of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ. dergisi R EV IEW OF TH E FACULTY O F FORESTRY, UNIVERSITY O F İSTANBUL

Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 48 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
SERİ SERIES * SERIE SERIE CİLT VOLÜME BAND TOME 49 SAYI NUMBER HEFT FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ dergisi R EV IEW OF TH E FACULTY O F FORESTRY, UNIVERSITY O F İSTANBUL Z E IT
Transcript
SERİ SERIES * SERIE SERIE CİLT VOLÜME BAND TOME 49 SAYI NUMBER HEFT FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ dergisi R EV IEW OF TH E FACULTY O F FORESTRY, UNIVERSITY O F İSTANBUL Z E IT SC H R IFT DER FO R ST L IC H E N FAKULTÂT DER UNIVERSITÂT İSTANBUL REVUE DE LA FACULTE FO R E ST IE R E DE L U NIV ERSITE D'İSTANBUL ALADAĞ (BOLU) KARTALKAYA BÖLGESİNDE BÜYÜKSAHA SİPERİNDE YETİŞTİRİLMİŞ SARIÇAM MEŞCERELERİNİN ÖLÜ ÖRTÜ VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR1' Ar. Gör. Dr. Doğanay TOLUNAY2' Kısa Özet Bu çalışmayla; Aladağ Orman İşletmesi (Bolu), Kartalkaya Bölgesi Alıçlı mevkiinde bulunan 22 yaşındaki genç Sarıçam ormanı altındaki, andezit anakayasmdan oluşmuş toprakların ve bu toprakların üstündeki ölü örtülerin özellikleri incelenmiştir. İncelenen toprak özelliklerine göre, toprakların podsollaşmış boz esmer orman toprağı tipinde, ölü örtülerin kuru çürüntülü mul tipinde oldukları belirlenmiştir. I. GİRİŞ Toprak; coğrafyaca belirli bir mevkide yeryüzü şekli, iklim, canlılar faktörlerinin etkisi altında anakayaların ayrışması ile zaman içinde oluşur ve gelişir. Bu tariften, toprağın oluşumu ve gelişimi üzerinde etkili olan başlıca faktörlerin yeryüzü şekli, iklim, anakaya, canlılar ile zaman olduğu anlaşılmaktadır (KANTARCI 1987). Toprakların doğal oluşum ve gelişim safhalarında, toprak yapan faktörlerin incelenmesi için orman toprakları pek uygundur. Bitki toplumlarınm, bu arada orman toplumlarınm tür bileşimleri toprak özelliklerinden etkilendiği gibi, orman ağaçları da toprağın özelliklerinden etkilenerek farklı gelişmeler göstermektedirler. İnsan da toprak oluşum ve gelişimini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle ormanlarda yapılan balcım çalışmaları, ölü örtüye ulaşan ışık miktarını ve dolayısıyla ayrışma hızını değiştirmektedir. Buna karşılık çeşitli derecelerde yapılan ayıklama kesimlerinin ölü örtü ve toprak özelliklerini ne derecede etkilediği konusunun; konuyla ilgili yapılan kaynak taramasının sonucunda ülkemizin yetişme ortamı koşullarında yeterli ölçüde araştırılmadığı anlaşılmıştır. Bu eksikliğin giderilmesi için, bu konuda bir araştırma yapılması planlanmıştır. Bununla birlikte, toprağın oluşum ve gelişim olayları çok yavaş seyretmektedir. Bu husus, böyle bir araştırmanın uzun süre devam ettirilmesi gerektiğini göstermektedir. Başka bir anlatımla, ileriki yıllarda sürdürülecek çalışmalarla yapılan bakımların ölü örtü ve toprak özellikleri üzerindeki etkilerinin izlenmesi zorunludur. Diğer taraftan, bu tür araştırmaların doğru bulgularla sonuçlandırılabilmesinin temel koşulu; bakım çalışma Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalında hazırlanmış Yüksek Lisans Tezinin Özetidir. 