cilt teması Göz teması Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır. Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır. Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır. Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Doktora verilecek bilgiler Özel tedaviler Tedavi belirtilere göre uygulanmalıdır. Ürün buharlarının aşırı solunması durumunda akciğer iltihabına (chemical pneumonitis) yol açabilir. Tekrarlanan veya uzun süreli temaslar cilt iltihaplanmasına (dermatitis) neden olabilir. Semptomatik tedavi uygulayın. BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri 5.1. Yangın söndürücüler 3/12 Uygun söndürücü maddeler Uygun olmayan söndürücü maddeler Yanan ürünü söndürmek için öncelikle, Film Yapıcı Köpük Konsantresi ( A.F.F.F ) kullanınız. Köpük konsatresi bulunamayan durumlarda, yangının boyutuna göre öncelikli olarak Kuru Kimyevi Toz içeren yangın söndürücü kullanınız. Yanan ürün, basınçlı kap içerisinde ise su fıskiyesi ile soğutma yapınız. Yangın sırasında, yanan ürünün üzerine doğrudan basınçlı su ve su jeti uygulamayınız. Müdahale esnasında su fıskiyesi ( su sisi ) ile soğutma yapınız Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Özel zararlar Zararlı yanma ürünleri Bu ürün patlayıcı değildir. Parlama noktasına yakın sıcaklıklara kadar ısıtmayın. Yangın halinde toksik ve korozif gazlar oluşabilir. Bu gazlar: Karbondioksit,karbon monoksit,kükürt oksitler,fosfor oksitler,metal oksitleri 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler Yangın söndürme ekipleri için özel koruyucu ekipman Yangına müdahale etmeden önce yanan akışkanın tüm bağlantılarını kontrol altına alınız, sızıntıları önleyiniz. Yangın mahalinde bulunan ve henüz yanmamış olan ürünleri herhangi bir risk bulunmuyorsa ortamdan uzaklaştırınız.yangın sırasında yanan ürünün yayılımını önlemek için kanallara karışmasını engelleyiniz. Yayılımı engellemek için kum gibi yanmayan materyallerle bariyerleme yapınız.kapalı ortamda gerçekleştirilen müdahalelerde duman ve zehirli gazlara karşı koruyucu gaz maskesi kullanınız. Yangına müdahale, yangına müdahale eğitimi almış kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Yangına müdahale için tam korumalı vücut giysisi, baret, çelik burunlu ayakkabı ve solunum maskesi kullanılmalıdır. Yangına müdahale için kullanılan, kuru kimyevi tozlu yangın söndürücüler ve diğer yangına müdahale ekipmanları, kendileri için belirlenmiş olan TSE ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır. BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Kişisel önlemler Döküntü halinde kaygan taban ve satıhlara dikkat edin. Buharları solumaktan ve cilt ile gözlerle temastan sakının. Yeterli havalandırma sağlayın. Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. Sigara içmeyin,ateş kullanmayın,başka ateşleyici bir şey kullanmayın. Koruyucu eldiven ve (eğer sıçrama tehlikesi varsa) koruyucu gözlük/yüz siperi kullanın Çevresel önlemler Çevresel önlemler Çevreye yayılmasını önleyin. Kanalizasyona,su yoluna veya toprağa dökülmesinden kaçının. Dışarı çıkışı önlemek amacıyla kabı, hasara uğramış yanı yukarı olacak şekilde yerleştirin. Su yollarına yönelik oluşan dökülmelerin ya da kontrol dışında gelişen deşarjların olması halinde DERHAL ilgili ve yetkili yerel organlara başvurulması gerekmektedir. Boş kaplar,ürünün tehlikelerini taşıyan artıklar içerebilir Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller 4/12 Dökülme temizleme yöntemleri Büyük Döküntüler: Hiçbir tehlike olmaması şartıyla mümkünse sızıntıyı durdurun. Dökülmüş maddeye EL SÜRMEYİN! Atıkları toplayın ve uygun atık bertaraf kaplarına yerleştirerek sıkıca mühürleyin. Atıkların bertaraf edilmesi için 13. Bölüme bakın. Döküntünün veya yüzey akışının kanalizasyona, atık su kanallarına veya su kaynaklarına girişinden kaçının. Büyük miktarda döküntüler söz konusu olduğunda yetkilileri bilgilendirin. Küçük Döküntüler: Hiçbir tehlike olmaması şartıyla mümkünse sızıntıyı durdurun. Döküntünün etrafına bir set çekip kum,talaş vb. emici madde ile toplayın. Vermikülit,kuru kum veya toprağa emdirerek kutuların içine koyun. Yerel mevzuata uygun olarak yetkili kişiler gözetiminde ve lisanslı atık bertaraf işletmeleri yoluyla bertaraf ettirin Diğer bölümlere atıflar Diğer bölümlere atıflar Güvenli kullanım bilgileri için Bölüm 7'ye bakın. Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. Sağlığa zararları hakkında ek bilgi için Bölüm 11'e bakın. Ekolojik tehlikeler hakkında ek bilgi için 12. Bölüme bakın. Atıkların bertaraf edilmesi için 13. Bölüme bakın. BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler Kullanım tedbirleri Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiyeler Yeterli havalandırma sağlayın. Kap, kullanılmadığında sıkıca kapalı tutulmalıdır. Direkt güneş ışınlarından koruyun. Parlama noktasına yakın sıcaklıklara kadar ısıtmayın. Dökmemeye çalışın,cilt ve gözlerle temastan kaçının. Ürünü kullanma sırasında bir şey yemekten,içmekten veya sigara içmekten sakının. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olan kimseler bu ürünün elleçlenmesi sırasında daha tedbirli olmalıdır. Kullandıktan sonra ve yemek yemeden, sigara içmeden ve tuvalate gitmeden önce ellerinizi yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Depolama tedbirleri Depolama sınıfı Kanalizasyona ve/veya su kaynaklarına sızmayı önlemek için setle çevrelenmiş sınırlı bir alanda depolayın. Yerel yönetmeliklere göre depolayın. Sıkıca kapalı şekilde orijinal ambalajında, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyun. Kapalı orijinal ambalajında 0 C ile 50 C arasında depolayın. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Özel depolama prosedürleri gerekmemektedir Belirli son kullanım(lar) Kullanım tarifi Depolama kapları veya kapların kaplamaları hafif çelik veya yüksek yoğunluklu polietilenden yapılmış olmalıdır. PVC'den yapılmış depolama kapları kullanılmamalıdır. Polietilen kaplar,deformasyon ve delinme riskinden dolayı yüksek sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Kapların palet üzerinde ve tek sıra şeklinde istiflenmesi önerilir. BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma 8.1. Kontrol parametreleri İçerik notları Bileşen(ler) için bilinen maruziyet limitleri bulunmamaktadır Maruz kalma kontrolleri 5/12 Koruyucu donanım Uygun mühendislik kontrolleri Kişisel korunma Göz/Yüz korunması Ellerin korunması Diğer cilt ve vücut koruması Sağlık tedbirleri Solunum sisteminin korunması Termal zararlar Çevresel maruz kalma kontrolleri Yeterli havalandırma sağlayın. Buharları solumaktan sakının. Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın. Ürün ve içerik maddeler için mesleki maruziyet sınırına dikkat edin. Sıçrama veya saçılma söz konusuysa, korunma amaçlı yağ ya da kimyasala direnci olan giysiler giyin. Risk değerlendirmesi gözlerle temas ihtimalini belirtiyorsa, onaylanmış bir standart ile uyumlu göz koruyucusu kullanılmalıdır. Şu koruma araçları kullanılmalıdır: Kimyasalların sıçramasına karşı koruyucu gözlük veya yüz siperi. Risk değerlendirmesi, ciltle temasın mümkün olduğunu belirtiyorsa, onaylı bir standart ile uyumlu, kimyasala dirençli, su geçirmez eldivenler kullanılmalıdır. Eldivenlerin şu malzemelerden yapılması önerilir: Nitril lastik. Sıvının eldivenlerin içine nüfuz edebileceği dikkate alınmalıdır. Eldivenlerin sıklıkla değiştirilmesi önerilir. Alerji riski olduğunda lastik eldivenin altında ince pamuk eldiven giyin. Uygun eldiven seçimi sadece malzemeye değil, üreticiden üreticiye değişen marka ve kaliteye de bağlıdır. Ürün birkaç malzemeden üretildiği için, eldivenin dayanıklılığı önceden hesaplanamaz ve bu nedenle, kullanmadan önce, kontrol edilmelidir. Önleyici cilt koruması için, cilt koruma kremi kullan. Risk değerlendirmesi cildin kirlenmesinin mümkün olduğunu gösteriyorsa, onaylı bir standart ile uyumlu, uygun ayakkabı ve ek koruyucu giysi giyilmelidir. Göz yıkama yeri sağlayın. Çalışma alanında sigara içmeyin. Temastan sonra ellerinizi yıkayın. Kirlenmiş olan ve su geçirmezliği olmayan giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş giysiler, bertarafı veya temizlenmesi için kapalı bir kap içerisine yerleştirilmelidir. İşi bitirdikten sonra kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi sabun ve suyla iyice yıkayın. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin ve sigara içmeyin. Yetersiz havalandırma halinde, uygun solunum koruyucu kullanılmalıdır. Şu kartuşların takılı olduğu bir solunum cihazı kullanın: Yüksek verimli parçacık filtresi. Sıcak ürünle temas, ciddi termal yanıklara neden olabilir. Sıcak ürünle temas tehlikesi varsa, yüksek sıcaklıklar ile kullanıma uygun tüm koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Yağ buharı,mineral: STEL: 10mg/m³ 15 dakika Yağ buharı,mineral: TWA: 5mg/m³ 8 saat Short-Term Exposure Limit (STEL): Mevcut The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) mevzuatına göre çalışma gününün herhangi bir 15 dakikalık periyodudur (NIOSH,1992). Time-Weighted Average (TWA): Mevcut Occupational Safety and Health Administration (OSHA) mevzuatına göre referans olarak belirlenen 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalamadır (29 CFR ,Table Z-1). BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 6/12 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüm Renk Koku Parlama noktası Berrak Sıvı Amber. Hafif. Yağ kokusu. 228 C COC (Cleveland açık kap). Hacimsel yoğunluk 0, C Çözünürlük (ler) Dağılım katsayısı Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Suda çözünmez. Bilinmemektedir. Kendiliğinden tutuşmaz. Viskozite 108,5 40 C Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler Açıklamalar Patlayıcı olarak kabul edilmez. Oksitleyici olarak sınıflandırma kriterlerini karşılamaz. Değerler tipiktir. Bu değerler ürün toleransları dahilinde değişkenlik gösterebilir Diğer bilgiler Diğer bilgiler Gerekli bilgi bulunmamaktadır. BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime Tepkime Tepkime Bu ürün veya içerik maddelerinin mevcut reaktivitesi ile ilgili herhangi bir özel test verisi bulunmamaktadır Kimyasal kararlılık Kararlılık Normal ortam sıcaklıklarında kararlıdır. Başka herhangi bir materyalle karıştırma Zararlı tepkime olasılığı Zararlı tepkime olasılığı Bilinen herhangi bir muhtemel tehlikeli reaksiyon yoktur Kaçınılması gereken durumlar Kaçınılması gereken durumlar Donmasından kaçının. Kuvvetli oksitleyici maddelerle temasından kaçının. Yüksek ısıya veya direk güneş ışınlarına maruz bırakmaktan kaçının. Nemden uzak tutun Kaçınılması gereken maddeler Kaçınılması gereken maddeler Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler Zararlı bozunma ürünleri 7/12 Zararlı bozunma ürünleri Tavsiye edilen şartlara uygun olarak kullanıldığında ve depolandığında bozunma olmaz. Isıtma, şu ürünleri oluşturabilir: Toksik ve korozif gazlar veya buharlar. Termal bozunma veya yanma ürünleri aşağıdaki maddeleri içerebilir: Karbondioksit,karbon monoksit,kükürt oksitler,fosfor oksitler,metal oksitleri. BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler Toksik etkiler hakkında bilgi Toksik etkiler Diğer sağlık etkileri Cilt aşınması/tahrişi Skin corrosion/irritation Ciddi göz hasarı/tahrişi Ciddi göz hasarı/tahrişi Kayıtlı veri yok. Ürünün veya ürün içindeki herhangi bir bileşenin kanserojenik,mutajenik,genetik materyal üzerinde toksik veya insan sağlığı üzerinde kronik etkileri olduğunu gösteren bir veri bulunmamaktadır. Solunum yolları hassaslaşması Solunum yolları hassaslaşması Cilt hassaslaşması Cilt hassaslaşması Eşey hücre mutajenitesi Genotoksisite - in vitro Kanserojenite Kanserojenite Üreme sistemi toksisitesi Üreme sistemi toksisitesidoğurganlık Üreme sistemi toksisitesigelişimsel Belirli hedef organ toksisitesi-tek maruz kalma BHOT- tek maruz kalma Belirli hedef organ toksisitesi -tekrarlı maruz kalma BHOT- tekrarlı maruz kalma Aspirasyon zararı Aspirasyon zararı Genel bilgi Aşağıda verilen bilgiler benzer ürünlerin toksikolojisine ilişkin verilere dayanmaktadır. 