of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Lázok Klára VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 1956 ROMÁNIÁBAN

Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 13 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Lázok Klára VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 1956 ROMÁNIÁBAN Önálló kiadványok 1956 kézikönyve. II. Bibliográfia. (fõszerk. Hegedûs B. András, bibliográfiát szerk. Litván György). Budapest, 1996, 312 p. A szocializmus
Transcript
Lázok Klára VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 1956 ROMÁNIÁBAN Önálló kiadványok 1956 kézikönyve. II. Bibliográfia. (fõszerk. Hegedûs B. András, bibliográfiát szerk. Litván György). Budapest, 1996, 312 p. A szocializmus védelmében. Dokumentumok a Magyar Autonóm Tartományból az október-novemberi magyarországi ellenforradalommal kapcsolatban. (szerk. Balázs Lajos). Marosvásárhely, 1957, 254 p. Akik imádkoztak üldözõikért. Börtönvallomások, emlékezések. I-II. (szerk. Miklós László). Kolozsvár, Andreescu A. Nastasã L. Varga A.: Maghiarii din România ( ), Cluj-Napoca, p. Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerkesztette Bárdi Nándor. Csíkszereda, Pro-Print, Az 56-os magyar forradalom helye a szovjet kommunista rendszer összeomlásában. (Az június én Budapesten tartott konferencia jegyzõkönyve). Budapest, /A romániai 56-ról a lapon Aurel Baghiu, Dávid Gyula és Szabó T. Ádám szövegei/ 155 p. Baghiu, Aurel: Printre gratii. I. Cluj, 1995.; II. Cluj, p. Bãlan, Ion: Regimul concentraþionar din România Bucureºti, p. Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt. Tófalvi Zoltán bevezetõ tanulmányával. Nagyvárad, p. Balogh László: és te hol voltál, Szent György? Sepsiszentgyörgy, p. Balogh László: Múltbirtokosok jövõ nélkül. Sepsiszentgyörgy, p. Bartis Ferenc: Börtönrácsok között Romániában. Budapest, p. Batkai Ferenc: Székelyek üzenik. (Romániai útinapló). Budapest, Benkõ Levente: Volt egyszer egy 56. Sepsiszentgyörgy, p. Boca, Ioana: Un an de rupturã. România între internaþionalismul proletar ºi stalinismul antisovietic. Bucureºti, p. Budapesti Oral History Archívum (Szerk. Kozák Gyula, Kõrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne). Budapest, p. (A katalógus közel 60 romániai vonatkozású interjút tartalmaz.) Caravia, Paul: Biserica întemniþatã Bucureºti, p. Csiha Kálmán: Fény a rácsokon. Budapest, 1992; Kolozsvár, Ellenforradalmi erõk a magyar októberi eseményekben II. Bukarest, (Kiadja a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala). Ellenforradalmi erõk a magyar októberi eseményekben IV. Bukarest, (Kiadja a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala). Gagyi Balla István: 56 Erdélyben. CD-ROM. Kolozsvár Budapest, Gellérd Judit: A Liberté rabja. Dr. Gellérd Imre ( ). Kolozsvár, p. 413 Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. II. Abaliget, p. Horváth Miklós: Maléter Pál. Budapest, p. Ioniþoiu, Cicerone: Cartea de aur a rezistenþei româneºti. I-II. Bucureºti, p. Ioniþoiu, Cicerone: Victimele terorii comuniste. Arestaþi, torturaþi, întemniþaþi, uciºi. Dictionar. I. A-B. Bucureºti, p.; II. C. Bucureºti, p..; III. D-E. Bucureºti, p.; IV. F-H. Bucureºti, p.; V. I-L. Bucureºti, p.; VI. M. Bucureºti, p..; VII. M-O. Bucureºti, p.; VIII. P.