of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

: MINNCARE Cold Sterilant

Category:

Science

Publish on:

Views: 23 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : MINNCARE Cold Sterilant Productcode : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik
Transcript
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : MINNCARE Cold Sterilant Productcode : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevant geïdentificeerd gebruik Belangrijkste gebruikscategorie Gebruik van de stof of het mengsel : Professioneel gebruik : Steriliseren van RO-watersystemen Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 1.3. Gegevens van de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Medivators BV Sourethweg PC Heerlen Netherlands T (31) ; (UK) 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Noodnummer : CHEMTREC International +1 (703) u RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren Dit label is gereglementeerd door de EPA onder FIFRA. Zie rubriek Indeling van de stof of het mengsel Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] informatie + DPD-indeling in paragraaf 2.1 Ox. Liq. 1 Org. Perox. G - Met. Corr. 1 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 H271 H290 H314 H318 Acute Tox. 4 (Inhalatie) H332 STOT SE 3 H335 H336 Volledige tekst van H-zinnen: zie rubriek 16 Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG [DSD] of 1999/45/EG [DPD] O; R7 Xn; R22 C; R34 Xi; R41 Volledige tekst van R-zinnen: zie rubriek 16 Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 2.2. Etiketteringselementen Etikettering conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] Gevarenpictogrammen (CLP) : Signaalwoord (CLP) Gevarenaanduidingen (CLP) NL Rev A GHS03 GHS05 GHS07 : Gevaar : H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend. H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H332 Schadelijk bij inademing. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Uitgavedatum: Revisiedatum: Pag. 1/8 Voorzorgsmaatregelen (CLP) : P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P221 Vermenging met brandbare stoffen (metalen, oxiderende stoffen, basen, caustische stoffen, chloor, formaldehyde, zouten, ontvlambare organische stoffen) absoluut vermijden. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353+P310 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P304+P340+P311 NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P305+P351+P BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P371 + P380 + P375 In geval van grote brand en grote hoeveelheden: Evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren Overige gevaren RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stof Niet van toepassing Mengsel Naam Productidentificatie % Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] Waterstofperoxide (CAS-nr.) (EG-nr.) (EG-Index-nr.) Azijnzuur (CAS-nr.) (EG-nr.) (EG-Index-nr.) Peroxyazijnzuur (CAS-nr.) (EG-nr.) (EG-Index-nr.) Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4 (Oraal), H302 Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332 Skin Corr. 1A, H314 (C = 70) 9 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermaal), H312 Skin Corr. 1A, H314 (C = 90) 3-7 Flam. Liq. 3, H226 Org. Perox. D, H242 Acute Tox. 4 (Oraal), H302 Acute Tox. 4 (Dermaal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332 Skin Corr. 1A, H314 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Stabilisator Gedeponeerd Eye Dam. 1, H318 Met. Corr. 1, H290 Naam Productidentificatie % Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG Waterstofperoxide (CAS-nr.) (EG-nr.) (EG-Index-nr.) Azijnzuur (CAS-nr.) (EG-nr.) (EG-Index-nr.) Peroxyazijnzuur (CAS-nr.) (EG-nr.) (EG-Index-nr.) O; R8 Xn; R20 (C = 50) Xn; R22 C; R35 (C = 70) R5 9 R10 Xn; R21 C; R35 (C = 90) 3-7 R10 O; R7 Xn; R20/21/22 C; R35 N; R50 Stabilisator Gedeponeerd Xi; R41 Volledige tekst van R- en H-zinnen: zie rubriek 16 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van eerstehulpmaatregelen EHBO na inademing : Na inademing de persoon in de frisse lucht brengen. Als de persoon niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Als ademhalen moeilijk is, zuurstof toedienen. Onmiddellijk een arts raadplegen. EHBO na contact met de huid : In geval van contact de huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Onmiddellijk een arts raadplegen NL Rev A Uitgavedatum: Revisiedatum: Pag. 2/8 EHBO na contact met de ogen : In geval van contact de ogen onmiddellijk spoelen met veel water gedurende minimaal 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Onmiddellijk een arts raadplegen. EHBO na opname door de mond 