of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen

Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 9 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Praca powstała jako podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach projektu Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli z endogeniczną częstotliwością zmiany cen finansowanego przez Ministerstwo
Transcript
Praca powstała jako podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach projektu Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli z endogeniczną częstotliwością zmiany cen finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Książka prezentuje pierwsze w Polsce wieloaspektowe analizy dynamicznych modeli stochastycznej równowagi ogólnej z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen. Autorami są pracownicy Katedry Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego oraz doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacja jest adresowana głównie do pracowników naukowych, doktorantów i studentów wyższych lat kierunków ekonomicznych oraz osób zajmujących się zawodowo analizami makroekonomicznymi. Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej, powstałe na bazie nurtu nowej ekonomii keynesistowskiej, stanowią obecnie dominujące podejście w analizach procesów inflacyjnych i polityki pieniężnej zarówno w warstwie teoretycznej modele ekonomii matematycznej, jak i empirycznej modele estymowane na podstawie danych makroekonomicznych. Głównym celem autorów jest analiza zagadnienia sztywności cen, będącej jednym z kluczowych elementów nowokeynesistowskich. W książce rozważa się zagadnienia, takie jak: ewolucja modeli sztywności cen we współczesnych badaniach mikro i makroekonomicznych, konstrukcja tradycyjnych modeli z egzogeniczną częstotliwością zmiany cen oraz modeli z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen, reakcja gospodarki Polski na szoki widziana przez pryzmat konkurencyjnych modeli sztywności cen, alternatywy i propozycje potencjalnych rozszerzeń prezentowanych modeli. Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen Studium dla Polski W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N Paweł Baranowski Ewa Gałecka-Burdziak Mariusz Górajski Maciej Malaczewski Grzegorz Szafrański Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen Studium dla Polski WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN Paweł Baranowski, Mariusz Górajski, Maciej Malaczewski, Grzegorz Szafrański Katedra Ekonometrii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 Ewa Gałecka-Burdziak Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa Warszawa, ul. Madalińskiego 6/8 RECENZENT Antoni Smoluk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Paweł Rubaszewski Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach jako projekt badawczy pt. Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce przy pomocy modeli z endogeniczną częstotliwością zmiany cen Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydawnictwo Naukowe PWN Wydanie I. 6064/2012 ISBN WUŁ ISBN PWN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, Lindleya 8 uni.lodz.pl tel , faks Druk i oprawa: Quick Druk Spis treści Wstęp 5 Część I. Wprowadzenie 1. Mechanizmy aktualizacji cen w modelach nowokeynesistowskich 11 PAWEŁ BARANOWSKI, GRZEGORZ SZAFRAŃSKI 2. Nowokeynesistowskie modele DSGE uwagi ogólne 29 PAWEŁ BARANOWSKI, MARIUSZ GÓRAJSKI, MACIEJ MALACZEWSKI, GRZEGORZ SZAFRAŃSKI Część II. Ujęcie tradycyjne modele z egzogeniczną częstotliwością zmiany cen 3. Nowokeynesistowska krzywa Philipsa z mechanizmem Calvo 43 PAWEŁ BARANOWSKI, MARIUSZ GÓRAJSKI, MACIEJ MALACZEWSKI 4. Model DSGE z mechanizmem Calvo szacunki dla gospodarki Polski 59 PAWEŁ BARANOWSKI, GRZEGORZ SZAFRAŃSKI Część III. Ujęcie współczesne modele z endogeniczną częstotliwością zmiany cen 5. Inflacja w modelu z mechanizmem Dotseya-Kinga-Wolmana 79 PAWEŁ BARANOWSKI, MARIUSZ GÓRAJSKI, MACIEJ MALACZEWSKI 6. Analiza wrażliwości modelu z endogeniczną częstotliwością wyznaczania cen 91 MARIUSZ GÓRAJSKI, MACIEJ MALACZEWSKI, GRZEGORZ SZAFRAŃSKI 7. Model DSGE z mechanizmem