of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (İÜİFD)

Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 91 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Sayı/Number: 30 Yıl/Year: 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (İÜİFD) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi / Owner on Behalf of Faculty of Theology of Istanbul University
Transcript
Sayı/Number: 30 Yıl/Year: 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (İÜİFD) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi / Owner on Behalf of Faculty of Theology of Istanbul University Prof. Dr. Murteza BEDİR (Dekan/Dean) Editör / Editor Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER Yazı İşleri Sorumlusu / Legal Representative Prof. Dr. Hidayet AYDAR Editör Yardımcıları / Co-Editors Yrd. Doç. Dr. Mustafa İsmail BAĞDATLI Yrd. Doç. Dr. Mustakim ARICI Yayın Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER Prof. Dr. Hidayet AYDAR Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ Doç. Dr. Ramazan YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Mustafa İsmail BAĞDATLI Yrd. Doç. Dr. Mustakim ARICI Son Okuma / Redaction Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK Arş. Gör. Mustafa ÖZAĞAÇ Kapak ve İç Tasarım / Graphical Design Yrd. Doç. Dr. Mustafa İsmail BAĞDATLI Danışma Kurulu / Advisory Board Abdurrahman ACAR (Prof.Dr.), Rahim ACAR (Prof.Dr.), Alparslan AÇIKGENÇ (Prof.Dr.), Muhsin AKBAŞ (Prof.Dr.), Yasin AKTAY (Prof.Dr.), Mehmet AKKUŞ (Prof.Dr.), Halis ALBAYRAK (Prof.Dr.), Recep ALPYAĞIL (Doç.Dr.), Ramazan ALTINTAŞ (Prof.Dr.), Abdüsselam ARI (Doç.Dr.), Ali ARSLAN (Prof.Dr.), Zeki ARSLANTÜRK (Prof.Dr.), Nevzat AŞIK (Prof.Dr.), Muhammed ABAY (Yrd.Doç.Dr.), Mahmut AY (Yrd.Doç.Dr.), İrfan AYCAN (Prof.Dr.), Hidayet AYDAR (Prof. Dr.), İbrahim Hakkı AYDIN (Prof.Dr.), Ömer AYDIN (Prof.Dr.), Yaşar AYDINLI (Prof.Dr.), Osman AYDINLI (Prof.Dr.), Fahamettin BAŞAR (Prof.Dr.), Vahdettin BAŞÇI (Prof.Dr.), İrfan BAŞKURT (Doç.Dr.), Kemal BATAK (Doç.Dr.), Abdülaziz BAYINDIR (Prof.Dr.), Mehmet BAYRAKDAR (Prof.Dr.), Bayraktar BAYRAKLI (Prof.Dr.), M.Faruk BAYRAKTAR (Prof. Dr.), Mürteza BEDİR (Prof.Dr.), Ramazan BİÇER (Prof.Dr.), Nahide BOZKURT (Prof.Dr.), Ömer BOZKURT (Yrd.Doç. Dr.), H.İbrahim BULUT (Doç.Dr.), Mehmet BÜYÜKDERE (Prof.Dr.), Yılmaz CAN (Prof.Dr.), Hasan CİRİT (Doç.Dr.), İsmail ÇALIŞKAN (Prof.Dr.), İlyas ÇELEBİ (Prof.Dr.), Mehmet ÇELİK (Prof.Dr.), Yakup ÇİÇEK (Prof.Dr.), Mehmet DALKILIÇ (Prof.Dr.), Muhsin DEMİRCİ (Prof.Dr.), Kürşat DEMİRCİ (Doç.Dr.), İsmail DEMİREZEN (Doç.Dr.), Abdülkadir DONUK (Prof.Dr.), Recai DOĞAN (Prof.Dr.), İbrahim Kafi DÖNMEZ (Prof.Dr.), Ali DURUSOY (Prof.Dr.), Yaşar DÜZENLİ (Prof.Dr.), Feridun M.EMECEN (Prof.Dr.), İzzet ER (Prof.Dr.), Ali ERBAŞ (Prof.Dr.), Hüsamettin ERDEM (Prof.Dr.), Mustafa ERDEM (Prof.Dr.), Ayşe Zişan FURAT (Doç.Dr.), Necmettin GÖKKIR (Doç.Dr.), Bilal GÖKKIR (Doç. Dr.), Musa Kazım GÜLÇÜR (Yrd.Doç.Dr.), Zekeriya GÜLER (Prof.Dr.), Sıtkı GÜLLE (Prof.Dr.), Hacı Mehmet GÜNAY (Prof.Dr.), Osman GÜNER (Prof.Dr.), Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU (Prof.Dr.), Abdurrahman HAÇKALI (Prof.Dr.), Ömer Faruk HARMAN (Prof.Dr.), Hüseyin HANSU (Doç.Dr.), Dursun HAZER (Prof.Dr.), Hayati HÖKELEKLİ (Prof. Dr.), Davut HUT (Dr.), M.Zeki İŞCAN (Doç.Dr.), Abdullah KAHRAMAN (Prof.Dr.), İsmail KARA (Prof.Dr.), Mustafa KARA (Prof.Dr.), N.