of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. ORMAN FAKULTESı DERGISI

Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 18 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
SERİ SERIES SERIE SERIE A CİLT VLUME BAND TME 51 SAYı NUMBER HEFT FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ RMAN FAKULTESı.. DERGISI REVIEW F THE FACULTY F FRESTRY, UNIVERSITY F ISTANBUL ZEITSCHRIFT DER FRSTLICHEN
Transcript
SERİ SERIES SERIE SERIE A CİLT VLUME BAND TME 51 SAYı NUMBER HEFT FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ RMAN FAKULTESı.. DERGISI REVIEW F THE FACULTY F FRESTRY, UNIVERSITY F ISTANBUL ZEITSCHRIFT DER FRSTLICHEN FAKULTAT DER UNIVERSIT AT ISTANBUL REVUE DE LA FACULTE FRESTIERE DE L'UNIVERSITE D'ISTANBUL -G ;;; \... L'II!~(::::!.)~~~ F }..1-'U'Y T Ü R K İY E DE Ü RETİLEN CEV İZ VE KAYIN K ESM E KAPLAM A LEV H ALARIN IN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ Ü ZERİN E ARAŞTIRM ALAR Prf. Dr. R a azan KANTAY1) Y. Dç. Dr. Ö ner ÜNSAL2) Ar. Gör. Süley an K R K U T 21 K ısa Özet Bu çalış a T ürkiye de Ceviz ve K ayın ağaç türlerinden üretilen kese kapla a levhaların yüzey pürüzlülük değerleri hakkında bilgi edin ek ve diğer ülkelerde üretilen kapla a levhaların yüzey pürüzlülük değerleri ile k a r şılaştır alar yapıl asını sağla ak için düşünül üştür. T ürkiye de faaliyet gösteren 14 fabrikadan rasgele al an teğet (hareli) ve radyal (frize) l ak üzere iki farklı yönde kesiliş levhaların rtala a pürüzlülük değerleri(r a) tesbit ediliştir. F abrik alar rtala ası Ceviz hareli levhalarda Ra=8,95, Ceviz frize levhalarda Ra=10,66, K ayın hareli levh alarda Ra=9, ve K ayın frize levhalarda Ra=10,67 bulun uştur. V aryans analizi ve D uncan testi snuçlarına göre Ceviz hareli, K ayın hareli ve frize levhalarda fabrikalar arasında farklılıkların lduğu, Ceviz frize levhalarda ise l adığı anlaşılıştır. 1. G İR İŞ Ağaç kese kaplaa levhaları kıyetli ağaç türlerinden hazırlanış prizalardan kesilerek elde edilen ince levhalardır. TS 1250 (1986) ve DİN 680 (1965) göre 8 ye kadar labileceği belirtilen kese kaplaa levhalarının kalınlıklarının 1 yi aşaası ve ükün lduğu kadar ince lası istenir. Bir ara ürün lan kese kaplaa levhaları çk büyük bir çğunlukla yngalevha, liflevha, kntrplak gibi daha ucuz ve az değerli lan alzeeler üzerine tutkalla yapıştırılarak bilya üretiinde, dekrasyn işlerinde değerlendirilektedir. Kese kaplaa levhaların yüzey kalitesi ve dlayısıyla yüzey pürüzlülüğü çk önelidir. Yapışa kalitesini etkilediği gibi yüzey işlelerinden önce yapılan zıparalaa derinliğini de etkiler. Esasen çk ince lan kese kaplaa levhalarında zıparalaa derinliği sn derece öne- 1) İ.Ü. ran Fakültesi ran Biyljisi ve dun Krua Teknljisi Anabili Dalı 2) İ.