-Q. Bucureºti, p. Jakab László: Az erdélyi vértanú börtönviselt és jelesebb elhunyt papok rövid életrajza. Csíkszereda, p. Közös nevezõink. Mozaikkockák egy iskola életébõl (szerk. Váli Éva). Csíkszereda, (Benne Kovács Gyula, Palczer Károly, Puskás Attila, Szõcs László, Zsók László visszaemlékezései.) Kun József: Miképpen mi is megbocsátunk. Miskolc, p. Lõrincz György: Feketében. Székelyudvarhely, p. Lungu, Cornel Mihai Retegan, Mihai: 1956 explozia. Percepþii române, iugoslave ºi sovietice asupra evenimentelor din Polonia ºi Ungaria. Bucureºti, 1996, 466 p. Magyar 56. Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Hatások a Kárpát-medencében., I-II. (szerk. Székelyhídi Ágoston). Budapest, (Benne Gagyi Balla István és Tófalvi Zoltán fejezete a romániai 56-ról.) 233 p. Magyar román kapcsolatok Dokumentumok. (összeállította Lipcsey Ildikó). Budapest, p. Maier Alexandru: Orvos voltam Szamosújváron. Ford: Vitus K. György. Marosvásárhely, p. Nagy Benedek: Egy sors volt ez is. Csíkszereda, p. Nagy Imre és bûntársai ellenforradalmi összeesküvése. Bukarest, Nagy Imre: Însemnãri de la Snagov. Corespondenþã, rapoarte, convorbiri. Ileana Ioanid bevezetõjével és gondozásában. Bucureºti, p. P. Sebõk Anna: Kolozsvári perek, Budapest, p. P. Sebõk Anna: Szabadságra vágyó Ifjak Szervezete Budapest, p. Palczer Károly: Képek a szenvedés éveibõl. Csíkszereda, p. Páskándi Géza: Begyûjtött vallomásaim. Lakitelek, p. Péterszabó Ilona: Ötvenhat után ötvenheten után 57-en... a temesvári perben. (A Szoboszlay-per). Arad, 2003, 310 p. Pietsch Miklós: Börtönnapló. Heidelberg, p. Rosca, Nutu: Închisoarea elitei româneºti. Baia Mare, p. Roske, Octavian (szerk.): Mecanismele represive în România Dicþionar biografic. I. A-C. Bucureºti, p.; II. D-G. Bucureºti, 2002.; III. H-L. Bucureºti, p..; M. Bucureºti, Sitariu, Mihaela: Oaza de libertate. Timiºoara, 30 octombrie Iaºi, Szabó Gyula: Képek a kutyaszorítóból. I-II. Csíkszereda, p. Szakács János: A titokzatos (bonchidai) feliratok. Kézirat. Szesztay Ádám: Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében Az ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára. Budapest, 2003, 418 p. 414 Szilágyi Sándor: Boldog rabságom. Kolozsvár, p. Tófalvi Zoltán Gazda József: Kövek a siratófalhoz. Budapest Stockholm, p. Tompa István: Hogyan történhetett? Kolozsvár, 1995./ p./ Troncotã, Cristian: Istoria Securitãþii regimului comunist din România Bucureºti, p. Varga László: A fegyencélet fintorai. (Románia 1956 után). Budapest, p. Visky András: Anti (Papp Antal élete). Kolozsvár, p. Visky Ferenc: Bilincseket és börtönt is. Kolozsvár, p. Visky Ferenc: Fogoly vagyok. Kolozsvár, p. Wurmbrand, Richard: Beszédek a magánzárkában. Kolozsvár, p. Wurmbrand, Richard: Mélységben járatta õket. Kolozsvár, p. Tanulmányok Erdélyi Magyarság, sz p. (A romániai magyarság szószólóinak idézett szövegeit Lipcsey Ildikó a szovjet, magyar és román kommunista párt hivatalos nyilatkozatainak összefüggéseiben elemzi. A folyóirat tematikus száma közli még Pomogáts Béla, Fodor Sándor, Katona Szabó István, Gál Mária, Tófalvi Zoltán, Robotos Imre, Takács Ferenc és Salamon László írásait, visszaemlékezéseit; a belsõ borítón a kolozsvári diákgyûlések egyik szervezõjének december 13-i ítéletének kivonatát.) 