Ünal KARASLAN (Prof.Dr.), Faruk KARACA (Prof.Dr.), Ahmet KAVAS (Prof.Dr.), Mahmut KAYA (Prof.Dr.), Fahri KAYADİBİ (Prof.Dr.), Ziya KAZICI (Prof.Dr.), Bilal KEMİKLİ (Prof.Dr.), Imaduddin Khalil (Prof. Dr.), A.Saim KILAVUZ (Prof.Dr.), Recep KILIÇ (Prof.Dr.), Sadık KILIÇ (Prof.Dr.), Celal KIRCA (Prof.Dr.), Abdullah KIZILCIK (Doç.Dr.), Ferhat KOCA (Prof.Dr.), Hasan KURT (Prof.Dr.), Saffet KÖSE (Prof.Dr.), Yaşar Abit KOÇAK (Prof. Dr.), Mustafa KÖYLÜ (Prof.Dr.), Zekeriya KURŞUN (Prof.Dr.), İlhan KUTLUER (Prof.Dr.), Bekir KUZUDİŞLİ (Doç. Dr.), Talip KÜÇÜKCAN (Prof.Dr.), Muhittin MACİT (Doç.Dr.), Yurdagül MEHMETOĞLU (Prof.Dr.), Ahmet Yaşar OCAK (Prof.Dr.), Hakan OLGUN (Doç.Dr.), Mesut OKUMUŞ (Prof.Dr.), Reşat ÖNGÖREN (Prof.Dr.), Hakkı ÖNKAL (Prof.Dr.), Abdülkerim ÖZAYDIN (Prof.Dr.), Tahsin ÖZCAN (Prof.Dr.), Abdurrahman ÖZDEMİR (Prof.Dr.), Metin ÖZDEMİR (Prof.Dr.), Mehmet ÖZDEMİR (Prof.Dr.), Mehmet ÖZKARCI (Prof.Dr.), Mevlüt ÖZLER (Prof.Dr.), Hanefi PALABIYIK (Prof.Dr.), Hüseyin PEKER (Prof.Dr.), Selahattin POLAT (Prof.Dr.), Mehmet Saffet SARIKAYA (Prof.Dr.), Hüseyin SARIOĞLU (Prof.Dr.), A.Nedim SERİNSU (Prof.Dr.), Burhanettin TATAR (Prof.Dr.), Mustafa TAHRALI (Prof. Dr.), Mustafa TEKİN (Doç.Dr.), Nihat TEMEL (Prof.Dr.), Mustafa Zeki TERZİ (Prof.Dr.), Nuri TINAZ (Doç.Dr.), Kasım TURHAN (Prof.Dr.), Süleyman TÜLÜCÜ (Prof.Dr.), Talip TÜRCAN (Prof.Dr.), Osman TÜRER (Prof.Dr.), Mustafa USTA (Prof.Dr.), Mazlum UYAR (Prof.Dr.), Yavuz ÜNAL (Prof.Dr.), İsmail Safa ÜSTÜN (Prof.Dr.), İsmail YAKIT (Prof.Dr.), Ahmet YAMAN (Prof.Dr.), Cafer Sadık YARAN (Prof.Dr.), Metin YASA (Doç.Dr.), Davut YAYLALI (Prof.Dr.), Nesimi YAZICI (Prof.Dr.), Hüseyin YAZICI (Prof.Dr.), Adem YERİNDE (Doç.Dr.), Yavuz YILDIRIM (Yrd.Doç.Dr.), Ali YILMAZ (Prof.Dr.), İsmail YİĞİT (Prof.Dr.), A.İhsan YİTİK (Prof.Dr.), Metin YURDAGÜR (Prof.Dr.), Ahmet YÜCEL (Prof.Dr.), Yönetim Yeri / Administration Place İskenderpaşa Mahallesi, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, No:1 A-Blok Fatih/İstanbul. Tel: (212) , Faks: (212) , e-posta: İÜİFD yılda iki sayı olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. İÜİFD de yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları İÜİFD ye ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 30, HIRİSTİYAN VE İSLÂM DÜNYASINDAKİ PEYGAMBER TASVİRLERİ: BİR DEĞERLENDİRME Nicole Kançal Ferrari* Öz Makalede, peygamberler özelinde Hristiyanlığın ve İslam dininin sanat pratikleri ve bugüne kadar üretilen görsellerin genel bir tanıtımı yapılmaktadır. Bu