Ü. ran Fakültesi dun Mekaniği ve Teknljisi Anabili Dalı Yayın Kisynuna Sunulduğu Tarih: 16 RAMAZAN KANTAY-ÖNER ÜNSAL-SÜLEYMAN KRKUT lidir. Zıparalaa derinliğinin ükün lduğu kadar az lası istenektedir. ptiu yüzey kalitesi elde etek için truğun seçilesi, ısıtılası, kese akinesi, bıçak ve basınç levhası ile ilgili yüzey kalitesini etkileyen tü faktörlerin bilinesi ve üreti sırasında bunlara dikkat edilesi gerekektedir. Truğun ısıtıla şekli, ısıtıla süresi, kese anındaki priza sıcaklığı, akinenin özellikleri, bıçağın bakıı ve açıları, basınç levhasının fru, üreti esnasında kaplaa levhası üzerine yaptığı basınç yüzdesinin yüzey pürüzlülüğünü etkilediği bilinekle beraber, ülkeizde kese kaplaa üretiinde bu sayılan etkenlere dikkat edilip edilediği, üretilen kaplaalarda yüzey kalitesinin nasıl lduğu knularında bilisel araştıralar henüz yapılaıştır. Bu çalışa; Türkiye de üretilen bazı kese kaplaa levhalarının yüzey pürüzlülük değerleri hakkında bilgi edinek ve diğer ülkelerde üretilen benzer kaplaa levhalarının pürüzlülük değerleri ile karşılaştıralar yapılasını sağlaak için düşünülüştür. Pürüzlülük ölçeleri pratikte uygulanan kese kaplaa üreti kşullarına üdahale edileden elde edilen kese kaplaa levhaları üzerinde yapılıştır. Araştırada yerli ağaçlarıızdan Ceviz (Juglans regia L.) ve Dğu Kayını (Fagus rientalis Lipsky) kese kaplaa levhaları kullanılıştır. 2. LİTERATÜR ÖZETİ Kaplaa levhaları endüstrisi Türkiye de 55 yılı aşkın geçişiyle öneli bir endüstri kludur. İlk defa 1945 yılında İstanbul Galata da kuruluş lan küçük bir atölye ile faaliyete geçiştir yılında 4 adedi atölye, adedi fabrika lak üzere kaplaa levha üreten tesis sayısı 7 iken (BERKEL 1956), 1984 yılında fabrika sayısı e (KANTAY 1984), 1987 yılında 9 a yükseliştir (GÖKER/KANTAY/KURTĞLU 1990). Daha snra bu sayıda azala luş, VI. Beş Yıllık Plan Dönei snunda 2 ye kadar düşüştür(vii Beş Yıllık Kalkına Planı). FA (2000) e göre Türkiye de üretilen kese kaplaa iktarı sn n yıl içerisinde büyük farklılıklar gösterekte ve en yüksek üretiin 1992 yılında larak, en düşük üretiin 1998 yılında larak gerçekleştiği belirtilektedir. Bu kaynağa göre ülkeizde 199 de , 1994 de ve 1995 de , 1996 da , 1999 da kese kaplaa levha üretii gerçekleşiştir. Yıllara göre farklı iktarlarda üreti yapılış lasının nedeni, çğunluğu birer aile şirketi lan işletelerin iç piyasaya ve iç piyasadaki dalgalanalara göre üreti yaalarıdır. Kaplaa levhaları endüstrisinde kapasite kullanıı döneinde % 60 dır (VII Beş Yıllık Kalkına Planı). Mevcut kapasitenin kullanılabilesi için üretilen levhaların dış pazarlarda yer bulabilesi gerekektedir. Bunun için dış pazarların isteklerine uygun kalitede levha üretilesi ve bunların uygun abalajlaa teknikleri ile abalajlanası şarttır. Türkiye de üretilen kese kaplaa levhalarının kalitelerinin tespiti ve geliştirilesi knusunda bilisel çalışalar henüz yapılaış lakla beraber, diğer levhalarda bazı çalışalar yapılıştır. GÖKER, DE- METÇİ ve AS (1997) Türkiye de üretilen kntrplakların yüzey pürüzlülük değerlerini (Ra, Rz ve Rax) tespit etişlerdir. GÖKER, KANTARCI,AKBULUT ve AS(1999) Kazdağı göknarı ndan elde ediliş sya kaplaalarda yüzey