of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MONSANTO Europe S.A./N.V. Veiligheidsblad Handelsproduct

Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 15 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
MONSANTO Europe S.A./N.V. Pagina: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A./N.V. Veiligheidsblad Handelsproduct 1. PRODUCT EN BEDRIJFSINDENTIFICATIE 1.1. Productidentificatie UniPellet Plus Chemische naam Niet
Transcript
MONSANTO Europe S.A./N.V. Pagina: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A./N.V. Veiligheidsblad Handelsproduct 1. PRODUCT EN BEDRIJFSINDENTIFICATIE 1.1. Productidentificatie UniPellet Plus Chemische naam Niet van toepassing op een mengsel Synoniemen L1 & L CLP Bijlage VI Index nr. Niet van toepassing C&L ID No. Niet beschikbaar EC Nr. Niet van toepassing op een mengsel REACH verordening nr. Niet van toepassing op een mengsel CAS Nr. Niet van toepassing op een mengsel Bedrijf/(Verkoopkantoor) MONSANTO Europe S.A./N.V. Haven 627,Scheldelaan 460, B2040 Antwerpen, België Telefoon: +32 (0) Fax: +32 (0) Oproepnummer voor noodgevallen Telefoon: België +32 (0) IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Klassificatie Klassificatie volgens verordening EC nr. 1272/2008 [CLP] (eigen klassering van de fabrikant) STOT SE Category 3, Respiratory irritant STOT HERH Categorie 2 Carcinogeniciteit Categorie 2 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H373 May cause damage to lungs through prolonged or repeated exposure by inhalation H351 Suspected of causing cancer by inhalation 2.2. Etiketterings elementen Etikettering volgens Verordening (EG) No. 1272/2008 [CLP] Gevarenpictogram/pictogrammen Signaalwoord MONSANTO Europe S.A./N.V. Pagina: 2 / 8 Gevaar Gevarenaanduiding/aanduidingen H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H372 Causes damage to lungs through prolonged or repeated exposure by inhalation. H351 Suspected of causing cancer by inhalation Veiligheidsaanbeveling/aanbevelingen P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202 Do not handle until all safety precautions have been read and understood. P260 Stof/rookgas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oog bescherming/gelaatsbescherming dragen. P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P Op een goed geventileerde plaats bewaren.in goed gesloten verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor de verwerking van gevaarlijk afval die goedgekeurd werd door de een bevoegde instantie Aanvullende gevaarsinformatie EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen Andere gevaren % van het mengsel bestaande uit ingrediënten met ongekende acute toxiciteit. % van het mengel bestaat uit ingrediënten met een ongekend gevaar voor het aquatische milieu. Geen persistent, bioaccumulatief of toxisch (PBT), noch heel persistent of heel bioaccumulatief (vpvb)mengsel Voorkomen en geur (kleur/vorm/geur): Witachtig /Poeder / Geen informatie. Zie sectie 11 voor toxicologische effecten en sectie 12 voor leefmilieueffecten. 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Actief bestanddeel Geen; {Niet van toepassing} Samenstelling Bestanddelen CAS Nr. EC Nr. EU Index No. / REACH verordening nr. / C&L ID No. Perlite, expanded / / Limestone / / Mica / / Kristallijn silica / / Gewichts% (bij benadering) =50 =75 Klassificatie =15 =35 Niet ingedeeld als gevaarlijk.; =5 =10 =3 Carcinogeniciteit Categorie 2, STOT HERH Categorie 1; H351, 372 MONSANTO Europe S.A./N.V. Pagina: 3 / / / Feldspar / / =1 =1 The exact composition is variable. De samenstelling is een fabrieksgeheim. Volledige tekst van de classificatie code: zie sectie EERSTEHULPMAATREGELEN Gebruik de persoonlijke bescherming aanbevolen in sectie Beschrijving van de eerste hulp maatregels Contact met de ogen Onmiddellijk met veel water afspoelen. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Als de symptomen aanhouden, een arts raadplegen Contact met de huid Verontreinigde kleding, polshorloge en juwelen uitdoen. Onmiddellijk de aangetaste huid wassen met veel water. Als de symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Kleding wassen en schoenen reinigen vooraleer opnieuw te gebruiken Inademing In open lucht brengen. Bij moeilijke ademhaling, zuurstof toedienen. Bij stoppen van de ademhaling, kunstmatige ademhaling toepassen. Medisch advies inwinnen bij een antigifcentrum of een arts Inslikken Verwijder deeltjes uit de mond. Mond grondig met water spoelen. Onmiddellijk water aanbieden om te drinken. Een bewusteloos persoon nooit iets toedienen via de mond. NIET doen braken, tenzij voorgeschreven door medisch personeel. Medisch advies inwinnen bij een antigifcentrum of een arts Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Mogelijke effecten op de gezondheid Mogelijke blootstellingswegen: Contact met de huid, contact met de ogen, inademing Contact met de ogen, korte termijn: Bij opvolgen van de aanbevolen gebruiksvoorschriften worden geen belangrijke nadelige effecten verwacht. Stofdeeltjes kunnen een lichte oogirritatie veroorzaken. Contact met de huid, korte termijn: Bij opvolgen van de aanbevolen gebruiksvoorschriften worden geen belangrijke nadelige effecten verwacht. Kan huidirritatie veroorzaken. Inademing, korte termijn: Bij opvolgen van de aanbevolen gebruiksvoorschriften worden geen belangrijke nadelige effecten verwacht. May cause respiratory tract irritation. Eenmalige inname: Bij opvolgen van de aanbevolen gebruiksvoorschriften worden geen belangrijke nadelige effecten verwacht. Carcinogeniciteit: Kan kanker veroorzaken Gezondheidstoestanden verergerd door blootstelling Voorafbestaande longaandoeningen. Personen met een respiratoire aandoening of een beperkte capaciteit van de luchtwegen (astma of chronische longziekte) mogen slechts beperkt worden blootgesteld. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen Aanbevolen: Water, droog poeder, schuim, koolstofdioxide (CO2) 5.2. Speciale gevaren Ongewone brand en ontploffingsgevaren Geen. MONSANTO Europe S.A./N.V. Pagina: 4 / 8 Beschermingsmaatregelen voor het milieu: zie sectie Gevaarlijke verbrandingsproducten koolstofdioxide (CO2) 5.3. Brandblusuitrusting Autonoom ademhalingsapparaat. Uitrusting moet grondig gereinigd worden na gebruik Vlampunt Niet van toepassing. 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Respecteer de gebruiksaanbevelingen uit sectie 7 en de beschermende maatregelen uit sectie Persoonlijke beschermingsmaatregelen Stof niet inademen Beschermingsmaatregelen voor het milieu Uit rioleringen, afvoerkanalen, sloten en waterlopen houden. Water NIET vervuilen bij het verwijderen van spoelwater Opruimingsmethoden Veeg, schep op of stofzuig om te verwijderen. Verzamelen in vaten voor herwinning of afvalverwerking. De verontreinigde zone met detergent en water schoonmaken. Zie sectie 13 voor verwijdering van gemorst product. 7. HANTERING EN OPSLAG Geldende voorschriften betreffende orde, netheid en persoonlijke hygiëne in de werkplaats dienen opgevolgd te worden Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Contact met ogen, huid en kleding vermijden. Inademen van stof vermijden. NIET proeven noch inslikken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Na manipulatie of contact handen grondig wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Zie sectie 13 van de SDS voor afvoeren van het spoelwater. Afvoerkanalen, rioleringen en waterwegen niet vervuilen met het spoelwater van de uitrusting. Lege verpakkingen kunnen nog productresten en stof bevatten. AANGEGEVEN WAARSCHUWINGEN ZELFS VOOR LEGE CONTAINERS OPVOLGEN Voorwaarden voor een veilige opslag Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet en drinkwaren en van diervoeder. Verpakking droog houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Blootstellingslimieten in de lucht Bestanddelen Perlite, expanded Blootstellingsrichtlijnen TLV (ACGIH): 10 mg/m3: PNOS (Onoplosbare of slecht oplosbare deeltjes, niet elders gespecifiëerd) MONSANTO Europe S.A./N.V. Pagina: 5 / 8 Limestone Mica Kristallijn silica België 8uur TGG: 10 mg/m3 Finland 8 uur TGG: 10 mg/m3 Frankrijk 8 uur TGG: 10 mg/m3 Ierland 8 uur TGG: 4 mg/m3 TLV (ACGIH): 10 mg/m3: PNOS (Onoplosbare of slecht oplosbare deeltjes, niet elders gespecifiëerd) TLV (ACGIH): 3 mg/m3: inadembare fractie TLV (ACGIH): 0,025 mg/m3 (TGG): inadembare fractie TLV (ACGIH): 2 mg/m3: inadembare fractie, bevat geen asbest en 1% kristallijn silica PEL (OSHA): 15 mg/m3: totaal stof, PNOR (Deeltjes niet elders gereglementeerd) PEL (OSHA): 5 mg/m3: inadembare fractie, PNOR (Deeltjes niet elders gereglementeerd) Feldspar TLV (ACGIH): 10 mg/m3: PNOS (Onoplosbare of slecht oplosbare deeltjes, niet elders gespecifiëerd) 8.2. Technische controles Plaatselijke afzuiging voorzien. Oogbaden dienen steeds aanwezig te zijn op plaatsen waar oogcontact mogelijk is Aanbevelingen van persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ogen: Bij mogelijk contact:een stofbril dragen Bescherming van de huid: Chemischbestendige handschoenen dragen. Bij mogelijk contact: Chemischbestendige kleding/schoeisel dragen Bescherming van de ademhalingswegen: Wanneer de blootstelling in de lucht overmatig is: Draag ademhalingstoestel. Indien aanbevolen, de leverancier van de persoonlijke beschermingsuitrusting raadplegen teneinde het gepaste type van uitrusting te kennen voor een welbepaalde toepassing. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Deze fysische eigenschappen zijn typische waarden gebaseerd op getest materiaal maar kunnen variëren van staal tot staal. Deze moeten echter niet beschouwd worden als analysegarantie van een bepaald lot noch als productspecificatie. Kleur/kleurschakering: Witachtig Geur: Geen informatie. Vorm: Poeder Verandering in aggregatietoestand (smeltpunt, kookpunt, etc.): Smeltpunt: Geen gegevens. Kookpunt: Niet van toepassing. Vlampunt: Niet van toepassing. Explosieve eigenschappen: Geen gegevens. Zelfontbrandingstemperatuur: Geen gegevens. Zelfversnellende Geen gegevens. ontbindingstemperatuur (SADT): Oxidatie eigenschappen: Geen gegevens. Soortelijk gewicht: Geen gegevens. MONSANTO Europe S.A./N.V. Pagina: 6 / 8 Dampdruk: Geen gegevens. Dampdichtheid: Geen gegevens. Vervluchtigingssnelheid: Geen gegevens. Dynamische viscositeit: Niet van toepassing. Kinematische viscositeit: Niet van toepassing. Dichtheid: 0,3 g/cm3; (losse bulk densiteit) Oplosbaarheid: Verwaarloosbaar ph: 6 10 Verdelingscoëfficiënt: Geen gegevens. 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden van behandeling en opslag Gevaarlijke ontbinding Ontbinding door hitte: Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie sectie TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Deze sectie is enkel bedoeld voor toxicologen en andere gezondheidsspecialisten. Mogelijke blootstellingswegen: Contact met de huid, contact met de ogen, inademing Monsanto heeft geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd op dit product. Kristallijn silica Carcinogeniciteit Verscheidene soorten, inademing: Getroffen organen/systemen: longen, fibrose (stoflong) Tumoren: longen, (adenocarcinoom), (squameus celcarcinoom) ERVARING MET BLOOTSTELLING BIJ DE MENS Contact met de ogen, korte termijn, in de werkplaats: Effecten op de ogen: irritatie, afschuren van het oog (hoornvliesabrasie) Inademing, herhaald, in de werkplaats: Respiratoire effecten: fibrose (stoflong), (adenocarcinoom), (squameus celcarcinoom) Nota: Carcinogeen volgens de lijst van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC). ERVARING MET BLOOTSTELLING BIJ DE MENS Inademing, overmatig, in de werkplaats: Respiratoire effecten: irritatie, kortademigheid (dyspnea), wheezing, hoesten, fibrose 12. MILIEU INFORMATIE MONSANTO Europe S.A./N.V. Pagina: 7 / 8 Deze sectie is enkel bedoeld voor ecotoxicologen en andere leefmilieuspecialisten. Monsanto deed geen milieuonderzoek op dit product. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvalverwerkingsmethoden Product Alle lokale/regionale /nationale/internationale wetgevingen qua afval verwijdering dienen gevolgd te worden. Pas de actuele editie van volgende EU wetgevingen toe: de richtlijn betreffende afvalstoffen, de richtlijn betreffende het storten van afval, de richtlijn betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen, en de EU verordening betreffende afval transport. Afvoer als gevaarlijke afval mag slechts gebeuren naar door de overheid goedgekeurde verbrandingsovens voor gevaarlijke afval Uit rioleringen, afvoerkanalen, sloten en waterlopen houden Verpakking Alle lokale/regionale /nationale/internationale wetgevingen qua afval verwijdering en verpakkingsafval ophalen en verwijdering dienen gevolgd te worden. Pas de actuele editie van volgende EU wetgevingen toe: de richtlijn betreffende afvalstoffen, de richtlijn betreffende het storten van afval, de richtlijn betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen, en de EU verordening betreffende afval transport. Containers NIET opnieuw gebruiken. Lege vaten driemaal spoelen of onder druk reinigen. Degelijk gereinigde verpakkingen kunnen worden afgevoerd als niet gevaarlijke industriële afval Voer verpakkingen die niet degelijk gereinigd zijn, af als gevaarlijke afval Opslaan in afwachting van ophaling door een erkende opruimingsdienst. Recycleren indien aangepaste voorzieningen/uitrusting beschikbaar zijn. Recycleer de niet gevaarlijke verpakkingen slechts indien een degelijke controle op het gebruik van de gerecycleerde kunststof mogelijk