iki dinin kültürel üretim ve sanatında hangi peygamberin nasıl tasvir edildiği ve bu tasvirlerin hangi tarihsel ve kültürel ortama ait oldukları sorusuna cevap aranmakta; farklı dönem ve bağlamlarda üretilen temsillerin doğaları irdelenmektedir. Hristiyanlıkta ilk yüzyıllardan itibaren tasvirler mevcuttur, çünkü Hıristiyanlıktaki anlatım, görsel bir ikonografya üzerine inşa edilmiştir. Kiliselerde erken dönemden itibaren inanç sistemine uygun olarak tasvir programları yerleştirilmiştir. Bu tasvir programları çerçevesinde, hem Hz. İsa ve Hz. Meryem i içeren anıtsal temalar, hem de Eski ve Yeni Ahit ten sahneler karşılıklı olarak yer almak- tadır. İslam kültüründe peygamberleri tasvir etme pratikleri çok daha geç başlamış ve belli bir çer- çevenin dışına çıkmamıştır. Tasvirler, buna Hz. Muhammed in (sav) tasvirleri de dahil, kitap resimle- ri, yani minyatürler olarak vardır. 13.yy- 17.yy llara ait, değişik kitaplarda yer alan, çok sayıda pey- gamber resimlerine rastlanmaktadır. Daha sonraki dönemlerde peygamberlerin kullandıkları eşyalar ile temsilen gösterilmesi tercih edilmiştir. Anahtar kelimeler: tasvir, İslami tasvir, peygamber, peygamber tasviri, Hıristiyan sanatı, Hz. Muhammed (sav), minyatür. * Dr., Şehir Üniversitesi, Tarih Bölümü. 63 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 30 Abstract Representations of Prophets in The Christian and Islamic World: An Evaluation This article is a general introduction to prophetic representation in both Christian and Islamic religions through art and visuals from the ancient until current day. The following questions are examined specifically: Which prophets haven been depicted either through cultural or artistic repre- sentations in both religions? To which cultural or historical environment do the representations be- long? The nature of the representations produced in various periods and contexts will also be investi- gated. In the Christian faith, figural representation has existed since early Christianity due to the narrative of Christianity being based and constructed on a visual iconography. From the earliest time periods on, representation programs, in conformity with the religious doctrine were placed in churc- hes. Monumental themes focusing on Jesus Christ and his mother, Mary, as well as scenes of a corres- ponding nature from the Old and New Testament can be examined in the context of these representa- tion programs. In Islam, practices of the depiction of the prophets appear much later and only in a certain context. Representations, including depictions of the prophet Muhammed (pbuh) exist as miniature paintings in books. There exist numerous depictions in various manuscripts from the 13th to the 17th century. In later periods, it was preferred to represent the prophets through objects attributed to them. Keywords: representation, depiction, representation in Islam, prophet, representation of the prophet, Christian art, miniature, Prophet Muhammed (pbuh). *** Hristiyan ve İslam Dünyasındaki Peygamber Tasvirleri Hakkında De- ğerlendirme isimli çalışmamda, peygamberler özelinde bu iki dinin sanat pratikleri ve bugüne kadar üretilen görseller tanıtılmaktadır. 