of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 91 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
ISSN: X İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Sayı: /I İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır.
Transcript
ISSN: X İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Sayı: /I İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır. (Istanbul University Faculty of Communication Journal is a peer reviewed journal which is browsed by EBSCO, ProQuest, ULAKBIM and ASOS) İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi dergisi.-- İstanbul : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, c.: resim, şekil, tablo; 24 cm. Yılda iki sayı ISSN X Elektronik ortamda da yayınlanmaktadır: 1. İLETİŞİM - SÜRELİ YAYINLAR. 2. BASIN - TÜRKİYE. 3. MEDYA. 4. GAZETECİLİK. Baskı: İlbey Matbaa Sertifika No: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından bastırılmıştır. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ -2016/I- Sayı: 50 Sahibi l Owner 5187 Sayılı Kanunla Dergi Editör Kurulu Başkanı l Editor in Chief Prof. Dr. Mahmut AK Prof. Dr. Nilüfer SEZER Dergi Editör Kurulu l Editorial Board Prof. Dr. Roland BURKART (Viyana Üniversitesi) Prof. Dr. James GRUNIG (Emekli Profesör) Prof. Dr. Ayşen AKKOR GÜL (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Nilüfer SEZER (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Ralph TENCH (Leeds Metropolitan Üniversitesi) Prof. Dr. Ali Murat VURAL (İstanbul Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Yıldız Dilek ERTÜRK (İstanbul Üniversitesi) Hakem Kurulu l Advisory Board Prof. Dr. Hasan AKBULUT (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Füsun ALVER (Kocaeli Üniversitesi) Prof. Dr. Filiz AYDOĞAN BOSCHELE (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Banu DAĞTAŞ (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Erdal DAĞTAŞ (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Uğur DEMİRAY (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Pınar ERASLAN YAYINOĞLU (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Suat GEZGİN (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Lale KABADAYI (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Emel KARAYEL BİLBİL (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Neşe KARS (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Arzu KİHTİR (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Battal ODABAŞ (Giresun Üniversitesi) Prof. Dr. Nezih ORHON (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Murat ÖZGEN (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Seçkin ÖZMEN (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ (Kocaeli Üniversitesi) Prof. Dr. Funda SAVAŞ GÜN (Doğuş Üniversitesi) Prof. Dr. İdil SAYIMER (Kocaeli Üniversitesi) Prof. Dr. Nurdan TAŞKIRAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Prof. Dr. Şermin TEKİNALP (İstanbul Esenyurt Üniversitesi) Prof. Dr. Nilüfer TİMİSİ (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Tevfik Fikret UÇAR (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Ferruh UZTUĞ (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Sema YILDIRIM BECERİKLİ (Ankara Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN (İstanbul Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. İncilay CANGÖZ (Anadolu Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Zeynep ÇETİN ERUS (Marmara Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Yeşim GÜÇDEMİR (İstanbul Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Uğur GÜNDÜZ (İstanbul Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Tuğçe GÜREL BORAN (İstanbul Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. İdil KARADEMİRLİDAĞ SUHER (Bahçeşehir Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Banu Müjde KARSAK (Galatasaray Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN (İstanbul Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Ceren SÖZERİ (Galatasaray Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Nesrin TAN AKBULUT (Galatasaray Üniversitesi) Assoc. Prof. Dr. Gülin TEREK ÜNAL (İstanbul Üniversitesi) Asst. Prof. Dr. Murat MENGÜ (İstanbul Arel Üniversitesi) Yayın Koordinatörü l Coordinator Prof. Dr. Ayşen AKKOR GÜL Editör Yardımcıları l Vice Editors Asst. Prof. Dr. Özlem ARDA Res. Asst. Dr. Mehmet SARI Res. Asst. Pınar ASLAN Res. Asst. Oğuz KUŞ Res. Asst. Rabia ZAMUR TUNCER Kapak Tasarımı l Cover Design Res. Asst. Dr. Ahmet Kadri KURŞUN Yazışma Adresi l Correspondence Address: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Besim Ömer Paşa Mh., Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sk., Beyazıt - İstanbul Tel : /12673 Faks: İÇİNDEKİLER Kitlesel Olaylarla İlgili Haberlerin Sosyal Medyaya Yansımaları Üzerine Bir Analiz 1 And ALGÜL, Cem S. SÜTCÜ Türkiye Yazılı Basınında Avrupa Birliği Haberleri: 21 Ocak 2014 Brüksel Zirvesi 15 Alev ASLAN The Media Relations Field in Public Relations: Evaluations of Relationship Maintenance Strategies by Turkish Media Professionals 35 Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN Perception of Public Relations Students Towards Work-Life Conflict: A Study of Istanbul University Public Relations and Advertising Students 57 Tuğçe ERTEM ERAY How a Turkish Bank Uses Corporate Social Responsibility to Construct Its Identity: A Case Study 73 Emel ÖZDORA AKŞAK, Şirin ATAKAN DUMAN Human Rights Reflections of Istanbul University Faculty of Communication Students: A Comparative Analysis of Changes in Perception After Gezi Protests 89 Ersin TURAN Sanal Basın Odalarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Fortune 500 Türkiye Örneği 109 Ezel TÜRK
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x