of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Klinický význam resekce ouška levé síně při chirurgické ablaci fibrilace síní

Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 41 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Klinický význam resekce ouška levé síně při chirurgické ablaci fibrilace síní Vojtěch Kurfirst Bohuslav Kuta Júlia Čanádyová Aleš Mokráček Kardiochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Význam
Transcript
Klinický význam resekce ouška levé síně při chirurgické ablaci fibrilace síní Vojtěch Kurfirst Bohuslav Kuta Júlia Čanádyová Aleš Mokráček Kardiochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Význam ouška LS - fyziologie Tvorba ANP až 40x více než LS (Nakamura M, Niinuma H, Chiba M, et al. Effect of the Maze procedure for atrial fibrillation on atrial and brain natriuretic peptide. Am J Cardiol 1997; 79: ) Význam při vzniku pocitu žízně (Zimmerman MB, Blaine EH, Stricker EM. Water intake in hypovolemic sheep: effects of crushing the left atrial appendage. Science 1981; 211: ) Ovlivňuje vztah mezi tlakem v LS a objemem a má funkci rezerováru uzávěr ouška LS vede ke zvýšení tlaku a objemu LS (Tabata T, Oki T, Yamada H, et al. Role of left atrial appendage in left atrial reservoir function as evaluated by left atrial appendage clamping during cardiac surgery. Am J Cardiol 1998; 81: ) Ovlivňuje srdeční výdej (Massoudy P, Beblo S, Raschke P, et al. Influence of intact left atrial appendage on hemodynamic parameters of isolated Guinea pig heart. Eur J Med Res 1998; 3: ) vs. vyšší věk (Tabata T, Oki T, Fukuda N, Iuchi A, Manabe K,Kageji Y, Sasaki M, Yamada H, Ito S. Influence of aging on left atrial appendage flow velocity patterns in normal subjects. J Am Soc Echocardiogr 1996;9: ) Význam ouška LS u nemocí KV systému U pacientů s HT nález zvětšených oušek LS se sníženými výtokovými rychlostmi (Bilge M, Eryonucu B, Gu ler N, et al. Transesophageal echocardiography assessment of left atrial appendage function in untreated systemic hypertensive patients in sinus rhythm. J Am Soc Echocardiogr 2000; 13: ) V experimentu vedla resekce ouška LS u dysfunkční LK k redukci srdečního výdeje (Hoit BD, Gabel M. Influence of left ventricular dysfunction on the role of atrial contraction. J Am Coll Cardiol 2000; 36: ) U pacientů s déle trvající fibrilací síní nebo s mitrální stenózou dochází k remodelaci ouška LS (zvětšení, fibróza stěny, redukce mm. pectinati) (Shirani J, Alaeddini J. Structural remodeling of the left atrial appendage in patients with chronic non-valvular atrial fibrillation: implications for thrombus formation, systemic embolism, and assessment by transesophageal echocardiography. Cardiovasc Pathol 2000; 9:95 101; Lin JM, Hsu KL, Hwang JJ, et al. Effects of percutaneous mitral valvuloplasty on left atrial appendage flow velocity.am J Cardiol 1995; 76: ) Význam ouška LS u mitrální vad a riziko tromboembolie Dysfunkce ouška LS u MV (Lin JM, Hsu KL, Hwang JJ, et al. Effects of percutaneous mitral valvuloplasty on left atrial appendage flow velocity.am J Cardiol 1995; 76: , Bitigen A, Bulut M, Tanalp AC, Kirma C, Barutçu I, Pala S, Erkol A, Boztosun B. Left atrial appendage functions in patients with severe rheumatic mitral regurgitation. Int J Cardiovasc Imaging 2007; 23: ) Dysfunkční ouško LS u MV vede k vyššímu riziku TE (Donal E, Yamada H, Leclercq C, Herpin D. The left atrial appendage, a small, blindended structure: a review of its echocardiographic evaluation and its clinical role. Chest 2005; 128: ) Mitrální regurgitace (III-IV/IV) díky vyšším zpětným tokům v LS může mít protektivní efekt na vznik TE (Kranidis A, Koulouris S, Filippatos G, Kappos K, Tsilias K, Karvounis H, Exadaktylos N. Mitral regurgitation protects from left atrial thrombogenesis in patients with mitral valve disease and atrial fibrillation. Pacing Clin Electrophysiol 2000; 23: ) Význam ouška LS u mitrální vad a riziko tromboembolie U pacientů s mitrální regurgitací nález nižších plasmatických hladin D-dimerů v porovnání s běžnou populací (LIP G., Rumley A, Dunn F, et al. Thrombogenesis in mitral