pürüzlülüğü ölçeleri yaparak rtalaa yüzey pürüzlülüğü değerlerini saptaışlardır. AKBULUT, HIZIRĞLU ve AYRILMIŞ (2000) Türkiye de üretilen rta yğunluktaki liflevhalar üzerinde yüzey pürüzlülüğü, yüzey absrbsiynu ve fraldehit eisynu knularında çalışışlardır. TÜRKİYE DE ÜRETİLEN CEVİZ VE KAYIN KESME KAPLAMA 17. KNU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLAR Pürüzlülük; üretide uygulanan işleler snucu parça yüzeyinde luşan şekil ve dalgalana hataları dışında kalan, ldukça küçük ve periydik larak tekrarlanan düzensizliklere denilektedir. Şekil ve dalgalana hataları, akine il ve siperlerindeki titreşi veya kayalarla, kesicilerde kırıla ve körelelerle ağaç alzeede luşan büyük kusurlardır. Uygun tekniklerle işlee yönteleri snucunda, akine hassaslıkları, kesici ve alzeeden luşan ve periydik bir şekilde tekrarlanan hatalar pürüzlülük kapsaındadır ve ldukça sınırlıdır (KÜÇÜK 1981). Yüzey pürüzlülüğü, kullanılan ialat ettları ile ve/veya başka etkilerle rtaya çıkan, utat tarzda genellikle başka düzensizliklerle sınırlanan ldukça küçük aralıklı yüzey düzensizlikleridir (TS 6956/Nisan 1989). Gerçek Yüzey; cisi sınırlayan ve çevresindeki rtadan ayıran yüzeydir. Referans Yüzey; yüzey pürüzlülüğü paraetrelerinin belirlenesinde referans larak kullanılan veya ölçü aleti yardıı ile elde edilen ve gerçek yüzeyi en yakın biçide tesil eden yüzeydir. Ölçülen yüzey veya etken yüzey terileri de bazen referans yüzey terii yerine kullanılaktadır. Referans Hattı; prfil paraetrelerini tahini larak gösteren göreceli larak verilen hattır. Bu çizgi referans yüzeyin üzerinde bulunayabilir. Nuune Uzunluğu (Sınır Dalga Byu- L, X ); yüzey pürüzlülüğünü karakterize eden düzensizlikleri belirtek için kullanılan referans haltın uzunluğudur. Uç gezdire byu veya sınır dalga byu larak da adlandırılır. Nuune uzunluğu prfilin haki yayıla yönünde ölçülür. Değerlendire Uzunluğu (Taraa Uzunluğu - Ln, Lt); yüzey pürüzlülüğün paraetre değerlerini belirtek için gerekli etken (veya ölçülen) prfilin uzunluğudur. Ölçülen uzunlukta bir veya daha çk örneklee uzunluğu bulunabilir. rtalaa Pürüzlülük (Ra); örnek parça üzerinde ve seçilen örneklee uzunluğunda pürüzlülük değişiklikleri utlak değerlerinin aritetik rtalaasıdır. Ra n = Münferit prfil saalarının sayısı Pratik larak Ra değerleri birkaç nuune uzunluğundan eydana gelen değerlendire uzunluğu içerisinde hesaplanır. Kanada, Daniarka, Fransa, İngiltere, İtalya, Hllanda, İspanya, Aerika, Rusya ve ülkeizde tü endüstri dalları için yüzey pürüzlülük değeri larak rtalaa pürüzlülük (Ra) değeri kullanılaktadır. Çek Cuhuriyeti nde ise yüzey pürüzlülük değeri larak he Ra değeri he de Rax değeri kullanılaktadır (GÜLLÜ 1995). ' n Nkta Yüksekliği (Prfil Düzensizlikleri -R z); Örnek parça üzerinde ve örneklee uzunluğunda en derin beş vadi ve en yüksek beş tepe prfilin utlak değerlerinin rtalaasıdır 5 5 X lytil + lyıj R = 5 18 RAMAZAN KANTAY-ÖNER ÜNSAL-SÜLEYMAN KRKUT En Büyük Pürüzlülük (Maksiu Prfil Yüksekliği Rax, Ry); Örnek parça üzerinde ve örneklee uzunluğunda prfilin en girintili yerinin derinliği (R) ile en çıkıntılı yerinin yüksekliği (Rp) nin tplaıdır. Rax=Ry = Rp + R Avusturya, Alanya, Japnya ve İsveç te yüzey pürüzlülük değeri larak kullanılaktadır (GÜLLÜ 1995). 