1 İncelemenin çer- çevesinde konu teolojik olarak, yani kelâm ve fıkıh açısından değerlendirilme- yecektir. Çalışmanın çıkış noktası şu düşünceydi: Biz hep İslami tasvir geleneğin- de yasak var mı yok mu, resim yasak mı, değil mi diye çok büyük bir coşku ile 1 Çalışma, Meridyen Derneği tarafından gerçekleştirilen Siyer ve Görsellik Sonpeygamber.info Siyer Atölyesi, İstanbul, Nisan 2013, İstanbul daki sunumdan geliştirilmiştir. 64 Ferrari, Hıristiyan ve İslâm Dünyasındaki Peygamber Tasvirleri: Bir Değerlendirme tartışırken 2, bu tartışmanın malzemesi olan görselleri fazla bilmeden konuşmak- tayız 3. Meseleye katkı olarak bu çalışmada mevcut olan eserlerin en azından bir kısmı tanıtılmaktadır. Çalışmanın genel perspektifi İslam sanatındaki görseller- dir 4. Hristiyan ve İslam dininin sanat pratiklerindeki peygamber tasvirleri hangileridir? Bu iki dinde hangi çerçevede peygamberler tasvir edilmiştir? Bu tasvirler nasıl bir gelişme göstermiştir? Bu iki dinin kültürel üretim ve sa- natında peygamber tasvirleri nerede konumlandırılabilir? Çalışmamda bu ko- nulara değinilmektedir. Burada peygamber adı altında Kuran- ı Kerim de görselleştirilmiş olan bütün peygamberleri dahil edildi 5. Kuran- ı Kerim de 25 peygamber isimleriyle 2 İslam sanatındaki tasvir meselesi çalışmamızın dışındadır; ilgili literatür sayılamayacak kadar çok. Meseleyi ele alan ve zengin bir kaynakça içeren iki çalışma zikredilebilir: Silvia Naef, Y a- t- il une question de l Image en Islam? Paris, 2004 ve özellikle konu ile ilgili ilk çalışmaları inceleyen Ayşe Taşkent, - Arnold, Creswell ve Grabar Metinleri Bağlamında- İslam Sanatı ve Oryantalist Yak- laşımlar Üzerine bir Inceleme I, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 24. Sayı, 2012/1, s Konu ile ilgili çalışmaların büyük bir kısmının savunduğu tez; bu tasvirlerin dinden bağımsız, seküler bir or- tamda kullanıldığı ve bu sebepten dolayı müsamaha gördüğüdür. Yeni çalışmalar bu varsayımı sorgulamaktadır. Bkz. Persis Berlekamp, Wonder, Image & Cosmos in Medieval Islam, Yale Univer- sity Press, New Haven and London, 2011, s.ix: Historians of Islamic art generally offer the explanation that, while representational images did exist in secular contexts, they did not appear in religious settings and were not used for religious purposes. However, this explanation sits un- comfortable with some of the most widely disseminated images of the medieval Islamic world: images from manuscripts on the wonders of creation. Islam sanatındaki tasvir konusunu put (- perestlik) korkusu perspektifinden yaklaşan bir çalışma için bkz. Mika Natif, The Painter s Breath and Concepts of Idol Anxiety in Islamic Art, Idol Anxiety, ed. Josh Ellenbogen- Aaron Tugendhaft, Stanford University Press, 2011, s Konuya genel bir perspektiften iyi bir giriş sağlayan bir kitap için bkz. Alain Besançon, The Forbid- den Image, An Intellectual History of Iconoclasm, The University of Chicago Press, Kitapta tas- vir konusunda Yunan döneminden 20. yy a kadarki tartışmaları tanıtmaktadır. 