of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KONSPEKT DO LEKCJI. Cele lekcji: ogólne:

Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 11 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
KONSPEKT DO LEKCJI Przedmiot: matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań. Klasa: III gimnazjum Prowadząca: mgr Julita Otok Obserwator: nauczyciele zespołu matematyczno - przyrodniczego
Transcript
KONSPEKT DO LEKCJI Przedmiot: matematyka Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań. Klasa: III gimnazjum Prowadząca: mgr Julita Otok Obserwator: nauczyciele zespołu matematyczno - przyrodniczego Data: Szkoła: Gimnazjum Forma pracy: zbiorowa z elementami pracy indywidualnej Metoda pracy: pogadanka (przypomnienie potrzebnych wiadomości) Środki dydaktyczne: kreda, tablica, zeszyt, podręcznik do klasy trzeciej gimnazjum Od Pitagorasa do Euklidesa, kartki z zadaniami i informacjami o bohaterach zadań przygotowane przez nauczyciela prowadzącego. Cele lekcji: ogólne: utrwalenia umiejętności rozwiązywania zadań z treścią kształtowanie umiejętności logicznego myślenia utrzymywanie samodyscypliny i samokontroli pobudzanie inicjatywy i aktywności estetyczny zapis na tablicy i w zeszycie nauczanie dobrej organizacji pracy szczegółowe: uczeń potrafi wymienić etapy rozwiązywania zadań z treścią uczeń potrafi rozwiązywać równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą uczeń rozwiązuje zadania z treścią współpracując z klasą uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania z treścią uczeń potrafi wykorzystywać poznane wcześniej pojęcia matematyczne 1 I. Część wstępna: PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ 1. Powitanie uczniów. 2. Sprawdzenie listy obecności. 3. Sprawdzenie pracy domowej. 4. Wprowadzenie do tematu. 5. Przypomnienie materiału z poprzedniej lekcji. 6. Zapoznanie uczniów z tematem oraz celami lekcji.. Zapisanie tematu na tablicy. II. Część podstawowa: 1. Uczniowie wspólnie z nauczycielami rozwiązują zadania: Zadanie 1 Interesujące podanie starożytnej Grecji mówi, że słynny matematyk i filozof Pitagoras (VI V w. p.n.e.), założyciel znanej szkoły filozoficznej, zapytany, ilu ma uczniów, odpowiedział taką zagadką: Połowa moich uczniów studiuje matematykę, czwarta część uprawia muzykę, siódma część ćwiczy się w sztuce milczenia i jest jeszcze 3 uczniów. Ilu uczniów uczęszczało do tej szkoły? Analiza x wszyscy uczniowie Pitagorasa 1 x uczniowie studiujący matematykę 2 1 x - uczniowie studiujący muzykę 4 1 x uczniowie ćwiczący sztukę milczenia 3 pozostali uczniowie 2 Ułożenie równania x + x + x + 3 = x 2 4 Rozwiązanie równania x + x + x + 3 = x / x + x + 4x + 84 = 28x 14x + x + 4x 28x = x = - 84 x = 28 Sprawdzenie = = = 28 Odp. Uczniów było 28. Zadanie 2 Według legendy na płycie grobowej słynnego matematyka starożytnej Grecji Diofantosa z Aleksandrii (III IV w. n.e.), był taki napis: Przechodniu! Pod tym kamieniem spoczywają prochy Diofantosa, który umarł w głębokiej starości. Przez szóstą część swego życia był dzieckiem, przez dwunastą część młodzieńcem. Następnie upłynęła siódma część jego życia, zanim się ożenił. W pięć lat po zawarciu związku małożeńskiego urodził mu się syn, który żył dwa razy krócej od niego. W cztery lata po śmierci swego syna Diofantos opłakiwany przez swych najbliższych, zasnął snem wiecznym. Powiedz, jeśli umiesz, ile on miał lat? Analiza x całe życie Diofantosa 1 x dzieciństwo 6 3 1 x lata młodzieńcze 12 1 x wiek kiedy się ożenił po 5 latach urodził się syn 1 x życie syna 2 po 4 latach po śmierci syna Diofantos zasnął snem wiecznym Ułożenie równania x + x + x x + 4 = x Rozwiązanie równania x + x + x x + 4 = x / x + x + x x + 48 = 12x / 14x + x + 12x x = 84x 14x + x + 12x + 42x 84x = x = - 56 / (- 9) x = 84 Sprawdzenie = = = 84 Odp. Diofantos żył 84 lata. 2. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadanie: 4 Zadanie 3 Wielki mędrzec i matematyk hinduski, Bhaskara (XII w. n.e.), ułożył takie zadanie: Piąta część pszczelej gromadki usiadła na kwiatach magnolii, trzecia część tej gromadki na kwiatach lotosu, potrojona różnica drugiej z tych liczb i pierwszej odleciała ku krzewom jaśminu. Jedna tylko pszczółka zwabiona słodkim pachnącym kwieciem koniczyny krążyła nad nią. Ile pszczół było w tej gromadce? Analiza x pszczela gromadka 1 x pszczoły z kwiatu magnolii 5 1 x - pszczoły z kwiatu lotosu 3 3 ( 3 1 x x) - pszczoły z krzewu jaśminu 1- pszczoła krążąca nad kwiatem koniczyny Ułożenie równania x + x + 3 ( x - x) + 1 = x Rozwiązanie równania x + x + 3 ( x - x) + 1 = x / x + 5x + 15x 9x + 15 = 15x 3x + 5x + 15x 9x 15x = x = - 15 x = 15 Sprawdzenie ( ) + 1 = = = 15 5 Odp. Pszczół było 15. III. Część końcowa: 1. Podsumowanie lekcji. 2. Ocenienie najbardziej aktywnych uczniów. 3. Zadanie i omówienie pracy domowej (zad. 2.1/53, zad. 2.15/55). 4. Pożegnanie uczniów. 6 Załącznik Zadanie 1 Interesujące podanie starożytnej Grecji mówi, że słynny matematyk i filozof Pitagoras (VI V w. p.n.e.), założyciel znanej szkoły filozoficznej, zapytany, ilu ma uczniów, odpowiedział taką zagadką: Połowa moich uczniów studiuje matematykę, czwarta część uprawia muzykę, siódma część ćwiczy się w sztuce milczenia i jest jeszcze 3 uczniów. Ilu uczniów uczęszczało do tej szkoły? Zadanie 2 Według legendy na płycie grobowej słynnego matematyka starożytnej Grecji Diofantosa z Aleksandrii (III IV w. n.e.), był taki napis: Przechodniu! Pod tym kamieniem spoczywają prochy Diofantosa, który umarł w głębokiej starości. Przez szóstą część swego życia był dzieckiem, przez dwunastą część młodzieńcem. Następnie upłynęła siódma część jego życia, zanim się ożenił. W pięć lat po zawarciu związku małożeńskiego urodził mu się syn, który żył dwa razy krócej od niego. W cztery lata po śmierci swego syna Diofantos opłakiwany przez swych najbliższych, zasnął snem wiecznym. Powiedz, jeśli umiesz, ile on miał lat? Zadanie 3 Wielki mędrzec i matematyk hinduski, Bhaskara (XII w. n.e.), ułożył takie zadanie: Piąta część pszczelej gromadki usiadła na kwiatach magnolii, trzecia część tej gromadki na kwiatach lotosu, potrojona różnica drugiej z tych liczb i pierwszej odleciała ku krzewom jaśminu. Jedna tylko pszczółka zwabiona słodkim pachnącym kwieciem koniczyny krążyła nad nią. Ile pszczół było w tej gromadce?
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x