21 İ.Ü. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Yayın Komisyonuna Sunulduğu Tarih : 146 DOĞANAY TOLUNAY larının uygulanacağı alanlardaki iklim, anakaya, yeryüzü şekli, bitki örtüsü, ölü örtü ve toprak özellikleri gibi yetişme ortamı koşullarının homojen olmalarıdır. İşte bu araştırma ile; uzun sürede yapılması planlanan araştırmanın bakım çalışmalarının uygulanacağı iklim, anakaya, yeryüzü şekli, bitki örtüsü aynı olan alanların ölü örtü ve toprak özelliklerinin benzer olup olmadıklarının saptanması amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda 1991 yılının Ağustos ayında Bolu- Aladağ Orman İşletmesi, Kartalkaya Bölgesinde örnek alanlar seçilmiş ve bunların ölü örtü ile toprak özellikleri incelenmiştir. 2. ARAŞTIRM A ALANI VE Ö ZE L LİK L E R İ Araştırma alanı, 31 39' ' doğu boylamları ile ' kuzey enlemleri arasında kalan, Aladağ Orman İşletmesi içindeki Kartalkaya Bölgesi nin Alıçlı mevkisidir. Yöre, Bolu ilinin güneyinde ve Karadeniz den kuş uçuşu (yaklaşık olarak) 90 km içerde bulunmaktadır. Çalışma alanının genel bakısı kuzeydir. 2.1 Yeryüzü Şekli Özellikleri Aladağ Orman İşletmesi Aladağ kütlesinin güneye bakan yamaçlarım kapsamaktadır. Ardıç Dağı (1743 m), Seben Dağı (1854 m), Kartalkaya (2221 m), Köroğlu Tepesi (2400 m), Büyük Kartaltepe (2019 m) bu bölgeyi çevreleyen veya kısmen içinde bulunan başlıca dağlardır. Aladağ İşletmesi esas itibariyle sayılan yükseltiler arasında Aladağ suyu ve kollarının su toplama havzasından oluşmuş, çanak şekline sahip arazi üzerinde bulunmaktadır. Alıçlı mevkiinde, araştırma alanının eğimi yaklaşık olarak 18 dir. Denizden olan yüksekliği ise 1500 m civarındadır. 2.2 îklim Özellikleri Araştırma alanı civarında bulunan bazı meteoroloji istasyonlarının iklim verileri Tablo 1.1 de gösterilmiştir. Yöreye en yakın meteoroloji istasyonu sonradan kapatılan 1300 m yüksekliğinde olan Değirmenözü Yaylası ndakidir. Tabloda Kartalkaya Bölgesi (1500 m) başlığı altında görülen değerler Bozakman/Aksoy (1976) tarafından (adı geçen istasyondan) 1500 m için hesaplanmıştır. Yöreye yakın diğer bir meteoroloji istasyonu Avşar Yaylası ndaki, Şerif Yüksel Araştırma Ormanı nda (1550 m) bulunmaktadır. Karşılaştırma yapılabilmesi için Bolu (742 m) ve Seben (700 m) Meteoroloji istasyonlarının verileri de tabloda gösterilmiştir. Ayrıca Kantarcı (1979) tarafından Aladağ kütlesinin kuzey bakili yamaçlarında 1600 m için, Bolu İstasyonundan hesaplanan değerler de verilmiştir. Tablo 1.1 de, yıllık değerlere bakıldığında; yörenin oldukça yüksek miktarda yağış aldığı, yağışın sonbahar ve yaz aylarında biraz düşük olmakla birlikte, hemen hemen bütün mevsimlere eşit olarak dağıldığı görülmektedir (Tablo 1.2). Yıllık ortalama sıcaklık değerlerinden anlaşıldığına göre; Kartalkaya