4. MATERYAL VE METD ' - Türkiye de kese kaplaa üreten tesislerin dağılışı incelendiğinde, Türkiye nin genelde kuzeybatı kesiinde tplandığı görülektedir. Denee ateryali lan kese kaplaa levhaları Türkiye yi tesil edebilecek bu kesideki fabrikalardan yani D üzce de 8, Gebze de 1, İnegöl de 5 lak üzere tpla 14 fabrikadan alınıştır. Fabrikaların taaında sürekli işlenen yerli ağaçlarıızdan Ceviz (Juglans regia L.) ve Dğu Kayını (Fagııs rientalis Lipsky.) kaplaaları üzerinde çalışılıştır. Kese kaplaalık Dğu Kayını truklarının bu fabrikalara Türkiye nin batı kesiinden, Ceviz truklarının ise, Türkiye nin değişik kesilerinden geldiği tespit ediliştir. Yüzey pürüzlülüğü ölçülecek kese kaplaa levhaların aynı yörelerden gelen düzgün lifli, reaksiyn dunu layan ve ükün lduğu kadar benzer özelliklere sahip truklardan kesiliş kaplaa levhalarından seçilesine dikkat ediliştir. Her fabrikada her bir ağaç türünden, yıllık halkalara teğet yönde kesiliş (Hareli ya da Desenli) 20, yıllık halkalara dik yani radyal yönde kesiliş (Frize) 20 lak üzere 40 adet ticari byutlarda kaplaa levhası alınıştır. Kaplaa levhalarının kesiinin farklı zaanlarda yapılış lasına dikkat ediliştir. Seçilen bu levhaların her birinden yüzey pürüzlülüğünü ölçek için 5 x 5 c byutlarında 0,5 kalınlığında iki adet deney parçası kesilerek labratuvara taşınıştır. İklilendire dasında hava kurusu hale gelinceye kadar bekletildikten snra ölçeler yapılıştır. Ölçelerde iğne taraalı ölçe etdu uygulanıştır(faust/rice 1986). Çalışada iğne taraalı ölçe yönteinin uygulandığı prfileter(pertheter ppk) kullanılıştır. Alet ölçe hızı 10 /dak., iğne çapı 4 ve iğne ucu 90 larak seçiliştir. Ölçeler liflere dik yönde yapılış, değerlendire uzunluğu (taraa uzunluğu) Lt = 15, örneklee uzunluğu (sınır dalga byu) X = 2,5 seçilerek pürüzlülük değeri ±0,5 duyarlılıkta belirleniştir. Ölçelerde taraa iğnesinin örnek yüzeylerinde kusurlara (çizik vb.) yl açaası için alet taraa klu yükü 1 0 gradan düşük tutuluş; taraa iğnesi ucu hücre bşluklarına takıldığında ölçe tekrarlanıştır. rta gürültü kaynaklarından uzakta tutuluş, aletin yerleştirildiği asa; titreşileri önleyici yalıtkan alzee ile kaplanıştır. Ayrıca rta sıcaklığının yaklaşık C arasında lasına özen gösteriliştir. Alet ölçe öncesi kalibre ediliştir. Çalışa örneklerinin tein edildiği tpla 14 fabrikadan 6 adedi he ceviz ve he de kayın kese kaplaa üretekte, kalan 8 fabrikanın 4 adedi sadece cev iz, 4 adedi de sadece kayın kese kaplaa üretektedirler. Bu nedenle fabrikaların Tabl 1 ve 2 ye yansıası, 10 ar'adet şeklinde luştur. Ölçülen pürüzlülük değerlerinin aritetik rtalaaları ve standart saaları bulunuştur(tabl 