of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Magnokal Asparaginian, 250 mg mg, tabletki

Category:

Literature

Publish on:

Views: 39 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Magnokal Asparaginian, 250 mg mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 250 mg magnezu wodoroasparaginianu
Transcript
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Magnokal Asparaginian, 250 mg mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 250 mg magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego (Magnesii hydroaspartas) i 250 mg potasu wodoroasparaginianu półwodnego (Kalii hydroaspartas) co odpowiada 17 mg jonów magnezu i 54 mg jonów potasu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania jako leczenie wspomagające w chorobach układu krążenia i mięśnia sercowego. W niemiarowości i nadpobudliwości serca - szczególnie na tle niedoborów magnezu i potasu oraz w rekonwalescencji pozawałowej profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru magnezu i potasu w okresach rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych zatrucie glikozydami nasercowymi, uzupełniająco w czasie stosowania leków moczopędnych. 2. Dawkowanie i sposób podawania Doustnie od 2 do 6 tabletek na dobę w dwóch dawkach podzielonych, po posiłkach. 4.3 Przeciwwskazania nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min) hiperkaliemia hipermagnezemia zakażenia dróg moczowych zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok) bradykardia myasthenia gravis znaczne niedociśnienie tętnicze krwi. 3. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Produktu leczniczego nie należy stosować w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała). Nie podawać z innymi lekami zawierającymi potas. Nie należy podawać w czasie antybiotykoterapii. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka. U osób z niewydolnością nerek, przyjmujących inne preparaty potasu lub leki moczopędne oszczędzające potas może być konieczna modyfikacja dawkowania zalecona przez lekarza. Podczas stosowania produktu należy monitorować stężenie potasu i magnezu w surowicy, a w razie potrzeby także w erytrocytach, przeprowadzić kontrolne badanie EKG oraz kontrolować czynność nerek. Produkt leczniczy nie zawiera cukru. 5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Magnez działa antagonistycznie w stosunku do wapnia i fosforanów. Równoczesne stosowanie magnezu i antybiotyków z grupy tetracyklin oraz nitrofurantoiny osłabia ich wchłanianie, aby uniknąć interakcji zaleca się stosować dwugodzinną przerwę pomiędzy podaniem leków. Podawanie doustnych leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika z preparatami magnezu może spowodować zmniejszenie stężenia glukozy we krwi większe, niż oczekiwane. Równoczesne stosowanie glikozydów naparstnicy i potasu może prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Równoczesne stosowanie soli potasu i leków moczopędnych oszczędzających potas (spironolakton, amiloryd, triamteren), inhibitorów (ACE) enzymu przekształcającego angiotensynę I do angiotensyny II lub leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych (np. indometacyny) może spowodować hiperkaliemię. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Z uwagi na brak informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu u ludzi, może on być stosowany w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy produkt jest wydzielany z mlekiem matki, dlatego należy zachować ostrożność podczas jego stosowania u kobiet karmiących piersią. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Magnokal Asparaginian nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 8. Działania niepożądane Zaburzenia serca Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Zaburzenia żołądka i jelit Niekiedy po zastosowaniu leku mogą wystąpić nudności i biegunka, które zwykle ustępują samoistnie, metaliczny smak w ustach. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Zaczerwienienie skóry. Zaburzenia psychiczne Bezsenność. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Osłabienie mięśniowe. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, Warszawa, tel.: , faks: , Przedawkowanie Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 1. Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: potas, leki złożone, kod ATC: A12BA30; magnez, leki złożone, kod ATC: A12CC30 Kwas asparaginowy bierze udział w metabolizmie komórek tkanki nerwowej, pełni rolę neuroprzekaźnika w OUN oraz wpływa pobudzająco na aktywność organizmu. Potas jest głównym jonem wewnątrzkomórkowym wpływającym na utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej, biorącym udział w przewodzeniu nerwowo-mięśniowym oraz przemianach metabolicznych. Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, jest stabilizatorem płytek krwi i fibrynogenu, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej, jest aktywatorem licznych przemian enzymatycznych. Produkt stanowi ponadto źródło potasu i magnezu oraz uzupełnia ewentualne niedobory tych jonów w organizmie. 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Po podaniu doustnym z przewodu pokarmowego wchłania się od 30% do 60% podanej ilości magnezu. Wchłanianie potasu z przewodu pokarmowego wynosi prawie 100% podanej dawki. Magnez wydalany jest przede wszystkim przez nerki, natomiast wydalanie jelitowe i z potem ma znikome znaczenie. Potas wydalany jest z organizmu w moczu, z potem i z kałem. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych nieklinicznych dotyczących produktu złożonego. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Srobia ziemniaczana Powidon 25 Magnezu stearynian 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. 6.3 Okres ważności 3 lata 6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Butelka z HDPE z membraną aluminiową zamykana zakrętką z PP w tekturowym pudełku, zawierająca 50 tabletek. 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych wymagań. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater Warszawa Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/ DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x