of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Klasifikátor / Descriptor List Lactuca sativa L. (I. Doležalová, CRI

Category:

Absolventi A Srazy

Publish on:

Views: 22 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 2

Share
Description
Klasifikátor / Descriptor List Lactuca sativa L. (I. Doležalová, CRI Olomouc) EVIGEZ č. Pořad. Znak Stupnice des./ Descr. číslo/ No. Number…
Transcript
Klasifikátor / Descriptor List Lactuca sativa L. (I. Doležalová, CRI Olomouc) EVIGEZ č. Pořad. Znak Stupnice des./ Descr. číslo/ No. Number 1. Morfologické znaky / Morphological descriptors 1.1. Semenáček/ Seedling 1. 1.1.1. Semenáček – tvar děložních 1 úzce eliptický listů 2 eliptický 2. 1.1.2. 3.* 1.1.3. 4. 1.1.4. Hodnoty/ Values Descriptor Seedling – shape of cotyledon leaves 3 kruhovitý Semenáček – barva děložních 3 světle zelená listů 5 zelená 7 tmavě zelená 0 nepřítomen Semenáček – antokyan 1 na hypokotylu 2 na děložních listech 3 na hypokotylu a děložních listech Semenáček – trichomy na děložních listech 1.2. Mladý list/ Young leaf 5.* 1.2.1. Listy – postavení 6.* 1.2.2. Mladý list – barva 7.* 1.2.3.1. Mladý list rozmístění antokyanu Seedling – colour of cotyledon leaves Seedling – anthocyanin 0 nepřítomny 1 přítomny 1 vzpřímené >45º 5 polovzpřímené 9 vodorovné 1 žlutozelená 2 světle zelená 3 zelená 4 tmavě zelená 5 modrozelená 6 šedozelená 7 červená 8 červená a zelená 9 červená, žlutá a zelená 0 chybí 1 po okrajích listu 2 po celé ploše 15º- 45º <15º 3 podél žilnatiny Scale Poznámka/ Note 1 narrow elliptic ve stadiu plně vyvinutých děložních listů/ at a stage of fully developed cotyledon leaves 2 elliptic 3 round (circular) 3 light green 5 green 7 dark green 0 absent 1 on hypocotyle 2 on cotyledons 3 on hypocotyle and cotyledons 0 absent Seedling – trichomes on cotyledon leaves 1 present Leaves – attitude 1 erect Young leaf – colour Young leaf – anthocyanin distribution 5 semi-erect 9 prostrate 1 yellow green 2 pale green 3 green 4 dark green 5 blue green 6 gray green 7 red 8 red and green 9 red, green and yellow 0 absent 1 on the blade margin 2 on the entire blade surface 3 around veins ve stadiu plně vyvinutých děložních listů/ at a stage of fully developed cotyledon leaves ve stadiu plně vyvinutých děložních listů/ at a stage of fully developed cotyledon leaves ve stadiu plně vyvinutých děložních listů/ at a stage of fully developed cotyledon leaves úhel s vodorovnou základnou, ve stadiu 10-12 pravých listů/ angle with horizontal platform, at a stage of 10-12 true leaves ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 fully developed true leaves ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 fully developed true leaves EVIGEZ č. des./ Descr. No. 8. Pořad. číslo/ Number 1.2.3.2. 9.* 1.2.3.3. 10.* 1.2.4.1. 11.* 1.2.4.2. 12. 1.2.4.3. Znak Stupnice Mladý list - intenzita antokyanového zabarvení 3 nízká Young leaf – intensity 5 střední 7 vysoká 1 rozptýleně 2 ve skvrnách 1 podlouhle eliptický 2 eliptický 3 široce eliptický 4 okrouhlý 5 příčně eliptický 6 příčně široce eliptický of anthocyanin coloration Mladý list – způsob rozmístění antokyanu Mladý list – tvar čepele 7 obvejčitý 8 kopisťovitý 9 trojúhelníkovitý 1 uťatý Mladý list – tvar vrcholu čepele 2 okrouhlý 3 tupý 4 špičatý 5 hrotitý Mladý list – tvar báze čepele 1 krátce ztenčená 13.* 1.2.5. Mladý list - okraj čepele 14.