bölgesi aynı zamanda oldukça serindir ve yılın günü karla örtülü olarak geçmektedir (Tablo 1.1). Yörenin bu kadar serin ve yağışlı olmasının nedeni; kuzeyden Karadeniz üzerinden gelen nemli havanın Aladağ kütlesi ile karşılaştığı zaman nemini buralara bırakmasıdır. Kütlenin güneyine nemini bırakmış bir şekilde geçen hava, buralarının ikliminin daha kurak olmasına yol açmaktadır. Bu olay Seben Meteoroloji İstasyonu değerlerinden açıkça görülmektedir (Tablo 1.1). Kartalkaya Bölgesinde hakim rüzgârlar GB, KB ve B yönlerinden esmekte ve özellikle toprağın ıslak olduğu zamanlar büyük rüzgâr devriklerine neden olmaktadır. Ayrıca kış aylarında kar yağışının fazla olmasından dolayı, ağaçlarda kar kırmaları da görülmektedir. ALADAĞ DA GENÇ SARIÇAM MEŞCERELERİNİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ 147 Değirmenözü Yaylasındaki istasyondan, 1500 m için hesaplanan değerlere dayanılarak Thornthvvaite metoduna göre yapılan değerlendirmeye göre; yörenin iklim tipi B4 Cr2 rb2 olarak tanımlanan, yani nemli serin, sıı noksanı pek az, okyanusal bir karakterdedir (BOZAK- MAN/AKSOY 1976). Table 1.1: Şerif Yüksel Araştırma Ormanı, Bolu ve Seben Meteoroloji İstasyonlarının Bazı Meteorolojik Verileri Tabelle 1.1: Einige Klimadaten Meteorologischen Station im Şerif Yüksel Versuchswald, Bolu und Seben YILLIK (Jâhrlich) İKLİM ELEM ANLARI (Die Klimadaten) Ortalama Sıcaklık C (Mittlere Temperatur) Ortalama Yüksek Sıcaklık C (Mittlere max. Temperatur) Ortalama D üşük Sıcaklık C (Mittlere min. Temperatur) Ortalama Nisbi N em % (Mitti, reîative Luftfeuchtigkeit) Ortalama Yıllık Yağış (Mittlere Niederschlag (jâhrlich)) Günlük En Çok Yağış (Max. Niederschlag (taglich)) Ortalama Karla Örtülü Günler Sayısı (Zahl der mitti, schneebedeckten Tagen) Ortalama Sisli Günler Sayısı (Zahl der mitti. Nebeltagen) En Kuvvetli Esen Rüzgar Yönü (Herrschende Windrichtung) mm mm i.s (Mittlere Temperatur) c S Ortalama Yağış Top. (V+VI+VII+VIII) mm N Ö I g (Mittlere Niederschlagssumme (V+VI+VII+VIII)) =! i T}- Ortalama Nisbi N em % OCAK AYI (im Januar) Ortalama Sıcaklık C Mitti, relative Luftfeuchtigkeit Ortalama Sıcaklık C (Mittlere Temperatur) Ortalama Yağış Top (Mittlere Niederschlag) Ortalama Nisbi N em % (Mitti, relative Luftfeuchtigkeit) mm BOLU 742 m AYI KAYASI1 ALADAĞ 1600 m ŞERİF YÜKSEL m KARTAL- KAYA m SEBEN 700 m * * 2.7 GB,KB,B* GD,GB,K,G,B Bolu Meteoroloji İstasyonu (742 m ) ndan 1600 m için hesaplanmıştır (KANTARCI 1979-a) 2. Şerif Yüksel Araştırma Ormanı M eteoroloji İstasyonu (1550 m) nuıı arasındaki 16 yıllık ölçmeleri inden yararlanılmıştır. 3. Değirm enözü Yaylası Meteoroloji İstasyonu (742 m) ndan (1500 m için) hesaplanmıştır (BOZAKM AN/AKSOY 1976). * Tosun/Görgiin (1987) den alınmıştır. 