1,2). Fabrikalar arasında farklılıklar lup ladığı varyans analizi yapılarak saptanış ve hangi fabrikaların farklı lduğu DUNCAN testi ile araştırılıştır. Fabrikalar ilis Tabl 1: Ceviz Hareli ve Frize Kese Kaplaa Levhalarının Fabrikalara Göre Yüzey Pürüzlülük Değerleri Table 1: Surface Rughness Values f Walnut Sliced Veneers AriL rt. Arit. ean X Std. Saa Std. devi ± S Hareli crvvn cut Varyans Var. Kats. Variancc S2 Cef. fvaria. V % Xax CEVİZ Walnut Xin Arit. rt. Arit. eaıı X Std. Saa Std. devi ± S pırı Frize rifl cut Varyans Var. Kats. Variance S2 Cef. f varia. V % Akyüz 9,24 0,504 0,254 5,454 10, 8,4 10,68 0,445 0,198 4,169 11,4 9,6 Mercanlar 9,0 0,486 0,26 5,226 10,2 8,4 10,70 0,526 0,276 4,916 11,4 9,5 Haşep 8,9 0,4 0,111,746 9,7 8, 10,76 0,94 0,155,665 11, 10 Dğsan 9. 0,450 0,20 4,80 10,1 8,5 10, ,216 4,02 11,5 9,8 Kapsan 8,65 0,452 0,205 5,28 9, 7,5 10,88 0,68 0,407 5,865 12,6 9,9 Bilsan 8, ,1 1 2,752 9,4 10,6 0,4 0, ,4 10,1 Göle 9,29 0,660 0,46 7,110 10,5 8, 11,00 0,777 0,604 7,065 12,4 9.6 Mekapsan 8,67 0,656 0,40 7,561 9,6 6,9 11,20 0,69 0,480 6,186 12,6 9,9 Anıl taş 9, ,444 7,086 10, 6,8 10,24 1,01 1,064 10,071 11,4 8 Sülekler 7,81 0,927 0,861 11, ,7 0,956 0,914 9,826 11,2 7,6 Genel rtalaa General averages 8,95 0, ,6 6 0,26 Xnıax 1 Xin TÜRKİYE DE ÜRETİLEN CEVİZ VE KAYIN KESME KAPLAMA v Tabl 2: Kayın Hareli ve Frize Kese Kaplaa Levhaların Fabrikalara Göre Yüzey Pürüzlülük Değerleri Table 2: Surface Rughness Values f Beech Sliced Veneers t Fabrikalar Milis Arlt. rt. Arit. Mean Std. Saa Std. devi. ±S Hareli crwn cuî Varyans Var. Kats. Variance S* Cel' fvaria. V % Xax KAYIN' Beech Xin piri Arit. rt. Arit. Mean Std. Saa Std. devi. ±S Frize rift cut Varyaııs Var. Kats. Variance S* Cef. f varia. V % X X pnı Mercanlar 8,89 0,42 0,186 4,861 9,5 8,4 10,60 0,69 0,408 6,027 11,8 9,6 Göle 9,09 0,72 0,52 7,951 10,5 8 10,45 0,649 0, ,7 9, Bedrikğlu 9,58 0,495 0,245 5,171 10,7 8,7 10,69 0,525 0,276 4,916 11,6 9,8 Akyüz 8,88 0,680 0,462 7,659 9,9 7,1 10,15 0,648 0,420 6,84 11, 8.9 Mekapsan 9,26 0,409 0,167 4,42 10,1 8,5 10,78 0,616 0,80 5, ,6 8,9 Deka 9, 0,441 0,194 4,725 10, 8,5 10,7 0,502 0,252 4,676 11,6 9,5 Bayrak 9,6 0,617 0,81 6,41 10,9 8,7 11,15 0,689 0,475 6,184 12, 9,7 Kapsaiı 9,51 1,80 1,904 14,512 10, 8,6 10,69 0,79 0.S46 6,916 12, 9, Yngapan 9,16 0,419 0,176 4,581 9,9 8, 10,6 0,718 0,515 6,75 11,9 9 Altaş 9,95 0,472 0,22 4, ,2 9,1 10,88 0,812 0,659 7,462 12,6 9,6 Genel rtalaa General Averages 9, 0,294 10,67 0,09 Xax 1 Xiıı RAMAZAN KANTAY-ÖNER ÜNSAL-SÜLEYMAN KRKUT TÜRKİYE DE ÜRETİLEN CEVİZ VE KAYIN KESME KAPLAMA B U L G U L A R C ev iz den elde edilen hareli levhaların yüzey pürüzlülük değerleri arasında fab rikalara göre farklılıkların bulunup bulun adığını gösteren V aryans A nalizi snuçları T abl te veril iştir. :0 i c u -a fe Öne Seviyesi Leve! f significance «00 c 0 Û ) F ra 99% F 2,28668 j A 2,511 : N = «İ c Q u' ^ E M I N QJ ^ Varyans Analizi Tablsu Variance