4 Bu ve benzer konuları 2010 senesinden beri Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde Dr. Ayşe Taşkent ile ortak yürüttüğümüz İslam Sanatı ve Sanat Düşüncesi Araştırma Atölyesi: Tasvir Teorileri ve İslam Sanatı isimli atölyede irdelemekteyiz. 5 İslamiyetteki Resul ve Nebî kavramları için bkz. Yusuf Şefki Yavuz, Peygamber, TDV (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), Cilt 34, s Hristiyanlıktaki peygamberler için bkz. N. Va- illancourt, Patriarchs, Biblical, New Catholic Encyclopedia (NCE), The Catholic University of Ame- rica, 1967, Cilt 10, s , D.J. Mc Carthy, Prophecy (in the Bible), Prophet, NCE, Cilt 11, 861, Mesela İncil de Hz. Musa, Hz. Nuh veya Hz. İbrahim doğrudan peygamber olarak adlandırılmamakla birlikte, genelde öyle algılanmaktadır Hz. Adem den Hz. Nuh, Hz. Nuh tan Hz. İbrahim e gelen silsileye patriarch olarak adlandırılmakta. İncil deki dört büyük peygamber İşaya (Jesaja), Yeremia, Hezekiel, Daniel dir; 12 küçük peygamber ise Amos, Habbakuk, Haggay (Aggaus), Hosea, Yoel, Yunus, Malaki (Maleachi), Mika, Nahum, Obadya (Abdias), Zekarya, Tse- 65 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 30 zikredilir, bunların hemen hemen hepsi İncil de de yer almaktadır. Peygamber- lerin kıssaların çoğu Eski Ahit de, Hz. İsa, Hz. Meryem, Hz. Zekeriyya, ve Hz. Yahya ise Yeni Ahit te bulunmaktadır 6. Hristiyan Geleneğinde Peygamber Tasvirleri: Hristiyanlıkta ilk yüzyıllardan itibaren tasvirler mevcuttur. Hıristiyanlıktaki anlatım, görsel bir ikonografya üzerine inşa edilmiştir; çünkü antik çağlardaki Pagan anlatma ve gösterme pratiklerinin bir devamıdır. Hıristiyan Roma daki katakomblarda (yer altındaki mezarlıklarda) dua eden insan ve Hristiyanlıktaki bazı konuların sembolik olarak resmedilmesiyle bera- ber, eski ve yeni ahitten sahneler 2. ve 3. yy dan itibaren günümüze kadar gel- miştir 7. Erken dönemde ayrıca Roma ölüm kültüründe önemli bir yer tutan lahitlerde İncil e ait konular görülmektedir 8. Kiliselerde mimari tasvir program- fanya (Sophonias). Yahudilik için bkz: Eldar Hasanov, Yahudilikte Nübüvvet Anlayışı, nubuvvet- anlayisi, Aynı yazar, Yahudilikte Peygam- berlik Geleneği, peygamberlik- gelenegi, erişim Yahudilikte Hristiyanlıkta olduğu gibi bir tasvir geleneği geliştirilmemiştir. En iyi bilinen istisna için bkz. dipnot 10. Yahudilikte tasvire karşı tavır için bkz. ayrıca Margaret Olin, The Nation wit- hout Art. Examining Modern Discourses on Jewish Art, University of Nebraska Press, 2001, ve Alain Besançon, The Biblical Prohibition: The Prohibition of the Torah, The