of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

JAARVERSLAG Gemengde stichting activiteiten ontmoetingscentrum BG Oostburg. Raadhuisplein 4. W:

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 12 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Gemengde stichting activiteiten ontmoetingscentrum Raadhuisplein BG Oostburg T: E: W: INHOUD 1. INLEIDING MISSIE VISIE VAN
Transcript
Gemengde stichting activiteiten ontmoetingscentrum Raadhuisplein BG Oostburg T: E: W: INHOUD 1. INLEIDING MISSIE VISIE VAN DE ORGANISATIE... 1 a. Bestuur... 3 b. Dagelijks bestuur... 3 c. Klankbordgroep wordt JOTA-netwerk... 3 d. Vrijwilligers ACTIVITEITEN... 4 JOTA- trefpunt... 4 Breicafé... 5 Mamacafé... 5 Conversatielessen voor allochtonen... 5 Verkoop tweedehands boeken... 5 Terras voor JOTA... 5 JOTA-aan tafel... 6 JOTA--reparatie... 7 JOTA-JONG... 8 Verkenning van het werkveld... 8 Opbouwen van een netwerk... 8 Ontstaan beleids- en werkplan... 8 Activiteiten... 9 Maatschappelijke stage... 9 JOTA-meditatie Voedselbank in JOTA BIJZONDERE EVENEMENTEN NIEUWE ONTWIKKELINGEN VRIJWILLIGERS CONTACTEN/NETWERK FINANCIËN EN FONDSENWERVING FINANCIEEL JAARVERSLAG SPONSORS EN DONATEURS... 19 1. INLEIDING Het is een genoegen u het jaarverslag over 2016 te mogen presenteren. Het eerste volle kalenderjaar in de geschiedenis van JOTA, dat in september 2015 werd geopend. In het voorbije jaar zijn, zoals u zult lezen, vele nieuwe activiteiten in JOTA ontplooid. Vorige jaar spraken we de hoop uit om, naast de gewone ontmoetingen, mensen samen te brengen rond inhoudelijke thema s als zingeving, ethiek, spiritualiteit en duurzaamheid. In 2016 maakten we daarmee een start o.a. rond de thema s vrijheid, lijden en geweld, vrede, eenzaamheid en mensenrechten. Ook werd via JOTA-JONG de relatie met het Zwincollege verder uitgebouwd en deden scholieren van deze school hun maatschappelijke stage in JOTA. Er gebeurde dus weer heel veel in JOTA. In de hoofden van bezoekers, vrijwilligers en bestuursleden leven nog vele nieuwe ideeën. U leest er in dit jaarverslag meer over. Om alle bestaande en toekomstige activiteiten te kunnen realiseren probeert JOTA haar basis verder te versterken. Dit betekent dat zij op zoek is en blijft naar enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers. Zij zijn het die JOTA ook in 2017 weer draaiende zullen houden. Hoop Derk Blom (voorzitter) 2. MISSIE De missie van JOTA luidt: Uitgedaagd door het Bijbelse geloofsverhaal en in dialoog met de moderne samenleving willen we letterlijk en figuurlijke ruimte creëren, die anderen en onszelf aanzet om perspectieven te vinden voor een menswaardig leven en een betere wereld, een wereld waar brood en recht, respect en liefde is voor al wat leeft. 3. VISIE VAN DE ORGANISATIE De christelijke geloofsgemeenschappen in West Zeeuws-Vlaanderen zijn geroepen tot diaconaat. Het omzien naar elkaar begint bij de mensen met wie wij samenleven in de gemeenschap. De grens van de gemeente ligt niet bij de eigen gemeenschap. Voor zover je het aan hen de armen, naakten, de zieken, de gevangenen, de vreemdelingen hebt gedaan heb je het aan mij gedaan, zegt Jezus. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop, het resultaat. Václav Havel 1 van 20 De christelijke gemeente laat zich voeden door de Bijbel. Deze houdt ons het visioen voor van een menswaardige samenleving en formuleert de grondslagen van een rechtvaardige politiek: Jij zult liefde hebben tot je naaste die een mens is als jij. JOTA wil een plek zijn waardoor dit visioen dichterbij komt. 4. SAMENSTELLING BESTUUR Eind 2016 werd het bestuur gevormd door: Derk Blom, voorzitter, Joke Steeneveld, secretaris, Mark van den Eijkel, penningmeester Rina Oosterling, lid dagelijks bestuur, fondsenwerver Yolanda de Jong, bestuurslid Aart van Houweling, bestuurslid Gert Pieters, bestuurslid In september werd een nieuwe penningmeester, Mark van den Eijkel uit Groede in het bestuur verwelkomd. Nelleke Oosterling verliet het bestuur. Zij blijft wel actief bij JOTA- JONG en bij het Mamacafé. 