1956 Romániában. Napút, sz. Aniszi Kálmán beszélget Sipos Gáborral a romániai 56-ról. Kapu, sz. Apostolescu, Marilena, et alii: Rezistenþa anticomunistã în România. Repertoriu bibliografic. Arhivele Totalitarismului, sz p. Baghiu, Aurel: Az 1956-os romániai diákmozgalmak. Hitel, sz p. Bãlan, Ion: Lista persoanelor decedate în gulagul românesc Arhivele Totalitarismului, sz p. Balázs Imre: A köd mögül. Korunk, sz p. Baráth Magdolna: Rákosi és Andropov beszélgetése a magyar-román viszonyról. Kritika, sz p. Bartis Ferenc: Az 1956-os erdélyi-romániai valóság megközelítése. Hitel, sz p. Beke Mihály András: Hitványabb anyag mi sem vagyunk : Az erdélyi magyarok 56-ja. Magyar napló, sz p. Dávid Gyula: 1956 Erdélyben, és ami utána következett. Korunk, sz p. Bottoni, Stefano: A hontalan forradalmár. Reflexiók Szoboszlay Aladár ügyére. Magyar Kisebbség, sz p. (Közli Szoboszlai Confederatio-tervezetének szövegét is.) Bottoni, Stefano: A hatalom értelmisége és az értelmiség hatalma. A Földes-ügy. In: Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Csíkszereda, p. Bottoni, Stefano: Kényszerbõl stratégia: a román állambiztonság válaszlépései a magyar forradalomra In: Folyamatok a változásban (szerk. Fedinec Cs. Ablonczy B.). Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005, p. 415 Bottoni, Stefano: Recepció és párhuzamosság. A romániai 56 és a magyar forradalom viszonya. Korunk, sz p. Dávid Gyula: Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság. Hitel, sz p. Dobai István: Vallomás ötvenhatról Kapu, sz p.; sz p.; sz p. Dudás József élete és tevékenysége. Kronológiai vázlat. (Összeállította Baló A. Péter). In: 1956-os Intézet. Évkönyv II. Budapest p. Fekete szalag. Beszélgetés Páll Lajossal. (Kérdez Kozma Huba). Forrás, sz Gagyi Balla István: Az erdélyi 56-os kutatás jelenlegi állásáról. Erdélyi Múzeum, sz p. Gál Mária: Az erdélyi 56 hátterérõl és következményeirõl. Korunk, sz p. Gáll Ernõ: Az erdélyi magyar értelmiség 56 után. Tánczos Gáborra emlékezve. Valóság, sz p. Gazda József: Emlékszilánkok az erdélyi 1956-ról. Székelyföld, sz. Ghinea, Cornelia: Un caz de revoltã anticomunistã în armatã. (Teodor Mãrgineanu). In: Anii Fluxurile ºi refluxurile stalinismului. Analele Sighet (8). Bucureºti, p. Grigorescu, Aurelian: Reflectarea revoltei din Ungaria (în Scînteia, oct/nov. 1956). In: Anii Fluxurile ºi refluxurile stalinismului. Analele Sighet (8). Bucureºti, p. Jordáky Lajos: Napló: március március. 