of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ

Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 48 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ Istanbul University Journal of the School of Business is the international official peerreviewed journal of Istanbul University, School of Business. The
Transcript
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ Istanbul University Journal of the School of Business is the international official peerreviewed journal of Istanbul University, School of Business. The journal is semiannually published in May and November. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nin uluslararası resmi hakemli bilimsel dergisidir. Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. ISSN Volume 44 Number 2 November 2015 Cilt 44 Sayı 2 Kasım 2015 dergipark.ulakbim.gov.tr/iuisletme ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS Cover Design / Kapak Tasarım Emre Atadil Anar Yurdakul BASKI VE CİLT Talat Matbaacılık Tel: Faks: E-posta: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS ii LICENSEE / İMTİYAZ SAHİBİ: Recep Pekdemir RESPONSIBLE DESK EDITOR / SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Ahmet Köse EDITOR-IN-CHIEF / EDİTÖR Aykut Berber Department of Business Management & Organization, Avcılar, Istanbul, Turkey İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul, Türkiye Phone: / Ext Fax: EXECUTIVE EDITORS / YÖNETİCİ EDİTÖRLER Serra Eren Sarıoğlu Department of Finance İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans Anabilim Dalı Seda Tolun Department of Quantitative Methods İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı OUTREACH COORDINATOR / DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ Diren Bulut Department of Marketing İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Departmanı PRODUCTION EDITORS / ÜRETİM EDİTÖRLERİ Övgü Çakmak Otluoğlu Human Resources Management, Istanbul University İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Ayşegül Karaeminoğulları Organizational Behavior, Istanbul University Örgütsel Davranış, İstanbul Üniversitesi Birgül Küçük Çırpın Production & Operations Management, Istanbul University Üretim Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Emrah Önder Quantitative Methods, Istanbul University Sayısal Yöntemler, İstanbul Üniversitesi Yasemin Şen Business Management & Organization, Istanbul University İşletme Yönetimi ve Organizasyon, İstanbul Üniversitesi Semra Taşpunar Finance, Istanbul University Finans, İstanbul Üniversitesi Ahmet Türel Accounting, İstanbul University Muhasebe, İstanbul Üniversitesi Bahar Yaşin Marketing, Istanbul University Pazarlama, İstanbul Üniversitesi iii ADVISORY BOARD / DANIŞMA KURULU Bülent Aybar Southern New Hampshire University, USA Arnold B. Bakker Erasmus University Rotterdam, The Netherlands Hamparsum Bozdogan University of Tennessee, USA John L. Casti International Institute for Applied Systems Analysis, USA Pablo Fernandez University of Navarra, Spain Arjun K. Gupta Bowling Green State University, USA Stefan Koch Boğaziçi University, Turkey Ali M. Kutan Southern Illinois University Edwardsville, USA Carolina F. Machado E.E.G. Universidade do Minho, Portugal Michael Morley University of Limerick Kemmy Business School, Ireland C. Warren Neel University of Tennessee, USA Chris Rowley Griffith University, Australia Thomas L. Saaty University of Pittsburgh, USA Wayne L. Winston Indiana University, USA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS iv CONTENTS / İÇİNDEKİLER Volume 44 Number 2 November 2015 Cilt 44 Sayı 2 Kasım Editörden Mektup ARTICLES / MAKALELER 3-12 Artificial Neural Networks with Gradient Learning Algorithm for Credit Scoring Derya Soydaner, Ozan Kocadağlı Relative Deprivation and Resilience in Supply Networks Ülkü Aslıhan Özkan, Dilek Yılmaz Börekçi Features of Capital Structure: A Study on Sectors That Contribute to Exports in Turkey Esen Kara, Duygu Acar Erdur Bilişim Endüstrisinde Adaptasyon ve Ürün Başarısı: Çok-Katmanlı Bir Çalışma Atif Açıkgöz Ekibe Dayalı Yapılarda Seçme ve Yerleştirme Sürecinde Çoklu Değerlendirme Yaklaşımı ve Bir Örnek Olay Çalışması Gaye Özçelik, Levent Sevinç, Cavide Uyargil Örgütsel Öğrenme Yeteneği ile Örgütsel Yenilik Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma İbrahim Pınar, Canan Arıkan Enflasyon, İthalat ve İhracat Açısından Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması Onur Önay BOOK REVIEW / KİTAP İNCELEME Sürdürülebilirlik Bakış Açısı ile Bir Sosyoloji Kitabının Değerlendirmesi Mine Afacan Fındıklı INVITED PAPER / DAVETLİ YAZI Higher Education and Corporate Governance C. Warren Neel 98 CRR 2016 Preliminary Call Şubat 2016 Özel Sayısı 101 News / Haberler v
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x