148 DOĞANAY TOLUNAY T ablo 1.2 : Tabelle 1.2: Şerif Yiiksel A raştırm a O rm anı M eteoroloji İstasyonu nun Bazı İklim Değerleri ( ) Einige monatliche Klimadaten der Meteorolgischen Station im Şerif Yüksel Versuchswald ( ) AYLAR (Monaten) I II III IV V VI vn VIII IX X XI XII Yıllık (Jiihrlich) Ort. Yük. Sıcaklık C (M itti. m ax.tem peratur) O rt. Düş. Sıcaklık C (Mitti. miıı.temperatur) Ort. Sıcaklık C (Mittlere Temperatur) N isbin em % (M ittl.relative Luftfeuchtigkeit) Aylık Yağış mm (M ittlere Niederschlag (m onatlich) Anakaya ve Toprak Özellikleri Kantarcı (1979) nin bildirdiğine göre Aladağ kütlesi esas itibariyle andezit masifidir. Kütlenin kuzey eteklerinde üst lcretase flişine ait kireç taşı tabakaları bulunmaktadır. Araştırma alanı çevresinde bu kireçtaşı tabakaları yoktur. Kantarcı (1979) tarafından andezit taşlarının ince kesitlerinde mikroskopik teşhisler yaptırılmıştır. Bunlara göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir : o Araştırma alanındaki andezitler bazaltik andezif'tir. o Andezitler porfırik bir dokuya sahiptirler. İri ve ince kristaller volkanik camdan meydana gelen bir hamur içinde bulunmaktadırlar. o Andezitler, plajyoklaslardan Labrador ve Andezin ce zengindirler. o Ayrıca taşlarda Piroksen, Rombik Piroksen (Oksi Hornblend, Ojit) mineralleri ile opak mineraller (Magnetit ve Limonit) bulunmaktadır. j o Taşlar yer yer ileri derecede alterasyona uğramışlardır. o Porfırik dokudan dolayı taşlardaki mineraller sayılamamıştır. ALADAĞ DA GENÇ SARIÇAM MEŞCERELERİNİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ 149 Bilindiği gibi Labrador % Albit ile % Anortit içeren bir plajyoklastır. Andezin ise % Albit ile % Anortit içeren bir plajyoklastır. Bu sayılan mineraller toprakların oluştuğu anakayaların kalsiyum, sodyum ve magnezyumca daha zengin fakat potasyum bakımından daha fakir olabileceklerini göstermektedir. 2.4 Bitki Örtüsü Farklı yetişme ortamı özelliklerine ve insan etkisine bağlı olarak, bitki toplumlarınm tür bileşimi değişmektedir. Yörede yaylacılığın yaygın olması nedeniyle, ot ve çalı türleri otlatma etkisinde kalmıştır. Özellikle hayvanların sevdiği bazı ot türlerinin araştırma alanında azaldığı veya yok olduğu (mevsimlik de olsa) kabul edilmektedir. Çalışma alanında sarıçam hakim durumdadır. Sarıçam meşcereleri içinde, seıpili olarak Göknar ve Titrek Kavak bulunmaktadır. 2.5 Araştırma Alanının Geçmişteki ve Bugünkü Durumu, Yapılan Uygulamalar Kartalkaya Bölgesi Teknik Gözlem Defterinden alınan bilgilere göre,araştırma alanının büyük saha siper metoduyla gençleştirilmesi amacıyla 1968 yılının Aralık ayında tohumlama kesimi yapılmıştır yılı içinde ise alana bol gençlik geldiği gözlemlenerek, alan koruma altına alınmıştır yılında gençliğin gelmediği yerlerde 2/0 yaşlı fidanlarla tamamlamalar yapılmıştır yılında boşaltma kesimlerine başlanmış, ancak kar kalktığı için boşaltma kesimleri 1974 yılma sarkmıştır. Tohumlama kesimleri ile meşcere dayanışması bozulduğu için, boşaltma kesimine kadar olan yıllarda rüzgâr ve kar zararlarının çok fazla olduğu tespit edilmiştir. Alanda 1978 yılında gençlik bakımına başlanmış ve 1979 yılında da balcım çalışmaları devam etmiştir yılında Bölge Şefi