* 1.2.6. Mladý list – dělení čepele (hloubka zářezů čepele ke střední žilce) 2 středně ztenčená 3 dlouze ztenčená 1 celokrajný 2 vroubkovaný 3 zubatý 4 dvakrát zubatý 5 ostnitě zubatý 6 pilovitý 7 dvakrát pilovitý 8 nepravidelně zubatý 9 vyhlodávaný Hodnoty/ Values Descriptor Obr. 1/ Fig. 1. Obr. 2/ Fig. 2 Obr. 3/ Fig. 3 Obr. 4/ Fig. 4 Obr. 5/ Fig. 5 0 žádné 3 peřenolaločný 5 peřenoklaný 7 peřenodílný 9 peřenosečný Scale Poznámka/ Note 3 low ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 fully developed true leaves 5 moderate 7 high Young leaf – anthocyanin pattern 1 diffused 2 in spots 1 oblong elliptic Young leaf – shape of blade 2 elliptic 3 broad elliptic 4 orbicular 5 transverse elliptic 6 transverse broad elliptic 7 obovate 8 spathulate 9 triangular Young leaf – shape of blade tip 1 truncate 2 rounded 3 obtuse 4 subacute 5 mucronate Young leaf – shape of blade base 1 short attenuate Young leaf – margin pattern of blade 2 medium attenuate 3 long attenuate 1 entire 2 crenate 3 dentate 4 double dentate 5 spiny dentate 6 serrate 7 double serrate 8 irregularly dentate 9 nibbled Young leaf - division of blade (depth of lobes from blade margin 0 none do/ to 1/3 3 pinnatilobed to the main vein) do/ to 1/2 5 pinnatifid do/ to 2/3 7 pinnatipart nad/more than 2/3 9 pinnatisect ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 fully developed true leaves ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 fully developed true leaves ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 fully developed true leaves ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 fully developed true leaves ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 fully developed true leaves EVIGEZ č. des./ Descr. No. 15. Pořad. číslo/ Number 1.2.7. 16. 1.2.8. Mladý list – vertikální zvlnění 0 žádné okrajů čepele 3 slabé 5 střední 7 silné 0 nepřítomny Mladý list - trichomy 17.* 1.2.9. Mladý list – žilnatina 1 přítomny 1 zpeřená 18. 1.2.10. Mladý list - tloušťka 2 vějířovitě zpeřená 3 tenký Znak Stupnice Hodnoty/ Values Descriptor Young leaf – vertical undulation 0 none of blade margin 3 slight 5 moderate 7 extensive 0 absent Young leaf - trichomes Obr. 6/ Fig. 6 Young leaf - venation 1 present 1 pinnate Young leaf - thickness 2 flabellate 3 thin 5 středně silný 7 silný 1.3. Dospělý vnější list/Adult outer leaf 19. 1.3.1. Dospělý vnější list – profil 20.* 1.3.2. Dospělý vnější list – barva 21. 1.3.2.1 Dospělý vnější list intenzita základní barvy 22.* 1.3.3.1. Dospělý vnější list rozmístění antokyanu 23. 1.3.3.2. Dospělý vnější list - listová čepel – intenzita antokyanového zabarvení 1 konkávní 2 plochý 3 konvexní 1 žlutozelená 2 světle zelená 3 zelená 4 tmavě zelená 5 modrozelená 6 šedozelená 7 červená 8 červená a zelená 9 červená, žlutá a zelená 3 nízká 5 střední 7 vysoká 0 chybí 1 po okrajích listů 2 po celé ploše 3 podél žilnatiny 3 nízká 5 střední Scale 5 medium 7 thick Obr. 7/ Fig. 7 Outer adult leaf – surface profile 1 concave Outer adult leaf - colour Outer adult leaf - intensity of basic colour Outer adult leaf – anthocyanin distribution Outer adult leaf – intensity of anthocyanin coloration 2 flat 3 convex 1 yellow green 2 pale green 3 green 4 dark green 5 blue green 6 gray green 7 red 8 red and green 9 red, green and yellow 3 low Poznámka/ Note ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 fully developed true leaves ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 fully developed true leaves ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 f ll de eloped tr e lea es ve stadiu 10-12 plně rozvinutých pravých listů/ at a stage of 10-12 fully developed true leaves ve stadiu sklizňové zralosti/at a harvest maturity ve stadiu sklizňové zralosti/at a harvest maturity 5 medium 7 high 0 absent ve stadiu sklizňové zralosti/at a 1 on the blade margin harvest maturity 2 on the entire blade surface 3 around veins 3 low 5 moderate ve stadiu sklizňové zralosti/at a harvest maturity EVIGEZ č. Pořad. des./ Descr. číslo/ No. Number Znak y 24.