8/12 Soluma Yutma Cilt ile temas Göz ile temas Akut ve kronik sağlık zararları Maruz kalma yolu Hedef organlar Normal şekilde kullanıldığında tahriş söz konusu değildir. Yüksek konsantrasyonlarda gaz veya buhar solunum sistemini tahriş edebilir. Aşırı maruziyetin ardından şu belirtiler görülebilir: Öksürük. Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir. Mide bulantısı dahil mide-barsak rahatsızlıkları başlıca belirtileridir. Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, cilt tahrişi meydana gelmez. Tekrarlanan maruz kalma halinde ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Hassas kişilerde, hassasiyete veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Normal şekilde kullanıldığında göz tahrişi beklenmemektedir. Yüksek ısı sonucu oluşan buharlar gözü tahriş edebilir. Bu ürün ileri derecede rafine edilmiş ve kanserojenik olarak sınıflandırılmayan mineral bazyağlar ve özel performans katıkları içermektedir. Üründe kullanılan mineral bazyağların IP 346 test metodu ile yapılan dimetil sülfoksit (DMSO) ekstrakt test sonucu ağırlıkça %3 ten daha azdır. KULLANILMIŞ YAĞLAR,yeni yağlara oranla daha tehlikelidir. Kullanılmış yağlar,cilt kanserine yol açması muhtemel olan tehlikeli bileşenler içerebilir. Soluma yoluyla,yutmayla,cilt ile temasla,gözle temasla. Cilt,gözler,solunum sistemi,akciğerler,mide-barsak alanı. BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler Ekotoksisite Sucul ortam için bilinen olumsuz bir etkisi yoktur Toksisite Toksisite Üründe,sudaki organizmalar için zararlı olan ve su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilecek bir madde/maddeler vardır Kalıcılık ve bozunabilirlik Kalıcılık ve bozunabilirlik Ürünün bozunurluğu hakkında bilgi yoktur Biyobirikim potansiyeli Biyobirikim potansiyeli Dağılım katsayısı Biyobirikim hakkında uygun veri yoktur. Bilinmemektedir Toprakta hareketlilik Hareketlilik Ürün suda çözünmez ve su yüzeyinde yayılır. Toprak tarafından emilebilir ve hareketliliğini kaybeder PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları Diğer olumsuz etkiler Diğer olumsuz etkiler Bilinmemektedir. 9/12 BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri Atık işleme yöntemleri Genel bilgi Atık işleme yöntemleri Atık sınıfı Ürünün boşaltılmış ambalajı ve ürünün kullanımından sonra oluşan atıklar, yürürlükte olan Çevre Kanunu ve buna bağlı mevzuat hükümlerine uygun olarak kontrol altına alınmalı ve aksi belirtilmedikçe tehlikeli atık olarak tanımlanmalıdır. Geri dönüşüm ve/veya bertarafı, ulusal makamlar tarafından, atık geri dönüşüm/bertaraf/depolama lisansı verilmiş kuruluşlar aracılığı ile mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilebilir *Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları *Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri Genel Ürün, tehlikeli maddelerin taşımacılığı hakkındaki uluslararası yönetmelikler kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID) UN numarası Uygulanamaz Uygun UN taşımacılık adı Uygulanamaz Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Gerekli taşımacılık uyarı işareti yoktur Ambalajlama grubu Uygulanamaz Çevresel zararlar Çevre açısından zararlı/deniz kirletici Hayır Kullanıcı için özel önlemler Uygulanamaz MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Uygulanamaz. BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı 10/12 Ulusal yönetmelikler 13 Aralık 2014 tarihli, sayılı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 11 Aralık 2013 Resmi Gazete Sayı: (Mükerrer) AB mevzuatı Kimya
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x