tarafından gözlem mahiyetinde 100 m2 büyüklüğünde örnek alanlar alınmış ve alanlarda hektarda ortalama ile fidan olduğunu belirlenmiştir. Örnek alanlarda çeşitli şiddetlerde bakım müdahaleleri yapılmış ve geriye 8000 ile arasında fidan bırakılmıştır yılında ise örnek alanlarda Bölge Şefliği tarafından sıklık bakımına başlanmıştır. Bakımdan önce alanın etek kısımlarında hektarda , sırta yakın kesimlerde ise hektarda adet ağaç bulunduğu belirlenmiş ve bu sayı bakım çalışmaları sırasında adete indirilmiştir. Çalışmalara 1985 yılında da devam edilmiştir. 3. ARAŞTIRMA MATERYALİ VE METODLARI 3.1 Arazi Çalışmaları Örnek Alanların Seçimi (Seçimdeki Amaçlar ve Örnek Alan Büyüklüğü) Araştırmanın arazi çalışmaları 1991 yılı Ağustos ayında yapılmıştır. Örnek alanlar büyük saha siper gençleştirme metodu ile gençleştirilmiş meşcerelerden bir şerit üzerinde, birbirini takip eden dört alan halinde alınmışlardır. Şerit üzerinde örnek alan niteliğine uymayacak yerlere rastlanıldığında, yine aynı yerin sağında veya solunda en uygun yer örnek alan olarak seçilmiştir (Şekil 1). Şeritler üzerindeki örnek alanlardan birisi kontrol alanı olarak bırakılmış, diğer alanlarda çeşitli ayıklama müdahalelerinde bulunulmuştur. Bir sonraki şeritte ayıklama yapılan alanların yerleri değiştirilmiştir. Bu şekilde; üç şerit üzerinde 20mx20m=400m2 büyüklüğünde dörder tane olmak üzere toplam 12 adet örnek alan seçilmiş ve bunların her birinde toprak çukuru açılmıştır. Yalnız, birinci şeridin birinci örnek alanında (1.1 no.lu) 10mxl0m=100 m2 büyüklüğünde bir aldn, ayrı bir örnek alanmış gibi alınıp, ölçülmüştür. Bu örnek alana daha önceki yıllarda yapılan gençlik ve sıklık bakımlarında girilmemiş olup, diğer örnek alanlardan daha fazla ağaca sahiptir. Bu alan 1.1.A. numarasıyla geri kalan 400m2-100m2=300 m2 büyüklüğündeki alan da 1.1.B. numarasıyla gösterilmiştir (Tablo 2) numaralı alanda bir tek toprak çukuru açılmıştır (Şekil 1). 150 DOĞANAY TOLUNAY Şeritlerdeki örnek alanlara zayıf, şiddetli ve silvikültürel ayıklama olarak isimlendirilen üç ayrı şiddette müdahale yapılmış ve bir örnek alan kontrol alanı olarak bırakılmıştır. Zayıf ayıklamada meşcerede kaba temizlik yapılmış, dikili kuru ve ölmek üzere olan ağaçlar çıkartılmış, hektardaki ağaç sayısının 5500 olması sağlanmıştır. Şiddetli ayıklamada meşcere içine ulaşan ışık miktarı göz önünde tutulmuş ve bakım kesimlerinden sonra meşcerede hektarda 4000 ağaç kalması hedeflenmiştir. Bunun için örnek alanda önce kaba temizlik yapılarak, alt tabakadaki ağaçların tamamı çıkartılmıştır. Ayrıca ara ve üst tabakadaki kötü nitelikli ağaçlar alınmıştır. Meşcere içine ulaşan ışık miktarının az bulunduğu yerlerde üst ve ara tabakadaki iyi nitelikli ağaçlar da çıkartılarak meşcere içine daha fazla ışık ulaşması sağlanmıştır. Silvikültürel ayıklamada ise, gövde sınıfları taksimatı göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre, bu alanlarda dikili kurular, ölmek üzere olan ağaçlar, kırbaçlayıcılar