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Symptomen/letsels na inademing Symptomen/letsels na contact met de huid Symptomen/letsels na contact met de ogen Symptomen/letsels na opname door de mond : GEEN braken opwekken. De mond spoelen. Geef een bewusteloze persoon nooit iets door de mond. Onmiddellijk een arts raadplegen. : Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan duizeligheid of slaperigheid veroorzaken. : Veroorzaakt ernstige brandwonden. Symptomen kunnen bestaan uit roodheid, pijn, blaren. : Veroorzaakt ernstig oogletsel. Symptomen kunnen bestaan uit ongemak of pijn, overmatig knipperen of overvloedige traanproductie, met duidelijke roodheid en zwelling van het bindvlies. Kan brandwonden veroorzaken. : Kan schadelijk zijn bij inslikken. Kan maagpijn, misselijkheid of braken veroorzaken. Kan brandwonden veroorzaken aan de bekleding van de mond, keel en het maag-darmkanaal Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Symptomen kunnen niet onmiddellijk verschijnen. In geval van een ongeval of als u zich onwel voelt, onmiddellijk medische hulp inroepen (laat indien mogelijk het label of veiligheidsinformatieblad zien). RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Ongeschikte blusmiddelen : Verneveld water, droge chemische stof, schuim, koolstofdioxide. : Geen waterstralen gebruiken Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandgevaar Ontploffingsgevaar : Verbrandingsproducten zijn onder andere, maar niet beperkt tot: koolstofoxides, zuurstof. Gevaar voor ontwikkeling van giftige pyrolyseproducten. : Warmte kan de druk opvoeren, waardoor gesloten houders/verpakkingen ontploffen, brand verspreid wordt en het risico op brandwonden en letsels toeneemt. Deze stof verhoogt het risico op brand en kan verbranding bevorderen Advies voor brandweerlieden Bescherming tijdens brandbestrijding : Blijf uit de wind van vuur. Draag brandwerende kleding (volledig beschermende kleding) en een ademhalingsmasker (SCBA). Gebruik waterverstuiving om blootgestelde oppervlakken te koelen. RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsuitrusting en noodprocedures Algemene maatregelen 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen : Gebruik de persoonlijke bescherming die aanbevolen wordt in rubriek 8. Isoleer het gevaarlijke gebied en weiger toegang aan onnodig en onbeschermd personeel. Verwijder ontstekingsbronnen. Bij grote lozingen in een waterstroom of riool moeten de bevoegde autoriteiten worden gewaarschuwd Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Voor insluiting Reinigingsmethoden 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken : Bij onbedoelde lozing: sluit de geloosde stof in en neutraliseer deze met natriumbicarbonaat of natriumcarbonaat. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). : Schep het materiaal op en doe het in een afvalcontainer. Absorbeer de gemorste stof om schade te voorkomen. Zorg voor ventilatie. Gebruik het vloeibare materiaal niet opnieuw. Zie rubriek 8 voor verdere informatie over beschermende kleding en uitrusting en rubriek 13 voor advies over afvalverwerking. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Aanvullende gevaren bij verwerking Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Hygiënische maatregelen : Kan bijtend zijn voor metalen Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Technische maatregelen : Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden. Niet in de ogen, op de huid of op de kleding laten komen. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Niet inslikken. Houder voorzichtig behandelen en openen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Ongebruikt materiaal nooit terugdoen in de oorspronkelijke houder. : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Handen wassen alvorens te eten, drinken of roken. : Volg goede aardingsprocedures ter voorkoming van statische elektriciteit NL Rev A Uitgavedatum: Revisiedatum: Pag. 3/8 Opslagomstandigheden : Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Alleen in de oorspronkelijke houder/verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Uit de buurt van andere materialen bewaren. De vloer dient een beschermende coating tegen zuren te hebben. Bewaren bij temperaturen van niet hoger dan 23,9 C (75 F). Beschermen tegen zonlicht. In een afgesloten kast bewaren Specifiek eindgebruik Niet beschikbaar. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Waterstofperoxide ( ) Groot-Brittannië WEL TWA (mg/m³) 1,4 mg/m³ Groot-Brittannië WEL TWA (ppm) 1 ppm Groot-Brittannië WEL STEL (mg/m³) 2,8 mg/m³ Groot-Brittannië WEL STEL (ppm) 2 ppm Azijnzuur ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 25 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 10 ppm 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling Passende technische maatregelen Bescherming van de handen Bescherming van de ogen Bescherming van de huid en het lichaam Bescherming van de luchtwegen Beheersing van milieublootstelling Overige informatie RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand Voorkomen Kleur Geur Geurdrempel : Gebruik geschikte ventilatie om blootstelling (stofconcentraties in de lucht, rook, damp enz.) onder de aanbevolen blootstellingsgrenzen te houden. Zorg dat er oogspoelstations en veiligheidsdouches in de buurt van het werkstation aanwezig zijn. : Draag chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen. : Draag goedgekeurde oogbescherming (op de juiste manier aangebrachte stof- of veiligheidsbril met bescherming tegen rondspattende chemicaliën) en gezichtsbescherming (gezichtsscherm). : Draag geschikte beschermende kleding. Draag een schort die bestand is tegen oplosmiddelen en laarzen tegen morsingen. : Draag bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsmasker. Selectie van een masker moet gebaseerd zijn op bekende of verwachte blootstellingsniveaus, de gevaren van het product en de veilige werkingsgrenzen van het geselecteerde masker. : Houd niveaus onder de milieubeschermingsdrempel van de Gemeenschap. : Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar het materiaal wordt gehanteerd, verwerkt of bewaard. De handen zorgvuldig wassen alvorens te eten of roken. Behandelen volgens de vastgestelde industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken. : Vloeibaar : Helder : Kleurloos : Citrus ph : 0,8 +/- 3 Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) Smeltpunt Vriespunt Kookpunt Vlampunt Zelfontbrandingstemperatuur Ontledingstemperatuur Ontvlambaarheid (vast, gas) Dampdruk Relatieve dampdichtheid bij 20 C : Niet ontvlambaar Relatieve dichtheid : 1,09-1,14 Oplosbaarheid Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water Log Pow Viscositeit, kinematisch Viscositeit, dynamisch Ontploffingseigenschappen NL Rev A Uitgavedatum: Revisiedatum: Pag. 4/8 Oxiderende eigenschappen Explosiegrenzen : Sterk oxiderend 9.2. Overige informatie RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Kan de verbranding van andere stoffen veroorzaken, of hieraan bijdragen, door vrijkomen van zuurstof. Kan bijtend zijn voor metalen Chemische stabiliteit Stabiel onder normale opslagomstandigheden. Ontbindt langzaam, waarbij zuurstof vrijkomt Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend onder de normale gebruikscondities Te vermijden omstandigheden Warmte. Ontstekingsbronnen. Niet-compatibele materialen Chemisch op elkaar inwerkende materialen Metalen. Oxiderende stoffen. Basen. Caustische stoffen. Chloor. Formaldehyde. Zouten. Ontvlambare organische stoffen Gevaarlijke ontledingsproducten Zijn onder andere, maar niet beperkt tot: koolstofoxides, zuurstof. Niet mengen met gechloreerde producten, omdat hierdoor giftig bijtend chloorgas kan vrijkomen. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit : Schadelijk bij inademing. MINNCARE Cold Sterilant LC50 inhalatie rat Waterstofperoxide ( ) LD50 dermaal rat LC50 inhalatie rat Azijnzuur ( ) Peroxyazijnzuur ( ) LC50 inhalatie muis Stabilisator (gedeponeerd) Huidcorrosie/-irritatie Ernstig oogletsel/oogirritatie Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid Mutageniteit in geslachtscellen Kankerverwekkendheid Giftigheid voor de voortplanting Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling) Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling) Gevaar bij inademing Overige informatie 2000 mg/kg 2000 mg/kg 2,0 maar 10,0 mg/l (berekend met behulp van ATE-waarden) 801 mg/kg 4060 mg/kg 2000 mg/kg 2 g/m³/4 u 3310 mg/kg 1060 mg/kg 1540 mg/kg 1410 µl/kg 0,524 mg/l4/u 2400 mg/kg 7940 mg/kg : Veroorzaakt ernstige brandwonden. : Veroorzaakt ernstig oogletsel. : Kan irritatie van de luchtwegen, duizeligheid of slaperigheid veroorzaken NL Rev A Uitgavedatum: Revisiedatum: Pag. 5/8 RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit Ecologie algemeen MINNCARE Cold Sterilant : Niet beschouwd als schadelijk voor in het water levende organismen. Waterstofperoxide ( ) LC50 vissen 1 EC50 Daphnia 1 LC50 vissen 2 Azijnzuur ( ) LC50 vissen 1 EC50 Daphnia 1 LC50 vissen 2 Stabilisator (gedeponeerd) LC50 vissen 1 EC50 Daphnia 1 LC50 vissen 2 NOEC (acuut) 16,4 mg/l (96 u Pimephales promelas) mg/l 48 u Daphnia magna [statisch]) mg/l (96 u Lepomis macrochirus [statisch]) 79 mg/l (96 u Pimephales promelas [statisch]) 65 mg/l (48 u Daphnia magna [statisch]) 