Analysis Table F ranı 95% rtalaa Kareler Kareler Tplaı F Mean Squares Su f Squares I 95,767 10, ,28668 A N r-* VT C \ C 1 ' 128,5 1,98 n?! n S İ E a v ; -a _ Ed.5 -S Serbestlik Derecesi Degrees f Ereed l : 0) U ı S e2 jd Varyasyn Kaynağı Surce f Variatin Örnekler Arası Grups Örnekler İçi Errr Tpla Ttaf Tabl 4 : Ceviz den Elde Edilen Hareli Kese Kaplaa Levhaların Fabrikalara İlişkin Buncan Testi Snuçlan Table 4 : Duncan Test results f Walnut Crwn Veneers Dğsan Mercanlar Göle Akyüz Haşep Bilsaıı Mekapsan Kapsan S (itekler Anıltaş RP 0,07 0,2596 0,0975 0, , , ,4725 0, ,48 0, , ,76 0, ,5925 0,0058 Dğsan Rp - 0,0275 0,2596 0,045 0, , ,4025 0, , ,6575 0, , ,5225 0, Mercanlar Rp - - 0,0175 0,2596 0,0625 0, , , ,6 0, , , Göle RP ,045 0,2596 0, , ,6125 0, ,645 0, ,4775 0, Akyflz * 0, , ,5675 0, ,6 0, , Haşep - - 0,0075 0,255 0,2875 1,12 Rp 0, , Bilsan Rp , , , Mekapsan ,025 0,865 Rp 0,2596 0, Kapsa» ,825 Rp 0,2596 RAMAZAN KANTAY-ÖNER Ü N SA L -SÜ L E Y M A N K R K U T TÜRKİYE DE ÜRETİLEN CEVİZ VE KAYIN KESME KAPLAMA 2 Tabl 4 incelenirse Anıltaş fabrikasından elde edilen hareli kese kaplaaların yüzey pürüzlülük değerleri ile Haşep, Bilsan, Mekapsan, Kapsan ve Sülekler fabrikalarından elde edilen hareli kese kaplaaların yüzey pürüzlülük değerleri arasında, Dğsan ile Haşep, Bilsan, Mekapsan, Kapsan ve Sülekler arasında, Mercanlar ile Haşep, Bilsan, Mekapsan, Kapsan ve Sülekler arasında, Göle ile Haşep, Bilsan. Mekapsan, Kapsan ve Sülekler arasında, Akyüz ile Haşep, Bilsan, Mekapsan, Kapsan ve Sülekler arasında. Haşep ile Kapsan ve Sülekler arasında, Bilsan ile Kapsan ve Sülekler arasında, Mekapsan ile Sülekler arasında, Kapsan ile Sülekler arasında istatistiki anlada fark lduğu görülecektir. Ceviz den elde edilen frize levhaların yüzey pürüzlülük değerleri arasında fabrikalara göre farklılıkların bulunup bulunadığını gösteren Varyans Analizi snuçları Tabl 5'te veriliştir. as S 1. 1 l C/J t»0c 2 1 «J Ş I I ö rj ffl ^ =5 C. r; 00 b -g & a, * -T CS . l C _.a a a e c r C c«a n -e -= (S c j C E c E cg -2 cl ~ a w a.e e S.S2 r- 1 e r E Varyans Analizi Tablsu Variance Analysis Table F ranı 99% F ranı 95% rtalaa Kareler Küreler Tplaı Su fsquares Mean Squares F F 61,4251 6, , V V 4557,111 P fn r - r , M V : 2 a S Çö U y u * S U fe uı s & (D & E - Serbestlik Derecesi Varyans Kaynağı Degrees f freed Surce f variance gj u ^ -'/ Ck U 2 90 Örnekler İçi Errr l T _ Ta S 24 RAMAZAN KANTAY-ÖNER ÜNSAL-SÜLEYMAN KRKUT FheSap = 0, 9;90 = 1,98 lduğundan %95 güvenle ceviz den elde dilen frize kaplaaların yüzey pürüzlülükleri arasında fabrikalara göre farklılıklar bulunaaktadır. Kayın dan elde edilen hareli levhaların yüzey pürüzlülük değerleri arasında fabrikalara göre farklılıkların bulunup bulunadığını gösteren Varyans Analizi snuçları Tabl 6 da veriliştir. :0 ai»2 c u X fi fa e S w &J0 0 e S *N ss ç* e u -2 5 2 b C J 2 a ^ fi W ) C/D S B C/5.s ^ 1 İM a e «ı 2 i ) C/Ti T S s - ı- İ.2? 