ve azmanlar meşcereden uzaklaştırılmıştır. Böylece silvikültürel ayıklama yapılan alanlar, meşcere içine ulaşan ışık miktarına göre şiddetli ayıklama ile zayıf ayıklama arasında kalmıştır. Silvikültürel ayıklama ismi verilen alanlarda balcım kesimlerinden sonra kalan ağaç sayısı 1.4 numaralı alanda 4150 adet/ha, 2.4 numaralı alanda 5800 adet/ha, 3.4 numaralı alanda 4100 adet/ha olmuştur. Şeritlerdeki örnek alanlarda hangi işlemin yapılacağı, yamaç etkisinin en aza indirilebilmesi için, değişen bir sıralamaya göre belirlenmiştir. 1. şeritte yamaç üzerinde aşağıdan yukarıya doğru kontrol, zayıf, şiddetli ve silvikültürel ayıklama şeklinde bir sıralama, 3. şeritte bunun tam tersi bir sıralama yapılmıştır. 2. şeritte ise aşağıdan yukarıya doğru şiddetli ayıklama, kontrol, silvikültürel ve zayıf ayıklama alanları sıralanmıştır (Şekil 1) Örnek Alanlarda Yapılan Çalışmalar Toprak Örneklerinin Alınması Toprak örnekleri her horizondan hacim silindirleri ile 1 litre olarak alınmıştır. Horizonun kalınlığına göre 100 cnfl lük veya 1 litrelik hacim silindirleri kullanılmıştır. Silindirlerin kullanılamadığı çok taşlı horizonlarda ise sıyırma ile örnek alınıp, hacim silindiri doldurulmuştur. Abb. 1 : Der Plan der Versuchsflachen ALADAĞ DA GENÇ SARIÇAM MEŞCERELERİNİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ 151 Tablo Tabelle 2: Şeritlerdeki Örnek Alanların Numaraları 2: Die Nummer der Versuchsflachen auf den Streifen 1.ŞERİT (Streifen 1) 2. ŞERİT (Streifen 2) 3. ŞERİT (Streifen 2) 1.1. A. Kontrol (Kontrolle) 2.1 Kontrol (Kontrolle) 3.1 Kontrol (Kontrolle) 1.1.B. Kontrol (Kontrolle) 2.2 Zayıf Ayıklama (schwache Lauterung) 3.2 Zayıf Ayıklama (schwache Lauterung) 1.2 Zayıf Ayıklama (schwache Lauterung) 2.3 Şiddetli Ayıklama (starke Lauterung) 3.3 Şiddetli Ayıklama (starke Liiuterung) 1.3 Şiddetli Ayıklama (starke Lauterung) 2.4 Silvikültiirel Ayıklama (waldb.lauterung) 3.4 Silvikültiirel Ayıklama(waldb.Lauterung) 1.4 Silvikültüre! Ayıklama (vvaldbaııl.lauterung) Ölü Örtü Örneklerinin Alınması Ölü örtü örnekleri, açılan her toprak çukurunun üst tarafından 1/4 nttik alandan alınmıştır. Arazi çalışması sırasında ölü örtüde tabakalara göre bir ayırım yapılmamış, 1/4 m2 lik alanda mevcut ölü örtünün tamamı toplanmıştır. Ölü örtü tabakaları laboratuvar çalışmaları sırasında ayrılmıştır Örnek Alanlarda Bitki Türlerinin Saptanması Arazide 20 x 20 m lik örnek alanlarda bulunan bitki türleri tespit edilerek tanıtım tablosuna yazılmıştır. Bitki türleri, tabakaların örtme derecelerine göre % olarak yazılmıştır. Örtme dereceleri Braun-Blanquet yöntemine göre belirlenmiştir. Örnek alanlarda bulunan bitki türlerinin örtme dereceleri Tablo 3 te gösterilmiştir. Tablo 3 : Alıçlı Mevkiinde Braun-Blanquet Yöntemine Göre Ağaç, Çalı ve Otsu Türlerin Örtme Dereceleri (1991 Ağustos) Tabelle 3 : Der Deckungsgrad der Baum- Strauch- und Krautarten in Alıçlı nach der Methode von Braun-Blanquet (1991 August) Örnek Alan No. Versuchsflachen