Dotseya-Kinga-Wolmana szacunki dla gospodarki Polski 103 MARIUSZ GÓRAJSKI, GRZEGORZ SZAFRAŃSKI Część IV. Rozszerzenia 8. Mechanizmy aktualizacji cen w modelach z frykcjami informacyjnymi 135 GRZEGORZ SZAFRAŃSKI 9. Rynek pracy w modelach w modelach nowokeynesistowskich 147 EWA GAŁECKA-BURDZIAK Zakończenie 169 Dodatek matematyczny 171 MARIUSZ GÓRAJSKI Literatura 177 Wstęp Nurt nowej ekonomii keynesistowskiej powstał w latach osiemdziesiątych XX wieku, a obecnie w ramach dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej Dynamic Stochastic General Equilibrium, dalej: DSGE stanowi dominujące podejście w analizach procesów inflacyjnych i polityki pieniężnej, zarówno w warstwie teoretycznej modele ekonomii matematycznej, jak i empirycznej modele estymowane na podstawie danych makroekonomicznych. Przed powstaniem nurtu nowokeynesistowskiego wielu ekonomistów dostrzegało pewnego rodzaju wymienność pomiędzy stopniem formalnej elegancji modelu a jego zgodnością z obserwowaną rzeczywistością. Eleganckie formalnie modele nowej ekonomii klasycznej wiązały wahania koniunktury z nieoczekiwanymi zmianami podaży pieniądza model Lucasa bądź też z egzogenicznymi zmianami postępu technicznego, abstrahując zupełnie od polityki pieniężnej modele realnego cyklu koniunkturalnego. Takie wyjaśnienia przyczyn fluktuacji nie były ani przekonujące teoretycznie, ani zgodne z rzeczywistym zachowaniem gospodarki, co było bezpośrednim powodem powrotu do koncepcji keynesistowskich. Z kolei tradycyjne modele keynesistowskie, choć znacznie lepiej wyjaśniały rzeczywistość, korzystały z mało eleganckich formalnie podstaw teoretycznych. W tej sytuacji odpowiedzią ze strony nowych keynesistów było pogłębienie podstaw teoretycznych, polegające na konstruowaniu modeli na bazie formalno-matematycznych założeń dotyczących zachowań pojedynczych gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw, a także poprzez uwzględnienie racjonalnych oczekiwań. Kluczowym elementem modeli nowokeynesistowskich było założenie o istnieniu sztywności nominalnych, czym odróżniały się od modeli nowej ekonomii klasycznej które już wcześniej korzystały zarówno z mikropodstaw, jak i racjonalnych oczekiwań. W zdecydowanej większości analiz dokonywanych na podstawie modeli DSGE spotyka się proste mechanizmy sztywności cen, jak np. schemat Calvo, w których możliwość zmiany cen pojawia się w sposób losowy, a częstotliwość aktualizacji cen nie zależy od stanu gospodarki. Odejście od takiego założenia wymaga endogenizacji decyzji o momencie zmiany cen, co istotnie komplikuje rozwiązanie modelu, lecz pozwala pogłębić ekonomiczną interpretację sztywności cen. Głównym celem autorów książki jest analiza inflacji za pomocą modeli nowokeynesistowskich z endogeniczną częstotliwością aktualizacji zmiany cen oraz empiryczna weryfikacja tej klasy modeli dla gospodarki Polski. Przyjęto następujący układ pracy. 5 Praca została podzielona na cztery części. W części I wprowadzamy czytelnika w problematykę analiz inflacji w modelach nowokeynesistowskich, wykorzystujących egzogeniczne i endogeniczne schematy aktualizacji cen. Rozdział 1 zawiera literaturowy przegląd sposobów ujęcia sztywności nominalnych w tych modelach, natomiast w rozdziale 2 przedstawiamy założenia mikroekonomiczne stosowane w standardowym trzyrównaniowym modelu DSGE i wynikające z nich równania makroekonomiczne. W części II prezentujemy tradycyjne ujęcie sztywności nominalnych, wykorzystujące egzogeniczne mechanizmy aktualizacji cen. W rozdziale 3 przeprowadzamy teoretyczną analizę modelu gospodarki zarówno ze standardowym mechanizmem Calvo, jaki i z jego rozszerzeniem o indeksację. Czytelnik będzie miał także okazję zapoznać się z wyprowadzeniem nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa i hybrydowej nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa. W rozdziale 4 poddajemy empirycznej weryfikacji standardowy model DSGE ze schematem cenotwórczym Calvo z indeksacją. Estymacji dokonujemy z zastosowaniem technik bayesowskich, wykorzystując dane kwartalne dla gospodarki Polski. Wyniki te będą punktem odniesienia dla analiz empirycznych