is. De kunststof is uitsluitend geschikt in industriële recycleer toepassingen. Recycleer de kunststof niet in toepassingen voor voeding of toepassingen waarin contact met het menselijk lichaam kan optreden. Deze verpakking voldoet aan de criteria qua energie herwinning. Afvoer naar een verbrandingsoven met energie herwinning is aanbevolen. Afvoer als gevaarlijke afval mag slechts gebeuren naar door de overheid goedgekeurde verbrandingsovens voor gevaarlijke afval Respecteer de gebruiksaanbevelingen uit sectie 7 en de beschermende maatregelen uit sectie INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER De verschafte gegevens in deze sectie zijn enkel ter informatie. Pas de vereiste reglementeringen toe teneinde uw lading correct te klasseren voor transport. Geen transportvoorschriften onder ADR/RID,IMO, of IATA/ICAO Verordeningen 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Overige Regelgeving SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt Chemische veiligheidsbeoordeling Een chemische risico evaluatie zoals per Verordening (EC N 1907/2006) is niet vereist en werd niet uitgevoerd Een risico analyse werd uitgevoerd volgens Verordening EC 1107/ IARC Classification Categorie 1 Chemicaliën Quartz 16. OVERIGE INFORMATIE De informatie hierbij verstrekt is niet noodzakelijk volledig, maar is gebaseerd op relevante en betrouwbare gegevens. Alle lokale/regionale/nationale/internationale reglementeringen opvolgen. Gelieve leverancier te raadplegen indien meer informatie nodig is. MONSANTO Europe S.A./N.V. Pagina: 8 / 8 Dit veiligheidsblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening EC nr. 1907/2006 (Annex II), geamendeerd met EC nr. 2015/830 Significante wijzigingen t.o.v. vorige versie. Klassificatie van de componenten Bestanddelen Perlite, expanded Limestone Klassificatie Niet ingedeeld als gevaarlijk. Mica Kristallijn silica Carcinogeniciteit Categorie 2 STOT HERH Categorie 1 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Feldspar Eindnoot: { a} EUEtikettering (eigen klassering van de fabrikant) { b} EUEtikettering (Annex I) { c} EU CLP classificatie (Annex VI) { d} EU CLP (eigen klassering van de fabrikant) Volledige benaming van de meest gebruikelijke acroniemen. BCF (bioconcentratie factor), BOD (biochemisch zuurstofverbruik), COD (chemisch zuurstofverbruik), EC50 (50% effect concentratie), ED50 (50% effectdosis), I.M. (intramusculair), I.P. (intraperitoniaal), I.V. (intraveneus), Koc (bodemadsorptiecoëfficiënt), LC50 (50% letale concentratie), LD50 (50% letale dosis), LEL (beneden explosielimiet), LOAEC (minimale concentratie voor waarneembaar nadelig effect), LOAEL (laagste dosis waarbij een schadelijk effect is waargenomen), LOEC (laagste concentratie waarbij een effect is waargenomen), LOEL (laagste dosis waarbij een effect is waargenomen), MEL (maximale blootstellingslimiet), MTD (maximaal te verdragen dosis), NOAEC (concentratie waarbij geen schadelijk effect is waargenomen), NOAEL (dosis waarbij geen schadelijk effect is waargenomen), NOEC (concentratie waarbij geen effect is waargenomen), NOEL (dosis waarbij geen effect is waargenomen), OEL (blootstellingslimiet Engeland), PEL (toegelaten blootstellingslimiet), PII (primaire irritatieindex), Pow (verdelingscoëfficient noctanol/water), S.C. (subcutaan), STEL (blootstellingslimiet korte tijdsduur), TLVC (toelaatbare drempelgrens waarde),tlvtwa (drempelgrenswaarde tijdgewogen gemiddelde), UEL (boven explosielimiet) Monsanto Company of één van de dochterondernemingen waarborgt noch de volledigheid noch de juistheid van de informatie en aanbevelingen (hierna Informatie ) die hierbij worden gegeven, hoewel deze informatieter goeder trouw werd samengesteld en op de datum van heden correct is. Deze informatie wordt gegeven op voorwaarde dat de bestemming zelf beslist of deze voldoet aan het gewenst gebruik. Monsanto Company of éénvan de dochterondernemingen kan niettemin in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van deze informatie of het vertrouwen op deze informatie. GEEN ENKELE VERKLARING OF WAARBORG, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, AANGAANDE DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF VAN ENIGE ANDERE AARD WORDT HIERBIJ GEMAAKT BETREFFENDE DE INFORMATIE OF BETREFFENDE HET PRODUCT WAAROP DEZE BETREKKING HEEFT. Veiligheidsblad (SDS) bijlage Chemisch veiligheidsrapport: Lees en volg de instructies op het etiket Einde van het document
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x