8. Bevezeti és közli Molnár Gusztáv. Medvetánc, sz p. Juhász László: Erdély októbere. Hitel, sz p. Kántor Lajos: Három vers (az Egy mondat a zsarnokságról romániai visszhangja). Korunk, sz p. Kiss Zsuzsa: Rabok vagyunk vagy szabadok. Látó, sz p. Kusztos Endre: A vonal külön élete ról, mûvészetrõl beszélget Székely Sebestyén György. Korunk, sz p. Lászlóffy Aladár: Ébresztõ a forradalom elsõ reggelén, Morgó magyar, Vasárnap hajnal c. versei. Korunk, sz p. Miºcãrile studenþeºti în toamna anului Dosarele Istoriei (Bucureºti), sz. Nyitrai Mózes: Nyolcvan év. In: Nagy Ödön Hermán János Nyitrai Mózes: Palástban. Lelkészek szórványban. (Szerk. Keszeg Vilmos). Marosvásárhely, P. Sebõk Anna: Az erdélyi 1956-os per: Beszélgetés az egykori rab Dávid Gyula irodalomtörténésszel. Kortárs, sz p. Páskándi Géza: Megvallás. Kortárs, sz p Perei Francisc Aurel Brazdã: Au fost deþinuþi politici ºi dupã In: Anii Þãrile Europei de Est între speranþele reformei ºi realitatea stagnãrii. Analele Sighet (9). Bucureºti, p. Pop Traian Pop Cristian: Proporþiile represiunii comuniste ( ). Dosarele Istoriei, sz p. (Temesvár és Bukarest). 416 Rãdulescu-Zoner, ªerban: Reflectarea în arhive a eliberãrii deþinuþilor politici în prima parte a anilor 60. In: Anii Þãrile Europei de Est între speranþele reformei ºi realitatea stagnãrii. Analele Sighet (9). Bucureºti, p. Retegan, Mihai: A román kommunizmus és az 1956-os magyar és lengyel válság. A Politikai Bizottság újonnan feltárt levéltárának dokumentumai. In: 1956-os Intézet Évkönyv Szerk. Biz. Hegedûs B. A., Kende P., Kozák Gy., Litván Gy., Rainer M. J. Budapest. Budapest, p. Retegan, Mihai: Conducerea PMR ºi evenimenele din Ungaria. Arhivele Totalitarismului, sz p. Retegan, Mihai:: Grupul Imre Nagy în România. Magazin Istoric, sz p. Robotos Imre: Bukarest, Emlékezés egy õszi éjszakára. Kritika, sz p. Salcã, Alexandru: Braºovul solidar cu revoluþia maghiarã. In: Anii Fluxurile ºi refluxurile stalinismului. Analele Sighet (8). Bucureºti, p. Someºan, Maria Iosifescu, Mircea: Ecourile ºi consecinþele revoluþiei maghiare din 1956 în universitãþile din România. In: Anii Fluxurile ºi refluxurile stalinismului. Analele Sighet (8). Bucureºti, p. Szabó Gyula: Égések ideje. Erdély, Kortárs, sz p. Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. Kortárs, sz p. Tófalvi Zoltán: 1956 koncepciós perek Erdélyben. In: A Maros megyei magyarság történetébõl. Marosvásárhely, p. Tófalvi Zoltán: Az 1956-os forradalom visszhangja Romániában. Századok, sz p. Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. A megtorlás halálos áldozatai Székelyföld, sz p.; p. Tófalvi Zoltán: Hova tovább? Valóság, sz p. Tófalvi Zoltán: Megbûnhõdött magyarság. Hazaárulási kirakatperek Erdélyben. Napút, sz p. Tófalvi Zoltán: Akinek felületes hite volt, a legtöbb elveszett. Valóság, sz p. Tófalvi Zoltán: 1956-os megtorlás. Moyses Márton. Erdélyi Magyarság, sz p. Tófalvi Zoltán: Erdély 1956-ban. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Értelmezések és értékelések. (Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor). Budapest. Debrecen, p. Tófalvi Zoltán: Fodor Pál és az erdélyi kérdés. Korunk, sz p. Tófalvi Zoltán: Romániai 56-osok nyomában. Honismeret, sz p. Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája In: Autonóm magyarok? Csíkszereda, p. Kisebb közlemények A Kolozsvári Egyetemi hallgatók pere. Erdélyi Magyarság, sz p. Ambrus Attila: 56 a Cenk alatt. Erdélyi Napló, november Baghiu, Aurel: A temesvári diákok 1956-os memoranduma. Erdélyi Figyelõ, sz. 13. p. Bagoly Zsolt: Hiánypótló 56-os könyv. Erdélyi Napló, október 14. Benkõ Levente: A magam történetét én írnám meg. Beszélgetés Mózes Árpád nyugalmazott evangélikus püspökkel, 56-os politikai elítélttel. Krónika, október p. Bikfalvy György: Emlékezzünk... Erdélyi Napló, október 28. Bodolai Gyöngyi: 56 hullámverésében. Népújság, október p. (Kelemen Kálmán visszaemlékezései). Bottoni Stefano: Kényszerbõl stratégia: a román állambiztonság válaszlépései a magyar forradalomra ( ) I. AHét, sz. ; II. Uo. 2005/41. sz. Csóg Szidónia: Képzelt forradalom, avagy Osztrák Magyar Románia. Beszélgetés Zágoni Balázs filmrendezõvel. Erdélyi Napló, március 21. Csóg Szidónia: Erdélyi 56. Beszélgetés Stefano Bottoni történésszel. Erdélyi Napló, március. 21. Daczó Dénes: Minta helyett példa. Romániai Magyar Szó, október 27.; október 28.; október 30. (Szabad Szombat melléklet). Dávid Gyula: 1956 õsze Kolozsváron. Emléktöredékek. Erdélyi Figyelõ, sz p. Dávid Gyula: 1956 õsze a Bolyai Egyetemen. Romániai Magyar Szó, október (Szabad Szombat melléklet). Dobai István nyilatkozata perérõl. Erdélyi Magyarság, sz p. Duka János, ifj.: Minden, amit bizonyítani kell, gyanús mondták a rómaiak. Hargita Népe, augusztus 11. Fábián Tibor: Két hét gyászért 14 év kényszermunka. Beszélgetés Dr. Péter Miklós lelkész-professzorral a kolozsvári teológia egyetlen rádiójáról, tíz méter gyászszalagról és a szamosújvári börtön papi szobájáról. Romániai Magyar Szó, október 29. Fábián Tibor: Nem reménykedhetünk másokban. Dr. Péter Miklós, volt politikai elítélt az erdélyi 56-ról, Romániai Magyar Szó, november 2. Finta Ella: Szilágysomlyói sirató. Erdélyi Magyarság, sz p.; sz p. Fodor Sándor: Diverzió Kolozsváron. Erdélyi Magyarság, sz. 13. p. Gagyi-Balla István: A vallásosság gyakorlása 1956 után. Erdélyi Magyarság, sz p. Gál Éva-Emese: Nyugati kölcsönért kegyelem. Erdélyi Magyarság, sz. 16. p. Gál Mária: A hatalmat ellenségei minõsítik. Interjú Dávid Gyulával. Erdélyi Magyarság, sz p. Gagyi-Balla István: Mit írt az Igazság...? /1956. aug. 1. dec. 31.). Szabadság, október 22.; október 23.; október 28. Gagyi-Balla István: Bolyai Egyetem Szabadság, október Gagyi-Balla István: Kronológia a csíkszeredai gimnázium 1956-os eseményeirõl. Hargita Népe, október 23. Gál Éva Emese, 1956 emlékezete. Romániai Magyar Szó, október Gál Éva Emese: Tíz kivégzett Erdélyben. Romániai Magyar Szó, október Gál Mária: Kolozsvári ötvenhat. Szabadság, október 24. Gál Mária: Nemzedékem. Erdélyi Magyarság, sz p. Gál Mária: Erdély, Mítosz vagy történelem. Beszélgetés Várhegyi Istvánnal. Szabadság, június 24. Gáspár Hajnal: In memoriam 1958 Kolozsvár. A hetek és a többiek. Romániai Magyar Szó, október 25. Gyila Sándor: Fájdalomküszöb. Forgatókönyv 56-os (családi) történelemhez. Háromszék, október 21. Halmos Miklós: 1956 történelmi öröksége és igazsága. Erdélyi Napló, október 27. Katona-Szabó István: 56-ról Erdélyben. Tallózás az egykorú sajtóból. Erdélyi Magyarság, sz p. Kelemen Kálmán: Isten büntetése: a kommunizmus. Az interjút készítette Czegõ Zoltán. Erdélyi Magyarság, sz p. Kincses Elõd: Moyses Márton, az erdélyi Jan Palach. Erdélyi Napló, november p. Koczka György: Meséljenek, elvtársak. Erdélyi