5. HUISVESTING Het pand bestaat uit twee voormalige winkelpanden. De bovenverdieping herbergt twee woningen. De benedenverdiepingen van de twee panden vormen samen de ruimte waar alle activiteiten van JOTA worden uitgevoerd. In het verslagjaar is de ruimte van JOTA in al zijn facetten goed in gebruik genomen. In de jongerenhoek komen jongeren van tijd tot tijd samen en op andere tijden is het Mamacafé er. De spelletjeskast, die daar te vinden is, is inmiddels gevuld met tweedehands, maar goed bruikbare spelletjes en speelgoed voor de kleinsten. In de ruimte waar op vrijdag het uitdeelpunt van de Voedselbank is, worden op donderdagmiddag conversatielessen Nederlands gegeven. Deze ruimte is nog niet goed te verwarmen.. 2 van 20 Nieuwe plannen: Vanaf de oprichting wordt gedacht over zonnepanelen op het dak van JOTA. De doelstelling hiervan is drieledig: JOTA werkt aan duurzaamheid; de zonnepanelen wekken schone energie op. In de tweede plaats wordt een gedeelte van de elektriciteit zelf opgewekt, waardoor de energierekening wordt verlaagd. In de derde plaats geeft JOTA daarmee een statement af en is een voorbeeld voor de omgeving. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de voedselbankruimte beter en gemakkelijker te kunnen verwarmen. Het is daar in de winter te koud voor de conversatielessen voor allochtone Nederlanders. 6. ORGANISATIESTRUCTUUR a. Bestuur JOTA heeft een algemeen bestuur, bestaande uit de door participanten voorgedragen leden en een aantal deskundigen op specifieke terreinen van het beleid (minimaal 5 leden). Het is de taak van het bestuur om het beleid vast te stellen en uitgevoerd beleid te evalueren. In 2016 vergaderde het bestuur eens in de zes weken. b. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur wordt gekozen vanuit het algemeen bestuur (minimaal 3 leden). Zij heeft tot taak: - uitvoering van beleid en financieel beheer - de algemene coördinatie van het dagelijks werk - aansturen vrijwilligers - contacten naar buiten. Het dagelijks bestuur vergaderde in 2016 eens per zes weken, tussen de vergaderingen van het algemeen bestuur. c. Klankbordgroep wordt JOTA-netwerk De Klankbordgroep heeft opgehouden te bestaan. In november 2016 werd in plaats daarvan een bijeenkomst gehouden van JOTA-netwerk. JOTA-netwerk bestaat uit een willekeurige groep mensen. Hun binding ligt in het feit, dat zij betrokken zijn bij de ontwikkeling van JOTA. Hun reflectie op de gang van zaken, hun wensen en verlangens voor de samenleving in West Zeeuws-Vlaanderen en hun ideeën over de rol, die JOTA hierbij zou kunnen vervullen, zijn van grote waarde. In deze bijeenkomst zijn plannen gemaakt, die nog in 2016 en verder in 2017 hun beslag kunnen krijgen. Het bestuur streeft er naar om één of twee keer per jaar zo n bijeenkomst van JOTA-netwerk te houden. 3 van 20 d. Vrijwilligers Zoals elke organisatie kreeg JOTA dit jaar te maken met wisseling van vrijwilligers, mensen, die de organisatie verlieten en nieuwe mensen, die de organisatie kwamen versterken. Aantal vrijwilligers Eind 2015 Eind 2016 JOTA-trefpunt JOTA- breicafé 3 2 JOTA-reparatie 5 4 JOTA-aan tafel 5 6 Conversatieles allochtonen 2 2 Uitdeelpunt Voedselbank ACTIVITEITEN Er wordt een grote diversiteit aan activiteiten aangeboden, die allemaal gericht zijn op ontmoeting. - Ontmoeting tussen mensen onderling, oud en jong, arm en rijk, gezond en ziek enz. - Ontmoeting tussen gasten en vrijwilligers in JOTA - Ontmoeting met God. Dat onttrekt zich weliswaar aan onze sturing, maar wij kunnen er wel gelegenheid voor creëren. Daarmee wil JOTA een bijdrage leveren aan de samenleving in West Zeeuws-Vlaanderen, waar eenzaamheid, doelloosheid en een gebrek aan geborgenheid een grote rol spelen. In de loop van dit verslagjaar hebben de activiteiten aan stevigheid gewonnen. De vrijwilligers hebben hun plek gevonden als gastvrouw of heer en hebben meer feeling voor die rol ontwikkeld. In Oostburg en ver daarbuiten is JOTA