Jewish and Muslim Interp- retations, a.g.e., Hristiyan sanatı ile ilgili sayısız kaynak mevcuttur. Burada konu ile ilgili giriş mahiyetinde bir seçme bibliyografya verilmiştir: R.M. Jensen, Understanding Early Christian Art, Routledge, 2000, Hans Belting, Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art, University of Chicago Press, 1997.Jean Wirth, L Image Médiévale, Naissance et Dévelopements (VIe- XV siecle), Paris, 1989, Hannelore Sachs, Ernst Badstüber, Helga Neumann, Christliche Ikonografie in Stichworten, Leipzig, Kurt Weitzmann (ed.), Age of Spirituality, Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century, Princeton Unversity Press, 1979, Gertrud Schiller, Iconography of Christian Art, London, 1972, Grabar, André, Christian Iconography, A Study of it s Origins, Princeton University Press, Emile Mâle, Religious Art from the Twelfth to the Eighteenth Century, edited with new material by Mâle, New York, Online ulaşılabilen bir eser için bkz. M. Didron, Christian Iconography, London,1851, https://play.google.com/books/reader?id=iwqmaaaayaaj&printsec=frontcover&output=reade r&authuser=0&hl=tr&pg=gbs.pp1, erişim Burada bahsedilen sanat eserlerin görselleri isim ile arandığında internette bulunabilir. Açıklamalı bir sayfa için bkz. erişim Örnek Junus Bassus lahidi ve ikonografyası için bkz. of- junius- bassus.html, erişim Ferrari, Hıristiyan ve İslâm Dünyasındaki Peygamber Tasvirleri: Bir Değerlendirme ları ve İncillerin resmedilmesi de 4.yydan itibaren başlamıştır. Günümüze gelen en erken İncil illüstrasyonları 6. yya aittir 9. Ne ilginçtir ki, Ehl- i Kitabın ortak inancına ait olan Eski Ahitteki sahne veya kıssaların en erken görselleştirilmesi Museviliğe aittir. Bugünkü Suri- ye deki Palmira şehrinde yer alan Dura Europos olarak bilinen sinagogda 3. yy a tarihlenen, daha sonra Hristiyanlıkta da tarih boyunca rastlanacak olan birçok dinî sahne mevcuttur 10. Musevilikte daha sonra bu tasvir programı de- vam ettirilmedi. 325 Nicea/İznik konsilinde Hz. İsa nın iki gerçek tabiatı kabul edilmiş (gerçek tanrı ve gerçek insan), 431 Efes konsilinde de Hz. Meryem e Theotokos (tanrıyı doğuran/tanrı anası) unvanı/sıfatı verilmişti 11. Bu iki önemli karar, kili- senin görsel programını doğrudan etkilemiştir. Hz. İsa ve Hz. Meryem et- rafında, beraber veya ayrı, çok geniş tasvir programları geliştirilmiştir. İkisinin de hayatının sahne, sahne resmedilmesi geleneği başladı. Bunun yanında Hris- tiyan sanatının en önemli anıtsal temaları geliştirildi: Hz. İsa Pantokrator (dünyalar hakimi) veya majestas domini (Efendinin/hakimin yüceliği) bilinen tasvir modelleri mimaride kubbe veya apsise, yani kilisenin en önemli yerine yerleştirildi (Resim 1). Hz. İsa çarmıhta, kilisenin doğu kısmında, kilise ma- sasının üstünde, Hz. İsa Hz. Meryem in kucağında (Hz. Süleyman tahtı olarak da bilinir) ise kilisenin ortasında veya doğu kısmında yerini almıştır. Bu temalar ve anıtsal