* 1.3.3.3. Dospělý vnější list - způsob rozmístění antokyanu 25.* 1.3.4. Dospělý vnější list - lesk na horní staně 26.* 1.3.5.1. Dospělý vnější list - tvar čepele 27.* 1.3.5.2. 28. 1.3.5.3. 29.* 1.3.5.4. 30.* 1.3.6. Stupnice Hodnoty/ Values Descriptor 7 vysoká 1 rozptýleně 2 ve skvrnách 0 žádný 3 slabý 5 střední 7 silný 1 podlouhle eliptický 2 eliptický 3 široce eliptický 4 okrouhlý 5 příčně eliptický 6 příčně široce eliptický 7 obvejčitý 8 kopisťovitý 9 trojúhelníkovitý Dospělý vnější list - tvar 1 uťatý 2 okrouhlý vrcholu listové čepele 3 tupý 4 špičatý 5 hrotitý Dospělý vnější list - tvar báze 1 krátce ztenčená 2 středně ztenčená čepele 3 dlouze ztenčená 1 celokrajný Dospělý vnější list - okraj 2 vroubkovaný čepele 3 zubatý 4 dvakrát zubatý 5 ostnitě zubatý 6 pilovitý 7 dvakrát pilovitý 8 nepravidelně zubatý 9 vyhlodávaný Dospělý vnější list 0 žádná 3 malá bublinatost 5 střední 7 silná 9 velmi silná Scale Outer adult leaf – anthocyanin pattern 7 high 1 diffused 2 in spots 0 none 3 slight 5 moderate 7 extensive Outer adult leaf - shape of blade 1 oblong elliptic 2 elliptic 3 broad elliptic 4 orbicular 5 transverse elliptic 6 transverse broad elliptic Outer adult leaf – glossiness of upper side Obr. 1/ Fig. 1 Obr. 2/ Fig. 2 Outer adult leaf tip Obr. 3/ Fig. 3 Outer adult leaf base Obr. 4/ Fig. 4 Outer adult leaf of blade Outer adult leaf 7 obovate 8 spathulate 9 triangular – shape of blade 1 truncate 2 rounded 3 obtuse 4 subacute 5 mucronate – shape of blade 1 short attenuate 2 medium attenuate 3 long attenuate – margin pattern 1 entire 2 crenate 3 dentate 4 double dentate 5 spiny dentate 6 serrate 7 double serrate 8 irregularly dentate 9 nibbled - blistering 0 none 3 slight 5 moderate 7 extensive 9 very extensive Poznámka/ Note ve stadiu sklizňové zralosti/at a harvest maturity ve stadiu sklizňové zralosti/at a harvest maturity ve stadiu sklizňové zralosti/at a harvest maturity ve stadiu sklizňové zralosti/at a harvest maturity ve stadiu sklizňové zralosti/at a harvest maturity v době sklizňové zralosti/at a harvest maturity ve stadiu sklizňové zralosti/at a harvest maturity EVIGEZ č. Pořad. Znak des./ Descr. číslo/ No. Number 1.4. Hlávka, listová růžice / Head, leaf rosette 1.4.1. Hlávka (listová) - tvorba 31.* Stupnice Hodnoty/ Values Descriptor Leaf head - formation 0 chybí 1 tvoří se 32. 1.4.2. Konzumovaná část – velikost hlávky, resp. listové růžice 33.* 1.4.3. Hlávka (listová) – tvar v podélném řezu 34. 1.4.4. Hlávka (listová) – překrytí listy 35. 1.4.5. Hlávka (listová) - pevnost 36. 1.4.6. Listová růžice - postavení listů (úhel s vodorovnou základnou) 1.5. Stonek / Stem 1.5.1. 37. 38. 1.5.2. Stonek včetně květenství délka Stonek – fasciace 3 malá 5 střední 7 velká 1 podlouhle eliptická 2 eliptická 3 široce eliptická 4 kruhovitá 5 příčně eliptická 0 chybí 3 neúplné 7 úplné 3 slabá 5 střední 7 vysoká 1 velmi vzpřímené 1.5.3. Stonek – antokyan >60º 46º- 60º 31º- 45º 15º-30º <15º 3 krátký < 50 [cm] 5 střední 7 vysoký 50 – 80 [cm] > 80 [cm] 0 bez antokynu 1 antokyan přítomen 0 absent ve stadiu sklizňové zralosti/ at a harvest maturity Harvested part – size ve stadiu sklizňové zralosti/ at a harvest maturity of head and/or a rosette 3 small 5 medium 7 big 1 oblong elliptic Leaf head – shape in vertical 2 elliptic section 3 broad elliptic 4 orbicular 5 transverse elliptic Leaf head – overlapping of leaves 0 none 3 half 7 complete 3 slight Leaf head – firmness 5 medium 7 extensive Leaf rosettte - leaf position (angle 1 very upright with horizontal platform) 3 upright 5 medium 7 flat 9 very flat Stem including inflorescence– length Stem - fasciations 3 short 5 medium 7 high 0 absent 1 present 1 přítomny 39.