bekend geworden, als plek waar je welkom bent en kunt delen wat je beweegt. JOTA- trefpunt Vanaf april 2016 zijn de openingstijden opnieuw uitgebreid. JOTA-trefpunt is sindsdien van woensdag tot en met zaterdag geopend van uur. Mensen kunnen elkaar treffen bij een kopje koffie of iets anders. Indien gewenst is er een kopje koffie met een oortje, als bezoekers iets willen delen met de aanwezige gastvrouwen of -heren. Op de leestafel liggen kranten en tijdschriften. Wekelijks krijgen de bezoekers van het uitdeelpunt van de Voedselbank een bon, waarmee zij gratis een kopje koffie kunnen krijgen in JOTA-trefpunt. Dat wordt zeer gewaardeerd en heeft onbedoelde effecten: mensen ontmoeten elkaar onderling, delen kennis en ideeën om het leven aangenamer te kunnen maken, er ontstaan vriendschappen. Gemiddeld over het hele jaar ontvangt JOTA-trefpunt 84 bezoekers per week. De top ligt in de zomer, zoals u in het vervolg van dit verslag kunt lezen. Het bezoekersaantal na de zomer ligt hoger dan ervoor en schommelt tussen de 60 en 70 per week. 4 van 20 Volgens plan is het aanbod uitgebreid met taart en cake bij de koffie en een beperkte lunchkaart met soep en/of een tosti. Verschillende mensen maken voor hun warme maaltijd gebruik maken van het aanbod in JOTA. Zij kiezen voor een lekkere soep, gemaakt van verse producten, met een geroosterde boterham erbij. Koekjes, cake, tosti en soep worden in de keuken van JOTA bereid. Dat heeft twee effecten, namelijk dat de producten exclusief zijn voor JOTA; we gaan uit van hoogwaardige grondstoffen. Daarnaast wordt hierdoor de afvalstroom beperkt, want er is weinig verpakkingsmateriaal. Het nieuwe kassasysteem biedt mogelijkheden om te registreren waar de verschillende inkomsten vandaan komen. Breicafé Eens per 14 dagen is er een breicafé. Een groep van vrouwen ontmoeten elkaar tijdens een brei-, haak- of borduurwerkje. Zij helpen elkaar verder met hun werkstuk en leven mee met elkaars wel en wee. De groep staat open voor nieuwe deelnemers. Zo zijn enkele vrouwen, afkomstig vanuit een andere cultuur, betrokken geraakt. Zij oefenen op deze manier de taal en breiden hun sociale netwerk uit, tijdens het breicafé. Mamacafé Op de eerste vrijdag van de maand is er een Mamacafé in JOTA. Jonge moeders komen met hun kinderen om elkaar te ontmoeten en onderling kennis en ervaringen uit te wisselen, die betrekking hebben op die levensfase. Ook hier geldt dat het netwerk van de deelnemers wordt vergroot. De moeders spreken onderling af om eens op elkaars kinderen te passen. Conversatielessen voor allochtonen Het verzoek van de Stichting Kerk en Vluchteling om conversatielessen te houden voor nieuwe Nederlanders is gehonoreerd. Wekelijks op donderdagmiddag komt een groepje van voornamelijk vrouwen bijeen om onder leiding van een docent, die als vrijwilliger werkt, te oefenen met de Nederlandse taal. Bij het begin van het nieuwe schooljaar moest de docent, die begonnen was met de taalles om gezondheidsredenen stoppen met het werk. Gelukkig vond zijzelf een vervanger, waardoor het werk kon doorgaan. Opmerkelijk is dat één van de stagiaires, die in 2015 zijn maatschappelijke stage deed in JOTA, ook na de stage als vrijwilliger werkzaam is gebleven bij de conversatieles. Verkoop tweedehands boeken en CD s In 2016 is verder gegaan met de verkoop van tweedehands boeken en Cd s. De boeken worden gratis beschikbaar gesteld en leveren een mooie bron van inkomsten voor JOTA. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de doelstelling van JOTA om duurzaamheid te bevorderen, omdat de boeken een tweede leven krijgen. Tegelijkertijd brengt het een nieuwe groep mensen over de drempel. Terras voor JOTA In het voorjaar onderging het Raadhuisplein een facelift en toen de afscheidingshekken en de rommel waren opgeruimd, bleek het een aangename plek om te vertoeven, zeker ook met de nieuwe fonteinen. Spontaan besloot het bestuur tot aanschaf van terrasmeubilair. Daar is de hele zomer behoorlijk gebruik van gemaakt. Tijdens de zomervakantie werd wekelijks op maandag een markt met streekproducten ingericht op het plein. In een kleine organisatie met betrokken medewerkers bleek het mogelijk om onmiddellijk te schakelen, 5 van 20 zodat JOTA zes weken lang ook op maandag open was voor mensen uit de streek en toeristen. Dat was goed voor de inkomsten, die het gevolg waren van zoveel bezoekers (tot 220 per week). Nieuwe plannen: Het bestuur wil onderzoeken of het mogelijk is om met enige regelmaat iemand uit te nodigen om plaats te nemen op de passiekruk. De persoon in kwestie zal worden geïnterviewd over een onderwerp wat hem/haar na aan het hart ligt. Het zou mooi zijn als daarvoor Zeeuws-Vlamingen (oude of nieuwe) gevonden zouden kunnen worden. Bij de bijeenkomst van JOTA-netwerk werd voorgesteld om naar analogie van het breicafé ook een naaicafé te beginnen, vooral bestemd voor allochtone vrouwen, die behoefte hebben aan sociale contacten en tevens kunnen oefenen met een elektrisch aangedreven apparaat. De haalbaarheid met betrekking tot menskracht en middelen zal onderzocht worden in De tosti als product is hot, momenteel. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de diversiteit aan tosti s in JOTA uit te breiden. JOTA-aan tafel De oorspronkelijke doelstelling is om wekelijks op donderdag een maaltijd te bereiden en te serveren voor mensen die thuis meestal alleen aan tafel zitten. Op deze manier wil JOTA bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van gezond eten. In de keuken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van groenten van het seizoen, liefst van biologische oorsprong. Om de toegankelijkheid te vergroten bedacht de kookgroep in de loop van het jaar dat mensen misschien graag opgehaald en thuisgebracht zouden willen worden. Daarvan wordt nu sporadisch gebruik gemaakt. Het voornemen voor 2016 was om maandelijks een kortingsbon toe te voegen in het pakket van de Voedselbank. Dat had als resultaat dat we regelmatig een groep mensen met een bon konden verwelkomen. In de loop van het jaar bleek, dat JOTA veel meer kan en mag betekenen bijvoorbeeld voor groepen, die eigenlijk graag met elkaar uit eten gaan, maar daarvoor niet de financiële middelen hebben. Of voor mensen, die even uit hun uitzichtloze situatie konden ontsnappen door aan te schuiven bij JOTA-aan tafel. Zo ontving JOTA enkele keren deelnemers aan de Open Kring in West Zeeuws-Vlaanderen en asielzoekers uit AZC de Braakman op uitnodiging van de Stichting Kerk en Vluchteling. In totaal werden op deze manier 591 maaltijden geserveerd. 6 van 20 Eén van de doelstellingen van de Lionsclub West Zeeuw-Vlaanderen is iets te betekenen voor kwetsbare mensen. In die doelstelling kunnen wij uitstekend met elkaar samenwerken. JOTA ontving in 2015 subsidie van de Lions voor het kerstfeest. Als tegenprestatie mocht de Lionsclub de ruimte en faciliteiten van JOTA gebruiken om de mensen van Beschermd wonen in Oostburg een diner aan te bieden. De groep kookte en serveerde zelf deze maaltijd in JOTA. Sinds begin dit jaar is een dinerbon beschikbaar. Hiermee kan iemand gratis deelnemen aan een maaltijd. Helaas wordt er nog weinig gebruik van gemaakt. Nieuwe plannen: De kookgroep heeft opgemerkt, dat veel mensen het ontzien om s avonds in het donker nog naar buiten te gaan. Daardoor wordt deelname aan de maaltijd bij JOTA beperkt. In het nieuwe jaar wordt een proef gedaan om afwisselend tussen de middag en s avonds te koken. Er is behoefte aan een tweede oven bij het bereiden van de gerechten. In 2017 zullen hiervoor fondsen worden geworven. In de loop van het jaar zal begonnen worden met het aanbieden van kookworkshops, die passen bij de aard van JOTA, dus rond thema s als duurzaamheid en veelkleurige gerechten (met mensen uit andere culturen). JOTA--reparatie Op de laatste zaterdag van de maand staan de vrijwilligers van JOTA-reparatie klaar om te helpen bij het repareren van kapotte spullen. Er wordt geholpen bij problemen met elektrische apparaten, reparatie