uygulamaların esas şekilleri ve kilisedeki yerlerinin belirlenmesi 10.yy da tamamlanmıştır 12. Daha sonra Renaissance te sevilen bir tema olan pieta eklendi. Ahşap ve mermerden yapılmış pieta motifi (Hz. İsa çarmıhtan indirildiğinde Hz. Meryem in kucağında) 12. yyın önemli isimlerinden Bernard 9 Barbara Zimmermann, Die Wiener Genesis im Rahmen der antiken Buchmalerei. Ikonographie, Darstel- lung, Illustrationsverfahren und Aussageintention. Wiesbaden: Reichert, Margaret Olin, Jewish Christians and Early Christian Synagogues: The Discovery at Dura- Europos and Its Aftermath, a.g.e., s Dura Europos taki tasvirler için bkz: erişim Alparslan YALDUZ, Konsillerin Hristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili, Uludağ Üniversi- tesi İlahiyat Fakültesi, Cilt: 12, Sayı:2, 2003,s Christopher Schonborn, Lothar Kraugh, Icôn du Christ: Fondements théologiques élaborés entre le Ie et IIe Conciles de Nicée, Fribourg İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, 30 de Clairvaux nun geliştirdiği imitatio Christi (Hz. İsa nın acılarını hissetmek, onları yaşamak ve paylaşmak, onlara ortak olmak) öğretisinden geliştirilmiştir. Bu temada compassio (acıma/merhamet) sahneleri inananları doğrudan etki- leme amacındadır yydan itibaren kiliselerde inanç sistemine uygun olarak tasvir prog- ramları çerçevesinde Eski ve Yeni Ahit ten sahneler karşılıklı olarak yerleştiril- miştir. İlk kilise babalarından Augustinus Eski ve Yeni Ahit arasındaki bağ- lantıya vurgu yapmaktadır. Başta çok sistematik olmayan bu bağlantıdan orta çağ skolastik düşüncesiyle doruk noktaya ulaşan Tipoloji geliştirilmiştir. Tipo- loji olarak bilinen anlayışta, Eski ve Yeni Ahit in arasında doğrudan bir ilişkinin mevcut olduğu var sayılmaktadır 14. Eski Ahit teki birçok tarihsel olay veya peygamberlerin söyledikleri, Yeni Ahit in ön şartı olarak anlaşılır, onu hazırlayan zemindir. Eski Ahit te geçen her şey, Yeni Ahit te, Hz. İsa nın hayat hikâyesi ve yaşadığı ızdırabın ve nihai kurtuluşun birer işaretidir. Yeni Ahit, Eski Ahit i hem tamamlar, anlamlandırır, hem de kaldırır, nesh eder. Hristiyan sanatında peygamber tasvirleri en çok bu Tipoloji bağlamında mevcuttur. Kilise- ler ilk dönemden itibaren çok gelişmiş bir tasvir programı göstermektedir ve ortaçağda skolastik mantığa uygun birer kitap/gösterge haline gelmektedir 15. Ama birçok yerde sadece Hz. İsa nın hayatına ait sahneler de yer alabilir. Bu tür tasvir programların en erken örnekleri yyllarda Roma daki SS. Constantia Mosoleum (350) ve San Maria Maggiore (430) kilisesinde, 5. ve 6. yyllarda kuzey İtalya daki Ravenna şehrindeki San Apollinare Nuovo (500 civarı) kilisesinde günümüze kadar varlığını korumuştur. Ortaçağdan kalma önemli kiliseler arasında Fransa daki Chartres Katedrali (12.yy), İsviçre nin başkenti Bern deki Katedral (geç orta çağ), Venedik teki San Marco kilisesi 13 Erwin Panofs
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x