of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 33 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
ISSN: X İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Sayı: /II İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır.
Transcript
ISSN: X İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Sayı: /II İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır. (Istanbul University Faculty of Communication Journal is a peer reviewed journal which is browsed by EBSCO, ProQuest, ULAKBIM and ASOS) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ -2013/II- Sayı: 45 Sahibi l Owner 5187 Sayılı Kanunla Dergi Editör Kurulu Başkanı l Editor in Chief Prof. Dr. Yunus SÖYLET Prof. Dr. Nilüfer SEZER Dergi Editör Kurulu l Editorial Board Prof. Dr. Nilüfer SEZER (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Ali Murat VURAL (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. James GRUNIG (Emekli Profesör) Prof. Dr. Ralph TENCH (Leeds Metropolitan Üniversitesi) Prof. Dr. Roland BURKART (Viyana Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Yıldız Dilek ERTÜRK (İstanbul Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Ayşen AKKOR GÜL (İstanbul Üniversitesi) Hakem Kurulu l Advisory Board Prof. Dr. Hasan AKBULUT (Kocaeli Üniversitesi) Prof. Dr. Seçil BÜKER (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet ÇİFTÇİ (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Uğur DEMİRAY (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Suat GEZGİN (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR (Emekli Profesör) Prof. Dr. Ahmet KALENDER (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Neşe KARS (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Serpil KIREL (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Arzu KİHTİR (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Nilgün GÜRKAN PAZARCI (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ (Kocaeli Üniversitesi) Prof. Dr. Nilüfer SEZER (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Haluk ŞAHİN (Bahçeşehir Üniversitesi) Prof. Dr. Şermin TEKİNALP (Arel Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN (Başkent Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Seda ÇAKAR MENGÜ (İstanbul Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Yeşim GÜÇDEMİR (İstanbul Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Murat İRİ (İstanbul Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Ömer ÖZER (Anadolu Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK (Gazi Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. İdil SAYIMER (Kocaeli Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. İdil KARADEMİRLİDAĞ SUHER (Bahçeşehir Üniversitesi) Asst. Prof. Dr. F. Seçil BANAR (Anadolu Üniversitesi) Asst. Prof. Dr. Sirel GÖLÖNÜ (Gazi Üniversitesi) Yayın Koordinatörü l Coordinator Assoc. Prof. Dr. Ayşen AKKOR GÜL Editör Yardımcıları l Vice Editors Res. Asst. Dr. Betül ÖNAY DOĞAN Res. Asst. Özlem ARDA Res. Asst. Sibel KABA Res. Asst. Mehmet SARI Kapak Tasarımı l Cover Design Res. Asst. Ahmet Kadri Kurşun Yazışma Adresi l Correspondence Address: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Besim Ömer Paşa Mh., Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sk., Beyazıt - İstanbul Tel : /12673 Faks: İÇİNDEKİLER Türkiye deki Bilim Teknoloji Yenilik Habercilerinin Profili ve Haber Yapma Pratikleri Üzerine Düşünmek 1 Sema BECERİKLİ Popüler Televizyon Dizilerinden Muhteşem Yüzyıl Dizisi Örneğinde Tarihin Yapısökümü 19 Ali Emre BİLİS A Pilot Study of Country of Origin Effect on Buying Behaviour of University Students 39 Tuğçe BORAN Halkla İlişkiler Perspektifinden Güven Kavramı: Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik İlkelerinin Kamu Kurumlarına Yönelik Güvenin Oluşmasındaki Rolü 53 Hatun BOZTEPE 1980 Sonrasında Türk Siyasi Hayatında Yer Alan Cumhurbaşkanlarını İmajları Üzerine Bir İnceleme 75 Oğuz GÖKSU Kitle İletişim Araçlarının Şekillendirdiği Sosyal Kimlikler ve Aidiyet Duygusu Ekseninde Tüketici Davranışları 101 Zeynep KABAN KADIOĞLU Yapılandırmacı Perspektiften Kamu Diplomasisi ve Türkiye: ABD Yazılı Basınından Yansımalar 115 Samet KAVOĞLU Bir Sanatsal İfade Aracı Olarak Dijital Oyunlar 129 Diğdem SEZEN Türk Basın Birliği nin Arasında Gazetecilerin Çalışma İlişkilerini Kurumlaştırma Girişimleri ve Günümüze Bıraktığı Miras 149 Hasan ÜSTÜN İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yazı Teslim ve Yayın Kuralları 171 Istanbul University Faculty of Communication Journal Article Submission and Publishing Instructions 177
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x