2 D fi 2 fi t I U u CQ D fi fi a fi 19 s ö Vi W C U cs 5~* E*-S « e g g ; & s -g 5 «n v S I.p s n p t/ Q Q c vs ja VD (D e s K2J2 a E s g g j g TÜRKİYE DE ÜRETİLEN CEVİZ VE KAYIN KESME KAPLAMA 25 Fhesap = 2,28668 Fq ; 9;90 = 2,511 lduğundan %99 güvenle kay dan elde dilen hareli kaplaaların yüzey pürüzlülükleri asında fabrikalara göre farklılıklar bulunaktadır. Varyans analizi snucu belirlenen bu farklılığı saptaak için DUNCAN testi yapılıştır. Test snuçlan Tabl 7 de veriliştir. C CZ) 1, 0 7 0, , i 0, S , 6 0, , , «r ! /) ^ 2 S n. n / S S S ' 'i CN c * \ S r ^ ç n - ~ r-î ' 0, , M e r c a n l a r 1, , , , a s H V ) r - r s»-4 r N c n 0, , , , » n r - Ç n 2 * c n * '/ V I S î? \ n» e s - J2 * E. * î W I -g ^ c «w s a 2 «L cs a «5 Ci c * S et D e k a i K a p s a n 2 î w i u U e s 0, , , , , 4 4 0, , , , , ı n t - n ~ n 0, , n ı n «J S N t* ' «n c n t n H s? S R ö c û S r n r v n r s ^ Q s 1 r * n S s 0, , 5 2 1»Ti. c - i \ T f N ' s «M c n 0, , , , , / 0, S n n r*^ n r r ^ r r r * 0, t! 0, c» s s i * 1 S «N r e n 0, , , , , , , , * ' ' t t 1 * t 1 * ' e2 Û 2 S fi B a y r a k E cx C, c 4 «( «a. Û c 1» ab J : s «a. M a «t/j c u «a. j C «. 41 CL a & 5 tn CU CS M J ü a. eş/......,-~v d t-, «2 d i Ü i 5 «u &D C 2 u a : c * İ lj 5. s?. s « 26 RAMAZAN KANTAY-ÖNER ÜNSAL-SÜLEYMAN KRKUT Tabl 7 incelenirse Anıltaş fabrikasından elde edilen hareli kese kaplaaların yüzey pürüzlülük değerleri ile B ayrak, Bedrikğlu, Kapsan, Deka, Mekapsan, Yngapan, Göle, Mercanlar ve Akyüz fabrikalarından elde edilen hareli kese kaplaaların yüzey pürüzlülük değerleri arasında, Bayrak ile Mekapsan, Yngapan, Göle, Mercanlar ve Akyüz arasında, B edrikğlu ile Yngapan, Göle, Mercanlar ve Akyüz arasında, K apsan ile Yngapan, Göle, Mercanlar ve Akyüz arasında, Deka ile M ercanlar ve Akyüz arasında, Mekapsan ile Mercanlar ve Akyüz arasında istatistiki anlada fark lduğu görülecektir. K ayın dan elde edilen frize levhaların yüzey pürüzlülük değerleri arasında fabrikalara göre farklılıkların bulunup bulunadığını gösteren Varyans Analizi snuçları Tabl 8 Yîe veriliştir. a öne Seviyesi Level f significance * * 00 W -. 1 H g U-. 6, A «N Varyans Analizi Tablsu Variance Analysis Table F ranı 95% rtalaa Kareler F Mean Squarcs c- C*0 k v V r-~ rr CN Ch 00 N A 0, ,98 Kareler Tplaı Su f Squares 25,2822 C û 0 \? İ2 195,22 00 s e5 Serbestlik Derecesi Degrees f frced.1 i t Ş «t t a & ' u 8 c s Örnekler Arası Grups Örnekler İçi Krrr [Tpla {T tat TÜRKİYE DE ÜRETİLEN CEVİZ VE KAYIN KESME KAPLAMA 27 Ffesap = 2,28668 F00ı ; 9;90 = 2,511 lduğundan %99 güvenle kayın dan elde dilen frize kaplaaların yüzey pürüzlülükleri asında fabrikalara göre farklılıklar bulunaktadır. Varyans analizi snucu belirlenen bu farklılığı saptaak için DUNCAN testi yapılıştır. Test snuçları Tabl 9 da veriliştir. flj U'' C cn e a CJ fi Q Akytiz Göle M ercanlar 1 0, ,7 0, , ,9641 0,7 0,4078 0,4 0, ,6275 0,964 0,9641 0, c-î s S s *
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x