Napló, január p. Kotsa Szabó István: A megtévesztettek. Erdélyi Magyarság, sz p. Kristály Lehel: Jobban vágtak a magyar szekusok, mint a románok. Erdélyi Napló, november p. Kristó Tibor: Az áldozat. Hargita Népe, október 10. Lipcsey Ildikó: Románia ban. Erdélyi Magyarság, sz p. Lipcsey Ildikó: A Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezete. Páskándiné Sebõk Anna könyve. Erdélyi Magyarság, sz. 43. p. Lipcsey Ildikó: A forradalom hatása és következményei Erdélyben. Erdélyi Magyarság, sz p. Máthé József: Emlékképek 56-ról. Erdélyi Magyarság, sz p. Markó Béla: 1956 az erdélyi magyarság életében. Romániai Magyar Szó, október 23. Milotai József: Bihar megyei megmozdulások az 1956-os magyar forradalom hatására. Romániai Magyar Szó, február N.Á. (Nits Árpád): Zsarolhatatlan forradalmár. Erdélyi Napló, november 5. Nits Árpád: Útmutatások hatótávolsága. Erdélyi Napló, október 29. n.n.: Ötvenhat jegyében. Forradalom határok nélkül. Romániai Magyar Szó, október 22. n.n.: Brassó (és Erdély) Moyses Mártonra emlékezik. Erdélyi Napló, október p. n.n.: Hitének, magyarságának mártírja. Erdélyi Napló, október 29. Nagy Lajos: Hittük, ha nagyon sokan akarjuk, megváltozik a világ. A marosvásárhelyi ötvenhatról. Háromszék, január Nagy Miklós Kund: Magyar áldás a román nacionalizmusra. Erdélyi Magyarság, sz p. Oberten János: Gyermekek börtönkálváriája. Erdélyi Napló, május. 20. Orbán László: Történet a 33-as cellából. Erdélyi Magyarság, sz p. 419 Palczer Károly: A csíkszeredai líceumtól a börtönig. Gagyi-Balla István bevezetõjével. Szabadság, augusztus p. Páskándi Géza: Kolozsvári ötvenhatos napok. Magyar Nemzet, április 24. Páskándi Géza: Bûntudat az alig létezõért. Erdélyi Magyarság, sz p. Párt- és kormányküldöttség Romániában. Dokumentumok. Erdélyi Magyarság, sz p. Pomogáts Béla: Harangszó a mélybõl. Erdélyi Magyarság, sz. 2. p. Pomogáts Béla: Ötvenhatos párbeszéd. Szabadság, október. 21. Pop, Adrian: A temesvári és bukaresti diákság tiltakozó megmozdulásai. Erdélyi Magyarság, sz p. Ua. Korunk, sz p. Robotos Imre: Moszkva tanulhatott volna Bukaresttõl. Erdélyi Magyarság, 1992/ p. Salló István: Levél Kovács Gyula tanár úrhoz. Hargita Népe, augusztus 11. Székelyhidi Ágoston: Erdély, Emlékülés. Zárszó. Erdélyi Magyarság, sz. 43. p. Szépréti Lilla: A nemzetiségemet idézõjelbe tették. Erdélyi Figyelõ, sz p. Takács Ferenc: Kései gyertyagyújtás. Erdélyi Magyarság, sz p. Tamáska Péter: Halál januárban. Dudás Józsefrõl. Világszövetség, sz. 13. p. Tófalvi Zoltán: Magyarellenes megtorlások Erdélyben. Erdélyi Magyarság, sz p. Tófalvi Zoltán: Magyarok a vádlottak padján. Erdélyi Magyarság, sz p. Tófalvi Zoltán: Negyven éve végezték ki a tizenkét erdélyi ötvenhatost. Erdélyi Magyarság, sz p. Újévi levél a Magyar Népköztársaság íróihoz. Dokumentumok. Erdélyi Magyarság, sz p. Varga Andrea: Mosolydiplomácia és alkupolitika. Vázlat az 1956 és 1989 közötti magyar-román kormányközi kapcsolatokról. Krónika, október p. Varga László: Az erdélyi ENSZ-per. Erdélyi Magyarság, sz p. VasasSamu:Mégazújságolvasásisbûnvolt. Erdélyi Magyarság, sz. 2. p. 420
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x