regurgitation and aortic stenosis, Angiology, 1996, vol 47, p ) Nejvyšší hladiny D-dimerů nalezeny u pacientů s mitrální stenózou a fibrilací síní (Cevik C, Otahbachi M, Nugent K, Ozkan M. Mitral regurgitation reduces systemic coagulation activity in patients with rheumatic heart disease. J Heart Valve Dis 2009; 18: ) Proč resekovat? Riziko CMP je 5x větší u nemocných s nevalvární FiS než u nemocných se SR - Blackshear et al. : Ann Thorac Surg, 1996, 61, % pacientů s nevalvární FiS má tromby v oušku LS - Blackshear et al.: Ann Thorac Surg, 1996, 61, LAA potenciálně substrátem pro vznik FiS - Shirani J et al.: Cardiovasc Patol 2000, 9, Proč neresekovat? Yamanaka K et al.: Left atrial appendage contribute to left atrial booster 2010 function after the MAZE procedure. EJCTS 2010 Conclusion: LAA largely contributes to LA booster function, particularly in the MAZE group because LA booster function is deteriorated in this group of pts. No evidence supports the systematic surgical closure of the LA appendage, unless as part of AF ablation surgery. When it can be safely performed, complete occlusion of the LA appendage should be considered. Chirurgické techniky resekce/exkluze ouška LS Resekce, přímá sutura nulové riziko endoleaku, vysoké riziko zbytkového recesu ( 27%) a riziko krvácení % Ligace efektivita 50% (endoleak, pouch) Endokardiální sutura vysoké riziko endoleaku (desítky procent) Stapler jeden (efektivita prakticky 0% - recesus), 2 a více nejsou data, pravděpodobně lepší. Riziko krvácení AtriClip (AtriCure) vysoká efektivita, vyšší cena, malé riziko komplikací Metodika Resekce ouška levé síně (LS) v průběhu chirurgické ablace fibrilace síní (FS) by měla snižovat výskyt pooperační cévní mozkové příhody a zároveň zvyšovat pravděpodobnost navození a udržení sinusového rytmu. Provedli jsme rektrospektivní analýzu 599 pacientů, kteří podstoupili chirurgickou revaskularizaci myokardu a/nebo operaci srdeční chlopně s doprovodnou chirurgickou ablací fibrilace síní od r do r. 2013 Metodika V průběhu hospitalizace a při jednoměsíčním a jednoletém sledování byly mezi oběma skupinami porovnávány následující faktory: výskyt tranzitorní ischemické ataky/cévní mozkové příhody, navození a udržení sinusového rytmu, nutnost implantace kardiostimulátoru a úmrtí. Resekce Bez resekce p Počet pacientů Věk (roky) 71,0 ±7,0 69,1 ± 7,6 0,0069 Muži 90 (64,3%) 273 (59,5%) 0,3245 Diabetes mellitus 49 (35,0%) 161 (35,1%) 1,00 Hypertenze 123 (87,9%) 358 (78,0%) 0,2835 Renální insuficience 14 (10,0%) 69 (15,0%) 0,1619 Předoperační 19 (13,6%) 38 (8,3%) 0,0705 TIA/CMP CHOPN 22 (15,7%) 79 (17,2%) 0,7966 Ejekční frakce (%) 56,2 ± 11,8 54,9 ± 13,5 0,3512 Paroxysmální FS 36 (25,7%) 208 (45,3%) 0,0001 Perzistující FS 99 (70,1%) 231 (50,3%) 0,0001 Resekce Bez resekce p Počet pacientů Koronární bypass 49 (35%) 145 (32%) Koronární bypass 38 (27%) 121 (26%) + výkon na srdeční chlopni Výkon na srdeční 53 (38%) 193 (42%) chlopni Čas MO (min) 108,3 ± 38,2 99,7 ± 40,6 0,0179 Čas AS (min) 75,6 ± 28,6 66,6 ± 32,3 0,0007 Levostranné léze 25 (17,9%) 177 (38,6%) 0,0001 Oboustranné léze 115 (82,1%) 282 (61,4%) 0,0001 Výskyt TIA/CMP 4% 3% 2% Bez resekce Resekce 1% Hospitalizace 1 měsíc 1 rok p= 0,688 p= 0,688 p= 0,884 Výskyt Implantace kardiostimulátoru 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Bez resekce Resekce 2% Hospitalizace 1 měsíc 1 rok p= 0,0722 p= 0,7528 p= 1,000 Výskyt SR 90% 85% Bez resekce Resekce 80% 75% 70% 65% 60% 55% Hospitalizace 1 měsíc 1 rok p= 0,0133 p 0,0001 p 0,0001 Výskyt Mortalita 11% 10% 9% Bez resekce Resekce 8% 7% 6% 5% 4% Hospitalizace 1 měsíc 1 rok P= 0,4422 p= 0,4422 p= 0,0008 Závěr V naší studii jsme nalezli trend poklesu pooperační TIA/CMP u pacientů s resekovaným ouškem LS. U této skupiny pacientů byl také zjištěn statistický významný pokles pooperační mortality ve srovnání se skupinou pacientů bez resekce. Na základě těchto zjištění můžeme doporučit resekci ouška LS u pacientů podstupujících chirurgickou ablaci fibrilace síní, zvláště pak při její perzistující formě. Děkuji za pozornost!
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x