van kleine kapotte meubelen of een fiets, naaiklussen en computerproblemen. Mensen blijven bij de reparatie aanwezig, om eventueel mee te helpen en besluiten zelf over elke volgende stap. Door deze werkwijze ontstaan er gesprekken tussen de klanten en de vrijwilligers. De hulp wordt zeer op prijs gesteld, getuige de donaties in de giftendoos. Het werk heeft zelfs al een vrijwel nieuwe elektrische naaimachine opgeleverd, geschonken door iemand die de machine zelf niet meer gebruikte. Allerhande kapotte spullen worden aangeboden. Soms komen mensen met iets dat kapot is, maar dat zij zelf niet meer willen gaan gebruiken. Als het artikel hersteld is, mag het naar de Kringloopwinkel. Zulke artikelen worden in JOTA niet aangenomen. 7 van 20 JOTA-JONG JOTA wil graag relaties leggen met jongeren en onderzoeken of JOTA een plaats mag zijn waar zij zich welkom voelen en waar jongeren met levensen zingevingvragen terecht kunnen. Dat is de reden waarom JOTA in Oostburg gevestigd is, daar waar de enige middelbare school in de regio staat. Daarom wilde JOTA ook een professionele kracht aantrekken, de enige in de organisatie, om het programma JOTA-JONG te ontwikkelen, samen met jongeren. De Protestantse Kerk vond dit initiatief zo waardevol dat JOTA-JONG werd aangemerkt als pioniersplek. Dat betekent dat er subsidie beschikbaar is en begeleiding van het pioniersteam, inclusief de jongerenwerker. Begin februari van het verslagjaar lukte het om een pionier-jongerenwerker aan te stellen. Verkenning van het werkveld Aan het begin van het werkjaar heeft het pioniersteam ervoor gekozen om niet gelijk te starten met een programma, maar eerst het werkveld goed te verkennen. Onze jongerenwerker heeft contacten gelegd met andere pioniersplekken die zich richten op jongeren en jongvolwassenen (Campus Hoogvliet; Twintigers Woerden; Life Zaandam; Generatieproeverij/ Ziel & Zaligheid). Op basis van de literatuur die beschikbaar is over pionieren in Nederland, en de Fresh Expressions beweging in het Verenigd Koninkrijk, werd in februari een voorlopig werkplan voor JOTA-JONG voorgesteld. Daarnaast werd in deze beginperiode ook de sociale kaart van West Zeeuws-Vlaanderen in kaart gebracht. Opbouwen van een netwerk Het opbouwen van een sociaal netwerk rond JOTA-JONG was één van de belangrijkste uitdagingen voor onze jongerenwerker. Daarom werden contacten gelegd met verschillende organisaties zoals Porthos, het Zwincollege, scholierencentrum Time-Out, Indigo, jeugd & sportverenigingen, de kerken (PG Aardenburg; PG de Brug, de Andreasparochie, en de Doopsgezinde Gemeente) en de Jeugdraad West Zeeuws-Vlaanderen. Uit deze contacten is met het Zwincollege en de Jeugdraad een samenwerkingsverband ontstaan. Daarnaast is er vanuit Time-out, Indigo en atletiekvereniging de Wielingen openheid tot samenwerking. Ook via verschillende mediakanalen werd gewerkt aan de zichtbaarheid van JOTA-JONG. Er kwam een aantrekkelijk ogende website, met daaraan gekoppelde sociale mediakanalen (facebook; twitter; instagram), waarop regelmatig berichten worden geplaatst. Onze jongerenwerker investeerde daarnaast in de ontwikkeling van posters en flyers, en er waren publicaties over JOTA-JONG in de PZC en de Eenhoornkrant. Ontstaan beleids- en werkplan Vanuit het sociale netwerk dat gaandeweg werd opgebouwd, werkte onze jongerenwerker aan een meerjarenplan voor JOTA-JONG. In dit meerjarenplan werden ook de inzichten die verzameld werden vanuit de studie naar Fresh Expressions of Church verwerkt. Dit document bevat daarom ook een lange termijn visie op pionieren, en een nieuwe missie en visietekst die inmiddels ook op de website staan vermeld. Daarnaast werd er een praktisch werkplan en begroting gekoppeld aan het meerjarenplan. 8 van 20 Activiteiten In het afgelopen jaar werden verschillende nieuwe activiteiten gelanceerd. In het activiteitenaanbod maakt het pioniersteam een onderscheid tussen de volgende activiteiten. Ten e
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x