of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ

Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 24 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ Istanbul University Journal of the School of Business is the international official peer-reviewed journal of Istanbul University School of Business. The
Transcript
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ Istanbul University Journal of the School of Business is the international official peer-reviewed journal of Istanbul University School of Business. The journal publishes two regular issues (May and November) and at least one special issue per year. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nin uluslararası resmi hakemli bilimsel dergisidir. Dergi, her yıl iki düzenli sayı (Mayıs ve Kasım) ve en az bir özel sayı şeklinde yayımlanır. ISSN Volume 45 Number 1 May 2016 Cilt 45 Sayı 1 Mayıs 2016 dergipark.ulakbim.gov.tr/iuisletme ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS Cover Design / Kapak Tasarım Erdem Özkan Semra Taşpunar Altuntaş BASKI VE CİLT Talat Matbaacılık Tel: Faks: E-posta: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS ii LICENSEE / İMTİYAZ SAHİBİ: Recep Pekdemir RESPONSIBLE DESK EDITOR / SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Ahmet Köse EDITOR-IN-CHIEF / EDİTÖR Aykut Berber Department of Business Management & Organization, Avcılar, Istanbul, Turkey İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul, Türkiye Phone: / Ext EXECUTIVE EDITORS / YÖNETİCİ EDİTÖRLER Serra Eren Sarıoğlu Department of Finance Finans Anabilim Dalı Seda Tolun Department of Quantitative Methods Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı OUTREACH COORDINATOR / DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ Diren Bulut Department of Marketing Pazarlama Anabilim Dalı WEB EDITORS / WEB EDİTÖRLERİ Onur Hasan Özgün Dept. of Human Resource Management İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Halit Alper Tayalı Dept. of Production & Operations Management Üretim Yönetimi Anabilim Dalı dergipark.ulakbim.gov.tr/iuisletme MANUSCRIPT EDITORS / İÇERİK EDİTÖRLERİ Birgül Küçük Çırpın Dept. of Production & Operations Management Üretim Yönetimi Anabilim Dalı Cem Güney Özveren Dept. of Organizational Behavior Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Yasemin Şen Dept. of Business Management & Organization İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı Semra Taşpunar Altuntaş Dept. of Finance Finans Anabilim Dalı Ahmet Türel Dept. of Accounting Muhasebe Anabilim Dalı Bahar Yaşin Dept. of Marketing Pazarlama Anabilim Dalı iii ADVISORY BOARD / DANIŞMA KURULU Bülent Aybar Southern New Hampshire University, USA Arnold B. Bakker Erasmus University Rotterdam, The Netherlands Hamparsum Bozdogan University of Tennessee, USA John L. Casti International Institute for Applied Systems Analysis, USA Pablo Fernandez University of Navarra, Spain Arjun K. Gupta Bowling Green State University, USA Stefan Koch Boğaziçi University, Turkey Ali M. Kutan Southern Illinois University Edwardsville, USA Carolina F. Machado E.E.G. Universidade do Minho, Portugal Michael Morley University of Limerick Kemmy Business School, Ireland C. Warren Neel University of Tennessee, USA Chris Rowley Griffith University, Australia Thomas L. Saaty University of Pittsburgh, USA Wayne L. Winston Indiana University, USA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS iv CONTENTS / İÇİNDEKİLER Volume 45 Number 1 May 2016 Cilt 45 Sayı 1 Mayıs Editörden Mektup Letter from the Editor ARTICLES / MAKALELER 2-11 Evaluating Vaccine Temperature Monitoring Systems via Fuzzy Analytic Hierarchy Process Betül Özkan, Hüseyin Başlıgil Yerel Aile İşletme Gruplarında Çeşitlendirme Stratejileri: Pazar Yönelimli mi Kaynak Yönelimli mi? Diversification Strategies in Local Family Business Groups: Are They Market-Oriented or Resource-Oriented? Duygu Kızıldağ, Belkıs Özkara Hisse Senetlerinin Özdüzenleyici Haritalarla Kümelendirilmesi: BIST50 Endeksinde Yer Alan Hisseler Üzerine Bir Uygulama Clustering Stocks with Self-organizing Maps: An application on Stocks Listed in BIST50 Index Mehmet Özçalıcı Türkiye de Hisse Senedi Getirileri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Yaklaşımı Investigating the Relationship Between Stock Returns and Foreign Exchange Rate in Turkey: ARDL Approach Muhammet Belen, Hüseyin Karamelikli Denetimde Bilgi Teknoloji Ürünleri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle Araştırılması Investigation of Using Information Technology Products with Technology Acceptance Model (TAM) in Auditing Murat Serçemeli, Ersin Kurnaz Ar-Ge Yatırımları ve Büyüme: İmalat Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma R&D Investments and Growth: An Empirical Study on Manufacturing Industry Kartal Demirgüneş, Gülbahar Üçler Türkiye de Kamuyu Aydınlatmanın Sermaye Piyasasına Etkisi The Efficiency of Public Disclosure for Capital Markets in Turkey Orcan Çörtük, Mustafa Erten INVITED PAPER / DAVETLİ YAZI Türkçe Akademik Yazımda Çeviri ve Terim Sorunları Sinem Canım-Alkan News / Haberler v
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x