w oparciu o bardziej skomplikowane mechanizmy cenotwórcze w następnych rozdziałach. Część III książki służy realizacji podstawowego celu założonego przez autorów w pracy, tj. analizie gospodarki przy założeniu endogenicznej częstotliwości aktualizacji cen. W rozdziale 5 prezentujemy mechanizm cenotwórczy Dotseya, Kinga i Wolmana, wykorzystujący ideę losowych kosztów menu. Następnie na jego podstawie wyprowadzona zostanie uogólniona zmodyfikowana krzywa Phillipsa SDPC, zbliżona w swej postaci do tej wyprowadzonej w pracy Bakhshiego, Khana i Rudolf w stosunku do oryginalnej wersji uwzględniająca dodatkowo wpływ trwałości nawyków konsumpcyjnych. W rozdziale 6 dokonujemy analizy wrażliwości SDPC na zmiany rozkładu kosztów menu i innych ważnych parametrów gospodarki. Przeprowadzona analiza ma znaczenie dla ustalenia specyfikacji postaci SDPC, która zostanie poddana empirycznej weryfikacji w następnym rozdziale. Na końcu rozdziału 7 prezentujemy porównanie reakcji gospodarki na szoki w modelach z egzo- i endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen. Ostatnia część pracy zawiera wybrane rozszerzenia mechanizmów cenotwórczych w modelach DSGE. Obejmują one uwzględnienie mechanizmu frykcji informacyjnych rozdz. 8, stanowiącego alternatywę bądź uzupełnienie dla sztywności cen, a także wprowadzenie sztywności na rynku pracy rozdz. 9. Książka zawiera wyniki pierwszych w Polsce i stosunkowo nielicznych w literaturze światowej analiz opartych na modelach nowokeynesistowskich z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen. Adresujemy ją głównie do pracowników naukowych, doktorantów i studentów wyższych lat kierunków ekonomicznych oraz osób zajmujących się zawodowo analizami makroekonomicznymi zwłaszcza inflacji i polityki pieniężnej. Wszystkie analizowane w pracy teoretyczne modele gospodarki posiadają wspólną strukturę opisaną w rozdziale 2, a różnią się jedynie mechanizmami usta- 6 lania cen opisanymi szczegółowo w rozdziałach 3, 5 i 8. Z kolei w badaniach empirycznych przeprowadzonych w rozdziałach 4, 7 i 8 na podstawie danych kwartalnych dla gospodarki polskiej w latach zastosowano tę samą metodę estymacji tj. estymację bayesowską. Ma to umożliwić porównanie wpływu różnych mechanizmów cenotwórczych na dynamikę inflacji w Polsce. W całej pracy zastosowano następujący sposób oznaczania zmiennych ekonomicznych. Wielkie litery oznaczają wartości zmiennych, małe litery to ich logarytmy, a małe litery z tyldą to procentowe odchylenia zmiennych od ich wartości w równowadze. Niektóre fragmenty niniejszej książki ukazały się w formie niezależnych artykułów bądź były w trakcie ich recenzowania w momencie jej wydawania. I tak, rozdział 3 oparty jest na artykule Baranowski, Górajski i Malaczewski 2012, który został przyjęty do druku w czasopiśmie Ekonomia. Rozdział 3 posiada wspólne elementy z artykułem Baranowski, Szafrański 2012 opublikowanym w czasopiśmie Bank i Kredyt. Z kolei rozdział 5 zawiera fragmenty wykorzystane w artykule Baranowski, Górajski, Malaczewski i Szafrański 2012, przyjętym do druku w czasopiśmie Ekonomista. Rozdział 6 natomiast zawiera fragmenty wykorzystane w artykule zaprezentowanym na konferencji Metody Artykuł ten ukaże się prawdopodobnie w 2013 roku. Streszczenie badań zawartych w książce przedstawiliśmy w języku angielskim w formie roboczego artykułu, dystrybuowanego m.in. przez Aboa Centre of Economics Finlandia. Autorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim krytycznym czytelnikom tego opracowania. Za cenne komentarze na etapie powstawania niniejszej pracy szczególnie chcielibyśmy podziękować prof. R. Kokoszczyńskiemu, prof. B. Maćkowiakowi, prof. W. Milo, prof. J.J. Sztaudyngerowi, prof. M. Virenowi, mgr Z. Kuchcie, Sz. Wójcikowi, uczestnikom konferencji Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce NBP grudzień 2011 i Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making Conference maj 2012, recenzentom artykułów publikowanych w ramach grantu, oraz koleżankom i kolegom z Katedry Ekonometrii UŁ oraz Biura Cen i Inflacji Instytutu Ekonomicznego NBP. Wydanie książki oraz realizacja badań nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach projektu badawczego pt. Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce przy pomocy modeli z endogeniczną częstotliwością zmiany cen nr N N , umowa nr 2094/B/H03/2010/39. Książkę dedykujemy naszym Rodzinom 7 1. Mechanizmy aktualizacji cen w modelach nowokeynesistowskich Wprowadzenie Założenie o występowaniu sztywności nominalnych jest obecnie powszechne w modelach nurtu nowej ekonomii keynesistowskiej, opisujących gospodarkę w krótkim okresie zob. np. Gali, 2008; Romer, 2011; Woodford, 2003; w literaturze polskiej: Kokoszczyński, 2004; Wojtyna, Jednakże sposób formalno-modelowego ujęcia przyczyn sztywności cen jest zróżnicowany, nawet w ramach tego nurtu. W niniejszym rozdziale prezentujemy przegląd wybranych mechanizmów sztywności nominalnej, szczególnie sztywności cen. Zgodnie z najbardziej ogólnym podziałem, wyróżniamy dwie klasy modeli. W najprostszym ujęciu zmiana ceny wyznaczanej przez przedsiębiorstwo na rynku o strukturze konkurencji monopolistycznej następuje w wyniku upływu czasu, a w konsekwencji częstotliwość aktualizacji cen jest egzogeniczna tzw. modele time-dependent. Odejście od tego założenia sprawia, że decyzje o momencie aktualizacji cen podejmują przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę aktualny stan gospodarki state-dependent. Dokonując przeglądu najważniejszych schematów aktualizacji cen stosowanych w modelach DSGE sformułujemy wnioski, jakie wynikają z zastosowania tych różnych podejść, dla dynamiki zmian cen. Zostaną one następnie zestawione z wynikami badań mikroekonomicznych oraz ocenione pod względem znaczenia dla hipotezy o neutralności pieniądza. Najpierw jednak sformułujemy kilka uwag ogólnych, które pozwolą lepiej określić podstawowe problemy. Modele ustalania cen uwagi ogólne Wszystkie współczesne modele nowokeynesistowskie biorą pod uwagę fakt, że na rynku konkurencji monopolistycznej, w przeciwieństwie do warunków konkurencji doskonałej, to przedsiębiorcy mają wpływ na własne ceny. Mechanizm ustalania cen przez przedsiębiorstwa obejmuje zasadniczo dwie kwestie: 1 w jaki sposób kalkuluje się nowy poziom cen? 2 w którym momencie następują zmiany ceny? W zakresie pierwszego z zagadnień co do zasady stosowane są modele, w których kryterium wyboru ceny jest maksymalizacja przyszłego oczekiwanego zysku w okresie obowiązywania nowo ustalanej ceny niekiedy w nieskończonym horyzoncie czasowym. 11 Duże rozbieżności występują natomiast w przypadku drugiego zagadnienia, jakim jest sposób modelowego ujęcia sztywności nominalnych. Kwestię tę wygodnie jest analizować poprzez określenie przeciętnego czasu trwania ceny, tj. okresu, jaki upływa pomiędzy kolejnymi zmianami cen. Równoważnie można rozważać częstotliwość, z jaką przedsiębiorstwa zmieniają ceny. W literaturze główna linia podziału modeli sztywności nominalnej przebiega wokół tego, czy częstotliwość aktualizacji cen jest egzogeniczna time-dependent pricing, czy też jest endogeniczna kształtowana przez decyzje przedsiębiorstw state-dependent pricing zob. np. przegląd w: Taylor, Zagadnienia dotyczące sposobu i częstotliwości ustalania cen nie są od siebie niezależne. W momencie ustalania nowej ceny przedsiębiorstwa biorą pod uwagę fakt, że ceny z określonym prawdopodobieństwem nie ulegną w przyszłości zmianom przez pewien okres. Stąd konsekwencją sztywności cen jest ustalanie ceny na poziomie uwzględniającym utratę zysków w okresie, w którym cena pozostanie niezmieniona 1. Mechanizmy sztywności cen mogą być zastosowane do analizy gospodarki w skali makro. Wymaga to rozwiązania problemu optymalnej ceny przedsiębiorstw działających w warunkach sztywności cen oraz określenia zasad agregacji cen. Otrzymuje się w ten sposób równanie opisujące inflację tzw. nowokeynesistowską krzywą Phillipsa. Zagadnienie to opiszemy szczegółowo dla modeli Calvo 1983 w rozdz. 3 oraz Dotseya, Kinga i Wolmana 1999 w rozdz. 