* Poznámka/ Note 1 present příčný průměr/ horizontal diameter < 25 [cm] 25 – 40 [cm] > 40 [cm] Obr. 8/ Fig. 8 3 vzpřímené 5 střední 7 ploché 9 velmi ploché 0 nepřítomny Scale Stem – anthocyanin 0 absent 1 present ve stadiu sklizňové zralosti/ at a harvest maturity ve stadiu sklizňové zralosti/ at a harvest maturity ve stadiu sklizňové zralosti/ at a harvest maturity u typů netvořících hlávku ve stadiu sklizňové zralosti/ for non-heading types at a market maturity ve stadiu plného kvetení/ at a stage of a full flowering ve stadiu plného kvetení/ at a stage of a full flowering ve stadiu plného kvetení/ at a stage of a full flowering EVIGEZ č. Pořad. Znak des./ Descr. číslo/ No. Number 1.6. Květ (květenství)/ Flower (inflorescence) 1.6.1. Květ - barva jazykovitých 40. květů Stupnice 3 světle žlutá 5 žlutá 7 tmavě žlutá 41. 1.6.2 0 nevyskytuje se 42. 1.6.3 1.7. Plod / Fruit 1.7.1. 43.* 44.* 1.7.2. Květ - anthokyanové zbarvení 1 přítomno Květenství – intenzita větvení 3 nízká (počet větví) 5 střední 7 vysoká 2.1.2. <12 12 – 20 > 20 Plod - barva oplodí 1 bílá 2 šedobílá 3 žlutá 4 kaštanová 5 hnědá 6 šedá 7 černá 8 směs Plod – hmotnost tisíce semen 3 nízká (HTS) 5 střední 2. Biologické znaky /Biological features 2.1. Fenofáze/ Developmental stages 2.1.1. Vybíhání - počet dní 45.* 46.* Hodnoty/ Values Descriptor Kvetení - počet dní Poznámka/ Note Flower - colour of ligules 3 pale yellow 5 yellow 7 dark yellow ve stadiu plného kvetení/ at a stage of full flowering Flower - anthocyanin colouring 0 absent Inflorescence – intensity of axillary sprouting (number of branches) 1 present 3 low 5 medium 7 high Fruit - seed coat colour < 0.9 [g] 7 vysoká 0.9 – 1.2 [g] >1.2 [g] 7 rychlé 5 střední 3 pomalé 7 rychlé < 50 50 –70 >70 < 60 5 střední 3 pomalé 2.2. Odolnost k biotickým faktorům/ Resistance to biotic factors 2.2.1. Odolnost k LMV - virus 0 není hostitelem 47. 1 velmi nízká mozaiky salátu 3 nízká 5 střední 7 vysoká 9 velmi vysoká 2.2.2. Odolnost k Bremia lactucae 0 není hostitelem 48. Scale 1 white 2 grey white 3 yellow 4 marron 5 brown 6 grey 7 black 8 mixture Fruit – thousand seeds weight (TWS) Bolting - number of days Flowering - number of days 60 –80 >80 Bremia lactucae resistance po vysušení na 15% r.v./after drying to a 15% R.H. po vysušení na 15% r.v. / after drying to 15% R.H. 7 fast 5 medium 3 slow 7 fast 5 medium 3 slow LMV - lettuce mosaic virus resistance ve stadiu plného kvetení/ at a stage of full flowering 0 non hosting 1 very low 3 low 5 medium 7 high 9 very high 0 non hosting počet dnů od výsevu do vizuálně pozorovatelného vybíhání v poli za dlouhého dne/ number of days after počet dnů od výsevu do prvního plně rozvinutého květu v poli za dlouhého dne/ number of days after sowing to EVIGEZ č. Pořad. des./ Descr. číslo/ No. Number Znak Stupnice 1 velmi nízká 3 nízká 5 střední 7 vysoká 9 velmi vysoká 2.3. Odolnost k abiotickým faktorům/ Resistance to abiotic factors 2.3.1. Odolnost k zasolenosti půdy 1 velmi nízká 49. 3 nízká 5 střední 7 vysoká 9 velmi vysoká Hodnoty/ Values Descriptor Scale 1 very low 3 low 5 medium 7 high 9 very high Soil salinity resistance 1 very low 3 low 5 medium 7 high 9 very high Poznámka/ Note
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x