75 mg/l (96 u Lepomis macrochirus [statisch]) 868 mg/l (96 u Lepomis macrochirus [statisch]) 527 mg/l (48 u Daphnia magna) 360 mg/l (96 u Oncorhynchus mykiss [statisch]) 1000 mg/kg (14 dagen Eisenia foetida [droog gewicht bodem]) Persistentie en afbreekbaarheid Bioaccumulatie MINNCARE Cold Sterilant Bioaccumulatie Niet vastgesteld. Waterstofperoxide ( ) BCF vissen 1 Azijnzuur ( ) Log Pow Peroxyazijnzuur ( ) BCF vissen 1 Stabilisator (gedeponeerd) BCF vissen 1 50 Log Pow 3, Mobiliteit in de bodem Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Andere schadelijke effecten RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Aanbevelingen voor afvalverwerking (geen bioaccumulatie) -0,31 (bij 20 C) (niet bioaccumulatief, snelle afbraak) RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Overeenkomstig ADR VN-nummer VN-nr. (ADR) : Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Juiste ladingnaam (ADR) Transportgevarenklasse(n) Klasse (ADR) : 5.1 (8) Gevaarsetiketten (ADR) : : Dit materiaal moet worden afgevoerd volgens alle plaatselijke, provinciale en nationale voorschriften. Het genereren van afval moet waar mogelijk worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. : MENGSEL VAN WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, GESTABILISEERD NL Rev A Uitgavedatum: Revisiedatum: Pag. 6/8 14.4. Verpakkingsgroep Verpakkingsgroep (ADR) Milieugevaren Gevaarlijk voor het milieu Marien verontreinigend Overige informatie : II : Nee. : Nee. : Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Speciale voorzorgsmaatregelen voor transport : Pas transporteren als alle veiligheidsmaatregelen zijn gelezen en begrepen Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Geen aanvullende informatie. RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-verordeningen Bevat geen stoffen die vallen onder de beperkingen van Bijlage XVII. Bevat geen REACH kandidaatstof. Bevat geen REACH Bijlage XIV stoffen Nationale voorschriften Chemischeveiligheidsbeoordeling Er is geen beoordeling van de chemische veiligheid uitgevoerd. RUBRIEK 16: Overige informatie Vermelding van wijzigingen: Geen. Gegevensbronnen Overige informatie : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. : Geen. Volledige tekst van R-, H- en EUH-zinnen: Acute Tox. 4 (Dermaal) Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4 Acute Tox. 4 (Inhalatie) Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 Acute Tox. 4 (Oraal) Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4 Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3 Met. Corr. 1 Bijtend voor metalen, gevarencategorie 1 Org. Perox. G Organische peroxides, type G Ox. Liq. 1 Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 1 Skin Corr. 1A Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend H290 Kan bijtend zijn voor metalen H302 Schadelijk bij inslikken H312 Schadelijk bij contact met de huid H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel H332 Schadelijk bij inademing H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen R10 Ontvlambaar R20/21/22 Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond R20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond R21 Schadelijk bij contact met de huid R22 Schadelijk bij inslikken R34 Veroorzaakt brandwonden NL Rev A Uitgavedatum: Revisiedatum: Pag. 7/8 R35 R41 R5 R50 R7 R8 C N O Xi Xn Veroorzaakt ernstige brandwonden Gevaar voor ernstig oogletsel Ontploffingsgevaar door verwarming Zeer giftig voor in het water levende organismen Kan brand veroorzaken Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen Corrosief Gevaarlijk voor het milieu Oxiderend Irriterend Schadelijk Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]: Ox. Liq. 1 H271 Beoordeling door deskundigen Org. Perox. G - Beoordeling door deskundigen Met. Corr. 1 H290 Beoordeling door deskundigen Acute Tox. 4 (Inhalatie) H332 Berekeningsmethode Skin Corr. 1A H314 Op basis van testgegevens/concentratielimieten Eye Dam. 1 H318 Concentratielimieten Disclaimer: Wij zijn van mening dat de verklaringen, technische informatie en aanbevelingen in dit document betrouwbaar zijn, maar ze worden gegeven zonder enige waarborg of garantie. De informatie in dit document is van toepassing op dit specifieke materiaal zoals het geleverd wordt. Als het materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen, is de informatie mogelijk niet meer geldig voor dit materiaal. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zichzelf te verzekeren van de geschiktheid en volledigheid van deze informatie voor het eigen specifieke gebruik van de gebruiker NL Rev
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x