Nr. Pinus sylvestris L. Abies bornmülieriana Mattf. Populus tremula L. Rubııs idaeus L. Daphnea pontıca L. Juniperus communis L. var. nana Posa caniııa L. Berberis vulgaris L. Crataegus orientalis Pall. Ex Bieb. Epilobium angustifoliuın L. Verbascum sp. Digitalis L. Orthilia secunda House. Viola odorata L. Leguminosae Euphorbia amygdatoides L r + r r + r r r + r r r + + r + w* r r r T N «* r i M r + r + r + r r r W % r r + + r r r r r + r m ^ r + r r r r r r r r r + r '» GO r 1 r 152 DOĞANAY TOLUNAY Ö rnek A lanlarda A ğaçlar Üzerinde Y apılan Ö lçmeler Örnek alanlarda 400 m2 lik alanın içinde kalan ağaçların tamamında göğüs çapı ve boy ölçmesi yapılmıştır. Ayrıca örnek alanlar içindeki tüm kesik kütükler sayılmıştır. Böylece örnek alanların sıklık bakımı öncesi sayısına ulaşılmıştır. 3.2 L aboratuvar Ç alışm aları Ölü örtü ve toprak örnekleri laboratuvarda önce hava kurusu hale gelene kadar kurutulmuştur. Toprak örnekleri öğütülüp 0 2 mmtik elekten geçirilmiştir. Taş ve ince toprak bölümleri tartılarak, bunların 1 litre hacimdeki ağırlıkları bulunmuştur. Ölü örtü örnekleri de kurutulduktan sonra yaprak, çürüntü ve humus tabakalarına ayrılmış ve tartılarak 1/4 m2 deki ağırlıkları bulunmuştur. Daha sonra ölü örtü örnekleri öğütülerek analizlere hazır hale getirilmiştir T oprak Ö rneklerinde Y apılan A nalizler Toprak örneklerinde; ince toprak miktarı, tane çapı (Boııyoucous hidrometre metodu ile ), toprak reaksiyonu (ph) (H2Ö ve N KC1 ile), tüm azot (Nt) (sömi-mikro Kjeldahl metodu ile), organik karbon içeriği (Walkley-Black ıslak yakma yöntemi ile) belirlenmiştir (Metodlar için Bkz. IRMAK 1954; GÜLÇUR 1974) Ölü Ö rtü Ö rneklerinde Yapılan A nalizler 1. ph: Ölü örtünün reaksiyonu sadece humus tabakasında cam elektrod metodu ile ölçülmüştür. Aktüel asitlik için 1/20 oranında saf su, değişim asitliği için 1/20 oranında n KC1 ile ıslatılıp bir gece bekletildikten sonra ölçme yapılmıştır. 2. Kül miktarı: Ölü örtü örnekleri 650 C a kadar kademeli olarak yakılmış ve kül miktarı tartım yolu ile bulunmuştur. 3. Organik madde miktarı: Ölü örtüdeki organik madde örneklerin 650 C a kadar kademeli olarak yakılmasındaki kayıp olarak, fırın kurusu ağırlık ve kül miktarının farkını almak suretiyle bulunmuştur. 4. Tüm azot (Nt): Ölü örtüdeki tüm azot, sömi-mikrokjeldahl metodu ile ve Markham damıtma aygıtı kullanılarak tayin edilmiştir (IRMAK 1954; GÜLÇUR 1974). 3.3 D eğerlendirm e Y öntem leri Ölü Ö rtü ve T oprak Ö rneklerine A it B ulguların D eğerlendirilm esi Arazi ve laboratuvar çalışmalarında elde edilen bulguların araştırmanın amacına yönelik şekilde değerlendirilmesi için aşağıdaki işlemler yapılmıştır. Amaliz sonuçları gerek toprak, gerekse ölü örtü örnekleri için % (100 gr kuru maddede) değerler olarak hesaplanmıştır. Ölü örtü örneklerinde bulunan % değerler 1 m2 deki (65 C kuru) ölü örtü ağırlıkları ile çarpılarak birim alan değerlerine çevril
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x