5. Modele z egzogeniczną częstotliwością aktualizacji cen Modele sztywności z egzogenicznym czasem obowiązywania ceny mają prostszą konstrukcję. Pozwala to stosunkowo łatwo wyprowadzić na poziomie zagregowanym równanie opisujące inflację tzw. krzywą Phillipsa bezpośrednio z mikroekonomicznych reguł zachowania przedsiębiorstw. Sprawia to, że podejście z egzogeniczną częstotliwością aktualizacji cen time-dependent zdecydowanie przeważa we współczesnych modelach makroekonomicznych dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej. Mechanizm Taylora Prosty mechanizm sztywności zaproponował Taylor W modelu tym czas obowiązywania ceny jest deterministyczny zakłada się, iż przedsiębiorstwa aktualizują ceny regularnie, w stałych odstępach czasu co N 1 1 Ogólną formułę ceny maksymalizującej przyszły oczekiwany strumień zdyskontowanych zysków podaje np. Laforte 2007, sekcja 3. 2 Rok wcześniej Taylor opublikował inny model ustalania cen Taylor, 1979, w którym, najogólniej mówiąc, ceny na okres t były negocjowane z wyprzedzeniem różnym dla poszczególnych partii towaru. W dalszej części opracowania schematem Taylora będziemy określać schemat opisany w modelu z 1980 r. 12 okresów 3. Przedsiębiorstwa są podzielone na N równolicznych grup, z których każda aktualizuje ceny w innym okresie zmiany cen są więc niezsynchronizowane. Na rys. 1 zilustrowano asynchroniczny mechanizm Taylora, gdy czas obowiązywania ceny wynosi 4 okresy N = 4, a w gospodarce występują 4 grupy przedsiębiorstw, z których każda aktualizuje ceny w innym okresie. Kropką oznaczono momenty aktualizacji cen przez przedsiębiorstwa należące do poszczególnych grup. t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 t+10 Grupa 1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 t+10 Grupa 2 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 t+10 Grupa 3 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 t+10 Grupa 4 Rys. 1. Asynchroniczna aktualizacja cen w mechanizmie sztywności Taylora Źródło: opracowanie własne 4 Współcześnie mechanizm Taylora jest stosunkowo rzadko wykorzystywany w modelach DSGE. Na przykład Chari, Kehoe, McGrattan 2000 próbowali odtworzyć za pomocą modelu z mechanizmem Taylora powszechnie akceptowane fakty dotyczące dynamiki reakcji produkcji na zacieśnienie polityki pieniężnej. Jeśli nie liczyć ekstremalnych parametryzacji np. elastyczność cenowa popytu sięgająca kilku tysięcy albo funkcja produkcji o silnie malejących korzyściach skali, próba ta była nieudana. Jedno z rozwinięć schematu aktualizacji cen Taylora polega na uwzględnieniu heterogeniczności przedsiębiorstw i produkowanych przez nie dóbr, poprzez wprowadzenie dwu lub więcej sektorów o różnej częstotliwości aktualizacji cen. Taką propozycję przedstawili np. Bils i Klenow 2002 oraz Dixon i Kara 2006, W tych modelach każdy z sektorów charakteryzuje się inną częstotliwością 3 Decyzje cenotwórcze przedsiębiorstw w mechanizmie Taylora skutkują zachowaniami podobnymi do sytuacji regularnie negocjowanych kontraktów płacowych. W istocie taka interpretacja tego mechanizmu została podana w oryginalnej pracy Taylora. 4 Od strony technicznej wszystkie rysunki w tym rozdziale opracował Szymon Wójcik. 13 aktualizacji cen przy zachowaniu schematu Taylora. Co więcej, sektory te nie są równoliczne, dzięki czemu podejście to może dobrze przybliżać bardziej skomplikowane mechanizmy wyznaczania cen 5. Mechanizm Calvo Ważnym krokiem w rozwoju modeli sztywności cen była praca Calvo Przyjęto tam, że czas obowiązywania ceny jest również egzogeniczny, ale nie deterministyczny jak u Taylora. Wystąpienie sztywności cen ma charakter losowy i jest określone stałym prawdopodobieństwem θ. W efekcie, choć średnia oczekiwana częstotliwość aktualizacji ceny jest stała, to zmiany cen poszczególnych produktów nie są regularne. Jak się wydaje, założenie takie jest bardziej zgodne z rzeczywistością, bowiem ceny większości produktów nie zmieniają się w regularnych odstępach czasu, jakby wynikało to z mechanizmu Taylora. Schemat mechanizmu sztywności cen w modelu Calvo przedstawiono na rys. 2. Przedsiębiorstwa forward-looking NIE Czy napotkano barierę sztywności cen? TAK Optymalizacja ceny: p t = p t * Brak optymalizacji ceny: p t = p t-1 Rys. 2. Mechanizm sztywności c
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x